Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1041

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 63.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Katastrofu medicīnas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests" (attiecīgā locījumā);

1.2. svītrot 7.1 punktu;

1.3. izteikt 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.3 Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 30 latu apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.";

1.4. papildināt 7.5 punkta otro teikumu aiz vārdiem "no valsts budžeta līdzekļiem" ar vārdiem "izņemot pacienta līdzmaksājumu, kas veikts par šo noteikumu 10.17.apakšpunktā minētajām trūcīgajām personām";

1.5. papildināt noteikumus ar 10.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.";

1.6. izteikt 14.26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.26.3. ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju sniedz saskaņā ar šo noteikumu IV1 nodaļu;";

1.7. svītrot 14.26.5., 14.26.6. un 14.34.apakšpunktu;

1.8. aizstāt 26.punktā vārdus "triju darbdienu" ar vārdiem "piecu darb­dienu";

1.9. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Ģimenes ārsts kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu (feldšeri) nodrošina pacientam veselības aprūpes pakalpojumu ģimenes ārsta prakses vietā vai darbavietā (ja ģimenes ārsts ir darbinieks ārstniecības iestādē) un pacienta dzīvesvietā, ievērojot šādus nosacījumus:

44.1. pacientu kopējais pieņemšanas laiks - ne mazāk par 20 stundām nedēļā;

44.2. prakses darba laiks - ne mazāk par 40 stundām nedēļā, nodrošinot šajā laikā ģimenes ārsta vai māsas, vai ārsta palīga (feldšera) pieejamību ģimenes ārsta prakses telpās;

44.3. laiks, kad pacientus pieņem ģimenes ārsts, - gan rīta (laikā no plkst.8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00) stundās;

44.4. noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) katru dienu - ne mazāk par vienu stundu;

44.5. noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu;

44.6. primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana piecu darb­dienu laikā;

44.7. mājas vizīšu pieteikšanas nodrošināšana darbdienās - vismaz līdz plkst.15.00.";

1.10. svītrot 61. un 62.punktu;

1.11. papildināt noteikumus ar 76.2.8., 76.2.9. un 76.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.2.8. pie oftalmologa;

76.2.9. pie bērnu ķirurga;

76.2.10. pie pediatra;";

1.12. papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība

88.1 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazinā­šanu vai novēršanu.

88.2 Pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, kurš izmeklē pacientu tieši vai izvērtē medicīnisko dokumentāciju akūtu stāvokļu ārstēšanas vai hroniski noritošas slimības laikā, pacientam atrodoties stacionārā vai pacientu konsulējot ambulatori.

88.3 Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sa­ņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs novērtē:

88.3 1. pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;

88.3 2. medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;

88.3 3. pacienta un viņa piederīgo motivāciju;

88.3 4. veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņem­šanai.

88.4 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījuma pacients var saņemt ambulatorā ārstniecības iestādē, tai skaitā dienas stacionārā, un stacionārā ārstniecības iestādē.

88.5 Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz fizikālās un rehabi­li­tācijas medicīnas ārsti, rehabilitologi un funkcionālie speciālisti konsultāciju, multiprofesionālu vai monoprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpo­jumu veidā, piedaloties citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

88.6 Medicīniskās rehabilitācijas konsultāciju sniedz fizikālās un rehabili­tācijas medicīnas ārsts, rehabilitologs, funkcionālais speciālists vai rehabilitācijā specializējusies ārstniecības atbalsta persona.

88.7 Monoprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir atsevišķs fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, rehabilitologa vai funkcionālā speciālista sniegts rehabilitācijas pakalpojums, kura nodrošināšanai var piesaistīt citas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas.

88.8 Monoprofesionālo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz tikai ambulatori.

88.9 Multiprofesionāls medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums ir specia­lizēta medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma organizācijas forma, ko īsteno multiprofesionāla medicīniskās rehabilitācijas komanda. Pakalpojumu sniedz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs un vismaz trīs dažādu profesiju funkcionālie speciālisti, piedaloties ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām un konsultantiem. Multiprofesionālu medicīniskās rehabili­tācijas pakalpojumu var sniegt bāzes vai intensīvas rehabilitācijas kursa veidā.

88.10 Multiprofesionālos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz dienas stacionārā vai diennakts stacionārā.

88.11 Hronisku funkcionālu ierobežojumu gadījumā fizikālās un rehabi­litācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs pacientu var iekļaut medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, īstenojot medicīniskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu:

88.11 1. nosaka pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa kontroles intervālus (ne retākus kā vienu reizi gadā) un organizē to īstenošanu;

88.11 2. ordinē nepieciešamās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas, medikamentus un konsultācijas;

88.11 3. nosūta pacientu valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;

88.11 4. ja nepieciešams, saskaņo izstrādāto ārstniecības un rehabilitācijas plānu ar ģimenes ārstu un pašvaldības sociālo dienestu un koordinē tā izpildi.

88.12 Ārstniecības iestāde, kura iekļāvusi pacientu medicīniskās rehabilitā­cijas dinamiskajā novērošanā, nodrošina:

88.12 1. medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā iekļauto pacientu uzskaiti;

88.12 2. pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanas un rehabilitācijas rezultātu apkopošanu.

88.13 Pacientiem, kuri saņem monoprofesionālu vai multiprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu, un pacientiem, kuri ir iekļauti dinamiskajā medicīniskās rehabilitācijas novērošanā, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs izstrādā medicīniskās rehabilitācijas plānu.

88.14 Medicīniskās rehabilitācijas plāns ietver:

88.14 1. medicīniskās rehabilitācijas mērķus;

88.14 2. plānotās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas;

88.14 3. pielietojamo medicīnisko tehnoloģiju riskus un kontrindikācijas;

88.14 4. termiņus un kritērijus atkārtotai pacienta funkcionēšanas novērtē­šanai;

88.14 5. rehabilitācijas kursa pabeigšanas un rezultātu novērtēšanas nosacījumus.

88.15 Pacienta stāvoklim stabilizējoties (atbilstoši fizikālās un rehabilitā­cijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa atzinumam), pēc pacienta iniciatīvas vai pacientam pārceļoties uz sociālās palīdzības sistēmas institūciju, medicī­niskās rehabilitācijas dinamisko novērošanu var atcelt.";

1.13. aizstāt 102.1 punktā skaitli un vārdu "1.2.12.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "1.2.17.apakšpunktā";

1.14. izteikt 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Ja nepieciešama plānveida endoprotezēšana, tai skaitā endoprote­zēšana steidzamības kārtā, pamatojoties uz šo noteikumu 32.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuras pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots lielo locītavu problēmu ārstu konsilijs, aģentūra ārstniecības iestādei apmaksā šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.12., 1.2.15. un 1.2.16.apakšpunktā noteikto gadījuma tarifu un veiktās manipulācijas atbilstoši šo noteikumu 100. un 101.punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 18.pielikumā noteik­tajiem manipulāciju tarifiem. Endoprotezēšanas gadījuma tarifā iekļauti visi endoprotezēšanai nepieciešamie materiāli, tai skaitā endoprotēze šādā vērtībā:

103.1 1. gūžas locītavas cementējama endoprotēze - 364,00 latu;

103.1 2. gūžas locītavas bezcementa fiksācijas protēze - 1 158,00 latu;

103.1 3. ceļa locītavas endoprotēze - 755,00 latu;

103.1 4. pleca locītavas endoprotēze - 1 367,00 latu;

103.1 5. gūžas locītavas hibrīda tipa endoprotēze - 656,00 latu.";

1.15. papildināt noteikumus ar 103.3 punktu šādā redakcijā:

"103.3 Ja pacients un ārstniecības iestāde rakstiski vienojas par endo­protezēšanu paātrinātā kārtībā, pacientam sedzot endoprotezēšanas izdevumus 50 % apmērā no summas, kas aprēķināta šo noteikumu 103.1 punktā minētajā kārtībā, aģentūra apmaksā ārstniecības iestādei šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.13. un 1.2.14.apakšpunktā noteikto gadījuma tarifu un veiktās manipulācijas atbilstoši šo noteikumu 100. un 101.punktā minētajiem nosacījumiem un šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem manipulāciju tarifiem.";

1.16. svītrot 111.3.apakšpunktu;

1.17. svītrot 121.2.3.apakšpunktā un 121.3.apakšpunktā skaitli un vārdus "un šo noteikumu 24.pielikuma 5.punktā minētajām ārstniecības iestādēm, kas reorganizētas par kapitālsabiedrībām";

1.18. svītrot 130.7 punktu;

1.19. papildināt 135.11.apakšpunktu aiz vārdiem "veikt ambulatori" ar vārdiem "izņemot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"";

1.20. papildināt 143.1 punktu aiz vārdiem "pacienta nāve" ar vārdiem "vai pacients pārvests uz citu stacionāru";

1.21. papildināt 233.2 6.apakšpunktu aiz koda "K22.2" ar kodu "L40.5";

1.22. papildināt noteikumus ar 233.2 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.2 9. pacienti, kuriem aprūpi mājās sniedz ģimenes ārsta norīkotos gadījumos.";

1.23. izteikt 265.punktu šādā redakcijā:

"265. Aģentūra ar 2010.gada 1.janvāri neslēdz šo noteikumu 121.3.apakš­punktā minētos līgumus ar šo noteikumu 24.pielikuma 1.1.7. un 3.6.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm.";

1.24. papildināt noteikumus ar 266., 267., 268., 269. un 270.punktu šādā redakcijā:

"266. Aģentūra līgumā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Trau­matoloģijas un ortopēdijas slimnīca" par stacionāro pakalpojumu sniegšanu iekļauj pienākumu vienoties ar ārstniecības iestādēm, kas līdz 2009.gada 1.septembrim ir sniegušas lielo locītavu endoprotezēšanas pakalpojumus, par endoprotezēšanas pakalpojumu saņemšanai veidoto rindu pārņemšanu un vienotu rindu veidošanu endoprotezēšanas pakalpojumu saņemšanai atbilstoši iesniegtajiem datiem un brīdim, kurā pacients uzņemts attiecīgās ārstniecības iestādes rindā.

267. Šo noteikumu 24.pielikuma 5.6.apakšpunkts zaudē spēku 2009.gada 10.oktobrī.

268. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pārņem neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas etapā no šo noteikumu:

268.1.  25.pielikuma 1. un 5.punktā minētajām ārstniecības iestādēm līdz 2009.gada 31.oktobrim;

268.2.  25.pielikuma 3.punktā minētās ārstniecības iestādes līdz 2009.gada 30.novembrim;

268.3.  25.pielikuma 18., 26. un 32.punktā minētajām ārstniecības iestādēm līdz 2009.gada 31.decembrim.

269. Šo noteikumu 25.pielikuma:

269.1.  1. un 5.punkts zaudē spēku 2009.gada 1.novembrī;

269.2.  3.punkts zaudē spēku 2009.gada 1.decembrī;

269.3.  18., 26. un 32.punkts zaudē spēku 2010.gada 1.janvārī.

270. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" sniedz internā un ķirurģiskā profila stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus līdz 2011.gada 31.decembrim.";

1.25. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai

1. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par ambulatoru ģimenes ārsta apmeklējumu, tai skaitā veicot šādas apskates:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

1.1.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061 un 60404)*

1.2.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)*

1.3.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)*

1.4.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)*

1.5.

60404

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam). Samaksa par manipulāciju ietverta ģimenes ārsta kapitācijas naudā*

Piezīme. * Pacienta iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta apmeklējumu, tai skaitā veicot šādas apskates:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

2.1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)*

2.2.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)*

2.3.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")*

Piezīme. * Pacienta iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

3. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu):

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

3.1.

60010

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā par katru dienu

4. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par ģimenes ārsta mājas vizīti, tai skaitā veicot šādu apskati:

Nr. p.k

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

4.1.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)*

Piezīme. * Pacientu iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

5. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem elektrokardiogrāfiskajiem izmeklējumiem:

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

5.1.

06003

Elektrokardiogrammas pieraksts ar 12 novadījumiem
5.2.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk nekā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja
5.3.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os
5.4.

06012

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v
5.5.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

6. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem sirds neinvazīviem funkcionāliem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

6.1.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām
6.2.

06021

Veloergometrijas slodzes tests
6.3.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu
6.4.

06033

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju
6.5.

06034

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06011, 06012 un 06021
6.6.

06035

Skrīningehokardiogrāfija
6.7.

06040

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu
6.8.

06041

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana
6.9.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests
6.10.

06051

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

7. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionāliem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

7.1.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7.2.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

7.3.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

7.4.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

7.5.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

7.6.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7.7.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

8. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem neiroelektrofizioloģiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

8.1.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

8.2.

11005

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

8.3.

11006

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

8.4.

11007

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

8.5.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

8.6.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

8.7.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

8.8.

11011

Trijzaru nerva (n.trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

8.9.

11020

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves un datu izvērtēšana

8.10.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

8.11.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

8.12.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

8.13.

11051

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

8.14.

11052

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

8.15.

11053

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

8.16.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem, un pieaugušajiem

8.17.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

8.18.

11058

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

8.19.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

8.20.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

8.21.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

8.22.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

8.23.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

8.24.

19064

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

9. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem funkcionāliem kuņģa-zarnu trakta izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

9.1.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.2.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

9.3.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

9.4.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

9.5.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

9.6.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.7.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.8.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.9.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

9.10.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

9.11.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.12.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.13.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

9.14.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

9.15.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9.16.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

9.17.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9.18.

08050

Duodenālā zondēšana

9.19.

08140

C13 elptests Helicobacter pylori noteikšanai

9.20.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

9.21.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

9.22.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

10. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem ultrasonogrāfiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

10.1.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

10.2.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.3.

06102

Brahiocefālo asinsvadu duplex skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

10.4.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

10.5.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.6.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.7.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

10.8.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta duplex skenēšana

10.9.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta duplex skenēšana

10.10.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta duplex skenēšana

10.11.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta duplex skenēšana

10.12.

06119

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana (arī jaundzimušajiem)

10.13.

06121

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana ar kontrastvielu

10.14.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.15.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.16.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.17.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

10.18.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

10.19.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

10.20.

50696

Uropoētiskās sistēmas ultrasonogrāfija

10.21.

50697

Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija, ultrasonogrāfijas izmeklējums dzemdniecībā

10.22.

50698

Kakla un citu virspusējo audu (t.sk.vairogdziedzera) vai piena dziedzeru ultrasonogrāfija vai sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija transabdominālā un/vai vaginālā ultrasonogrāfija, vai rektālā ultrasonogrāfija

10.23.

50699

Siekalu dziedzeru vai krūšu kurvja, vai sēklinieku, vai zīdaiņa gūžu ultrasonogrāfija

10.24.

50700

Abdominālā ultrasonogrāfija

10.25.

50709

Neirosonogrāfija zīdaiņiem (caur avotiņu vai transkraniāli)

11. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem radionuklīdās diagnostikas izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

11.1.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

11.2.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

11.3.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

11.4.

50220

Smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija un statiskā scintigrāfija ar 99m-TC pertehnetātu

11.5.

50222

Cistenogrāfija

11.6.

50223

Plaušu perfūzijas statiskā scintigrāfija

11.7.

50224

Plaušu ventilācijas scintigrāfiska izmeklēšana, lietojot radioaktīvās gāzes vai radioaktīvos aerosolus

11.8.

50225

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī

11.9.

50226

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

11.10.

50227

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai eritrocītiem), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

11.11.

50228

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai eritrocītiem), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī + slodze

11.12.

50229

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP sinhronizēta ar EKG slodzē

11.13.

50230

Maģistrālo asinsvadu dinamiskā un statiskā scintigrāfija

11.14.

50234

Statiskā nieru scintigrāfija

11.15.

50235

Dinamiskā nieru scintigrāfija

11.16.

50236

Virsnieru scintigrāfija

11.17.

50237

Skeleta daļas scintigrāfiskā izmeklēšana, aptverot kontralaterālo pusi

11.18.

50238

Vairāku skeleta daļu scintigrāfiska izmeklēšana

11.19.

50239

Visa skeleta scintigrāfiska izmeklēšana

11.20.

50240

Vairogdziedzera skenēšana

11.21.

50241

Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai 99m-TC pertehnetātu

11.22.

50242

Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija

11.23.

50243

Vairogdziedzera blakusķermenīšu scintigrāfiskā izmeklēšana

11.24.

50244

Statiskā sialoscintigrāfija

11.25.

50255

Aknu un liesas statiskā scintigrāfija ar koloīdiem

11.26.

50256

Aknu un žults izvadceļu dinamiskā scintigrāfija

11.27.

50257

Selektīvā liesas scintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem eritrocītiem

11.28.

50258

Liesas scintigramma, ieskaitot funkcijas un/vai kapacitātes noteikšanu ar radioaktīvi iezīmētiem, izmainītiem eritrocītiem

11.29.

50260

Limfatiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana

11.30.

50261

Kaula smadzeņu scintigrāfiska izmeklēšana ar 99m-TC iezīmētām vielām

11.31.

50262

Imūnscintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem antiķermeņiem

11.32.

50265

Barības vada un kuņģa dinamiskā scintigrāfija

11.33.

50270

Duodenogastroezofageālā refluksa diagnostika

11.34.

50271

Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai

11.35.

50275

Venozo asinsvadu scintigrāfija, preparātu ievadot perifērās vēnās

11.36.

50277

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi

11.37.

50278

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi vairākos stāvokļos

11.38.

50280

Rezorbcijas vai zarnu tauku zuduma, dzelzs, žultsskābes, olbaltuma vai asins noteikšana ar radioaktīvām vielām

11.39.

50285

Asins tilpuma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētiem eritrocītiem

11.40.

50286

Eritrocītu, leikocītu un trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, neuzrādot sabrukšanas vietu

11.41.

50287

Eritrocītu, leikocītu, trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, uzrādot sabrukšanas vietu

11.42.

50289

Dzelzs kinētikas noteikšana ar radioaktīvo dzelzi

11.43.

50290

Visa ķermeņa ārējā radiometrija uz Cs 134 + Cs 137

12. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem endoskopiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

12.1.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

12.2.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

12.3.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

12.4.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

12.5.

08062

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

12.6.

08108

Kapsulas endoskopija

12.7.

08110

Rektoskopija

12.8.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

12.9.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

12.10.

08120

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

12.11.

08122

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

12.12.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

12.13.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

12.14.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

12.15.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

12.16.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

12.17.

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

12.18.

31185

Bronhoskopija

12.19.

31186

Fibrobronhoskopija. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08136

13. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.4.1. un 7.4.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem rentgenoloģiskiem izmeklējumiem:

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

13.1.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

13.2.

50011

Jostas skriemeļu un ciskas kaula galviņu osteodensitometrijas izmeklējums ar DEXA aparātu

13.3.

50012

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā

13.4.

50013

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās

13.5.

50014

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3-4 projekcijās

13.6.

50027

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5-6 projekcijās

13.7.

50053

Mielogrāfija

13.8.

50066

Retrogrādā holepankreatogrāfija

13.9.

50072

Krūšu dobuma orgānu vai barības vada caurskate ar uzņēmumiem, ieskaitot barības vada kontrastēšanu

13.10.

50073

Kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas un tievo zarnu kontrastizmeklējums, ieskaitot zarnu pasāžu

13.11.

50085

Urīntrakta kontrastizmeklēšana ar i/v kontrastvielu (ekskretorā urogrāfija, ieskaitot pārskata uzņēmumus)

13.12.

50087

Resnās zarnas retrogrādā kontrastizmeklēšana

13.13.

50088

Urīnizvadkanāla un/vai urīnpūšļa kontrastizmeklēšana vai dzemdes olvadu kontrastizmeklēšana, vai fistulogrāfija, vai galaktogrāfija, vai pneimocistogrāfija

13.14.

50094

Augšējo urīnceļu izmeklēšana ar retrogrādu kontrastvielas ievadīšanu

13.15.

50096

Mammogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

13.16.

50104

Digitālais rentgenizmeklējums zobiem un sejas-žokļu apvidum. Digitālā cefalogrāfija

13.17.

50122

Superselektīvās vienas artērijas angiogrāfijas (bronhiālo, lumbālo, liesas, vairogdziedzera un citas), lietojot mikrokatetru

13.18.

50124

Aortogrāfija, kavogrāfija, pulmangiogrāfija, splenoportogrāfija

13.19.

50130

Selektīva vienas artērijas angiogrāfija

13.20.

50134

Perifēra angiogrāfija

13.21.

50138

Perifēra flebogrāfija

13.22.

50144

Perkutāna transhepatiska holangiogrāfija (PTHA)

13.23.

60071

Koronarogrāfija dienas stacionārā

14. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.1., 6.1.2.1., 7.5.1. un 7.5.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem datortomogrāfiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

14.1.

50509

Galvas, deguna blakusdobumu vai kakla mīksto audu CT bez kontrastēšanas

14.2.

50515

Krūšu kurvja CT bez kontrastēšanas

14.3.

50521

Vēdera dobuma, mazā iegurņa CT bez kontrastēšanas

14.4.

50529

Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) CT bez kontrastēšanas

14.5.

50531

Ekstremitāšu un locītavu CT bez kontrastēšanas (vienai daļai)

14.6.

50539

Daudzslāņu CT koronogrāfija un sirds funkcionālie izmeklējumi bez kontrastēšanas (Ca scoring)

14.7.

50540

CT angiogrāfija

14.8.

50542

Daudzslāņu CT perfūzija vai difūzija

15. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.2.2., 7.4.2.2. un 7.5.2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu kontrastvielu datortomogrāfiskiem un rentgenoloģiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

15.1.

50555

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (20 ml)

15.2.

50556

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (50 ml)

15.3.

50557

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (100 ml)

15.4.

50558

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (200 ml)

15.5.

50560

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 60 % (20 ml)

15.6.

50561

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (20 ml)

15.7.

50562

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (100 ml)

15.8.

50563

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 180 (10 ml)

15.9.

50564

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (10 ml)

15.10.

50565

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (20 ml)

15.11.

50566

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (50 ml)

15.12.

50567

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (20 ml)

15.13.

50568

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (50 ml)

15.14.

50569

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (100 ml)

15.15.

50570

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (200 ml)

15.16.

50572

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (20 ml)

15.17.

50573

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (50 ml)

15.18.

50574

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (100 ml)

15.19.

50575

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (200 ml)

15.20.

50577

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (50 ml)

15.21.

50578

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (100 ml)

15.22.

50580

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (20 ml)

15.23.

50581

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (50 ml)

15.24.

50582

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (100 ml)

15.25.

50583

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (200 ml)

15.26.

50585

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (20 ml)

15.27.

50586

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (50 ml)

15.28.

50587

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (100 ml)

15.29.

50588

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (200 ml)

15.30.

50590

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (200 ml)

16. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.2.1., 6.2.2.1., 7.6.1. un 7.6.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem:

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

16.1.

50825

MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar magnētiskā lauka aparātiem līdz 1,0 Teslai. Viena apmeklējuma laikā vienam pacientam var uzrādīt tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi

16.2.

50827

MR angiogrāfija vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar magnētiskā lauka aparātiem līdz 1,0 Teslai. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 50825

16.3.

50829

MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Viena apmeklējuma laikā vienam pacientam var uzrādīt tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi

16.4.

50831

MR angiogrāfija vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 50829

17. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.2.2.2. un 7.6.2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu kontrastvielu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem:

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

17.1.

50837

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (10 ml)

17.2.

50838

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (15 ml)

17.3.

50839

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (20 ml)

17.4.

50840

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (10 ml)

17.5.

50841

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (15 ml)

17.6.

50842

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (20 ml)

17.7.

50843

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (5 ml)

17.8.

50844

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamide (5 ml)

17.9.

50845

Piemaksa par kontrastvielu Gadobutroum (7,5 ml)

17.10.

50846

Piemaksa par kontrastvielu Gadobutroum (15 ml)

17.11.

50848

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (5 ml)

17.12.

50849

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (7,5 ml)

17.13.

50850

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (10 ml)

17.14.

50851

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (10 ml)

17.15.

50852

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (15 ml)

17.16.

50853

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (20 ml)

18. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 8.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādām ambulatori un dienas stacionārā veicamajām operācijām:

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

18.1.

03180

Locītavas punkcija

18.2.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

18.3.

03184

Vēdera dobuma punkcija

18.4.

03185

Sirds somiņas punkcija

18.5.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

18.6.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

18.7.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

18.8.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

18.9.

08060

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

18.10.

08061

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

18.11.

08070

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

18.12.

08077

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

18.13.

08090

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

18.14.

08093

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

18.15.

08100

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

18.16.

08113

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

18.17.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

18.18.

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

18.19.

16008

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

18.20.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

18.21.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

18.22.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

18.23.

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

18.24.

16026

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

18.25.

16027

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

18.26.

16029

Histeroskopija

18.27.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

18.28.

16040

Dzemdes kakla amputācija

18.29.

16041

Maksts un starpenes plastika

18.30.

16080

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.31.

16082

Laparaskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

18.32.

16087

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

18.33.

16089

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

18.34.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

18.35.

17138

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

18.36.

17139

Orbītas veidojuma ekstirpācija

18.37.

17140

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

18.38.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

18.39.

17142

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

18.40.

17143

Plakstiņa sašūšana

18.41.

17151

Dakriocistorinostomija

18.42.

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

18.43.

17165

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

18.44.

17166

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

18.45.

17170

Asaru maisiņa izņemšana

18.46.

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

18.47.

17180

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

18.48.

17181

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

18.49.

17183

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

18.50.

17186

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

18.51.

17187

Pterīga operācija

18.52.

17188

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

18.53.

17189

Konjunktīvas brūces sašūšana

18.54.

17195

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

18.55.

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195

18.56.

17197

Radzenes segšana ar konjunktīvu

18.57.

17199

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

18.58.

17216

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

18.59.

17217

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

18.60.

17225

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

18.61.

17226

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

18.62.

17227

Keratotomija

18.63.

17228

Radzenes kārtainā transplantācija

18.64.

17229

Radzenes totāla transplantācija

18.65.

17230

Radzenes ķīmiska piededzināšana

18.66.

17231

Radzenes nokasīšana

18.67.

17232

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

18.68.

17233

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

18.69.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

18.70.

17242

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

18.71.

17243

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

18.72.

17245

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

18.73.

17250

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

18.74.

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.75.

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.76.

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.77.

17254

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

18.78.

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.79.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.80.

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

18.81.

17270

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

18.82.

17271

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

18.83.

17272

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

18.84.

17273

Mugurējā sklerotomija

18.85.

17274

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

18.86.

17280

Lāzera iridektomija

18.87.

17281

Lāzera trabekuloplastika

18.88.

17285

Atvērta kakta glaukomas operācija

18.89.

17286

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

18.90.

17287

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

18.91.

17288

Bazāla iridektomija

18.92.

17289

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

18.93.

17320

Acs ābola eviscerācija

18.94.

17321

Acs ābola enukleācija

18.95.

17325

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

18.96.

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

18.97.

18022

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

18.98.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

18.99.

18024

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

18.100.

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

18.101.

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.102.

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.103.

18038

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

18.104.

18040

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

18.105.

18041

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

18.106.

18047

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

18.107.

18048

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

18.108.

18055

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

18.109.

18056

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

18.110.

18057

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

18.111.

18060

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

18.112.

18061

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

18.113.

18062

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

18.114.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

18.115.

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

18.116.

18073

Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

18.117.

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

18.118.

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

18.119.

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

18.120.

18079

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

18.121.

18092

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

18.122.

18093

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

18.123.

18101

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

18.124.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

18.125.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

18.126.

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

18.127.

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

18.128.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

18.129.

18141

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

18.130.

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

18.131.

18152

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

18.132.

18154

Radikāla vidusauss operācija

18.133.

18155

Vidusauss holesteatomas operācija

18.134.

18156

Timpanoplastika

18.135.

18157

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

18.136.

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

18.137.

18179

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

18.138.

18180

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

18.139.

18187

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

18.140.

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

18.141.

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija un/vai izvadu liģēšana

18.142.

18198

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

18.143.

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

18.144.

18205

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

18.145.

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

18.146.

18209

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

18.147.

18211

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)

18.148.

18213

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

18.149.

18242

Kakla cistu izņemšana

18.150.

18243

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

18.151.

18265

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

18.152.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

18.153.

19019

Meatotomija

18.154.

19021

Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.155.

19030

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

18.156.

19031

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

18.157.

19032

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.158.

19033

Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.159.

19034

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

18.160.

19035

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

18.161.

19036

Abpusēja orhektomija

18.162.

19038

Cirkšņa kriptorhisma operācija

18.163.

19048

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

18.164.

19057

Optiska uretrotomija

18.165.

19065

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

18.166.

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra vērtību

18.167.

19068

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

18.168.

19069

Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

18.169.

19070

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

18.170.

19075

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

18.171.

19076

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

18.172.

19077

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

18.173.

19078

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

18.174.

19079

Nieres cistas perkutāna punkcija

18.175.

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

18.176.

19081

Perkutānā litotripsija

18.177.

19085

Urīnpūšļa fistulas izveidošana ar katetra ielikšanu, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

18.178.

19117

Periuretrālas cistas ekscīzija

18.179.

19148

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

18.180.

19151

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

18.181.

19158

Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību

18.182.

19187

Ekstrakorporālā litotripsija

18.183.

20014

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

18.184.

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

18.185.

20029

Nekrektomija audiem vairāk par 150 cm2 virsmas

18.186.

20039

Punkcijas biopsija operāciju zālē

18.187.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

18.188.

20041

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

18.189.

20043

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

18.190.

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

18.191.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

18.192.

20059

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

18.193.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

18.194.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

18.195.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu

18.196.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

18.197.

20075

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

18.198.

20085

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

18.199.

20087

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

18.200.

20100

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos - ietverot svaigas brūces apstrādi

18.201.

20101

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos - ietverot svaigas brūces apstrādi

18.202.

20108

Ahilla cīpslas šuve

18.203.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

18.204.

20128

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

18.205.

20139

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

18.206.

20145

Pleca locītavas stabilizējoša operācija

18.207.

20146

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

18.208.

20147

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

18.209.

20149

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

18.210.

20155

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

18.211.

20159

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

18.212.

20161

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

18.213.

20200

Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

18.214.

20202

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

18.215.

20203

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

18.216.

20204

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

18.217.

20205

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

18.218.

20207

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

18.219.

20209

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

18.220.

20210

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

18.221.

20212

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

18.222.

20217

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

18.223.

20218

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

18.224.

20219

Sinovijektomija ceļa locītavai

18.225.

20220

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

18.226.

20222

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

18.227.

20224

Apakšdelma viena kaula osteosinteze

18.228.

20229

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

18.229.

20249

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

18.230.

20251

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

18.231.

20263

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

18.232.

20270

Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

18.233.

20281

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

18.234.

20282

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.235.

20288

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

18.236.

20290

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

18.237.

20291

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

18.238.

20292

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

18.239.

20293

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

18.240.

21018

Konvencionāla apendektomija

18.241.

21020

Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.242.

21022

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

18.243.

21024

Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)

18.244.

21026

Postoperatīva trūces plastika

18.245.

21045

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

18.246.

21067

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

18.247.

21100

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.248.

21101

Laparoskopiska holecistektomija

18.249.

21102

Laparoskopiska apendektomija

18.250.

21103

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.251.

21104

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

18.252.

21105

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

18.253.

21130

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.254.

21190

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

18.255.

22020

Krūšu daļas simpatektomija

18.256.

22034

Arteriovenozu fistulu izveidošana

18.257.

22062

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

18.258.

23002

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

18.259.

23009

Neirolīze mikroķirurģiskā tehnikā

18.260.

23010

Neirinomas ekscīzija

18.261.

23021

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

18.262.

23037

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri, mazie)

18.263.

23052

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

18.264.

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

18.265.

23062

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

18.266.

23063

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

18.267.

23064

Ganglija operācija

18.268.

23065

Pirksta rētas Z, V-Y plastika

18.269.

23068

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

18.270.

23069

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

18.271.

23070

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

18.272.

23075

Sindaktilijas rekonstruktīva operācija

18.273.

23078

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

18.274.

23079

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

18.275.

23080

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

18.276.

23081

Cīpslas tenolīze, miolīze

18.277.

23083

Cīpslas transpozīcija

18.278.

23084

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

18.279.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.280.

23091

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

18.281.

23092

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

18.282.

23093

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

18.283.

23094

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

18.284.

23098

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

18.285.

23099

Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām

18.286.

23106

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

18.287.

23108

Cīpslas transosāla fiksācija

18.288.

23109

Gredzenveida saišu plastika 1 pirkstam

18.289.

23110

Pirkstu locītavu tenodēze

18.290.

23111

Pirkstu Z, V-Y plastika svaigas traumas gadījumā

18.291.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

18.292.

24127

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

18.293.

24128

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

18.294.

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā

18.295.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm, ambulatori

18.296.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma, ambulatori

18.297.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm, ambulatori

18.298.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

18.299.

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

18.300.

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

18.301.

29007

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams, brūce, izņemšana (ambulatori)

18.302.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

18.303.

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

18.304.

29015

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

18.305.

29016

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

18.306.

29019

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

18.307.

29020

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

18.308.

29022

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

18.309.

29023

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

18.310.

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

18.311.

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

18.312.

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

18.313.

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

18.314.

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

18.315.

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

18.316.

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

18.317.

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

18.318.

29039

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

18.319.

29040

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

18.320.

29045

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

18.321.

29046

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

18.322.

29050

Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā

18.323.

29070

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

18.324.

29084

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

18.325.

29087

Hematomas i/o atvēršana

18.326.

29089

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

18.327.

29090

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

18.328.

29095

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

18.329.

29096

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

18.330.

29097

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

18.331.

29098

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

18.332.

29099

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

18.333.

29100

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

18.334.

29101

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

18.335.

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

18.336.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

18.337.

29104

Dziļā abscesa vai karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

18.338.

29110

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

18.339.

29111

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

18.340.

29112

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

18.341.

29113

Žokļa sekvestroektomija

18.342.

29119

Žokļa kaulu trepanācija

18.343.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

18.344.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

18.345.

29128

Fisurālas cistas ekstirpācija

18.346.

29129

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm

18.347.

29130

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm

18.348.

29131

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

18.349.

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

18.350.

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem

18.351.

29143

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

18.352.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

18.353.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

18.354.

29146

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

18.355.

29147

Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija

18.356.

29148

Extra orāla siekalu fistulas slēgšana

18.357.

29149

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada

18.358.

29150

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera

18.359.

29151

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfatiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus

18.360.

29157

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - neirekserēze

18.361.

29158

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - atveres dekompresija

18.362.

29159

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

18.363.

29165

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

18.364.

29166

Nerva traumas gadījumā - epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

18.365.

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

18.366.

29168

Odontomas un osteomas izņemšana

18.367.

29169

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

18.368.

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana

18.369.

29183

Mīksto audu un/vai limfmezglu biopsija

18.370.

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

18.371.

29188

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

18.372.

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

18.373.

29190

Tuber plastika vienā pusē

18.374.

29196

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

18.375.

29197

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

18.376.

29199

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

18.377.

29202

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

18.378.

29203

Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

18.379.

29204

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

18.380.

29205

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

18.381.

29224

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

18.382.

29238

Ekspandera ielikšana

18.383.

29239

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

18.384.

29240

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

18.385.

29257

Viena zoba implanta ielikšana

18.386.

29258

Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

18.387.

30027

Astes kaula rezekcija

18.388.

30028

Hallo aparāta uzlikšana

18.389.

30030

Implanta izņemšana no mugurkaula

18.390.

31001

Pleiras drenas uzlikšana

18.391.

31022

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

18.392.

31030

Ribas rezekcija

18.393.

31033

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

18.394.

31097

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

18.395.

31130

Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības

18.396.

31145

Torakoskopija ar biopsiju

18.397.

31160

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi)

18.398.

31175

Krūšu sienas biopsija

18.399.

31177

Mikrotraheostoma

18.400.

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

18.401.

31187

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

18.402.

31215

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi )

18.403.

31216

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas-aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

18.404.

60072

Koronārā angioplastija bez stenta implantācijas dienas stacionārā

18.405.

60073

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju dienas stacionārā

18.406.

60074

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES) dienas stacionārā"

1.26. izteikt 5.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pieaugušo profilaktiskās apskates:

2.1. ģimenes ārsta veiktā vispārējā veselības pārbaude (pacienta sūdzības, ķermeņa svars un garums, ādas un gļotādu stāvoklis, mutes dobuma apskate, kakla, padušu, cirkšņu limfmezglu apskate un palpācija, vairogdziedzera projekcijas novērtēšana, krūšu dziedzeru izskats un palpācija, arteriālā asinsspiediena, pulsa, ķermeņa temperatūras noteikšana, sirdsdarbības un plaušu auskultācija, vēdera palpācija, rektālā digitālā palpācija pacientiem pēc 50 gadu vecuma, redzes, dzirdes, psihes, jušanas, kustību, neiroloģisko traucējumu, traumu seku novērtēšana), izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu ir izmeklējis slimības laikā, - reizi gadā;

2.2. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram.";

1.27. aizstāt 5.pielikuma 5.punktā skaitli un vārdus "1.punktā minētajā ģimenes ārsta apskatē" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 2.punktā minētajās ģimenes ārsta apskatēs";

1.28. papildināt 5.pielikumu ar 6.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1

Ģimenes ārsta veiktā pieaugušo vispārējā veselības pārbaude

Z00.0

60404 - pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam). Samaksa par manipulāciju ietverta ģimenes ārsta kapitācijas naudā

"


1.29. izteikt 6.pielikuma 255.punktu šādā redakcijā:

"255.

 46074

 Cistatīna C noteikšana

 Apmaksā ar nefrologa, bērnu nefrologa, urologa nosūtījumu"

1.30. izteikt 6.pielikuma 264.punktu šādā redakcijā:

"264.

 46110

 Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana

 Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu"

1.31. izteikt 6.pielikuma 269.punktu šādā redakcijā:

"269.

 46116

 Tireoglobulīns

 Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu"

1.32. izteikt 6.pielikuma 279., 280., 281. un 282.punktu šādā redakcijā:

"279.

 46132

 TSH receptoru antivielu noteikšana

 Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa, imunologa nosūtījumu

280.

 46148

 CYFRA 21-1 citokeratīna 19 fragments

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu

281.

 46149

 SCC - plakanšūnu vēža antigēns

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu

282.

 46150

 Beta - HGH - Brīvais horiongonado-tropīns

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu"

1.33. izteikt 6.pielikuma 284., 285., 286. un 287.punktu šādā redakcijā:

"284.

 

 46152

 

 CEA - Karcioembrionālais antigēns 

 

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu

285.

 46153

 Audzēja marķieris CA - 125

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu

286.

 46154

 Audzēja marķieris CA 19 - 9

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu

287.

 46155

 NSE - Neironu specifiskā enolāze

 Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu"

1.34. izteikt 6.pielikuma 289., 290. un 291.punktu šādā redakcijā:

"289.

 46157

 PSA, brīvais - Prostatas specifiskais antigēns

 Apmaksā ar urologa, onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu

290.

 46158

 Audzēja marķieris CA 15-3

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista, radiologa terapeita, imunologa nosūtījumu

291.

 46159

 BMG - Beta 2 mikroglobulīns

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa nosūtījumu"

1.35. svītrot 7.pielikumu;

1.36. svītrot 8.pielikuma 1. un 2.punktu;

1.37. izteikt 12.pielikuma 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Ikmēneša fiksētā piemaksa atkarībā no ģimenes ārsta prakses attāluma līdz tuvākajai šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajai slimnīcai:";

1.38. izteikt 12.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Par attālumu līdz šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajai slimnīcai uzskata attālumu no apdzīvotās vietas, kurā atrodas ģimenes ārsta darba vieta, līdz tuvākajai šīs slimnīcas struktūrvienībai, kura nodrošina pacientu diennakts uzņemšanu.";

1.39. papildināt 12.pielikuma 9.punktu aiz vārdiem "Piemaksu par attālumu līdz" ar vārdiem "šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajai";

1.40. izteikt 14.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1.

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061 vai manipulāciju 60404)

01018

  

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.41. papildināt 14.pielikumu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.1

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam). Samaksa par manipulāciju ietverta ģimenes ārsta kapitācijas naudā

60404

  Z00.0

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

1.2

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts, izmeklējot saslimušu pacientu

60405

  

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.42. papildināt 14.pielikumu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

07017

ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.43. izteikt 16.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika

1. Ģimenes ārstam nosaka šādus gada darbības rādītājus:

1.1. pacientu skaits, kuriem veikta apskate (turpmāk - aptvere):

1.1.1. pieaugušo pacientu aptvere;

1.1.2. bērnu profilaktisko apskašu aptvere;

1.1.3. vakcinācijas aptvere bērniem;

1.2. glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu;

1.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie primārās hipertensijas (diagnozes kods pēc SSK-10 - I10) pacientiem;

1.4. bronhiālās astmas pacientu (diagnožu kodi pēc SSK-10 - J45.0,1,8,9) aprūpes kvalitātes rādītāji:

1.4.1. sastādīts bronhiālās astmas pacientu saraksts;

1.4.2. pacientiem veikta spirogrāfija;

1.4.3. pneimonologa apskate pacientiem, kas lieto inhalējamos steroīdus;

1.4.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie bronhiālās astmas pacientiem.

2. Kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.p.k.

Kvalitātes rādītāji

Nosacījumi

Vērtēšanas kritēriji

Rezultāts

2.1.

Pieaugušo pacientu aptvere - veselības stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai profilaktiski

No 18 gadiem

Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 65 % savā praksē reģistrēto pacientu

45 %

2.2.

Bērnu profilaktisko apskašu aptvere saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu

No 3 mēnešu līdz 18 gadu vecumam atbilstoši šī pielikuma 3.punktā norādītajām vecuma grupām un nosacījumiem

Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 90 % savā praksē reģistrēto pacientu

45 %

2.3.

Bērnu vakcinācijas aptvere

Bērni vecumā no 3 mēnešiem līdz 14 gadiem atbilstoši šī pielikuma 3.punktā norādītajām vecuma grupām un nosacījumiem

Atbilstoši vakcinācijas kalendāram vismaz 95 % pacientu

45 %

2.4.

Glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu

1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados

2. Pacients gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta

Vismaz 80 % pacientu gada laikā veikti divi un vairāk glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi, neskaitot tos, kas veikti ārstēšanās gadījumā stacionārā

25 %

2.5.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie primārās hipertensijas pacientiem

1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados

2. Pacients gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta

Vismaz 90 % nav izsaukuši neatliekamās palīdzības brigādi

10 %

2.6.

Bronhiālās astmas pacientu aprūpes kvalitātes rādītāji

1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados

2. Pacients visa gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta

1. Sastādīts bronhiālās astmas pacientu saraksts un tā kopija līdz kārtējā gada 20.decembrim iesniegta aģentūrā

2 %

2. Vismaz 80 % pacientu gada laikā ir bijušas 2 spirogrāfijas, kas veiktas pacientam vienu reizi sešos mēnešos

5 %

3.Vismaz 80 % pacientu, kas lieto steroīdus, gada laikā ir bijušas vismaz divas pneimonologa apskates

5 %

4. Vismaz 90 % pacientu nav izsaukuši neatliekamās palīdzības brigādi

8 %

3. Vērtējamās vecuma grupas un nosacījumi pediatriskajai praksei - bērnu profilaktisko apskašu un vakcinācijas aptvere:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Vecuma posms

Manipulāciju/
apmeklējumu skaits periodā

Pieļaujamības intervāls sākumā (dienās)*

Pieļaujamības intervāls beigās (dienās)*

3.1.

Bērnu profilaktiskā apskate 7-11 mēnešu vecumā

no 211. līdz 365.dzīves dienai

2

10

20

3.2.

Bērnu profilaktiskā apskate 12 mēnešu vecumā

no 366. līdz 396.dzīves dienai

1

10

20

3.3.

Bērnu profilaktiskā apskate
13-24 mēnešu vecumā

no 397. līdz 730.dzīves dienai

2

10

20

3.4.

Bērnu profilaktiskā apskate 2-6 gadu vecumā

no 2 līdz 6 gadiem

5

10

20

3.5.

Vakcinācija

6 mēnešu vecumā

no 180. līdz 210.dzīves dienai

1

15

60

3.6.

Vakcinācija

7 gadu vecumā

7 gadi

1

60

60


Piezīme. * Pieļaujamības intervāls - pieļaujamā novirze no noteiktā perioda, kurā uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojums (bērna profilaktiskā apskate, vakcinācija) sniegts atbilstoši attiecīgā kvalitātes kritērija nosacījumiem.

4. Novērtējot ģimenes ārsta gada darbību atbilstoši kvalitātes rādītājiem, visas prakses sadala divās grupās atkarībā no bērnu īpatsvara, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ģimenes ārsta prakse - bērnu skaits ir līdz 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita;

4.2. pediatriskā prakse - bērnu skaits ir vairāk par 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita.

5. Gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus sadala atbilstoši prakses tipam šādās proporcijās:

5.1. ģimenes ārsta prakse

Pieaugušo pacientu aptvere

Glikolizētā hemoglobīna noteikšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumi pie primārās hipertensijas pacientiem

Bronhiālās astmas pacientu aprūpes kvalitātes rādītāji

45 %

25 %

10 %

20 %

5.2. pediatriskā prakse

Bērnu profilaktiskās apskates

Vakcinācija

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumi

45 %

45 %

10 %

6. Aģentūra aprēķina katram ģimenes ārstam kopējo gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļu apjomu atbilstoši šo noteikumu 63.2.apakšpunktam un 64.punktam un sadala tos atbilstoši šī pielikuma 4. un 5.punkta prasībām.

7. Aģentūra apkopo vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par katram pacientam novērtējamā gada laikā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam aprēķina šī pielikuma 1.punktā noteiktos kvalitātes rādītājus.

8. Iegūtos rādītājus salīdzina ar šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par kvalitātes rādītājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi vai pārsniedz noteiktos vērtēšanas kritērijus, ārsts saņem 100 % no atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķinātā gada darbības novērtējuma maksājuma apjoma;

8.2. ja aprēķinātie rādītāji ir no 80 % līdz 100 % no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu proporcionāli samazina;

8.3. ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par 80 % no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu ģimenes ārstam neizmaksā.

9. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar aģentūru, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), vai ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, aģentūra ģimenes ārsta gada darbības vērtēšanu atbilstoši šī pielikuma 8.punktam neveic.

10. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar aģentūru, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), gada darbības mainīgo maksājumu ģimenes ārstam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x %, kur

A - attiecīgajam ģimenes ārstam izmaksājamais gada darbības mainīgais maksājums;

B - par pilniem nostrādātajiem mēnešiem ģimenes ārstam uzkrātā mainīgā maksājuma summa attiecīgajā teritoriālajā nodaļā. Periodā, kad ģimenes ārsts saņem normatīvajos aktos paredzēto fiksēto maksājumu jaunatvērtai ģimenes ārsta praksei un nesaņem kapitācijas naudu, B = 0;

% - vidējais izmaksājamais gada darbības mainīgā maksājuma procents attiecīgās teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta prakses tipā, ko aģentūra aprēķina, dalot teritoriālajā nodaļā attiecīgajam ģimenes ārsta prakses tipam izmaksājamos gada darbības novērtējuma līdzekļus ar attiecīgajam ģimenes ārsta prakses tipam gadā uzkrātajiem gada darbības novērtējuma mainīgā maksājuma līdzekļiem un reizinot ar 100.

11. Ja ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, gada darbības mainīgo maksājumu ģimenes ārstam un viņa aizvietotājam aprēķina, izmantojot šādas formulas:

11.1. ģimenes ārstam, kurš aizvieto:

BA = BAP x %, kur

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

BAP - aizvietojamā ģimenes ārsta uzkrātais mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

% - gada darbības mainīgā maksājuma procents aizvietojamā ģimenes ārsta praksē, ko aprēķina, dalot izmaksājamo gada darbības mainīgo maksājumu par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā (A) ar aprēķināto gada kvalitātes maksājumu aizvietojamajam ģimenes ārstam (B);

11.2. ģimenes ārstam, kuru aizvieto:

BB = A - BA , kur

BB - aizvietojamā ģimenes ārsta izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par nostrādātajiem mēnešiem;

A - izmaksājamais gada darbības mainīgais maksājums par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā;

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem.

12. Ja notikusi ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņa, pārejot no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā) (turpmāk - ārstniecības iestāde) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi, gada darbības mainīgo maksājumu izmaksā, ja līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi:

12.1. attiecīgajam ģimenes ārstam, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi novērtējamā gada laikā;

12.2. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot gada darbības mainīgo maksājumu ārstniecības iestādes kontā, ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā ir beidzis prakses darbību un kļuvis par darba ņēmēju ārstniecības iestādē;

12.3. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot gada darbības mainīgo maksājumu tās ārstniecības iestādes kontā, kurā ģimenes ārsts bija darba ņēmējs, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi pēc novērtējamā gada 31.decembra.

13. Izmaksājamos gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus aprēķina pēc stāvokļa uz novērtējamā gada 31.decembri. Izmaksājamos līdzekļus ģimenes ārstam izmaksā līdz nākamā gada 1.maijam neatkarīgi no novērtējamā gada laikā notikušās ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņas (pāreja no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi), ja vien līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi.";

1.44. izteikt 17.pielikumu šādā redakcijā:

"17.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Fiksētā ikmēneša maksājuma aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Šo noteikumu 93.punktā minēto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjoms latos:

Nr.

p.k.

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

Ls par

1

slodzi

Ls par

0,25 slodzēm

Ls par

0,5 slodzēm

Ls par

0,75 slodzēm

Ls par

1,25 slodzēm

Ls par

1,5 slodzēm

Ls par

1,75 slodzēm

Ls par

2,0 slodzēm

Ls par

2,25 slodzēm

Ls par

3,00 slodzēm

Ls par

3,50 slodzēm

Ls par

4,50 slodzēm

1.1.

Psihiatrs

5 382

1 346

2 691

4 037

6 728

8 074

9 420

10 093

12 111

13 727

-

15 743

1.2.

Narkologs

1 989

497

995

1 492

2 487

2 984

3 482

3 732

4 476

5 075

-

5 819

1.3.

Pneimonologs

4 252

1 063

2 126

3 189

5 315

6 378

7 440

7 973

9 567

10 843

-

12 437

1.4.

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

1 940

485

970

1 455

2 425

2 909

3 394

3 638

4 364

4 947

-

5 674

1.5.

Paliatīvās aprūpes kabinets

1 983

496

992

1 487

2 479

2 975

3 471

3 720

4 462

5 059

-

5 801

1.6.

Bronhiālās astmas kabinets

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

3 203

3 433

4 119

4 669

-

5 355

1.7.

Traumpunkts (neatliekamās palīdzības punkts)

4 914

1 229

2 457

3 686

6 143

7 372

8 601

9 216

11 057

12 533

9 461

14 375

1.8.

Stomas kabinets

3 020

755

1 510

2 265

3 775

4 529

5 284

5 663

6 794

7 701

-

8 833

1.9.

Dežūrārsta kabinets

1 945

486

972

1 458

2 430

2 916

3 402

3 646

4 375

4 959

-

5 687

1.10.

Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

22 318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11.

Traumpunkts (neatliekamās palīdzības punkts) BKUS*

7 590

1 898

3 795

5 693

9 488

11 386

13 283

14 234

17 078

19 357

-

22 202

1.12.

Psihologa kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

2 898

3 106

3 726

4 224

-

4 844

1.13.

Antidopinga kabinets

154 108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Ikmēneša fiksētā maksājuma apjoms darbības nodrošināšanai ir 1/12 daļa no šī pielikuma 1.punktā noteiktā gada apjoma.

3. Ārstu un māsu darba samaksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.punktam, ņemot vērā līgumā ar aģentūru noteikto ārstu un māsu darba apjomu. Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanu BKUS*, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši šo noteikumu 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.

4. Šī pielikuma 1.7.apakšpunktā norādītajā traumpunktā (neatliekamās palīdzības punktā) var apmaksāt ķirurģiskā profila, terapeitiskā profila speciālistu un anesteziologu - reanimatologu sniegtos pakalpojumus.

5. Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu veido šī pielikuma 2. un 3.punktā aprēķināto maksājumu summa.

Piezīme. * Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".";

1.45. izteikt 18.pielikumu šādā redakcijā:

"18.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti sadaļās atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.

2. Manipulācijas, kas minētas citās sadaļās, var izmantot, ja speciālistam attiecīgajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas, bet speciālistam ir attiecīgās manipulācijas veikšanai nepieciešamā specializācija, kvalifikācija un metodes sertifikāts.

3. Medicīniskajā dokumentācijā manipulāciju uzrāda, ja manipulācija ir veikta pilnībā.

4. Piemaksu par manipulācijas ar implantu, šuvēju un citu medicīnas preču pielietošanu medicīniskajā dokumentācijā drīkst uzrādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanai pielietotajiem materiāliem.

5. Par manipulācijām, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), tiek piemaksāts pie gultas dienas tarifa atbilstoši šo noteikumu 97.2. un 97.3.apakšpunktam.

6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts citādi.

VISPĀRĪGIE AMBULATORIE PAKALPOJUMI (manipulācijas 01004-01083)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

0,84

2.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061 un 60404)

0,48

3.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas

0,51

4.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

1,57

5.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,38

6.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,90

7.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

2,47

8.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,83

9.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2,82

10.

01066

Piemaksa par ģimenes ārsta veiktu profilaktisko apskati, izmeklējot pacientu ar saslimšanu (apmaksā tikai bērniem)

1,20

11.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

1,26

12.

01074

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

0,86

13.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,66

14.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1,22

REIMATOLOĢIJA (manipulācijas 02034-02043)

Nr.

p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

15.

02034*

Intravenozā zāļu Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

5,40

16.

02035*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; diennakts kurss

40,03

17.

02036*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; diennakts kurss

41,67

18.

02037*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; diennakts kurss

43,12

19.

02038*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57,49

20.

02039*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

61,32

21.

02040*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

65,13

22.

02041*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57,87

23.

02042*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

62,88

24.

02043*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

69,07

NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas 02077-02405)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām no 02077 līdz 02156 tiek veikta, ja tās uzrāda par stacionārā esošo neonatālā un zīdaiņa perioda (ja manipulācijā nav noteikts citādi) bērnu ārstēšanu. Samaksu par manipulācijām neveic, ja tās uzrāda par pieaugušo ārstēšanu.

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām: 02400; 02401; 02402; 02404 un 02405 tiek veikta, ja tās uzrāda valsts SIA "Sporta medicīnas centrs". Viena apmeklējuma laikā vienam bērnam var uzrādīt tikai vienu no šīm manipulācijām.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

25.

02077

Piemaksa par gaismas jutīgu medikamentu ievadīšanas šļirces un savienotājvadu pielietošanu

1,74

26.

02078*

Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

7,25

27.

02079*

Zematslēgkaula vēnas (v.subclavia) vai jūga vēnas (v.jugularis) punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rentgena-kontrastējamo katetru

9,44

28.

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

6,62

29.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

4,89

30.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

59,06

31.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

44,23

32.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

1,60

33.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru pirmajā stundā

154,20

34.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2,15

35.

02088*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku pirmajā stundā

3,45

36.

02089*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

1,91

37.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v.umbilicalis) ievadītu katetri

48,10

38.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

100,61

39.

02101

Lumbālpunkcija

6,30

40.

02103*

Diagnostiskā lumbālpunkcija

7,85

41.

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu ultrasonoskopijas kontrolē

7,68

42.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

19,93

43.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem, pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

5,31

44.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,12

45.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

34,06

46.

02132*

Piemaksa par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13.stundas (pielieto pie manipulācijas 02131)

2,99

47.

02139*

Spieķa kaula artērijas (a.radialis) vai ciskas artērijas (a.femoralis) punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

10,36

48.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija

5,56

49.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

6,32

50.

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža

6,35

51.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

6,98

52.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

16,65

53.

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

12,52

54.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

8,49

55.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā Rtg - kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

38,40

56.

02152*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

5,67

57.

02153*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūras ar apsildīšanu izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

11,34

58.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

10,46

59.

02156*

Piemaksa par zāļu Curosurf 120 mg/1,5 ml endotraheopulmonārā instilācija, suspensija (Phospholipida ex pulmonibus suum) pielietošanu

311,85

60.

02400

Sporta ārsta veiktā padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

7,68

61.

02401

Sporta ārsta veiktā papildu profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,28

62.

02402

Sporta ārsta posma profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,28

63.

02403

Sporta ārsta veiktā kārtējā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2,37

64.

02404

Sporta ārsta medicīniskie novērojumi

4,75

65.

02405

Sporta ārsta veiktā fiziskās sagatavotības novērtēšana pēc EUROFIT metodes un balsta un kustību sistēmas bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Nedrīkst uzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

8,48

VAKCINĀCIJA UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA (manipulācijas 03004-03225)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

66.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

1,32

67.

03006

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

0,62

68.

03015

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

7,79

69.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

9,78

70.

03017

Ģipša pārsēja uzlikšana spieķa kaula lūzuma gadījumā tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

5,25

71.

03018

Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

6,75

72.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma gadījumā vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā

8,95

73.

03028

Cirkulārs ģipša pārsēja uzlikšana 1 locītavai (tutors)

7,14

74.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

11,07

75.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

16,11

76.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

1,90

77.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

2,52

78.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

36,40

79.

03040

Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana

13,99

80.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana

0,55

81.

03081

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī

0,34

82.

03082

Vakcīnas ievadīšana perorāli

0,16

83.

03138*

Piemaksa par BCG vakcīnu intravezikālai ievadīšanai (BCG vaccine) lietošanu

62,78

84.

03148*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (1250 IU) lietošanu

22,27

85.

03173*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU) lietošanu

9,77

86.

03180

Locītavas punkcija

4,00

87.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējās lietošanas komplektu

8,25

88.

03184

Vēdera dobuma punkcija

4,92

89.

03185

Sirds somiņas punkcija

5,48

90.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

4,36

91.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

4,00

92.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

5,48

93.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

3,42

94.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

12,13

95.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts -mākslīgā elpināšana no mutes mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm

6,29

96.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

34,07

97.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

21,94

98.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

75,42

99.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 1 stundai. Pacientiem, kas ilgstoši ir atkarīgi no mākslīgās plaušu ventilācijas (MPV), bet periodiski tiek atslēgti patstāvīgās elpošanas stimulācijai, manipulāciju pielieto vienu reizi

11,78

100.

03210*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

8,14

101.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti par vienreizlietojamo materiālu un aparatūras lietošanu, sākot no otrās diennakts

19,36

102.

03221*

Tiešā asins pārliešana

34,70

103.

03224*

Piemaksa par traheostomas kaniles lietošanu

9,20

104.

03225*

Piemaksa par traheostomas armētās kaniles lietošanu

18,17

ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI (manipulācijas 04100-04199)

1. Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas-intensīvās terapijas nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas laikā pēc operācijas beigām. Tālākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā.

2. Ja pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā jānorāda manipulācijas 03209 un 03210.

3. Pacienta potencēšanas gadījumā nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā.

4. Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

105.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,50

106.

04101

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

2,59

107.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

2,89

108.

04106*

Spinālo nervu vada anestēzija

6,60

109.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē

4,46

110.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija vienā pusē

3,80

111.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 04103

7,95

112.

04116*

Nervu pinumu anestēzija, pirmā stunda

28,72

113.

04117*

Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

10,48

114.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

17,65

115.

04119*

Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmajām divām stundām

39,03

116.

04120*

Prolongētas spinālās analgēzijas sistēmas uzlikšana un saņemšana pirmajā diennaktī

33,07

117.

04121*

Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04119, 04135

19,56

118.

04122*

Kaudālā anestēzija

19,74

119.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti

16,60

120.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākamajām 12 stundām

8,33

121.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivakaine) lietošanu pirmajās divās stundās

3,23

122.

04126*

Piemaksa par zāļu Levobupivakaīna (Levobupivacaini hydrochloridum) 1 ampulas (50 mg/10 ml) lietošanu

2,23

123.

04127*

Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu

18,04

124.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas

10,60

125.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par katru nākamo diennakti, sākot no otrās diennakts

7,97

126.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz vienai diennaktij

15,12

127.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz trim diennaktīm

19,09

128.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz astoņām diennaktīm

22,68

129.

04133*

Spinālā anestēzija, pirmās divas stundas

38,11

130.

04134*

Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas

9,66

131.

04135*

Kombinētā spināli epidurālā anestēzija, pirmās divas stundas

60,36

132.

04138*

Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru, pirmās 24 stundas

7,57

133.

04139

Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām

3,03

134.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19,26

135.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

8,46

136.

04142*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu

50,61

137.

04143*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

20,82

138.

04144*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par pirmo stundu

247,81

139.

04145*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

27,31

140.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

56,51

141.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19,59

142.

04149*

Intravenoza narkoze zoba sanācijas vai ekstrakcijas gadījumā

7,89

143.

04150*

Implantējamo ''portu'' ievietošana ar implantējamā "porta" komplekta vērtību

162,62

144.

04155*

Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu

1,32

145.

04156*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā

10,33

146.

04157*

Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā

11,24

147.

04158*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

6,90

148.

04159*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā

11,22

149.

04160*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

7,49

150.

04161*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā

5,10

151.

04162*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2,56

152.

04163*

Piemaksa par Remifentanīla (Remifentanilum) lietošanu par vienu stundu

6,62

153.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) lietošanu par vienu ampulu (50 mg)

6,62

154.

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

3,97

155.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

52,15

156.

04170*

Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) izmantošanu

29,37

157.

04171*

Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija bez katetra vērtības

10,96

158.

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu

7,56

159.

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu

11,53

160.

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

11,25

161.

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetra lietošanu

21,27

162.

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu

33,08

163.

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetra lietošanu

24,57

164.

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetra lietošanu

27,41

165.

04179*

Ilgtermiņa hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana bez katetera vērtības

14,01

166.

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa katetera lietošanu

75,60

167.

04185*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru ar ievades komplekta vērtību

248,07

168.

04186*

Invazīva asinsspiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

32,03

169.

04187*

Piemaksa par sistēmas ar1 signāla pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

7,75

170.

04188*

Piemaksa par sistēmas ar 2 signālu pārveidotāju pielietošanu Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

15,50

171.

04189*

Piemaksa par sistēmas ar 3 signālu pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

23,25

172.

04190*

Plaušu artērijas (A.pulmonalis ) kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri, ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

103,95

173.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu, par pirmo diennakti ar katetra vērtību

127,58

174.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana, izmantojot PiCCO sistēmu, par katru nākamo diennakti, sākot no otrās diennakst, bez katetera vērtības

13,61

175.

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

48,62

176.

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) lietošanu

32,74

177.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma laikā

7,02

178.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

21,93

179.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04199

22,85

180.

04199*

Piemaksa par vienu diennakti par enterālo barošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04198

11,27

FIZIKĀLĀ MEDICĪNA (manipulācijas 05017-05104)

Ultraskaņas, fonoforēzes, darsonvalizācijas terapijas seansi (manipulācijas 05023, 05031 un 05044) uzskatāmi par vienu ārstniecisko manipulāciju neatkarīgi no norādīto terapijas lauku skaita, izņemot šādus gadījumus:

1. Atsevišķu terapijas lauku apstrādei medicīniski un tehnoloģiski pamatoti tiek izmantoti dažādi izstarotāji (elektrodi) vai atšķirīga terapeitiskā aparatūra. Šo terapijas lauku apstrādes īpatnības obligāti norādāmas medicīniskajā dokumentācijā.

2. Atsevišķie terapijas lauki atbilstoši saslimšanas diagnozei un attiecīgi pamatotiem fizikālās terapijas norīkojumiem lokalizēti dažādos ķermeņa reģionos, t.sk. arī simetriskās ekstremitātēs, ieskaitot gūžu un plecu locītavas, pie bilaterāliem patoloģiskiem procesiem.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

181.

05017

Elektroforēze

1,53

182.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1,42

183.

05023

Fonoforēze

2,14

184.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija

1,42

185.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze

1,68

186.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija

1,42

187.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze

1,68

188.

05031

Darsonvalizācija

1,90

189.

05035

Induktotermija

1,20

190.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

0,94

191.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

0,94

192.

05044

Ultraskaņas terapija

2,12

193.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1,29

194.

05047

Ultravioletā apstarošana

1,42

195.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija

1,90

196.

05053

Parafīna-ozokerīta terapija

2,29

197.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam (40 minūtes)

2,03

198.

05103

Vispārējā masāža bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam (50 minūtes)

2,57

199.

05104

Vispārējā masāža bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes)

3,34

SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMA (manipulācijas 06003-06202)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

200.

06003

Elektrokardiogrammas pieraksts ar 12 novadījumiem

0,91

201.

06004

Elektrokardiogrammas apraksts ar 12 novadījumiem

1,66

202.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

0,18

203.

06006

Elektrokardiogrammas apraksts ar mazāk par 12 novadījumiem

0,79

204.

06007

Elektrokardiogrammas pieraksts ar 12 novadījumiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

1,57

205.

06008

Elektrokardiogrammas apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām elektrokardiogrammām. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06004 un 06006

2,37

206.

06011

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

2,64

207.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

2,80

208.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu slimnieka mājās

2,50

209.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

11,45

210.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

10,43

211.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

10,54

212.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

19,93

213.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

8,41

214.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

5,88

215.

06033*

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

16,77

216.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06011, 06012 un 06021

29,44

217.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

8,75

218.

06040*

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

26,14

219.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

22,08

220.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

5,18

221.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

9,31

222.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

9,31

223.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

10,54

224.

06053*

Piemaksa manipulācijām 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

35,91

225.

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) manipulācijai 06052

108,68

226.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

26,29

227.

06057*

Piemaksa manipulācijai 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

51,98

228.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

76,38

229.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

23,43

230.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

238,08

231.

06063*

Piemaksa par elektroda lietošanu endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai

488,33

232.

06064*

Piemaksa par speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēmas lietošanu

61,43

233.

06065*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

118,13

234.

06066*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par koronārā sinusa elektrodu (CSL)

170,10

235.

06067*

Piemaksa par ievades komplekta lietošanu radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem

10,32

236.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

7,90

237.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

4,76

238.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

15,98

239.

06071*

Piemaksa manipulācijai 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

108,00

240.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

2,66

241.

06076

Piemaksa manipulācijai 06075 par katetra lietošanu

11,34

242.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

4,79

243.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

0,61

244.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

1,86

245.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

0,96

246.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

4,12

247.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

1,86

248.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

4,34

249.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

4,34

250.

06102

Brahiocefālo asinsvadu duplex skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

12,48

251.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

4,60

252.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

7,43

253.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

3,91

254.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7,44

255.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

2,95

256.

06109

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

2,86

257.

06110

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,40

258.

06111

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

5,50

259.

06112

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

3,35

260.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta duplex skenēšana

14,07

261.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta duplex skenēšana

7,51

262.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta duplex skenēšana

6,15

263.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta duplex skenēšana

11,76

264.

06119

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana (arī jaundzimušajiem)

16,52

265.

06121

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana ar kontrastvielu

66,43

266.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta duplex skenēšana

9,70

267.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta duplex skenēšana

13,45

268.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta duplex skenēšana

15,79

269.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

8,76

270.

06130*

Vienkameras elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības

170,35

271.

06131*

Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības

234,85

272.

06132*

Vienkameras elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

10,28

273.

06133*

Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

14,90

274.

06134*

Vienkameras ventrikulārā ICD pārbaude un programmēšana

14,90

275.

06135*

Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana

18,78

276.

06136*

ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības

234,22

277.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības

174,38

278.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

174,38

279.

06139*

Elektrokardiostimulatora ložas maiņa

174,38

280.

06140*

Elektrokardiostimulatora ekstirpācija

174,38

281.

06141*

Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības

112,18

282.

06150*

Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija

752,40

283.

06151*

Piemaksa par vienkameras elektrokardiostimulatoru (SSI-tipa bez papildu funkcijām un SSIR-tipa ar slodzes adaptīvo funkciju) lietošanu

212,63

284.

06152*

Piemaksa par vienkameras elektrokardiostimulatoru (SSIR-tipa ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu) lietošanu

482,08

285.

06153*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru (VDD un DDD tipa bez papildu funkcijām) lietošanu

512,03

286.

06154*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru (DDDR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju) lietošanu

657,03

287.

06155*

Piemaksa manipulācijai 06131 par divkameru sarežģīto elektrokardiostimulatoru - antitahikardītisko, biatriālo vai biventrikulāro sirds kambaru resinhronizācijai (CRT) - lietošanu

1 980,41

288.

06156*

Piemaksa manipulācijai 06136 par vienkameras intrakardiālā defibrilatora (ICD) lietošanu

2 707,43

289.

06157*

Piemaksa manipulācijai 06136 par divkameru intrakardiālā defibrilatora vai implantējamiem kambaru kardioverteri-defibrilatoriem ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas funkcijām lietošanu

6 369,30

290.

06158*

Piemaksa manipulācijai 06141 par implantējamās ilgstošas elektrokardiogrammas monitorēšanas diagnostiskās iekārtas ''REVALT'' lietošanu

1 370,25

291.

06160*

Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija

273,03

292.

06165*

Piemaksa par elektrokardiostimulatora lietošanu ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem

2 079,00

293.

06166*

Piemaksa par elektroda lietošanu koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai

374,22

294.

06167*

Piemaksa par ievades komplekta sinus coronarius lietošanu elektrodu ievadei

400,68

295.

06168*

Piemaksa par aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu pastāvīgai elektrokardiostimulācijai

154,96

296.

06169*

Piemaksa par miokardiāli bipolārā elektroda lietošanu pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai

210,69

297.

06170*

Piemaksa par pastāvīgā implantējamā elektroda adaptera lietošanu

33,08

298.

06171*

Piemaksa par ievadu sistēmu lietošanu pastāvīgā elektroda implantācijai

10,84

299.

06172*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu lietošanu

35,34

300.

06173*

Piemaksa par pagaidu ārējās stimulācijas vadu lietošanu intraoperatīviem mērījumiem

47,25

301.

06174*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu

168,77

302.

06175*

Piemaksa par pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu lietošanu

14,36

303.

06176*

Piemaksa par savienojošas ierīces lietošanu pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR

189,00

304.

06177*

Piemaksa par ar Localisa 9670590 savienojama pasīvā elektroda lietošanu

65,21

305.

06178*

Piemaksa par transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāra elektroda lietošanu

170,10

306.

06179*

Piemaksa par vienas sirds kameras stimulācijai lietojamo ārējā pagaidu elektrokardiostimulatora lietošanu

18,90

307.

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

26,29

308.

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

39,04

309.

06187

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

3,64

310.

06188

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfija ar digitālo angiogrāfu

3,64

311.

06189*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

5,30

312.

06190*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu

7,90

313.

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu, bez stenta un citu materiālu vērtībām

72,60

314.

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu, par materiāliem

417,36

315.

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) bez stenta ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu, par materiāliem

1 955,79

316.

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu, par materiāliem

2 603,00

317.

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu, par materiāliem, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces - ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus

4 087,17

318.

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu, bez materiālu vērtībām

35,34

319.

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

51,52

320.

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu, bez stenta un citu materiālu vērtībām

67,90

321.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar materiālu vērtībām. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 06186, 06192, 06194, 06195, 06196, 06198, 06199, 60072, 60073, 60074

647,19

322.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3 500,68

PULMONOLOĢIJA (manipulācijas 07002-07045)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda ftiziopneimonologi. Invazīvajiem diagnostiskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem manipulācijas norādītas sadaļā "Torakālā ķirurģija" (manipulācijas 31001-31230).

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

323.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

0,66

324.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze, izmantojot portatīvu spirogrāfu (pneimotahogrāfu)

2,56

325.

07017

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

3,75

326.

07018

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

5,08

327.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ar metaholīna inhalācijām

14,32

328.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

7,06

329.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

7,78

330.

07028

Plaušu difūzijas spēju noteikšana

7,80

331.

07029

Piemaksa manipulācijai 07002 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

0,94

332.

07030

Piemaksa manipulācijām 07004, 07017, 07018 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,42

333.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar cistiskās fibrozes (CF) indikatoru

8,36

334.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

21,83

335.

07045

Kardiopulmonālais slodžu tests

11,11

GASTROENTEROLOĢIJA (manipulācijas 08001-08152)

Ja veiktas manipulācijas 08061, 08111, 08113, bet neparedzētu apstākļu dēļ neizdodas ievadīt endoskopu (anatomisku īpatnību dēļ, pacients slikti sagatavots izmeklēšanai vai izrauj ievadīto endoskopu) samaksa par manipulāciju tiek veikta pilnā apjomā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

336.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

29,33

337.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

37,77

338.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

47,31

339.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31,54

340.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

38,86

341.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31,30

342.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

17,69

343.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21,64

344.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21,64

345.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

37,14

346.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

34,69

347.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

55,86

348.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

53,03

349.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

41,64

350.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

19,90

351.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

7,92

352.

08017

Piemaksa manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136 par zondes ievadīšana ar endoskopu

6,46

353.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

8,53

354.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

8,23

355.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

8,39

356.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9,95

357.

08050

Duodenālā zondēšana

4,19

358.

08051

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu kombinēti ar ezofagoskopiju

6,94

359.

08052

Piemaksa manipulācijai 08059, 08062 par barības vada bužēšanu bērniem

7,12

360.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08059

15,81

361.

08054*

Piemaksa manipulācijai 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

633,15

362.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

14,27

363.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

5,93

364.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

11,06

365.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

19,37

366.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

19,95

367.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

17,41

368.

08065*

Piemaksa par hemostāzes klipša lietošanu

11,99

369.

08066*

Piemaksa par endocilpas lietošanu

44,31

370.

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

9,18

371.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062

16,29

372.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

23,74

373.

08074*

Piemaksa par vienreizlietojamās cilpas lietošanu varikozo vēnu liģēšanai

14,18

374.

08075*

Piemaksa par endoskopa distālā gala vairākkārt lietojamo uzmavu lokālai aspirācijai vienai procedūrai

0,63

375.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana vienā seansā. Nelieto kopā ar manipulāciju 08135

13,54

376.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

35,65

377.

08078*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu dilatācijas balona lietošanu

123,90

378.

08079*

Piemaksa par vienreizlietojamā žults ceļu balonkatetra lietošanu

93,45

379.

08080*

Piemaksa manipulācijai 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

6,62

380.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija neparedzētu apstākļu dēļ. Nenorādīt kopā ar manipulāciju 08077

20,36

381.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā

3,24

382.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu

881,60

383.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

51,68

384.

08091*

Piemaksa manipulācijai 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

85,05

385.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

41,12

386.

08094*

Piemaksa manipulācijai 08093 par balonkatetra lietošanu

42,53

387.

08095*

Piemaksa manipulācijai 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

153,09

388.

08096*

Piemaksa manipulācijai 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu ar viena maināmā groziņa vērtību

207,90

389.

08097*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības

48,25

390.

08098*

Piemaksa par vienreizlietojamā plastikāta drenas komplekta lietošanu

115,50

391.

08099*

Piemaksa par vienreizlietojamās nazobiliārās drenas komplekta lietošanu

73,50

392.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

17,33

393.

08101*

Piemaksa manipulācijai 08100 par perkutānās endoskopiskās gastrostomijas (PEG) komplektu

94,50

394.

08108*

Kapsulas endoskopija

372,29

395.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

24,39

396.

08110

Rektoskopija

3,65

397.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

13,27

398.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

18,18

399.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

34,51

400.

08114*

Ne vairāk kā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par ne vairāk kā divu gļotādas paraugu ņemšanu, ar augstfrekvences elektroinstrumentu

17,77

401.

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu ar augstfrekvences elektroinstrumentu

22,02

402.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

13,25

403.

08121*

Terapeitiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

73,12

404.

08122*

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

57,18

405.

08125*

Piemaksa par ultraskaņas aspirācijas un histoloģijas biopsijas adatas komplekta lietošanu

100,33

406.

08128*

Piemaksa par Plexus coeliacus neirolīzes adatas komplekta lietošanu

210,00

407.

08130*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora lietošanu gremošanas orgānu endoskopijās

30,98

408.

08132*

Piemaksa manipulācijai 08097 par endoprotēzes - žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem - lietošanu

519,75

409.

08133*

Piemaksa manipulācijām 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

5,67

410.

08134*

Piemaksa par argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošanu

56,38

411.

08135*

Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070

6,50

412.

08136*

Endoskopu automātiskā apstrāde (ieskaitot dezinfekcijas līdzekļus)

3,76

413.

08140

C13 elptests Helicobacter pylori noteikšanai

27,70

414.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

38,91

415.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

32,30

416.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

2,84

417.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

52,12

418.

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem rentgena kontrole

14,78

ENDOKRINOLOĢIJA (manipulācijas 09004-09189)

Nr.

p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

419.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

2,52

420.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

4,09

421.

09182*

Hormonālie diagnostikas testi - STH stimulācijas prove bez stimulatora

13,36

422.

09183*

Hormonālie diagnostikas testi - Synacthen prove

14,11

423.

09184*

Hormonālie diagnostikas testi - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

15,02

424.

09185*

Hormonālie diagnostikas testi - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

10,03

425.

09186*

Hormonālie diagnostikas testi - horioniskā gonadotropīna tests

4,60

426.

09187

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,48

427.

09188*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

9,45

428.

09189*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

11,34

ALERGOLOĢIJA (manipulācijas 10008 - 10044)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

429.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu

2,21

430.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests), par katru nākamo alergēnu

0,80

431.

10010

Ādas dūriena raudze (prick testa) ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu

6,57

432.

10011

Ādas dūriena raudze (prick testa), par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu

4,30

433.

10012

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1,20

434.

10013

Ādas dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests), par katru nākamo alergēnu

0,25

435.

10020

Intrakutānais tests ar vienu alergēnu

4,87

436.

10021

Intrakutānais tests, par katru nākamo alergēnu

0,94

437.

10022

Intrakutānais tests ar vienu bišu, lapseņu indes devu

5,07

438.

10023

Par katru nākamās bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu

2,73

439.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija), par katru injekciju

0,95

440.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) ar bišu, lapseņu indi, ieskaitot alergēna vērtību

6,53

441.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar trim alergēniem, ieskaitot alergēna vērtību

4,90

442.

10034

Ādas aplikācijas tests, par katru nākamo alergēnu

0,61

443.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

25,26

444.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

3,55

445.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

9,01

446.

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (lieto tikai stacionārā)

44,21

447.

10043*

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

20,22

448.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

9,76

NEIROLOĢIJA (manipulācijas 11001-11103)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

449.

11001

Lumbālpunkcija ar anestēziju

3,32

450.

11002

Lumbālpunkcija bērniem ar anestēziju

6,07

451.

11003

Piemaksa manipulācijām 11001, 11002 par likvora dinamisko provju pārbaudi

2,21

452.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

7,14

453.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

23,51

454.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

9,68

455.

11007*

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

14,70

456.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

8,01

457.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

8,86

458.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

3,86

459.

11011

Trijzaru nerva (n.trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

4,40

460.

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves, un datu izvērtēšana

15,13

461.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

7,50

 

462.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

3,79

463.

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze

2,37

464.

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0,41

465.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude un datu analīze

0,79

466.

11026

Redzes nerva diska apskate un izvērtējums

1,02

467.

11027

Dzirdes funkcijas pārbaude ar kamertoņiem

1,90

468.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

2,52

469.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

2,37

470.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, izņemot Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

1,57

471.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

1,90

472.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

0,96

473.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

6,07

474.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

0,79

475.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude vienam līmenim

1,57

476.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

1,71

477.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

26,32

478.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

20,78

479.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

20,40

480.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem, un pieaugušajiem

9,29

481.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

21,53

482.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

14,69

483.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

19,52

484.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

51,54

485.

11059*

Piemaksa datorizēta elektroencefalografijai ar videosinhrono monitorēšanu (par katrām nākamajām 12 stundām)

38,00

486.

11060*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar videosinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

28,45

487.

11061*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar videosinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

14,23

488.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

3,55

489.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

9,54

490.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

9,45

491.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

6,00

492.

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos - un datu izvērtēšana

4,24

493.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

9,85

494.

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas un datu analīze bērniem līdz 7 gadu vecumam

22,75

495.

11101

Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes, ar materiālu un zāļu vērtībām

5,64

496.

11102

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes, bez materiālu un zāļu vērtībām

3,79

497.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde, ar materiālu un zāļu vērtībām

5,64

PSIHIATRIJA UN NARKOLOĢIJA (manipulācijas 12016, 13015-13026)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

498.

12016

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšana un atzinuma sagatavošana (ambulatori)

99,54

499.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,27

500.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,75

501.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,42

502.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,27

503.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,42

504.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,42

505.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,75

506.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,42

507.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām, par katru dienu dienas stacionārā

6,96

508.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana no 11. līdz 20.dienai, par katru dienu dienas stacionārā

4,46

DERMATOLOĢIJA UN VENEROLOĢIJA (manipulācijas 14020-14028, 15008)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

509.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB)

3,84

510.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

9,84

511.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

6,51

512.

14023

Fotodinamiskā terapija

9,37

513.

14024

Piemaksa pie manipulācijas 14023 par zālēm Metilester vienai procedūrai

90,72

514.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0,51

515.

14026

Dermatožu lāzerterapija

4,91

516.

14027

Dermatožu fototerapija

4,81

517.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

3,21

518.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

0,95

DZEMDNIECĪBA UN GINEKOLOĢIJA (manipulācijas 16001-16136)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

519.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

11,07

520.

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

15,30

521.

16008*

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

12,47

522.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

3,23

523.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

2,94

524.

16015

Spirāles ievadīšana

3,12

525.

16016

Spirāles izņemšana

2,04

526.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

5,62

527.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

14,42

528.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

34,12

529.

16020*

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

11,67

530.

16026*

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

10,64

531.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

48,57

532.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

45,12

533.

16029*

Histeroskopija

28,58

534.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

5,53

535.

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

11,57

536.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

37,83

537.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

92,29

538.

16041*

Maksts un starpenes plastika

100,70

539.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

96,82

540.

16043*

Endometrija rezektoskopija

69,07

541.

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

95,45

542.

16045*

Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaicīgi veiktu citu operāciju

46,55

543.

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5 l   4 % ikodekstrīna šķīdums) lietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

69,56

544.

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7 cm) lietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

85,05

545.

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7 cm) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

141,75

546.

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

81,04

547.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

4,97

548.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

95,08

549.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

133,64

550.

16054*

Konservatīva miomektomija

116,72

551.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar piedēkļu izņemšanu vai bez tās

138,11

552.

16061*

Dzemdes ekstirpācija ar olvadu izņemšanu vai bez tās

139,17

553.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

148,45

554.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar piedēkļu izņemšanu vai bez tās

164,08

555.

16064*

Vienkārša vulvektomija

59,13

556.

16065*

Radikāla vulvektomija

172,56

557.

16070*

Vertheima operācija

187,56

558.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

169,18

559.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

54,20

560.

16073*

Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija), vienlaicīgi veicots citu operāciju

8,45

561.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

169,53

562.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

32,66

563.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

10,11

564.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

565.

16082*

Laparaskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

495,84

566.

16087*

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

336,28

567.

16088*

Laparaskopiska histerektomija ar piedēkļiem vai bez tiem

572,75

568.

16089*

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

318,41

569.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

30,48

570.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija, sākot ar 22.grūtniecības nedēļu

3,05

571.

16102*

Ģimenes dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16108

67,00

572.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

5,87

573.

16106*

Fizioloģiskās dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16102, 16107 un 16108

65,00

574.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16102, 16106 un 16108

82,99

575.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16102, 16106 un 16107

70,17

576.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana

6,33

577.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

15,19

578.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

47,11

579.

16112*

Amnioinfūzijas

22,24

580.

16115*

Ķeizargrieziens

106,11

581.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

79,01

582.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

57,10

583.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

30,71

584.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

10,50

585.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

10,46

586.

16130*

Dzemdes kakla I un II pakāpes plīsuma sašūšana

18,92

587.

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

30,82

588.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

16,69

589.

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

51,39

590.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

14,06

591.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,09

592.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi par katru dienu pēcdzemdību periodā (vienu reizi dienā)

7,54

OFTALMOLOĢIJA (manipulācijas 17001-17406)

1. Samaksu par manipulācijām 17360-17406 veic tikai tad, ja tās uzrāda VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

2. Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.

3. Samaksu par manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim" neveic, ja to uzrāda oftalmoloģijā.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

593.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,67

594.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,95

595.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

0,95

596.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,20

597.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,46

598.

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,04

599.

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,54

600.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,53

601.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,40

602.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,48

603.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,80

604.

17016

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0,80

605.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā

0,66

606.

17018

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā

0,66

607.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,27

608.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,67

609.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,26

610.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

0,94

611.

17029

Refraktometrija

0,32

612.

17030

Autorefraktometrija

2,17

613.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,20

614.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

0,79

615.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox tests)

0,81

616.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

0,81

617.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

1,57

618.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

0,79

619.

17060

Redzes lauka noteikšana

0,79

620.

17061

Projekcijas krāsu perimetrija

1,57

621.

17062

Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij

3,62

622.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

1,57

623.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,42

624.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

28,61

625.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

22,31

626.

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

41,16

627.

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

27,40

628.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,46

629.

17081

Gonioskopija abām acīm

1,75

630.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm un rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

2,23

631.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,46

632.

17084

Eksoftalmometrija

0,40

633.

17085

Tiešā oftalmoskopija abām acīm

0,94

634.

17086

Netiešā oftalmoskopija abām acīm

0,85

635.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,29

636.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija

1,62

637.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

4,67

638.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

0,92

639.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

13,38

640.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

4,12

641.

17098

Elektroretinogrāfija

1,60

642.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,20

643.

17101

Tonometrija abām acīm

0,65

644.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

0,90

645.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1,03

646.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1,03

647.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,38

648.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

2,70

649.

17122*

Beta aplikatora lietošana vienai acij, par vienu seansu

5,40

650.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

0,87

651.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

7,52

652.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

10,95

653.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

18,22

654.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

27,32

655.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

20,87

656.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

21,28

657.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

22,68

658.

17143*

Plakstiņa sašūšana

21,33

659.

17151*

Dakriocistorinostomija

28,93

660.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem vienā pusē

2,57

661.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem vienā pusē

2,57

662.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

26,20

663.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

25,64

664.

17166*

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

11,88

665.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

34,38

666.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

34,38

667.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

30,39

668.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

41,31

669.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

35,83

670.

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

56,70

671.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

32,84

672.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

37,27

673.

17187*

Pterīga operācija

29,09

674.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

33,57

675.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

9,88

676.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

40,29

677.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195

53,64

678.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

31,60

679.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

27,04

680.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

45,96

681.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

158,17

682.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

73,14

683.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

33,64

684.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija šķielēšanas gadījumā

38,88

685.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

43,38

686.

17218*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

16,16

687.

17219*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par otras acs operāciju

10,24

688.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

12,98

689.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

13,36

690.

17227*

Keratotomija

25,02

691.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

41,46

692.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

64,53

693.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

10,22

694.

17231*

Radzenes nokasīšana

10,97

695.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

8,93

696.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

38,42

697.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,07

698.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

2,77

699.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

38,30

700.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

47,02

701.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

16,97

702.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

46,23

703.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

47,49

704.

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

72,47

705.

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

64,93

706.

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

79,86

707.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

239,46

708.

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

73,31

709.

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai tad, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

98,52

710.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

120,28

711.

17258*

Piemaksa manipulācijai 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

44,45

712.

17259*

Piemaksa par salokāmās lēcas lietošanu

49,14

713.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

74,29

714.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

71,67

715.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

59,38

716.

17273*

Mugurējā sklerotomija

32,32

717.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

26,09

718.

17280*

Lāzera iridektomija

3,99

719.

17281

Lāzera trabekuloplastika

8,87

720.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

42,75

721.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

46,09

722.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

42,75

723.

17288*

Bazāla iridektomija

35,50

724.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

46,09

725.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

37,04

726.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

3,70

727.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

3,78

728.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

7,74

729.

17298*

Piemaksa par zāļu Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

846,74

730.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

64,66

731.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

81,11

732.

17302*

Orbītas eksenterācija

79,78

733.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

212,62

734.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

191,05

735.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

120,96

736.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

124,74

737.

17307*

Piemaksa manipulācijai 17304 par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekta lietošanu

208,94

738.

17308*

Piemaksa manipulācijai 17304 par intravitreālās gāzes lietošanu

30,24

739.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

61,95

740.

17320*

Acs ābola eviscerācija

24,77

741.

17321*

Acs ābola enukleācija

24,97

742.

17322*

Piemaksa manipulācijām 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

23,63

743.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

30,28

744.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

282,82

745.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

66,19

746.

17326*

Orbitotomija

83,48

747.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

12,64

748.

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

8,01

749.

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

9,71

750.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,18

751.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

1,72

752.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

1,81

753.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

1,71

754.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,09

755.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

7,83

756.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

1,81

757.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

2,76

758.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas

16,09

759.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa manipulācijām, kur nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu)

2,72

760.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

2,78

761.

17371

Koordimetrija

3,05

762.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

5,96

763.

17373

Prizmu adaptācijas tests

3,26

764.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

2,38

765.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

3,18

766.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

5,78

767.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

4,27

768.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

3,89

769.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

3,80

770.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3,94

771.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

6,02

772.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3,58

773.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

3,56

774.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem līdz 1 gada vecumam, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

2,77

775.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

1,99

776.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

3,56

777.

17400

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

8,95

778.

17401

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

13,41

779.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,14

780.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekciju attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

4,08

781.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

3,12

782.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

3,64

783.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

3,12

OTORINOLARINGOLOĢIJA (manipulācijas 18012-18351)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

784.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses

6,49

785.

18013

Mugurējā tamponāde

9,84

786.

18014

Elektrokoagulācijas pielietošana otorinolaringoloģijā

3,61

787.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma) vienā apmeklējumā

8,05

788.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

3,61

789.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

59,32

790.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

6,47

791.

18024*

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

59,32

792.

18030

Piemaksa manipulācijām 18022, 18023, 18024 par lāzera koagulāciju

4,13

793.

18031

Krioterapija -lieto ausu, kakla, deguna saslimšanu gadījumos, ja to izdara dobumos, izmantojot specializētos LOR instrumentus

2,55

794.

18032*

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

4,60

795.

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

59,32

796.

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

59,32

797.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

59,32

798.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

59,32

799.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

59,32

800.

18038*

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

56,56

801.

18040*

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

59,32

802.

18041*

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

59,32

803.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

59,32

804.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

2,66

805.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

3,65

806.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

47,40

807.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

51,88

808.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

82,01

809.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

52,74

810.

18057*

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

56,32

811.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana

56,32

812.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā

56,32

813.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

56,32

814.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

10,78

815.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

56,32

816.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

56,32

817.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības

82,46

818.

18065*

Piemaksa manipulācijai 18064 par biomateriālu

75,60

819.

18066*

Orbītas dekompresija

82,46

820.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

3,02

821.

18071*

Bioptāta paņemšana no rīkles

5,79

822.

18073*

Tonsilektomija -- vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

47,91

823.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

47,91

824.

18076*

Peritonsilāra abscesa atvēršana

5,18

825.

18077*

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

4,38

826.

18078*

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

5,31

827.

18079*

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

47,91

828.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

47,91

829.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

2,87

830.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

9,40

831.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija ar mikroskopu un balsta laringoskopu

9,53

832.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

31,73

833.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

47,31

834.

18094*

Zāļu (botulina toksīna (Botulinum toxin), silikona vai tauku) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā ar zāļu vērtību

48,90

835.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

7,19

836.

18101*

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

13,85

837.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

85,05

838.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

4,17

839.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

4,75

840.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

5,31

841.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,06

842.

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

5,62

843.

18110*

Traheostomas slēgšana

49,95

844.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

1,90

845.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

2,29

846.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

54,79

847.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

54,79

848.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

6,45

849.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

54,79

850.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

2,52

851.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

2,59

852.

18141*

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

65,19

853.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

65,19

854.

18152*

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

55,70

855.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija

70,50

856.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

70,50

857.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

70,50

858.

18156*

Timpanoplastika

70,50

859.

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

70,50

860.

18158*

Piemaksa manipulācijai 18157 par protēzi

212,63

861.

18159*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta lietošanu

8 845,20

862.

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesora lietošanu

7 093,17

863.

18161*

Piemaksa par iekšējās auss implanta (Kohleāra) sistēmas ar runas procesoru lietošanu

16 065,00

864.

18162*

Kohleārā implantācija bez implanta vērtības

156,47

865.

18163*

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības

94,47

866.

18164*

Piemaksa manipulācijai 18163 par kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) lietošanu

4 490,96

867.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

8,20

868.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

8,59

869.

18175*

Mastoidantrotomija

70,50

870.

18177*

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

4,92

871.

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

55,70

872.

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

55,70

873.

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

55,70

874.

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

49,78

875.

18188*

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

4,66

876.

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija un/vai izvadu liģēšana

49,78

877.

18198*

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

4,54

878.

18199*

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

4,66

879.

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

49,78

880.

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

49,78

881.

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

49,78

882.

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

146,31

883.

18209*

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

59,40

884.

18210*

Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija

59,40

885.

18211*

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)

59,40

886.

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

59,40

887.

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

59,40

888.

18214*

Faringostomas plastika

49,78

889.

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

136,86

890.

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

47,91

891.

18221*

Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla

136,86

892.

18224*

Laringektomija

136,86

893.

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju

136,86

894.

18229*

Hordektomija

136,86

895.

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

21,46

896.

18231*

Piemaksa par balsenes stentu

118,13

897.

18240*

Laringostomas plastika

49,78

898.

18241*

Laringofaringostomas plastika

136,86

899.

18242*

Kakla cistu izņemšana

49,78

900.

18243*

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

49,78

901.

18244*

Moura operācija

161,40

902.

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180,41

903.

18246*

Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā

240,32

904.

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

76,05

905.

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

112,78

906.

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

151,31

907.

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)

170,56

908.

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

153,42

909.

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

221,62

910.

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

153,25

911.

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180,09

912.

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

245,48

913.

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

75,86

914.

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

119,63

915.

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119,63

916.

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119,63

917.

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

170,62

918.

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

144,09

919.

18280

Audiometrija - dzirdes sliekšņa pārbaude

3,75

920.

18281

Virssliekšņa testi

3,77

921.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana vienai ausij

3,83

922.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

2,85

923.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (vienpusēji vai abpusēji)

4,65

924.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

4,55

925.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

6,43

926.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana

6,91

927.

18340*

Otoakustiskā emisija

5,48

928.

18341*

Objektīvā audiometrija - smadzeņu izraisīto potenciālu mērīšana

37,09

929.

18344*

Kohleārā implanta runas procesora programmēšana

73,91

930.

18351*

Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana

32,20

UROLOĢIJA (manipulācijas 19009-19309)

1. Jebkurai endouretrālai manipulācijai nepieciešamības gadījumā papildus var uzrādīt manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim ".

2. Manipulācijas 19281 tarifā iekļautas visas pacientam nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu izmaksas.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

931.

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

19,50

932.

19015

Urīnpūšļa kateterizācija bez vienreizietojamā katetra vērtības

1,36

933.

19016

Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizlietojamā katetra vērtību

2,30

934.

19017

Pastāvīga katetra ielikšana, urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu

4,57

935.

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

2,11

936.

19019*

Meatotomija

61,30

937.

19020

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

8,80

938.

19021*

Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

60,67

939.

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana

2,77

940.

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

58,59

941.

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

63,39

942.

19032*

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

63,39

943.

19033*

Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

63,39

944.

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

63,39

945.

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

63,39

946.

19036*

Abpusēja orhektomija

63,39

947.

19037*

Orhopeksija

63,39

948.

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

63,39

949.

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

63,39

950.

19045*

Vazovazostomija

63,39

951.

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības

63,39

952.

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

63,39

953.

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

96,27

954.

19049*

Piemaksa pie manipulācijām 19048, 19067, 19075, 19085 Cistofix komplekta lietošanu

18,90

955.

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

24,57

956.

19052

Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā

85,07

957.

19053

Mikcijas cistometrija un uretras spiediena profilometrija ar datu apstrādi darba stacijā

119,58

958.

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

44,57

959.

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

80,17

960.

19057*

Optiska uretrotomija

50,91

961.

19058*

Uretras rezekcija

58,22

962.

19059*

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

14,86

963.

19060*

Vienpusēja vai abpusēja urīnvada zondēšana, ieskaitot vienpusēju vai abpusēju nieru bļodiņu skalošanu un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās

23,27

964.

19061*

Bioatgriezeniskās saites metode pie pāraktīva urīnpūšļa

81,92

965.

19062*

Bioatgriezeniskās saites metode pie slodzes urīna nesaturēšanas

22,48

966.

19063*

Intravezikāla stimulācija pie hipotoniska urīnpūšļa

132,28

967.

19064*

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

16,94

968.

19065*

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

88,26

969.

19066

Urofloumetrija - urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju

4,75

970.

19067*

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra vērtību

56,90

971.

19068*

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

59,54

972.

19069*

Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

35,67

973.

19070*

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

23,90

974.

19075*

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

96,00

975.

19076*

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

109,01

976.

19077*

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

35,75

977.

19078*

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

121,87

978.

19079*

Nieres cistas perkutāna punkcija

86,75

979.

19080*

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

116,24

980.

19081*

Perkutānā litotripsija

68,98

981.

19085

Urīnpūšļa fistulas izveidošana ar katetra ielikšanu, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

16,29

982.

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

4,58

983.

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

4,01

984.

19089*

Operatīva nieres fistulas katetra maiņa, ieskaitot katetra vērtību

56,74

985.

19095*

Paranefrīta drenāža

44,42

986.

19097*

Nefrektomija

116,24

987.

19098*

Nieres cistas perkutāna rezekcija

70,32

988.

19099*

Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika

96,58

989.

19100*

Nefropeksija

116,24

990.

19101*

Nieres bļodiņas - urīnvada anastamoze

121,87

991.

19102*

Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana

121,87

992.

19103*

Uretrokutaneostomija, vienpusējā

116,24

993.

19104*

Ureterocistoanastomoze

121,97

994.

19105*

Parciālā cistektomija

121,97

995.

19110*

Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi

132,22

996.

19111*

Cistektomija ar urīnvada pārstādīšanu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveidošanu no zarnas

237,87

997.

19112*

Urīnvadu-zarnu anastamoze (ar šinas vērtību)

121,84

998.

19113*

Cistektomija ar ureterokutoneostomiju

121,84

999.

19114*

Orhofunikulektomija

116,24

1000.

19115*

Radikāla prostatektomija

134,57

1001.

19116*

Urīnpūšļa fistulas operatīva plastika, slēgšana

59,65

1002.

19117*

Periuretrālas cistas ekscīzija

53,94

1003.

19118*

Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenāža

116,25

1004.

19125*

Retrosimfizāra uretras un pūšļa kakliņa fiksācija

116,25

1005.

19126*

Piemaksa pie manipulācijām19125 un 19201 par retrosimfizāra polipropilēna urīnpūšļa kakliņa fiksējošās endoprotēzes lietošanu

283,50

1006.

19127*

Proksimālās uretras daļas plastiskā operācija

116,25

1007.

19134*

Uretras endoprotezēšana pie apakšējo urīnceļu obstrukcijas vīriešiem

50,87

1008.

19135*

Piemaksa par urīnizvadkanāla endoprotēzes pie labdabīgas prostatas hiperplāzijas (UroLume vai analoga) lietošanu

1 213,38

1009.

19145*

Distālās uretras (priekšējās) daļas plastiskā operācija

116,25

1010.

19146*

Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

116,25

1011.

19147*

Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēršana

116,25

1012.

19148*

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

53,94

1013.

19149*

Dzimumlocekļa amputācija

53,94

1014.

19150*

Hipospādijas un epispādijas plastika

53,94

1015.

19151*

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

54,37

1016.

19155*

Nieru sašūšana pie traumām

121,97

1017.

19156*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transabdominālo pieeju

59,65

1018.

19157*

Urīnpūšļa sašūšana pie traumām ar transvezikālo pieeju

59,65

1019.

19158*

Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību

32,57

1020.

19159*

Prostatas abscesa atvēršana

53,94

1021.

19160*

Emaskulācija

53,94

1022.

19161*

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

78,52

1023.

19162*

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

173,83

1024.

19170*

Cirkšņa limfadenektomija, vienpusēja

53,94

1025.

19171*

Retroperitoneāla limfadenektomija

116,25

1026.

19172*

Ureteru sašūšana

116,25

1027.

19173*

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

88,44

1028.

19174*

Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)

188,42

1029.

19175*

Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar šinas vērtību)

194,17

1030.

19176*

Nefroskopija

53,92

1031.

19177*

Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa

59,65

1032.

19185*

Nieres rezekcija

121,97

1033.

19186*

Adrenalektomija

121,97

1034.

19187*

Ekstrakorporālā litotripsija

135,01

1035.

19195*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

1036.

19196*

Laparoskopiska adrenalektomija

540,58

1037.

19197*

Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana

236,05

1038.

19198*

Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija, t.sk. sēklinieku audzēju gadījumos

306,77

1039.

19199*

Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegurņa limfmezglu ekstirpācija, t.sk. priekšdziedzera audzēja gadījumos

165,91

1040.

19200*

Laparoskopiska ureterolitotomija

224,67

1041.

19201*

Laparoskopiska urīnpūšļa kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)

255,01

1042.

19202*

Laparoskopiskā nefrektomija

431,31

1043.

19203*

Ar roku asistēta laparoskopija (pie uroģenitālā trakta operācijām)

313,77

1044.

19204*

Ar roku asistēta nefrektomija

594,98

1045.

19249*

Piemaksa par zālēm steroīdrezistentas tremes ārstēšanai

4 297,44

1046.

19250*

Donornieres paņemšana

862,71

1047.

19251*

Donornieres sagatavošana

177,11

1048.

19252*

Nieres transplantācija

3 190,50

1049.

19254*

Piemaksa manipulācijai 19250 par divbalonu katetra lietošanu orgāna perfūzijai

189,00

1050.

19270*

Hroniska hemodialīze (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

53,14

1051.

19273*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 3000 IU (vai ekvivalents mcg)

17,26

1052.

19275*

Akūta hemodialīze (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

78,41

1053.

19276*

Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (nav iekļautas eritropoetīna un dzelzs preparātu izmaksas)

64,25

1054.

19277*

Hemodialīze pēc transplantācijas (nav iekļautas izmaksas par eritropoetīnu un dzelzs preparātiem)

63,31

1055.

19278*

Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss

45,81

1056.

19279*

Piemaksa par peritoneoskopa Y-TEC materiālu komplekta lietošanu

94,50

1057.

19280*

Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību

82,85

1058.

19281*

Peritoneālās dialīzes slimnieku apmācība, aprūpe un kontrole vienam pacientam vienu reizi mēnesī (ambulatori vai stacionārā; laboratorisko izmeklējumu izmaksas iekļautas tarifā)

33,95

1059.

19282*

Piemaksa par zālēm Saccharated iron oxide nieru aizstājējterapijai

8,21

1060.

19285*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 2000 IU (vai ekvivalents mcg)

12,28

1061.

19286*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 4000 IU (vai ekvivalents mcg)

24,72

1062.

19287*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 6000 IU

36,39

1063.

19288*

Piemaksa par zālēm Erythropoetin 10 000 IU (vai ekvivalents mcg)

61,81

1064.

19289*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 30 000 IU (vai ekvivalents mcg)

185,43

1065.

19290*

Piemaksa par zālēm Erythropoietin 40 000 IU 9 (vai ekvivalents mcg)

280,71

1066.

19300*

Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

136,48

1067.

19302*

Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1068.

19304*

Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD), viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1069.

19305*

Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

398,02

1070.

19307*

Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

267,23

1071.

19309*

Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības

307,00

TRAUMATOLOĢIJA, ORTOPĒDIJA, STRUTAINĀ ĶIRURĢIJA (manipulācijas 20010-20417)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1072.

20010

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3)

2,95

1073.

20013

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3)

3,63

1074.

20014*

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

8,95

1075.

20015

Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

1,78

1076.

20019

Ligatūras, svešķermeņa izņemšana, kas redzams brūcē (ambulatori)

4,07

1077.

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

8,82

1078.

20029

Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

15,88

1079.

20030

Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

3,74

1080.

20031

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

1,70

1081.

20039*

Punkcijas biopsija operāciju zālē

16,07

1082.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

5,39

1083.

20041*

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

30,28

1084.

20043*

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

38,22

1085.

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

11,72

1086.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

4,93

1087.

20051

Hemangiomas Naevus flammeus izņemšana ar lāzera palīdzību, viens seanss

3,24

1088.

20053

Hipertrofisku rētu, hemangiomu, kapilaropātijas, pigmentu pataloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (1 impulss, laukums līdz 3 cm2)

3,77

1089.

20056*

Lāzerdestrukcija - labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

6,93

1090.

20057*

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija - viena ādas vai zemādas veidojuma likvidācija. Apmaksa tiek veikta ne vairāk kā par trim veidojumiem viena apmeklējuma laikā

6,52

1091.

20059*

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

24,22

1092.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

15,00

1093.

20065*

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika ar laukumu līdz 100 cm2

17,90

1094.

20066*

Piemaksa manipulācijai 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

20,92

1095.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

4,70

1096.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu

9,41

1097.

20072

Piemaksa manipulācijām 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

0,75

1098.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

17,13

1099.

20075

Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu (operāciju zālē)

11,43

1100.

20085*

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

63,00

1101.

20087*

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

43,15

1102.

20098*

Muskuļu un/vai fasciju šuve, ieskaitot svaigas brūces apstrādi

29,18

1103.

20100*

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos, ietverot svaigas brūces apstrādi

22,07

1104.

20101*

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos, ietverot svaigas brūces apstrādi

27,94

1105.

20108*

Ahilla cīpslas šuve

41,84

1106.

20119

Skeleta ekstenzija

6,45

1107.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

12,31

1108.

20128*

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

37,28

1109.

20130*

Iegurņa kaulu osteotomija

143,10

1110.

20139*

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

30,33

1111.

20140*

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja repozīcija

114,99

1112.

20141*

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

60,05

1113.

20145*

Pleca locītavas stabilizējoša operācija

134,50

1114.

20146*

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

55,00

1115.

20147*

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

35,64

1116.

20149*

Stieples fiksācija vairākām mazajām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

18,30

1117.

20155*

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

21,92

1118.

20159*

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

64,41

1119.

20161*

Osteotomija lielajiem stobra kauliem (bez fiksācijas)

137,43

1120.

20164*

Piemaksa par osteosintēzes skrūves lietošanu plaukstas kauliem

71,37

1121.

20165*

Piemaksa par implanta - augšstilba plāksne ar skrūvēm - lietošanu

71,82

1122.

20166*

Piemaksa par implanta - augšstilba interlocking stienis - lietošanu

163,49

1123.

20167*

Piemaksa par implanta - leņķa plāksne ar skrūvēm - lietošanu

124,74

1124.

20168*

Piemaksa par implanta - tibijas kondiļu T-plāksne ar skrūvēm - lietošanu

132,30

1125.

20169*

Piemaksa par implanta - tibijas plāksne ar skrūvēm - lietošanu

55,76

1126.

20170*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (universālais) - lietošanu

115,29

1127.

20171*

Piemaksa par implanta - tibijas stienis (unreamed) - lietošanu

215,46

1128.

20172*

Piemaksa par implanta - iegurņa un acetabulum osteosintēzes plāksnes ar skrūvēm - lietošanu

166,32

1129.

20173*

Piemaksa par implanta ar skrūvēm - dinamisko gūžas skrūvi-plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi-plāksni (DHS vai DCS) lietošanu

179,55

1130.

20174*

Piemaksa par implanta - atslēgas kaula plāksne ar skrūvēm - lietošanu

39,69

1131.

20175*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula plāksne ar skrūvēm - lietošanu

64,80

1132.

20176*

Piemaksa par implanta - plāksne ar skrūvi humerus distālā gala fiksācijai - lietošanu

52,92

1133.

20177*

Piemaksa par implanta - tension band (Zuggurtung) lietošanu

7,56

1134.

20178*

Piemaksa par implanta - apakšdelma plāksne ar skrūvēm (vienam kaulam) - lietošanu

44,42

1135.

20179*

Piemaksa par implanta - 6,5 mm spongiozā skrūve - lietošanu

6,62

1136.

20180*

Piemaksa par implanta - kortikālā skrūve - lietošanu

3,78

1137.

20181*

Piemaksa par implanta - Endera stienis - lietošanu

34,02

1138.

20182*

Piemaksa par implanta - Kinčera stienis - lietošanu

58,59

1139.

20183*

Piemaksa par implanta - rādija distālā gala plāksne ar skrūvēm - lietošanu

25,52

1140.

20184*

Piemaksa par implanta - plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksne un skrūves - lietošanu

25,52

1141.

20185*

Piemaksa par implanta - laterālās potītes plāksne ar skrūvēm - lietošanu

23,63

1142.

20186*

Piemaksa par implanta - mediālās potītes skrūve - lietošanu

5,67

1143.

20187*

Piemaksa par implanta - Barouk skrūve - lietošanu

28,35

1144.

20188*

Piemaksa par implanta - "Tomofix" ar skrūvēm - lietošanu

278,59

1145.

20189*

Piemaksa par implanta - 7,0 mm kanulētā skrūve - lietošanu

35,91

1146.

20190*

Piemaksa par implanta - 3,5 mm kanulētā skrūve - lietošanu

26,46

1147.

20191*

Piemaksa par implanta - papēža plāksne ar skrūvēm - lietošanu

155,93

1148.

20192*

Piemaksa par implanta - Vaila osteotomijas skrūve - lietošanu

15,12

1149.

20193*

Piemaksa par implanta - augšdelma kaula bloķētais stienis - lietošanu

151,20

1150.

20194*

Piemaksa par kalcija sāļu implanta (1 vienība 25 ml) lietošanu

207,90

1151.

20195*

Piemaksa par gūžas locītavas virsmu aizvietojoša metāls-metāls endoprotēzes lietošanu

1 795,50

1152.

20196*

Piemaksa par femur proksimālas fiksācijas metāls-metāls endoprotēzes lietošanu

1 795,50

1153.

20200*

Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, Z veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

112,59

1154.

20201*

Piemaksa par kompresijas-distrakcijas aparāta (ārējās fiksācijas aparāts) lietošanu

378,00

1155.

20202*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

130,63

1156.

20203*

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

107,52

1157.

20204*

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lielajiem stobra kauliem

65,75

1158.

20205*

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

49,29

1159.

20206*

Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarināšana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)

159,28

1160.

20207*

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

44,23

1161.

20208*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

100,39

1162.

20209*

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

18,51

1163.

20210*

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

54,85

1164.

20211*

Piemaksa par kaulu cementa vienas porcijas (20 g) lietošanu

17,96

1165.

20212*

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

19,71

1166.

20214*

Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)

86,85

1167.

20215*

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

165,37

1168.

20217*

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

25,39

1169.

20218*

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

39,85

1170.

20219*

Sinovijektomija ceļa locītavai

56,90

1171.

20220*

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

129,15

1172.

20222*

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

91,53

1173.

20224*

Apakšdelma viena kaula osteosinteze

85,46

1174.

20225*

Spieķa kaula galviņas osteosintēze (bez implanta vērtības)

82,65

1175.

20226*

Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)

65,89

1176.

20227*

Augšdelma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

98,47

1177.

20228*

Augšdelma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelkošo cilpu (bez implanta vērtības)

79,25

1178.

20229*

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

68,95

1179.

20230*

Gūžas locītavas totāla endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

226,54

1180.

20231*

Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)

224,99

1181.

20232*

Ceļa locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

269,86

1182.

20233*

Piemaksa par bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

1 157,63

1183.

20234*

Piemaksa par cementējamās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

363,83

1184.

20235*

Piemaksa par ceļa locītavas endoprotēzes lietošanu

755,06

1185.

20236*

Femurokapitāla gūžas locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

178,01

1186.

20237*

Piemaksa par femurokapitālās gūžas locītavas endoprotēzes lietošanu

83,16

1187.

20239*

Pleca locītavas endoprotezēšana (bez protēzes vērtības)

193,48

1188.

20240*

Cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)

248,47

1189.

20241*

Bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)

233,72

1190.

20242*

Ceļa locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)

282,15

1191.

20243*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas revīzijas operācijai

77,02

1192.

20244*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes implantācijai

127,48

1193.

20245*

Augšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

77,80

1194.

20246*

Apakšdelma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

68,44

1195.

20247*

Veltņa kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

81,54

1196.

20248*

Papēža kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

62,20

1197.

20249*

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

17,08

1198.

20250

Piemaksa manipulācijām 20249, 20149 par katru pirkstu, sākot no otrā

2,65

1199.

20251*

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

82,79

1200.

20253*

Lielo locītavu eksartikulācija

75,31

 

1201.

20255

Vienreizējās lietošanas operācijas veļas - gūžas locītavas (augšstilba) komplekts

16,54

1202.

20256

Vienreizējās lietošanas operācijas veļas - ekstremitātes komplekts

9,37

1203.

20257*

Acetabulum un/vai iegurņa kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

172,29

1204.

20258*

Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)

114,73

1205.

20259*

Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)

61,06

1206.

20260*

Femur kakliņa osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)

116,41

1207.

20261*

Augšstilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gūžas skrūvi - plāksni vai dinamisko kondiļu skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)

110,93

1208.

20262*

Augšstilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)

54,59

1209.

20263*

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

88,52

1210.

20264*

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar bloķēto stieni (bez implanta vērtības)

121,53

1211.

20265*

Osteosintēze ar leņķa plāksni (bez implanta vērtības)

90,78

1212.

20266*

Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)

65,29

1213.

20267*

Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze (bez implanta vērtības)

114,80

1214.

20268*

Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)

108,91

1215.

20269*

Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

91,19

1216.

20270*

Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

105,71

1217.

20271*

Trīspotīšu lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

183,54

1218.

20272*

Piemaksa par instrumentu komplektu bezcementa endoprotēzes revīzijai

169,11

1219.

20273*

Piemaksa par instrumentu komplektu gūžas locītavas cementējamai endoprotēzes implantācijai

128,84

1220.

20274*

Piemaksa par instrumentu komplektu pleca locītavas endoprotezēšanai

186,64

1221.

20275*

Piemaksa par navigācijas sistēmas lietošanu ortopēdiskajās operācijās

58,96

1222.

20276*

Hibrīda tipa totāla gūžas locītavas endoprotezēšana

249,35

1223.

20279*

Piemaksa par pleca locītavas endoprotēzes lietošanu

1 367,42

1224.

20280*

Piemaksa par instrumentu komplektu ceļa locītavas endoprotezēšanai

56,70

1225.

20281*

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

137,61

1226.

20282*

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

344,85

1227.

20283*

Piemaksa par implantu - Suretacs tapa vai enkurs artroskopiskai operācijai (1 gab.)

61,90

1228.

20284*

Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sašūšana

319,54

1229.

20285*

Artroskopiska ceļa locītavas krustenisko saišu rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)

266,28

1230.

20286*

Piemaksa par krustveida saites implantācijas komplekta ar cīpslu vai transfiks sistēmu lietošanu

87,89

1231.

20287*

Piemaksa par vienas interferences skrūves lietošanu

35,91

1232.

20288*

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

195,61

1233.

20289*

Piemaksa par viena enkura lietošanu pleca locītavas operācijai

26,08

1234.

20290*

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

360,17

1235.

20291*

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

199,12

1236.

20292*

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

271,55

1237.

20293*

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

278,04

1238.

20300*

5-10 % lielu apdegumu brūču primāra apstrāde, pārsiešanas sejai un plaukstām vai pēdām

42,55

1239.

20301*

11-30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

83,68

1240.

20302*

Virs 30 % lielu apdeguma brūču apstrāde un pārsiešanas

123,50

1241.

20303*

Nekrotomija un nekrektomija pie 5-10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

66,46

1242.

20304*

Nekrotomija un nekrektomija pie 11-30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

101,21

1243.

20305*

Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dziļām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām

144,01

1244.

20306*

Autodetermoplastika pie 5-10 % apdegumu virsmas

61,91

1245.

20307*

Autodetermoplastika pie 11-30 % apdegumu virsmas

105,00

1246.

20308*

Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %

149,69

1247.

20309*

Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem

80,78

1248.

20400*

Piemaksa par vītņu tipa un sfērisko bezcementa acetabulāro daļas hibrīdu gūžas endoprotezēšanai

656,31

1249.

20402*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 209,60

1250.

20403*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu standarta bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 131,17

1251.

20404*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 274,81

1252.

20405*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu diafizāras fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 246,46

1253.

20406*

Piemaksa par vītņu tipa acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 393,88

1254.

20407*

Piemaksa par sfērisko acetabulāro daļu distālas fiksācijas bezcementa gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 315,44

1255.

20408*

Piemaksa par cementējamas gūžas locītavas endoprotēzi cementējamas gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

429,98

1256.

20409*

Piemaksa par vītņu tipa bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

695,52

1257.

20410*

Piemaksa par sfērisko bezcemeta acetabulāro daļu hibrīda gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanai

617,09

1258.

20411*

Piemaksa par standarta endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

740,88

1259.

20412*

Piemaksa par tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

979,02

1260.

20413*

Piemaksa par femorālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 612,17

1261.

20414*

Piemaksa par femorālās un tibiālās augmentācijas endoprotēzi ceļa locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 850,31

1262.

20415*

Ceļa revīzijas endoprotezēšana ar paaugstinātas stabilitātes protēzes modeli

2 212,25

1263.

20416*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas revīzijas endoprotezēšanai

1 587,60

1264.

20417*

Piemaksa par endoprotēzi pleca locītavas reversai revīzijas endoprotezēšanai

1 644,30

ABDOMINĀLĀ ĶIRURĢIJA UN PROKTOLOĢIJA (manipulācijas 21015-21193)

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1265.

21015*

Intraoperatīva ultrasonogrāfija

19,15

1266.

21017*

Proves laparotomija

66,29

1267.

21018*

Konvencionāla apendektomija

66,29

1268.

21019*

Intraabdominālas asiņošanas novēršana

71,86

1269.

21020*

Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

71,86

1270.

21021*

Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēršana

71,86

1271.

21022*

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

70,51

1272.

21023*

Dobjā orgāna perforācijas sašūšana

71,86

1273.

21024*

Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)

62,14

1274.

21025*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10 cm)

22,68

1275.

21026*

Postoperatīva trūces plastika

105,73

1276.

21027*

Aknu biopsija

77,69

1277.

21030*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (15 x 10 cm, 15 x 15 cm)

32,13

1278.

21031*

Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 30 cm)

125,69

 

1279.

21032*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10 cm)

31,19

1280.

21033*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (15 x 10 cm, 15 x 15 cm)

45,84

1281.

21034*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 15 cm)

89,78

1282.

21035*

Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 30 cm)

226,80

1283.

21040*

Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze

136,30

1284.

21041*

Zarnas rezekcija

140,89

1285.

21042*

Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēgšana

136,30

1286.

21043*

Distālā kuņģa rezekcija vai ekscīzija

140,89

1287.

21044*

Vagotomija

136,30

1288.

21045*

Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju

143,22

1289.

21046*

Biliodigestīva anastamoze

143,22

1290.

21047*

Radikāla mastektomija

149,63

1291.

21048*

Liesas operācija

138,25

1292.

21049*

Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju

138,25

1293.

21050*

Totāla gastrektomija, proksimāla kuņģa rezekcija

140,89

1294.

21051*

Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major

141,79

1295.

21060*

Aizkuņģa dziedzera drenējošas operācijas; nekrektomija

137,66

1296.

21061*

Virsnieru operācijas

141,47

1297.

21062*

Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija

146,95

1298.

21063*

Totāla kolektomija

149,47

1299.

21064*

Rectum rezekcija ar sigmas novadīšanu anālajā kanālā

149,47

1300.

21065*

Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirkšņa kolektori)

152,32

1301.

21066*

Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas

149,48

1302.

21067*

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

148,36

1303.

21068*

Aknu rezekcijas, aizkuņģa dziedzera rezekcija

159,94

1304.

21069*

Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija

146,14

1305.

21079*

Piemaksa manipulācijām 21046, 21066, 21068 par hepatobiliāro slimību ķirurģisku ārstēšanu ar biliodigestīvas anastamozes veidošanu aknu vārtu rajonā ar intrahepātiskajiem žultsvadiem, par liela apjoma (ne mazāk kā 2 segmentu) aknu rezekciju, par aknu rezekciju pacientam ar ehinokokozi vai B un C hepatītu, aknu rezekciju ar v.cava vai v.portae plastiku

46,55

1306.

21081*

Piemaksa par operācijām traumatoloģijā dažādās lokalizācijās vienas ekstremitātes robežās (augšstilbs, apakšstilbs, pēda, augšdelms, apakšdelms, plauksta). Ja operācija vienlaicīgi tiek veikta dažādās ekstremitātēs, tad uzrāda atbilstošas manipulācijas. Ja tiek lietoti 2 vai vairāk implantu, uzrāda attiecīgo implantu manipulāciju. Piemaksa operācijām otorinolaringoloģijā, izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī, degunā, deguna blakusdobumos un kaklā. Uzrādot šo piemaksu pamatoperācijai, vienlaicīgi neuzrādīt citas operācijas

46,55

1307.

21082*

Atkārtota operācija sakarā ar asiņošanu operācijas zonā pēcoperācijas periodā

42,77

1308.

21100*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147,38

1309.

21101*

Laparoskopiska holecistektomija

162,11

1310.

21102*

Laparoskopiska apendektomija

320,40

1311.

21103*

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

183,92

1312.

21104*

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam noteikto kontrindikāciju dēļ nav iespējams veikt dienas stacionārā)

257,85

1313.

21105*

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

558,31

1314.

21106*

Laparoskopiska adrenalektomija

540,58

1315.

21107*

Laparoskopiska fundoplikācija

470,82

1316.

21108*

Laparoskopiska kardiomiotomija

419,93

1317.

21110*

Laparoskopiska labās puses hemikolektomija

833,84

1318.

21111*

Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

994,97

1319.

21112*

Laparoskopiska splenektomija

582,67

1320.

21113*

Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām

313,77

1321.

21114*

Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija

745,69

1322.

21115*

Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priekšējā rezekcija

906,82

1323.

21130*

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

124,49

1324.

21131*

Piemaksa par pretsaaugumu plēves (1 lapa)

7,67

1325.

21132*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais šuvējs

66,15

1326.

21133*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (55 mm)

66,15

1327.

21134*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais taisnais šuvējs

146,48

1328.

21135*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - cirkulārais liektais šuvējs

193,73

1329.

21137*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 4,8 x 0,5 cm

89,66

1330.

21138*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 2,5 x 3 x 0,5 cm

32,13

1331.

21139*

Piemaksa par hemostātisko sūkli ar fibrinogenu un trombīnu 4,8 x 9,5 x 0,5 cm

164,98

1332.

21140*

Piemaksa par katru nākamo griezējšuvēja magazīnu

54,81

1333.

21141*

Piemaksa par katru nākamo lineārā šuvēja magazīnu

44,98

1334.

21142*

Piemaksa par tabakmaka šuvēju

34,02

1335.

21147*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (75 mm)

92,61

1336.

21148*

Piemaksa par mehānisko šūšanas aparātu - lineārais griezējšuvējs (100 mm)

147,42

1337.

21175*

Taisnās zarnas prolapsa reponēšana

9,90

1338.

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

3,69

1339.

21180

Taisnās zarnas gala daļas apstrāde ar infrasarkano staru koagulācijas palīdzību (1 seanss)

7,96

1340.

21181

Taisnās zarnas tamponāde, ieskaitot rektoskopiju. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 08110

6,79

1341.

21184

Perianāla, perisakrāla blokāde

7,92

1342.

21190*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

59,62

1343.

21192*

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar abdominālo pieeju. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 21063 un 21064, 21065

89,40

1344.

21193*

Piemaksa pie hemoroidektomijām, prolapsa operācijām un starpenes plastiskajām operācijām ar Longo cirkulārā šuvēja komplektu 33 mm (PPH)

213,71

ASINSVADU ĶIRURĢIJA (manipulācijas 22001-22062)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda asinsvadu ķirurgi, izņemot manipulāciju 22062.

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1345.

22001*

Krūšu aortas rekonstruktīvās operācijas

382,16

1346.

22002*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)

284,72

1347.

22003*

Krūšu aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)

196,71

1348.

22004*

Augšējo ekstremitāšu artēriju rekonstruktīvās operācijas

163,51

1349.

22005*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējošām saslimšanām

284,39

1350.

22006*

Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas

297,57

1351.

22007*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām

325,54

1352.

22008*

Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslāņošanās

355,69

1353.

22009*

Iegurņa artēriju šuntēšanas, protezēšanas rekonstruktīvās operācijas

205,08

1354.

22010*

Iegurņa artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas

246,78

1355.

22015*

Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas

186,28

1356.

22016*

Paceles un apakšstilba artēriju rekonstruktīvās operācijas

224,32

1357.

22017*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas brahiocefāliem asinsvadiem

227,20

1358.

22018*

Ekstraanatomiskās asinsvadu šuntējošas operācijas apakšējām ekstremitātēm

149,62

1359.

22019*

Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju

59,34

1360.

22020*

Krūšu daļas simpatektomija

97,15

1361.

22021*

Jostas daļas simpatektomija

84,84

1362.

22022*

Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslimšanu gadījumos

263,36

1363.

22023*

Operācijas varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos

127,16

1364.

22024*

Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas

191,38

1365.

22025*

Operācijas maģistrālo asinsvadu emboliju gadījumos

159,48

1366.

22030*

Piemaksa akūtas trombozes gadījumos manipulācijām 22002, 22003, 22004, 22006, 22007, 22009, 22010, 22015, 22016, 22017 un 22018

18,31

1367.

22031*

Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos

247,79

1368.

22032*

Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā

167,62

1369.

22033*

Piemaksa par katru citu asinsvada rekonstruktīvu operāciju multiplu asinsvadu bojājumu gadījumos

83,02

1370.

22034*

Arteriovenozu fistulu izveidošana

128,11

1371.

22035*

Arteriovenozu šuntu izveidošana

76,92

1372.

22040*

Piemaksa par vēnu transplantāta izdalīšanu

59,36

1373.

22041*

Piemaksa par endarterektomiju anastamozes rajonā

57,71

1374.

22042*

Piemaksa par papildu asinsvadu rekonstruktīvām operācijām operācijas zonā

58,04

1375.

22043*

Piemaksa par simpatektomiju asinsvadu rekonstruktīvās operācijas laikā

41,83

1376.

22044*

Piemaksa par A. Carotis šunta lietošanu

94,79

1377.

22045*

Piemaksa par mākslīgās asinsrites pieslēgšanu

359,10