Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.643

Rīgā 2009.gada 24.septembrī (prot. Nr.61 6.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes novada Smiltenes un Launkalnes pagastā

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis:

1.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agro Smiltene" (vienotais reģistrācijas Nr.44103013813, adrese - Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, "Kalnamuiža" 13, LV-4729) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 28.jūlijā ar Nr.2.512);

1.2. Egīla Zariņa (adrese - Carnikavas novads, Carnikava, Ziedu iela 39, LV-2163) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 16.maijā ar Nr.2.348);

1.3. Ziedoņa Kubuliņa (adrese - Smiltenes novads, Smiltene, Dakteru iela 34-3, LV-4729) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 2.augustā ar Nr.2.558);

1.4. Didža Viļņa (adrese - Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, Kalnamuiža, Kanāla iela 13-4, LV-4729) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 18.augustā ar Nr.2.694);

1.5. Inas Timermanes (adrese - Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, "Vālodzītes", LV-4729) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 11.augustā ar Nr.2.619).

2. Saskaņā ar šā rīkojuma 1.punktā minētajiem privatizācijas ierosinājumiem:

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro Smiltene" ierosina privatizēt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes novada Smiltenes un Launkalnes pagastā (turpmāk - nekustamais īpašums "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums") sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) daļu 32,5 ha platībā;

2.2. Egīls Zariņš ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāvā ietilpstošo neapbūvēto zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032);

2.3. Ziedonis Kubuliņš ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) daļu 2,0 ha platībā;

2.4. Didzis Vilnis ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) daļu 0,5 ha platībā;

2.5. Ina Timermane ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāvā ietilpstošo neapbūvēto zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032).

3. Pēc privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. 2005.gada 5.maijā nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" īpašuma tiesības nostiprinātas Smiltenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.139 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā;

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 30.novembra kadastra izziņu Nr.10B-1V1/309 un 2006.gada 18.decembra kadastra izziņu Nr.10B-1V1/324 nekustamais īpašums "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāv no 13 zemes vienībām 214,7509 ha kopplatībā un 25 būvēm. Neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) platība ir 84,2 ha;

3.3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 18.decembra kadastra izziņu Nr.10B-1V1/324 un zemes robežu plānu uz neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) atrodas meža zeme 0,3 ha platībā;

3.4. saskaņā ar Smiltenes pagasta 2007.gada 20.septembra noteikumiem Nr.7 "Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" ieteicamā jaunveidojamo zemesgabalu nedalāmā platība ir 1,5 ha;

3.5. saskaņā ar Meža likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu mežs ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, savukārt saskaņā ar 2.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces;

3.6. saskaņā ar Meža likuma 44.panta pirmo daļu valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas laikā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī tā meža zeme, kas pieder vai piekrīt valstij, savukārt saskaņā ar 44.panta trešo daļu valsts meža zeme nav privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, ja valsts meža zemi privatizē uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieks: lauku apvidos - zemi, ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo zemi līdz 0,5 hektāru platībā un pilsētās - zemi, ko aizņem ēkas (būves) tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku (būvju) īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei), līdz 0,12 hektāru platībā;

3.7. ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu privatizācijas ierosinātāju viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo Meža likuma 44.panta trešā daļa aizliedz nodot privatizācijai meža zemi.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektā daļa nosaka, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 13.punktu un 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē.

6. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7.apakšpunktu un 5.punktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo iestādei nav rīcības brīvības.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu un Meža likuma 44.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) daļu 1,5 ha platībā.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (Valmierā, Garajā ielā 5, LV-4201) mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 643Pieņemts: 24.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
198303
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)