Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.642

Rīgā 2009.gada 24.septembrī (prot. Nr.61 5.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā un Launkalnes pagastā

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis Egīla Zariņa (adrese - Carnikava, Ziedu iela 39) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 16.maijā ar Nr.2.348) un Inas Timermanes (adrese - Smiltenes pagasts, "Vālodzītes") iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 11.augustā ar Nr.2.619).

2. Privatizācijas ierosinātāji - Egīls Zariņš un Ina Timermane - ierosina privatizēt valstij piederošā nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) sastāvā ietilpstošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) Valkas rajona Smiltenes pagastā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 0032) 84,2 ha platībā Smiltenes pagastā (turpmāk - neapbūvētais zemesgabals) atrodas valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) Smiltenes pagastā un Launkalnes pagastā (turpmāk - valsts nekustamais īpašums) sastāvā. Valsts nekustamais īpašums 2005.gada 5.maijā ierakstīts Smiltenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.139 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā;

3.2. nekustamais īpašums sastāv no 13 zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9480 006 0035, 9480 006 0032, 9480 006 0033, 9480 006 0034, 9480 006 0036, 9480 006 0037, 9480 006 0038, 9480 006 0039, 9480 006 0041, 9480 006 0043, 9470 001 0009, 9470 005 0025 un 9470 005 0026) 214,7509 ha kopplatībā, tajā skaitā valsts meža zeme 51,3 ha platībā, un no 23 būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9480 006 0035 001, 9480 006 0035 002, 9480 006 0035 003, 9480 006 0035 004, 9480 006 0035 005, 9480 006 0035 006, 9480 006 0035 007, 9480 006 0035 008, 9480 006 0035 009, 9480 006 0035 010, 9480 006 0035 011, 9480 006 0035 012, 9480 006 0035 013, 9480 006 0035 014, 9480 006 0035 015, 9480 006 0035 016, 9480 006 0035 018, 9480 006 0035 019, 9480 006 0035 021, 9480 006 0035 022, 9480 006 0039 017, 9480 006 0039 003 un 9480 006 0039 002);

3.3. neapbūvētais zemesgabals nav iznomāts;

3.4. neapbūvētais zemesgabals ir Smiltenes lauksaimniecības tehnikuma (turpmāk - tehnikums) lietojumā. Saskaņā ar 2007.gada 28.decembrī noslēgto valsts nekustamā īpašuma lietojuma līgumu (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā 2007.gada 18.decembrī) Izglītības un zinātnes ministrija valsts nekustamā īpašuma sastāvā esošo neapbūvēto zemesgabalu nodeva tehnikuma lietojumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 24.99.apakšpunktu tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde;

3.5. uz neapbūvētā zemesgabala atrodas augļudārzs (izmēģinājumu lauciņi) 3,8 ha platībā. Tehnikums izmanto augļudārzu mācību procesa un savas darbības nodrošināšanai;

3.6. tehnikums ir dibināts 1922.gadā. Līdz 1999.gadam tehnikuma audzēkņi apguva lauksaimniecības izglītības programmas. Pašlaik tehnikumā mācās 522 izglītojamie, un viņi var apgūt šādas profesionālās izglītības programmas:

3.6.1. veterinārmedicīna (akreditācijas lapa Nr.AI 2361, akreditēta līdz 2009.gada 27.jūnijam);

3.6.2. ēdināšanas serviss (akreditācijas lapa Nr.AI 1123, akreditēta līdz 2012.gada 30.maijam);

3.6.3. lauku tūrisma pakalpojumi (akreditācijas lapa Nr.AI 2362, akreditē­ta līdz 2009.gada 27.jūnijam);

3.6.4. viesnīcu serviss (akreditācijas lapa Nr.AI 2311, akreditēta līdz 2013.gada 28.maijam);

3.6.5. komerczinības (akreditācijas lapa Nr.AI 0781, akreditēta līdz 2011.gada 24.maijam);

3.7. augļudārzu (izmēģinājumu lauciņus) ir iekārtojusi un daudzus gadus kopusi tehnikuma administrācija un audzēkņi. Izmēģinājumu lauciņos tiek audzētas 57 ābeļu šķirnes, 11 bumbieru šķirnes, astoņas plūmju šķirnes, piecas ķiršu šķirnes, trīs upeņu šķirnes, trīs ērkšķogu šķirnes, trīs aveņu šķirnes, kā arī 40 veidu lopbarības augi un 30 veidu ziedu stādījumi. Mācību procesā izmēģinājumu lauciņos praktiskās iemaņas apgūst agrouzņēmuma komercdarbinieka, lauku tūrisma un veterinārmedicīnas specialitātes audzēkņi. Augļudārza laukaugu, augļu koku un ogulāju raža tiek izmantota mācību procesa, kā arī tehnikuma mācību virtuvju, ēdnīcas un mācību viesnīcas "Kalna ligzda" vajadzībām. Tehnikums ir paredzējis attīstīt jaunu profesionālās izglītības programmu - "Ainavu arhitektūra". Minētās programmas praktiskai apguvei būs iespējams izmantot augļudārzu (izmēģinājumu lauciņus). Tādējādi, izmantojot valsts īpašuma objekta daļu 3,8 ha platībā, tehnikumam ir iespējas vienlaikus nodrošināt attiecīgajās profesionālajās izglītības programmās noteikto praktisko iemaņu apguvi, kā arī apgādāt tehnikuma ražošanas bāzi un apkalpošanas objektus ar kvalitatīviem, pašu audzētiem lauksaimniecības produktiem, attiecīgi samazinot izdevumus minēto vajadzību nodrošināšanai;

3.8. tehnikumam nav cita atbilstoši pielāgota un iekārtota nekustamā īpašuma objekta, kas nodrošinātu šā rīkojuma 3.7.apakšpunktā minēto tehnikuma funkciju izpildi. Līdz ar to neapbūvētā zemesgabala daļas 3,8 ha platībā privatizācija nav pieļaujama. Nododot privatizācijai neapbūvēto zemesgabalu visā tā platībā, tehnikumam atbilstoši pielāgotais un iekārtotais augļudārzs būtu jānomā no privātpersonas vai atbilstoši jāpielāgo un jāiekārto cita tā rīcībā esoša nekustamā īpašuma objekta teritorija. Lai iekārtotu jaunu dārzu un sasniegtu augļudārza (izmēģinājumu lauciņu) ražas apjomu, kāds tas ir pašlaik, būtu nepieciešams vairāku gadu darbs, kā arī ievērojams cilvēkresursu un finanšu līdzekļu ieguldījums, tādējādi radot nesaimnieciska valsts budžeta līdzekļu izlietojuma risku;

3.9. no minētā secināms, ka neapbūvētā zemesgabala daļa 3,8 ha platībā nav nododama privatizācijai, bet saglabājama valsts īpašumā;

3.10. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagasts, Launkalnes pagasts - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 032 daļu 3,8 ha platībā" tika nosūtīts privatizācijas ierosinātājiem - Egīlam Zariņam un Inai Timermanei - viedokļa sniegšanai. Iebildumi un priekšlikumi par minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu netika saņemti.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā ietvertajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai neapbūvētā zemesgabala daļu 3,8 ha platībā, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāju - Egīla Zariņa un Inas Timermanes - tiesisko interešu ierobežojums.

6. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai neapbūvētā zemesgabala daļu 3,8 ha platībā, jo tā ir nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai izglītības politikas jomā.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 642Pieņemts: 24.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
198302
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)