Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1064

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3.panta trešo daļu, 5.panta otro daļu,
10.panta  pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 11.panta trešo  un sesto daļu un 13.panta sesto un septīto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82.nr.; 2004, 81.nr.; 2007, 45.nr.; 2008, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.1 punktu aiz vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas bankas" ar vārdiem "vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk - dalībvalsts) reģistrētas bankas filiāles Latvijā".

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Aģentūra, pārstāvot shēmas dalībniekus, slēdz rakstiskus līgumus ar līdzekļu pārvaldītājiem, kurus komisija reģistrējusi fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, par shēmas lī­dzekļu pārvaldī­šanu (turpmāk - līgums) atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam parau­gam."

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Plāna prospekta sadaļā "Darījumu ar ieguldījumu plāna līdzekļiem un ieguldījumu plāna pārvaldīšanas izmaksu un atlīdzības kopsavilkums" sniedz informāciju par līdzekļu pārvaldītājam, turētājbankai un trešajām personām no ieguldījumu plāna līdzekļiem izmaksājamās atlīdzības maksimālo apjomu un ieturēšanas kārtību, kā arī par citiem izdevumiem, kas tiek segti no ieguldī­jumu plāna līdzekļiem, un ietver norādi "Šīs informācijas mērķis ir sniegt esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem vispārēju ieskatu par kopējām izmaksām, kas viņiem jāsedz, piedaloties šajā ieguldījumu plānā". Minēto informāciju sniedz šādā secībā:

14.1. maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi (procentos no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības), tai skaitā šo noteikumu 14.2. un 14.3.apakš­punktā norādītā atlīdzība un maksājumi;

14.2. atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, turētājbankai un trešajām personām, kurām atlīdzību maksā no ieguldījumu plāna līdzekļiem;

14.3. citi maksājumi (izņemot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētos) no ieguldījumu plāna līdzekļiem, norādot, kāda veida maksājumi tie ir."

4. Izteikt 26.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.3. ja komisija fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ir anulējusi ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju, izpildīt aģentūras rīkojumus par šī līdzekļu pār­valdītāja pārvaldīšanā esošo shē­mas līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldī­tājam;".

5. Izteikt 27.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"27. Attiecībā uz līguma slēgšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, aģentūra, komisija un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šādu procedūru:".

6. Aizstāt 27.1., 27.2., 27.3. un 27.4.apakš­punktā vārdus "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītājs" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 27.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.5. ja šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajā kārtībā aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs 20 darbdienu laikā līguma projektu savstarpēji nav saskaņojuši, tiem ir tiesības lūgt komisiju atbilstoši tās kompetencei sniegt atzinumu par šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakš­punktā minētajiem dokumentiem;".

8. Aizstāt 27.6.2.apakšpunktā vārdus "ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītājam".

9. Izteikt 28.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"28. Attiecībā uz līguma grozīšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, aģentūra, komisija un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šādu procedūru:".

10. Aizstāt 28.3.apakšpunktā vārdus "ieguldījumu pārvaldes sabiedrību" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītāju".

11. Izteikt 28.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. ja šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajā kārtībā aģentūra un līdzekļu pārvaldītājs 20 darbdienu laikā līguma grozījumu projektu savstarpēji nav saskaņojuši, tiem ir tiesības lūgt komisiju atbilstoši tās kompetencei sniegt atzinumu par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;".

12. Aizstāt 28.5.2.apakšpunktā vārdus "ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītājam".

13. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Attiecībā uz līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem, kas reģistrēti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, komisija un līdzekļu pārvaldītājs ievēro šo noteikumu 35., 36. un 37.punktā minēto procedūru."

14. Papildināt 33.1 punktu aiz vārdiem "lēmuma pieņemšanai par līdzekļu pārvaldītāja" ar vārdiem "vai ieguldījumu plāna".

15. Izteikt 35. un 36.punktu šādā redakcijā:

"35. Ja komisija fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā anulē ierakstu par līdzekļu pārvaldītāju, ievēro šādu procedūru:

35.1. no dienas, kad komisija ir anulējusi ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, līdz dienai, kad aģentūra atbilstoši šo noteikumu 41.punktā minētajam termiņam ir nodevusi līdzekļus citiem līdzekļu pārvaldītājiem, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu veic turētājbanka atbilstoši attiecīgā ieguldījumu plāna noteikumiem;

35.2. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par ieraksta anulēšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā shēmas dalībniekus, kuru fondēto pensiju kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta šiem shēmas dalībniekiem paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja izslēgšanu no fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistra. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieka tiesības paziņojumā minētajā termiņā izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrā iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu ieskaitīs ieguldījumu plānā, ko aģentūra noteikusi atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām.

36. Ja līdzekļu pārvaldītājs pats vēlas atteikties no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas, ievēro šādu procedūru:

36.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms pārvaldīšanas vēlamās pārtraukšanas dienas iesniedz attiecīgu pieteikumu aģentūrā un komisijā;

36.2. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas shēmas dalībniekus, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, sadala starp līdzekļu pārvaldītājiem atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām un nosūta šiem shēmas dalībniekiem paziņojumus par līdzekļu pārvaldītāja atteikšanos turpināt fondētās pensijas kapitāla pārvaldīšanu. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieka tiesības paziņojumā minētajā termiņā izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu ieskaitīs ieguldījumu plānā, ko aģentūra noteikusi atbilstoši šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām;

36.3. ja komisija pēc šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu anulēt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju, komisija ne vēlāk kā darbdienas laikā paziņo par pieņemto lēmumu aģentūrai;

36.4. ja komisija ierakstu par attiecīgo līdzekļu pārvaldītāju fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā anulē pirms šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa, shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu no dienas, kad komisija ir anulējusi minēto ierakstu, līdz šo noteikumu 41.punktā minētajam termiņam veic turētājbanka atbilstoši attiecīgā ieguldījumu plāna noteikumiem."

16. Izteikt 37.2. un 37.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc reorganizācijas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) vai citā reģistrā, kas ir atbildīgs par minēto izmaiņu reģistrāciju, paziņo komisijai un aģentūrai par reorganizāciju un iesniedz aģentūrā to apliecinošos dokumentus;

37.3. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nosūta shēmas dalībniekiem, kuru fondētās pensijas kapitālu pārvalda attiecīgais reorganizētais līdzekļu pārvaldītājs, paziņojumu par notikušo līdzekļu pārvaldītāja reorganizāciju. Paziņojumā norāda dalībnieka tiesības paziņojumā minētajā termiņā izvēlēties citu līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu turpinās pārvaldīt reorganizētais līdzekļu pārvaldītājs."

17. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Ja līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plānu apvieno ar citu tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīto ieguldījumu plānu (plāniem), apvienojot visus ieguldījumu plānu aktīvus un saistības, vai pievieno citam tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajam ieguldījumu plānam, pievienojot visus ieguldījumu plāna (plānu) aktīvus un saistības iegūstošajam ieguldījumu plānam:

39.1. līdzekļu pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms ieguldījumu plānu apvienošanas vai pievienošanas sākuma iesniedz aģentūrā:

39.1.1. pamatotu iesniegumu. Tajā norāda ieguldījumu plānus, kurus paredzēts apvienot, vai ieguldījumu plānu, kuram paredzēts pievienot citu ieguldījumu plānu, un pievienojamo ieguldījumu plānu, norādot apvienošanas vai pievienošanas pamatojumu un to, kā šīs izmaiņas ietekmēs shēmas dalībnieku intereses, kā arī citu svarīgu informāciju;

39.1.2. ja ieguldījumu plānus apvieno - jaunā ieguldījumu plāna prospektu (trīs eksemplārus);

39.1.3. ja ieguldījumu plānu pievieno citam ieguldījumu plānam - iegūstošā ieguldījumu plāna prospekta grozījumus (trīs eksemplārus);

39.1.4. līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pilnvaroto personu parakstītu ieguldījumu plānu apvienošanas vai pievienošanas kalendāra plānu un aprakstu, kurā norāda aktīvu apvienošanas vai pievienošanas kārtību un saistību izpildes kārtību, kā arī daļas vērtības noteikšanas kārtību, pēc kuras apvienos vai pievienos attiecīgos ieguldījumu plānus;

39.1.5. atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajai procedūrai sagatavotos grozījumus ar aģentūru noslēgtajā līgumā;

39.1.6. grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi ir nepieciešami;

39.2. lai aizsargātu esošo dalībnieku intereses un pārliecinātos, ka apvienošanas vai pievienošanas dēļ netiks radīti zaudējumi šo ieguldījumu plānu dalībniekiem, aģentūrai ir tiesības:

39.2.1. pieprasīt apvienojamo ieguldījumu plānu vai pievienojamā ieguldījumu plāna un ieguldījumu plāna, kuram paredzēts pievienot citu ieguldījumu plānu, starpposma finanšu pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši valsts fondēto pensiju shēmas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un zvērināta revidenta atzinumu;

39.2.2. noteikt citu ieguldījumu plānu aktīvu apvienošanas vai pievienošanas kārtību, ja pēc visu iesniegto dokumentu izvērtēšanas aģentūra konstatē, ka līdzekļu pārvaldītāja norādītā ieguldījumu plānu apvienošana vai pievienošana var būt pretrunā ar šo ieguldījumu plānu dalībnieku interesēm;

39.3. aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus un, ja neiebilst pret plānoto ieguldījumu plānu apvienošanu vai pievienošanu, nosūta minētos dokumentus komisijai saskaņošanai, izņemot šo noteikumu 39.2.apakšpunktā norādītos gadījumus. Ja aģentūra pieprasa šo noteikumu 39.2.1.apakšpunktā minētos starpposma finanšu pārskatus un revidenta atzinumu vai atbilstoši šo noteikumu 39.2.2.apakšpunktam nosaka citu ieguldījumu plānu aktīvu apvienošanas vai pievienošanas kārtību, aģentūra ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no starpposma finanšu pārskatu un zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas dienas vai atbilstoši aģentūras norādījumiem precizēto dokumentu saņemšanas dienas:

39.3.1. nosūta šo noteikumu 39.1.apakš­punktā minētos dokumentus, kā arī starpposma finanšu pārskatus un zvērināta revidenta atzinumu vai atbilstoši aģentūras norādījumiem precizētos dokumentus komisijai saskaņošanai - ja aģentūra neiebilst pret plānoto apvienošanu vai pievienošanu;

39.3.2. pieņem pamatotu lēmumu par aizliegumu līdzekļu pārvaldītājam veikt plānoto ieguldījumu plānu apvienošanu vai pievienošanu - ja aģentūra iebilst pret plānoto ieguldījumu plānu apvienošanu vai pievienošanu;

39.4. komisija atbilstoši kompetencei 15 darbdienu laikā izskata saņemtos dokumentus un nosūta aģentūrai un līdzekļu pārvaldītājam saskaņojumu vai pamatotu saskaņojuma atteikumu, ja nav ievērotas valsts fondēto pensiju shēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasības. Saskaņojumam, ko nosūta aģentūrai, komisija pievieno ieguldījumu plāna prospektu ar komisijas atzīmi par reģistrāciju vai ieguldījumu plāna prospekta grozījumus ar komisijas atzīmi par reģistrāciju;

39.5. aģentūra ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.4.apakšpunktā minētā komisijas saskaņojuma saņemšanas:

39.5.1. nosūta shēmas dalībniekiem, kuru ieguldījumu plānus paredzēts ap­vienot, vai shēmas dalībniekiem, kuru ieguldījumu plānu paredzēts pievienot citam ieguldījumu plānam, paziņojumu par plānoto apvienošanu vai pievienošanu. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieku tiesības mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls tiks pārvaldīts atbilstoši apvienotā ieguldījumu plāna vai tā ieguldījumu plāna noteikumiem, kuram pievienots cits ieguldījumu plāns;

39.5.2. paziņo komisijai un līdzekļu pārvaldītājam datumu, ar kuru atļauts sākt ieguldījumu plānu apvienošanu vai pievienošanu;

39.6. līdzekļu pārvaldītājs pēc šo noteikumu 39.5.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas darbdienas laikā publisko savā mājaslapā internetā un turētājbankas mājaslapā internetā, kā arī internetbankā paziņojumu par plānoto apvienošanu vai pievienošanu. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieku tiesības paziņojumā minētajā termiņā mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitāls tiks pārvaldīts atbilstoši apvienotā ieguldījumu plāna noteikumiem vai tā ieguldījumu plāna noteikumiem, kuram pievienots cits ieguldījumu plāns;

39.7. līdzekļu pārvaldītājs piecu darbdienu laikā pēc ieguldījumu plānu apvienošanas vai pievienošanas dienas iesniedz aģentūrā un komisijā līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pilnvaroto personu parakstītu paziņojumu par pievienošanas vai apvienošanas pabeigšanu."

18. Izteikt 39.1 6. un 39.1 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1 6. aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.1 5.apakšpunktā minētā apliecinājuma saņemša­nas nosūta shēmas dalībniekiem, kuru ieguldījumu plāns nodots jaunam līdzekļu pārvaldītājam, paziņojumu par notikušo ieguldījumu plāna nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam. Paziņojumā norāda shēmas dalībnieku tiesības mainīt ieguldījumu plānu vai līdzekļu pārvaldītāju, kā arī - gadījumā, ja shēmas dalībnieks paziņojumā minētajā termiņā neiesniegs aģentūrai iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu, shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu turpinās pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda nodoto ieguldījumu plānu;

39.1 7. aģentūrai ir tiesības pieprasīt nododamā ieguldījumu plāna starpperioda finanšu pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši valsts fondēto pensiju shēmas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un zvērināta revidenta atzinumu."

19. Aizstāt 40.punktā skaitļus "36.3., 37.3., 39.2." ar skaitļiem "36.2., 37.3., 39.5.1.".

20. Aizstāt 41.punktā skaitli "36.3." ar skaitli "36.2.".

21. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. To shēmas dalībnieku fondētās pensijas kapitālu, kuri iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņu nav iesnieguši aģentūrā divu mēnešu laikā no šo noteikumu 39.5.1.apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, turpina pārvaldīt līdzekļu pārvaldītājs, kurš pārvalda apvienoto plānu saskaņā ar jaunā ieguldījumu plāna prospektu vai kurš pārvalda ieguldījumu plānu, kuram tika pievienots cits ieguldījumu plāns."

22. Aizstāt 44. un 45.punktā skaitļus "36.3., 37.3., 39.2." ar skaitļiem "36.2., 37.3., 39.5.1.".

23. Papildināt IV nodaļu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Izdevumus, kas rodas:

45.1 1. aģentūrai, sagatavojot un nosūtot šo noteikumu 36.2., 37.3., 39.5.1. vai 39.1 6.apakšpunktā minētos paziņojumus, no saviem līdzekļiem sedz attiecīgi līdzekļu pārvaldītājs, kurš atteicies no shēmas līdzekļu pārvaldīšanas vai izveidots reorganizācijas rezultātā, vai apvienojis savus ieguldījumu plānus, vai pievienojis savu ieguldījumu plānu citam savam ieguldījumu plānam, vai pārņēmis cita līdzekļu pārvaldītāja nodoto ieguldījumu plānu;

45.1 2. sagatavojot šo noteikumu 39.2.1. un 39.1 7.apakšpunktā minētos ieguldījumu plānu starpposma finanšu pārskatus un zvērināta revidenta atzinumu, no saviem līdzekļiem sedz attiecīgi līdzekļu pārvaldītājs, kurš pievienojis ieguldījumu plānu citam savam ieguldījumu plānam vai apvienojis ieguldījumu plānus, vai pārņēmis cita līdzekļu pārvaldītāja nodoto ieguldījumu plānu."

24. Aizstāt 64.2.apakšpunktā vārdus "piecu darbdienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka piepra­sījuma saņemšanas, bet ne ātrāk kā piecu darbdienu laikā".

25. Papildināt 64.3.apakšpunktu aiz vārdiem "minēto informāciju" ar vār­diem "ja shēmas dalībnieks iesniedzis iesniegumu konta izraksta saņemšanai".

26. Aizstāt pielikuma 1.1.apakšpunktā vārdus "kā gādīgs saimnieks" ar vār­diem "kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs".

27. Aizstāt pielikuma 2.2. un 2.4.2.apakš­punktā vārdu "četrus" ar vārdu "trīs".

28. Izteikt pielikuma 2.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.3. ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija) izslēdz Līdzekļu pārvaldītāju no fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistra."

29. Aizstāt pielikuma 8.5.apakšpunktā vārdus "Ja Komisija anulē vai aptur Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajai turētāj­bankai izsniegtās atļaujas (licences) starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū vai kredītiestādes darbībai, vai aizliedz veikt finanšu pakalpojumus" ar vārdiem "Ja Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajai turētājbankai tiek anulēta licence kredītiestādes darbībai vai tiek aizliegts sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 30.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1064Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 30.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198281
30.09.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"