Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Tulkojums no krievu valodas

LĪGUMS STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTU UN UZBEKISTĀNAS REPUBLIKAS VALSTS NODOKĻU KOMITEJU PAR SAVSTARPĒJU ADMINISTRATĪVO SADARBĪBU UN INFORMĀCIJAS APMAIŅU NODOKĻU JOMĀ

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests un Uzbekistānas Republikas Valsts nodokļu komiteja, turpmāk saukti Puses,

rīkojoties saskaņā ar Latvijas Republikas Valdības un Uzbekistānas Republikas Valdības 1998.gada 3.jūlijā parakstīto Konvenciju par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk tekstā - Konvencija), kā arī Pušu nacionālo likumdošanu,

pamatojoties uz savstarpēju ieinteresētību efektīvi risināt jautājumus par nodokļu likumpārkāpumu profilaksi, atklāšanu un izskaušanu,

šo mērķu sasniegšanā būtisku nozīmi piešķirot visu tiesisko un citu iespēju izmantošanai,

ir vienojušies par turpmāko:

 1. pants
Vispārīgās definīcijas

Šajā Līgumā izmantotie jēdzieni tiek definēti šādi:

 nodokļu likumdošana - juridisko normu kopums, kas Pušu valstu teritorijā nosaka nodokļu un nodevu veidus, to iekasēšanas kārtību un regulē attiecības, kas saistītas ar nodokļu tiesību un pienākumu rašanos, izmaiņām un izbeigšanu;

 nodokļu likumdošanas pārkāpums - pretlikumīga darbība, kas izpaužas kā nodokļu un nodevu maksāšanas pienākuma nepildīšana vai pienācīga nepildīšana no nodokļu maksātāja puses, par ko paredzēta atbildība Pušu valstu nacionālajos normatīvajos aktos;

 palīdzības pieprasījums - kompetentas iestādes pieprasījums par palīdzības sniegšanu jautājumos par nodokļu normatīvo aktu ievērošanu un likumpārkāpumiem šajā jomā.

2. pants
Līguma priekšmets

Šī Līguma priekšmets ir Pušu sadarbība un informācijas apmaiņa nodokļu jomā.

Puses īsteno sadarbību šī Līguma ietvaros, saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām saistībām.

3. pants
Sadarbības veidi

Šī Līguma ietvaros Puses izmanto šādus sadarbības veidus:

a) sadarbību informācijas apmaiņā nodokļu jomā;

b) informācijas apmaiņu par nacionālajām nodokļu sistēmām, par izmaiņām un papildinājumiem nodokļu likumdošanā, kā arī metodiskajiem ieteikumiem nodokļu likumpārkāpumu novēršanai;

c) savstarpēju sadarbību nodokļu likumpārkāpumu atklāšanas, profilakses un novēršanas pasākumu veikšanā;

d) darbības koordinēšanas darbību veikšanu un nepieciešamās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas rodas sadarbības procesā, pieredzes apmaiņu informācijas sistēmu izveidošanā un funkcionēšanā, nodokļu likumpārkāpumu novēršanas problēmām veltītu zinātniski praktisko konferenču un semināru rīkošanu.

Jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses viena ar otru savstarpēji sadarbojas nepastarpināti.

4. pants
Informācijas apmaiņa nodokļu jomā

1. Informācijas apmaiņa tiek īstenota šādos virzienos:

a) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma;

b) spontānā informācijas apmaiņa;

c) automātiskā informācijas apmaiņa.

2. Informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma Puses īstenos, pieliekot visas pūles ātrākai informācijas sniegšanai.

a) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma paredz atbilstoši apliecinātu dokumentu kopiju izsniegšanu par fizisko un juridisko personu nodokļu aplikšanu Pušu valstu teritorijā;

b) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma paredz sniegt ziņas:

- par Pušu valstu juridisko un fizisko personu kontu atvēršanu un slēgšanu valsts un komercbankās, kā arī naudas līdzekļu apgrozījumu šajos kontos un citu nepieciešamo informāciju;

- par ienākumiem un ar nodokļiem apliekamajām summām un nodokļu summām, kas iekasējamas no Pušu valstu juridiskajām un fiziskajām personām, kuras pārkāpušas nodokļu normatīvos aktus, kā arī par nodokļu likumpārkāpumu atklāšanas, profilakses un novēršanas pasākumiem;

- par Pušu valstu juridisko un fizisko personu importa un eksporta operācijām;

- kā arī jebkuras citas ziņas, kas nepieciešamas, lai izpildītu Konvenciju un novērstu nodokļu likumpārkāpumus.

3. Spontānā parastās lietvedības procesā veiktā informācijas apmaiņa, attiecībā uz Pušu valstu fiziskajām, juridiskajām personām, kā arī jebkurām citām organizācijām, Pušu starpā tiek īstenota sniedzot to otrai Pusei, bez jebkādiem nepieciešamajiem pieprasījumiem saskaņā ar Konvencijas 27.pantu.

Ja sniegtā informācija var ietekmēt vienas Puses nodokļu uzlikšanu, otra Puse par to tiek attiecīgi informēta.

4. Saskaņā ar Konvencijas 27.pantu, automātiskā informācijas apmaiņa Pušu starpā tiek īstenota pēc iespējas, pamatojoties uz informāciju, kas tai pieejama saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Informācija tiek automātiski sniegta otrai Pusei, bez nepieciešamajiem pieprasījumiem, attiecībā uz fiziskajām, juridiskajām personām un citām Pušu valstu organizācijām.

Informācija ir jāsniedz pēc iespējas īsākā laikā līdz katra kalendārā gada beigām.

Ja informācija nevar tikt sniegta automātiski, tā tiek sniegta spontāni saskaņā ar šā panta 3.punktu.

5. pants
Pušu pārstāvju klātbūtne otras Puses teritorijā

Pēc vienas Puses lūguma otra Puse var atļaut pārstāvjiem uzturēties otras puses teritorijā.

Pieprasījums par Puses pārstāvja klātbūtni ir jāiesniedz otrai Pusei rakstiski un tam jāveido daļa no informācijas pieprasījuma.

Pieprasījumā ir jāpamato Pušu pārstāvju klātbūtnes nepieciešamība, tajā jābūt ietvertam īsam lietas aprakstam. Lēmumu attiecībā uz šādu priekšlikumu pieņem Puses vai atbilstošās amatpersonas. Visi lēmumi, kas attiecas uz pieprasījumu iesniegšanu, Pusēm jāpieņem piemērojot Pušu valstu nacionālo likumdošanu. Lēmumu, attiecībā uz pieprasījumu, Puses pieņem pēc iespējas ātrāk triju mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Puses var noraidīt pieprasījumu, norādot šāda lēmuma iemeslus.

Puse sniedz atbilstošo informāciju, kas saņemta, izpildot otras Puses pieprasījumu.

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, Puses var izstrādāt Pušu pārstāvju klātbūtnes procedūru metodes.

6. pants
Vienlaicīgas nodokļu pārbaudes

Saskaņā ar Konvencijas 27.panta noteikumiem, Puses var saskaņot vienlaicīgas nodokļu pārbaudes, kuru mērķis ir ārvalstu darījumu pārbaudes, ieskaitot peļņas pārvietošanu un citas izvairīšanās no nodokļiem vai to slēpšanas shēmas, kā arī izvairīšanās no dubultās nodokļu uzlikšanas, tostarp pielietojot pienācīgu peļņas sadalīšanu starp saistītajām kompānijām.

"Vienlaicīgas nodokļu pārbaudes" nozīmē Pušu starpā veiktas vienlaicīgas pārbaudes, kuras vienlaikus un neatkarīgi tiek veiktas Pušu valstu teritorijā, attiecībā uz nodokļu maksātāja(u) jautājumiem, kuros tās abas ir savstarpēji ieinteresētas, ar mērķi veikt jebkādas nozīmīgas šādi saņemamas informācijas apmaiņu.

Lietu un pārbaužu procedūra, attiecībā uz kurām Puses paudušas savu piekrišanu, atlase ir detalizēti noteikta Pielikumā, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

7. pants
Apmaiņa ar informatīvi tiesiska rakstura materiāliem

Puses īsteno informācijas apmaiņu par nacionālajām nodokļu sistēmām, lietvedības tiesiskajiem pamatiem lietās par likumpārkāpumiem nodokļu likumdošanas jomā, kā arī izmaiņām un papildinājumiem, kas veikti Pušu valstu spēkā esošajā nacionālajā likumdošanā.  

8. pants
Pieprasījuma forma un saturs

1. Pieprasījums informācijas saņemšanai ir jāiesniedz rakstiski, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu, iespējama ziņu saņemšana, izmantojot faksimilsakarus vai elektronisko pastu ar skenētu parakstu.

Gadījumos, kad kavēšanās nav iespējama, var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, kas iesniegts, izmantojot telefonsakarus, taču tas ir nekavējoties jāapstiprina rakstiski.

Izmantojot faksimilsakarus vai elektroniskos sakarus, kā arī rodoties šaubām par mutiska pieprasījuma patiesumu vai tā saturu, Puse var pieprasīt rakstisku apstiprinājumu.

2. Pieprasījumā informācijas saņemšanai ir jābūt ietvertiem šādiem rādītājiem:

a) pārbaudāmais nodokļu maksātājs Latvijas Republikā;

b) pārbaudāmais nodokļu maksātājs Uzbekistānas Republikā;

c) pārbaudes nodokļi un periods;

d) pieprasījuma būtības izklāstījums un pamatojums;

e) faktisko apstākļu apraksts;

f) citas izpildei nepieciešamās ziņas.

Pusei ir tiesības pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama pieprasījuma izpildīšanai.

Pieprasījums informācijas saņemšanai un atbilde uz to ir jāsagatavo krievu vai angļu valodā.  

9. pants
Apstākļi, kuri neļauj izpildīt pieprasījumu

1. Pieprasījuma izpilde tiek atteikta, ja tas var radīt kaitējumu valstu suverenitātei vai drošībai, vai ir pretrunā ar Pušu valstu nacionālo likumdošanu.

2. Ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt, tad Pusei ir rakstiski jāinformē par to otra Puse.  

10. pants
Savstarpējā sadarbība pieprasījuma izpildē

Puses pieprasījuma izpildē sniedz viena otrai palīdzību savas kompetences robežās saskaņā ar Pušu valstu nacionālo likumdošanu un šo Līgumu.

Pušu pārstāvji, ja tas ir nepieciešams, rīko tikšanās, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar pieprasījuma izpildīšanu. 

11. pants
Konfidencialitāte un ierobežojumi informācijas apmaiņā un informācijas izmantošanā

Attiecībā uz konfidencialitāti un ierobežojumiem informācijas apmaiņā un informācijas izmantošanā tiek piemēroti Konvencijas Noteikumi.

Puses garantē ar nodokļu likumpārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu saistītās informācijas konfidencialitāti.

Informācija, kuru Puses ir ieguvušas šī Līguma ietvaros, nedrīkst nodot trešajai pusei bez šo informāciju sniegušās Puses rakstiskas piekrišanas.  

12. pants
Izdevumi

Nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu Pusei, sedz otra Puse, ja Puses nav vienojušies citādi. Neparedzētos izdevumus Puses sedz pamatojoties uz iepriekšēju vienošanos.  

13. pants
Grozījumi un papildinājumi

Šis Līgums var tikt grozīts un papildināts, pamatojoties uz Pušu savstarpēju piekrišanu un tas jānoformē atsevišķos protokolos, kuri kļūs par neatņemamu šīs Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar 15.panta noteikumiem. 

14. pants
Strīdu izšķiršana

Rodoties domstarpībām šī Līguma noteikumu piemērošanā vai to skaidrojumā, Puses tās risinās pamatojoties uz savstarpēju vienošanos konsultējoties un veicot pārrunas. 

15. pants
Līguma stāšanās spēkā un tā pārtraukšana

Šis Līgums stājas spēkā kopš tā parakstīšanas dienas un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Šis Līgums tiek izbeigts sešus (6) mēnešus pēc datuma, kad Puse saņēmusi otras Puses rakstisku paziņojumu par lēmumu pārtraukt šo Līgumu.

Parakstīts Taškentā 2008.gada 6.oktobrī divos eksemplāros, katrs krievu valodā.

 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vārdā
Ģenerāldirektora pirmā vietniece, Galvenās nodokļu pārvaldes direktore

Nelija Jezdakova (Нелия Ездакова)

Uzbekistānas Republikas Valsts nodokļu komitejas vārdā
Valsts nodokļu komitejas priekšsēdētājs

Batirs Rahmata dēls Parpijevs (Батыр РахматовичПарпиев)

Pielikums

VIENLAICĪGAS NODOKĻU PĀRBAUDES

I Atlases procedūra

1. Puses neatkarīgi nosaka nodokļu maksātājus vienlaicīgai pārbaudei.

2. Puse informē otru Pusi par savu potenciālo lietu izvēli, izmantojot atlases kritērijus, kuri izklāstīti II daļā, saskaņā ar kuru, cik tas iespējams, ir paredzēta minēto lietu izvēle un sniegta informācija par tās piedāvāšanu kopā ar citu atbilstošu informāciju, kā arī par ierobežojumiem, kas attiecināmi uz lietu, atbilstoši saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas piedāvāta vienlaicīgai pārbaudei.

3. Puses neatkarīgi nosaka, vai tās vēlas piedalīties noteiktajā vienlaicīgajā pārbaudē. Nevienai no Pusēm nav pienākuma piedalīties otras Puses piedāvātajā pārbaudes veikšanā.

4. Ja Puse pieņem otras Puses piedāvājumu piedalīties vienlaicīgi veicamajā pārbaudē, tā rakstiski apstiprina lietas ar norādījumu par attiecīgu nodokļu maksātāju(-iem), nodokļiem un nodokļu periodiem. Puse nosaka norīkoto pārstāvi, kuram būs funkcionālā atbildība, attiecībā uz pārbaudes veikšanu.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas, Puse rakstiski nosaka arī norīkoto pārstāvi. Gadījumos, kad pastāv savstarpēja vienošanās par vienlaicīgas pārbaudes veikšanu, Puse formāli iesniedz otrai Pusei pieprasījumu par noteiktas informācijas apmaiņu attiecībā uz Konvenciju.

5. Pušu norīkotie pārstāvji nosaka atlasītajā lietā pārbaudāmās jomas un periodus, pārbaužu sarakstu un pielietojamās metodes. Pārstāvji uzsāk noteiktas informācijas apmaiņu saskaņā ar formālajiem rakstiskajiem pieprasījumiem.

6. Šīs Līguma ietvaros pieprasāmai informācijai ir jābūt pieejamai saskaņā ar Konvenciju un atbilstošo Pušu valstu nodokļu normatīvajiem aktiem.

7. Puse var rakstiskā otrai Pusei adresētā iesniegumā norādīt, ka, saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tā informēs ieinteresēto nodokļu maksātāju par iecerētās informācijas sniegšanu atbilstoši Konvencijas 27.pantam.

II Atlases kritēriji

Jebkura vienlaicīgai pārbaudei izvēlēta lieta ietver nodokļu maksātāju vai nodokļu maksātājus, kuri īsteno darbību Pušu valstīs. Noteikšanā un atlasē izskatāmie kritēriji galvenokārt ietver, bet neaprobežojas ar:

norādi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un/vai nemaksāšanu;

norādi par būtisku nodokļu normatīvo aktu neievērošanu Pušu valstīs;

norādi par transferta cenu manipulēšanu potenciāla kaitējuma nodarīšanai Pušu valstīm;

norādi par citām starptautiskajām nodokļu plānošanas formām, kuru veiksmīgas pārrēķināšanas gadījumā var kļūt par iemeslu papildu nodokļu ieņēmumiem Pušu valstī;

norādi par to, ka nodokļu maksātāja vai attiecīgo nodokļu maksātāju ekonomiskā darbība jebkādā laika periodā ir ievērojami sliktāka, nekā ticis gaidīts, piemēram:

ekonomiskā darbība nav nesusi pienācīgu peļņu salīdzinājumā ar pārdošanām, vispārīgajiem aktīviem u. tml.;

gadījumos, kad nodokļu maksātājs konsekventi uzrāda zaudējumus, īpaši ilgtermiņa zaudējumus;

gadījumos, kad nodokļu maksātājs, neatkarīgi no peļņas, ir nomaksājis nepietiekamus vai nav nomaksājis nekādus nodokļus par attiecīgo periodu;

pastāv darījumi ar "nodokļu patvērumu".

III Pārbaudes plānošana

Pirms pārbaudes uzsākšanas, Pušu atbildīgais personāls koordinē ar otru Pusi valstī veicamo pārbaužu plānus, būtiskos jautājumus un noteiktos termiņus.

IV Pārbaudes veikšana

Pārbaudes tiek veiktas atsevišķi, saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, to veic Pušu amatpersonas, izmantojot spēkā esošos noteikumus par informācijas apmaiņu.

Vienlaicīgām nodokļu pārbaudēm ir nepieciešama sadarbība starp Pušu valstī esošo personālu, kurš vienlaicīgi, bet neatkarīgi veic nodokļu maksātāja vai nodokļu maksātāju pārbaudi savas jurisdikcijas ietvaros. Sākotnējo atbildību par pārbaudes koordinēšanu un informācijas apmaiņu attiecībā uz izvēlēto nodokļu maksātāju uzņemas Puse, par kuru vienojušās abas Puses. Informācijas apmaiņa ir jāīsteno saskaņā ar Konvencijas un šīs Līguma noteikumiem.

V Vienlaicīgās pārbaudes veikšanas pārtraukšana

Ja viena no Pusēm pieņem lēmumu par nepieciešamību pārtraukt vienlaicīgo pārbaudi, tā rakstiski informē par to otru Pusi.

VI Pārbaudes pabeigšana

Pārbaude tiek pabeigta pēc Pušu savstarpēji veiktas saskaņošanas un konsultācijām atbilstoši Pušu piemērotajām procedūrām. Dubultās nodokļu uzlikšanas neatrisinātie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Konvencijas 26.pantu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: LĪGUMS STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTU UN UZBEKISTĀNAS REPUBLIKAS VALSTS NODOKĻU .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 06.10.2008.Stājas spēkā: 06.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 16.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Tulkojums
  • Citi saistītie dokumenti
198227
06.10.2008
195
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)