Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.636

Rīgā 2009.gada 18.septembrī (prot. Nr.57 28.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām


 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 27. un 28.pantu pārdalīt apropriāciju:

1.1. Kultūras ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" no izdevumiem valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 9 751 lata apmērā atlīdzībai un 2 981 lata apmērā precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam 7 841 lata apmērā;

1.1.2. apakšprogrammā 23.04.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana" no izdevumiem atlīdzībai 30 537 latu apmērā uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 24 109 latu apmērā;

1.2. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.2.1. no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 3 057 497 latu apmērā uz programmas 03.00.00 "Nozares vadība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām;

1.2.2. apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 80 000 latu apmērā uz procentu izdevumiem.

2. Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše


 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Ls

Pro­grammas kods

Funkciju klasifikā­cijas kods

2009.gada
plāns

Izmaiņas

Kopā ar
izmaiņām

17. Satiksmes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

312 730 863

312 730 863

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 979 486

2 979 486

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 368 207

35 368 207

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 813 012

2 813 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

274 383 170

274 383 170

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

238 597 016

238 597 016

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

35 786 154

35 786 154

Izdevumi - kopā

320 310 549

320 310 549

Uzturēšanas izdevumi

176 475 498

3 057 497

179 532 995

Kārtējie izdevumi

66 837 061

-80 000

66 757 061

Atlīdzība

4 340 778

4 340 778

Atalgojums

3 379 672

3 379 672

Preces un pakalpojumi

62 496 283

-80 000

62 416 283

Procentu izdevumi

80 000

80 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

54 168 114

3 057 497

57 225 611

Subsīdijas un dotācijas

54 168 114

3 057 497

57 225 611

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

723 405

723 405

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

485 385

485 385

Starptautiskā sadarbība

238 020

238 020

Uzturēšanas izdevumu transferti

54 746 918

54 746 918

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

54 746 918

54 746 918

Kapitālie izdevumi

143 835 051

-3 057 497

140 777 554

Pamatkapitāla veidošana

102 156 885

-3 057 497

99 099 388

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

41 678 166

41 678 166

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

38 599 166

38 599 166

Finansiālā bilance

-7 579 686

-7 579 686

Finansēšana

7 579 686

7 579 686

Naudas līdzekļi

7 579 686

7 579 686

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 346 997

1 346 997

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 232 689

6 232 689

03.00.00

04.500

Nozares vadība

Resursi izdevumu segšanai

9 028 752

3 057 497

12 086 249

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

773 153

773 153

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 255 599

3 057 497

11 313 096

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 255 599

3 057 497

11 313 096

Izdevumi - kopā

9 859 503

3 057 497

12 917 000

Uzturēšanas izdevumi

9 728 141

3 057 497

12 785 638

Kārtējie izdevumi

3 804 292

3 804 292

Atlīdzība

2 199 942

2 199 942

Atalgojums

1 689 318

1 689 318

Preces un pakalpojumi

1 604 350

1 604 350

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 923 849

3 057 497

8 981 346

Subsīdijas un dotācijas

5 923 849

3 057 497

8 981 346

Kapitālie izdevumi

131 362

131 362

Pamatkapitāla veidošana

131 362

131 362

Finansiālā bilance

-830 751

-830 751

Finansēšana

830 751

830 751

Naudas līdzekļi

830 751

830 751

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

830 751

830 751

23.00.00

04.510

Valsts autoceļu fonds

Resursi izdevumu segšanai

124 318 570

-3 057 497

121 261 073

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

354 000

354 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 964 570

-3 057 497

120 907 073

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 964 570

-3 057 497

120 907 073

Izdevumi - kopā

124 922 693

-3 057 497

121 865 196

Uzturēšanas izdevumi

86 828 072

86 828 072

Kārtējie izdevumi

58 563 072

-80 000

58 483 072

Preces un pakalpojumi

58 563 072

-80 000

58 483 072

Procentu izdevumi

80 000

80 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

28 265 000

28 265 000

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

28 265 000

28 265 000

Kapitālie izdevumi

38 094 621

-3 057 497

35 037 124

Pamatkapitāla veidošana

35 015 621

-3 057 497

31 958 124

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Finansiālā bilance

-604 123

-604 123

Finansēšana

604 123

604 123

Naudas līdzekļi

604 123

604 123

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

604 123

604 123

23.06.00

04.510

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Resursi izdevumu segšanai

96 053 570

-3 057 497

92 996 073

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

354 000

354 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 699 570

-3 057 497

92 642 073

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 699 570

-3 057 497

92 642 073

Izdevumi - kopā

96 657 693

-3 057 497

93 600 196

Uzturēšanas izdevumi

58 563 072

58 563 072

Kārtējie izdevumi

58 563 072

-80 000

58 483 072

Preces un pakalpojumi

58 563 072

-80 000

58 483 072

Procentu izdevumi

80 000

80 000

Kapitālie izdevumi

38 094 621

-3 057 497

35 037 124

Pamatkapitāla veidošana

35 015 621

-3 057 497

31 958 124

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

Finansiālā bilance

-604 123

-604 123

Finansēšana

604 123

604 123

Naudas līdzekļi

604 123

604 123

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

604 123

604 123

22. Kultūras ministrija

Resursi izdevumu segšanai

95 938 210

95 938 210

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 623 015

3 623 015

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

52 271

52 271

Transferti

2 267

2 267

Valsts budžeta transferti

2 267

2 267

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

2 267

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

2 267

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 267

2 267

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

92 260 657

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

92 260 657

Izdevumi - kopā

96 405 038

96 405 038

Uzturēšanas izdevumi

73 244 537

73 244 537

Kārtējie izdevumi

33 732 473

-17 805

33 714 668

Atlīdzība

24 472 924

-20 786

24 452 138

Atalgojums

19 367 900

-16 268

19 351 632

Preces un pakalpojumi

9 259 549

2 981

9 262 530

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 390 585

30 537

21 421 122

Subsīdijas un dotācijas

20 607 140

30 537

20 637 677

Sociālie pabalsti

783 445

783 445

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

98 610

98 610

Starptautiskā sadarbība

98 610

98 610

Uzturēšanas izdevumu transferti

18 022 869

-12 732

18 010 137

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

18 022 869

-12 732

18 010 137

Kapitālie izdevumi

23 160 501

23 160 501

Pamatkapitāla veidošana

23 160 501

23 160 501

Finansiālā bilance

-466 828

-466 828

Finansēšana

466 828

466 828

Naudas līdzekļi

466 828

466 828

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

446 971

446 971

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 857

19 857

21.00.00

08.200

Kultūras mantojums

Resursi izdevumu segšanai

20 436 616

20 436 616

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 960 500

2 960 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 476 116

17 476 116

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 476 116

17 476 116

Izdevumi - kopā

20 836 693

20 836 693

Uzturēšanas izdevumi

20 458 629

20 458 629

Kārtējie izdevumi

19 620 863

12 732

19 633 595

Atlīdzība

13 683 702

9 751

13 693 453

Atalgojums

10 773 643

7 841

10 781 484

Preces un pakalpojumi

5 937 161

2 981

5 940 142

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

778 838

778 838

Subsīdijas un dotācijas

778 838

778 838

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

8 000

8 000

Starptautiskā sadarbība

8 000

8 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

50 928

-12 732

38 196

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

50 928

-12 732

38 196

Kapitālie izdevumi

378 064

378 064

Pamatkapitāla veidošana

378 064

378 064

Finansiālā bilance

-400 077

-400 077

Finansēšana

400 077

400 077

Naudas līdzekļi

400 077

400 077

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

400 077

400 077

23.00.00

08.000

Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība

Resursi izdevumu segšanai

1 387 838

1 387 838

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

52 271

52 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 335 567

1 335 567

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 335 567

1 335 567

Izdevumi - kopā

1 407 695

1 407 695

Uzturēšanas izdevumi

1 118 922

1 118 922

Kārtējie izdevumi

1 035 448

-30 537

1 004 911

Atlīdzība

391 023

-30 537

360 486

Atalgojums

307 062

-24 109

282 953

Preces un pakalpojumi

644 425

644 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

80 940

30 537

111 477

Subsīdijas un dotācijas

80 940

30 537

111 477

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 534

2 534

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

2 534

2 534

Kapitālie izdevumi

288 773

288 773

Pamatkapitāla veidošana

288 773

288 773

Finansiālā bilance

-19 857

-19 857

Finansēšana

19 857

19 857

Naudas līdzekļi

19 857

19 857

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 857

19 857

23.04.00

08.000

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

314 226

314 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Izdevumi - kopā

314 226

314 226

Uzturēšanas izdevumi

148 753

148 753

Kārtējie izdevumi

146 219

-30 537

115 682

Atlīdzība

96 194

-30 537

65 657

Atalgojums

77 520

-24 109

53 411

Preces un pakalpojumi

50 025

50 025

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 537

30 537

Subsīdijas un dotācijas

30 537

30 537

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 534

2 534

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

2 534

2 534

Kapitālie izdevumi

165 473

165 473

Pamatkapitāla veidošana

165 473

165 473

Finanšu ministrs E.Repše


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

Pamatbudžets (Ls)

Pro­grammas, apakš­program­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2009.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar
izmaiņām

17. Satiksmes ministrija

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

Resursi izdevumu segšanai

80 000

80 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Izdevumi - kopā

80 000

80 000

Uzturēšanas izdevumi

80 000

80 000

Procentu izdevumi

80 000

80 000

23.00.00

Valsts autoceļu fonds

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

Resursi izdevumu segšanai

80 000

80 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Izdevumi - kopā

80 000

80 000

Uzturēšanas izdevumi

80 000

80 000

Procentu izdevumi

80 000

80 000

23.06.00

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

Resursi izdevumu segšanai

80 000

80 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 000

80 000

Izdevumi - kopā

80 000

80 000

Uzturēšanas izdevumi

80 000

80 000

Procentu izdevumi

80 000

80 000

22. Kultūras ministrija

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

314 226

314 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Izdevumi - kopā

314 226

314 226

Uzturēšanas izdevumi

148 753

148 753

Kārtējie izdevumi

146 219

-30 537

115 682

Atlīdzība

96 194

-30 537

65 657

Atalgojums

77 520

-24 109

53 411

Preces un pakalpojumi

50 025

50 025

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 537

30 537

Subsīdijas un dotācijas

30 537

30 537

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 534

2 534

 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

2 534

2 534

Kapitālie izdevumi

165 473

165 473

Pamatkapitāla veidošana

165 473

165 473

23.00.00

Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

314 226

314 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Izdevumi - kopā

314 226

314 226

Uzturēšanas izdevumi

148 753

148 753

Kārtējie izdevumi

146 219

-30 537

115 682

Atlīdzība

96 194

-30 537

65 657

Atalgojums

77 520

-24 109

53 411

Preces un pakalpojumi

50 025

50 025

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 537

30 537

Subsīdijas un dotācijas

30 537

30 537

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 534

2 534

 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

2 534

2 534

Kapitālie izdevumi

165 473

165 473

Pamatkapitāla veidošana

165 473

165 473

 

 

23.04.00

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

314 226

314 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

314 226

314 226

Izdevumi - kopā

314 226

314 226

Uzturēšanas izdevumi

148 753

148 753

Kārtējie izdevumi

146 219

-30 537

115 682

Atlīdzība

96 194

-30 537

65 657

Atalgojums

77 520

-24 109

53 411

Preces un pakalpojumi

50 025

50 025

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 537

30 537

Subsīdijas un dotācijas

30 537

30 537

Uzturēšanas izdevumu transferti

2 534

2 534

 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

2 534

2 534

Kapitālie izdevumi

165 473

165 473

Pamatkapitāla veidošana

165 473

165 473

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 636Pieņemts: 18.09.2009.Stājas spēkā: 18.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 22.09.2009.
197976
18.09.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)