Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 34.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti “Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Kohēzijas fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projektu iesniedzējiem;

1.4. atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

2. Aktivitātes mērķis ir saglabāt Latvijas dabu, novērst esošos un iespējamos draudus dabas vērtībām nākotnē, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlie­tojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.

3. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 41.punktu)

3.1 Aktivitātes ietvaros īstenojamos projektus 100% apmērā finansē no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 7 881 194 euro.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1126 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.844)

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991)

II. Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2011. noteikumu Nr.991 redakcijā)

6. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta infrastruktūras izveide intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijās (1.pielikums), kurām izstrādāts dabas aiz­sardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma attīstībai. Tiek atbalstīti šādi pasākumi:

6.1. augsnes erozijas samazināšana;

6.2. eitrofā piesārņojuma mazināšana;

6.3. apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un no­virzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām;

6.4. teritorijas pieejamības nodrošināšana;

6.5. informatīvo stendu izgatavošana un izvietošana ārpus projektā iekļau­tajām Natura 2000 teritorijām par Natura 2000 teritorijās izveidoto infra­struktūru.

7. Aktivitātes ietvaros neatbalsta informācijas centru izveidi, kā arī tiešo komercdarbības atbalstu.

8. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu, attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām:

8.1. jaunu taku maršrutu projektu izstrādes izmaksas;

8.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas;

8.3. būvdarbu izmaksas;

8.4. autoruzraudzības izmaksas;

8.5. būvuzraudzības izmaksas;

8.6. informācijas stendu, norāžu un zīmju izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas;

8.7. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publicitātes pasākumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

8.8. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta;

8.9. infrastruktūras uzraudzības sistēmu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kuras ir nepieciešamas jaunizveidoto dabas tūrisma infrastruktūras objektu uzraudzībai un apmeklētības noslogojuma novērtējumam.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991)

8.1 Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minētās izmaksas kopā ir attiecināmas līdz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.991 redakcijā)

9. Finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu seg­šanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus vieno­šanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) nosacījumos.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

10. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās izmaksas.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.991 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsar­gājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana.

12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.

IV. Projektu iesniegumu atlase

13. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 41.punktu)

13.1 Projektu iesniegumu atlasi izsludina četrās projektu iesniegumu atlases kārtās:

13.1 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 3 595 672 euro;

13.1 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 1 527 872 euro;

13.1 3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 2 757 650 euro;

13.1 4. ja pirmajai, otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai. Ja ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai novirzītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu var novirzīt pirmā, otrā vai trešā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprināto projektu īstenošanai.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1126 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.644; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.844; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.371)

14. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) projekta iesniedzējiem:

14.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

14.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – gadu pēc pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim;

14.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2013.gada 30.decembrim;

14.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai – līdz 2014. gada 30. oktobrim.

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1126; MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.644)

15. Projekta iesniegumu (tai skaitā 2.pielikums) atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 11.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesnieg­šanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot poten­ciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa paga­rinājumu:

15.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

15.2. ja pēc uzaicinājuma izsūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.

V. Projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi

16. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

17. Projektu iesniegumu skaits projekta iesniedzējam Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai gan aktivitātes, gan atbilstošās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav ierobežots.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu tehniski sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 26., 27., 28. un 29., 30., 31. vai 32., 33. un 34.punktā minētajiem nosacījumiem un nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.991 redakcijā)

19. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas pielikumā pievieno šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā norādītos dokumentus.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

20. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvji ir novērotāja statusā bez balsstiesībām.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991)

21. Atbildīgā iestāde:

21.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina iero­bežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

21.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus (iepirkuma vadlīnijas un iepirkuma procedūras dokumentu paraugus);

21.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas, norādot tā reģistrācijas numuru.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991)

22. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

23. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniegumu, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

24. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

24.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam ir jāsaņem vismaz divi punkti un atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajam kritērijam – vismaz viens punkts;

24.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 4., 5. un 7.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991)

25. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

25.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 24., 25., 27. un 28.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

25.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 29., 32., 33., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

25.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 12., 14., 18., 19., 20., 30., 31. un 36.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu. Ja pro­jekta iesniegums kādā no šo noteikumu 3.pielikuma 12., 14., 18., 19., 20., 30., 31. un 36.punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar “Nē” vai projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

26. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

26.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

26.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

26.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajā kritērijā.

27. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

27.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

27.2. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.

28. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus:

28.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

28.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā minētajam kritērijam;

28.3. precizēt visus iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 30. un 31.punktā minētajam kritērijam;

28.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktam;

28.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 14.punkts);

28.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 18.punkts);

28.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 19.punkts);

28.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (3.pielikuma 20.punkts).

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)

29. Šo noteikumu 28.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.

30. Vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtē lēmumā par projekta apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

31. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

32. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Projekta īstenošanas noteikumi

33. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs):

33.1. nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

33.2. visas Kohēzijas fonda projekta aktivitātes īsteno ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. decembrim;"

33.3. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļa vietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;

33.4. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanās nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.479; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1126; MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.644)

34. Vienošanās nosacījumos izdara grozījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, kā arī šādos gadījumos:

34.1. projekta fizisko rādītāju izmaiņas pārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

34.2. izmaiņas projekta iepirkumu plānā maina iepirkumu kopējo apjomu.

34.1 Vienošanās nosacījumu grozījumos finansējuma saņēmējs var ierosināt papildus projekta ietvaros sasniedzamos rezultātus, ja projektā noteikto pasākumu un paredzēto papildu pasākumu īstenošanai nepieciešamais kopējais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto Kohēzijas fonda finansējumu.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.479 redakcijā)

35. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos nor­matīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.

VIII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas

36. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

37. Finansējuma saņēmējs informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu iesniedz atbildīgajā iestādē piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, ja vienošanās nosacījumos nav noteikts ilgāks laiks saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu. Pirmo reizi šo noteikumu 4.pielikumā noteikto uzraudzības pārskatu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.

38. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgajiem projektiem, ja vienošanās nosacījumos nav noteikts ilgāks laikposms.

IX. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumus Nr.726 “No­tei­­kumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.1.apakš­aktivitāti “Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 157.nr.);

39.2. Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumus Nr.790 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 152.nr.).

40. Atbildīgā iestāde vienošanos par pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniedzējs precizējis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajai Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapai.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)

41. Šo noteikumu 3. un 13.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1126 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059
Intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijas ar tūrisma attīstības potenciālu

(Pielikums MK 20.12.2011. noteikumu Nr.991 redakcijā)

1. Dabas rezervāti

1.1. Krustkalnu dabas rezervāts

1.2. Teiču dabas rezervāts

2. Nacionālie parki

2.1. Gaujas nacionālais parks

2.2. Ķemeru nacionālais parks

2.3. Rāznas nacionālais parks

2.4. Slīteres nacionālais parks

3. Biosfēras rezervāti

3.1. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

4. Dabas parki

4.1. Abavas senleja

4.2. Adamovas ezers

4.3. Bauska

4.4. Beberbeķi

4.5. Bernāti

4.6. Cirīša ezers

4.7. Daugavas ieleja

4.8. Daugavas loki

4.9. Dridža ezers

4.10. Dvietes paliene

4.11. Embūte

4.12. Engures ezers

4.13. Kuja

4.14. Laukezers

4.15. Numernes valnis

4.16. Ogres ieleja

4.17. Ogres Zilie kalni

4.18. Pape

4.19. Piejūra

4.20. Pinku ezers

4.21. Ragakāpa

4.22. Salacas ieleja

4.23. Sauka

4.24. Talsu pauguraine

5. Dabas pieminekļi

5.1. Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Skaistkalnes karsta kritenes"

5.2. Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Kulšēnu avots"

6. Dabas liegumi

6.1. Aklais purvs

6.2. Ances purvi un meži

6.3. Babītes ezers

6.4. Burtnieku ezera pļavas

6.5. Cenas tīrelis

6.6. Daugava pie Kaibalas

6.7. Dēliņkalns

6.8. Jašas un Bicānu ezers

6.9. Kaļķupes ieleja

6.10. Kapu ezers

6.11. Klaucānu un Priekulānu ezeri

6.12. Korneti–Peļļi

6.13. Lielupes grīvas pļavas

6.14. Lielupes palienes pļavas

6.15. Liepājas ezers

6.16. Lubāna mitrājs

6.17. Mežmuižas avoti

6.18. Plieņciema kāpa

6.19. Randu pļavas

6.20. Raunas Staburags

6.21. Rožu purvs

6.22. Stompaku purvi

6.23. Užava

6.24. Vecdaugava

6.25. Vidusburtnieks

6.26. Vidzemes akmeņainā jūrmala

6.27. Vīķu purvs

6.28. Vitrupes ieleja

6.29. Ziemupe

6.30. Zilaiskalns

7. Aizsargājamo ainavu apvidi

7.1. Ādaži

7.2. Vestiena

7.3. Ziemeļgauja

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059

(Pielikums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.991; MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1126; grozījumi 7.2. un 7.3.apakšsadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Projekta iesnieguma veidlapa

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa

(Pielikums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1.Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai 

jāiegūst vismaz 2 punkti

1.1.projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2.projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

1.3.projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei)

2

1.4.projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam)

3

2.Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums 

jāiegūst vismaz 2 punkti

2.1.projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.2.projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums 

jāiegūst vismaz 2 punkti

3.1.nav veikts novērtējums par plānoto kalpošanas laiku

0

3.2.izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

1

3.3.izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem

2

3.4.izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

4.Projekts veicina tūrisma attīstību Natura 2000 teritorijā 

kritērijs dod papildu punktus

4.1.piedāvājums tūristiem saglabājas esošajā apjomā

0

4.2.Natura 2000 teritorija ir pieejama tūristiem – esošais piedāvājums tūristiem tiek paplašināts

5

4.3.Natura 2000 teritorija nav bijusi pieejama tūristiem – tiek radīts jauns piedāvājums tūristiem

10

5.

Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām)

(Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu)

 

kritērijs dod papildu punktus

5.1.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

5.2.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, par 10 procentiem to pārsniedz vai ir par 10 procentiem mazāks

2

5.3.projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

  
6.Antropogēno slodzi samazinošās infrastruktūras izveide (ilgtspējīga attīstība)

 

jāiegūst vismaz 1 punkts, vērtējums summējas, kompleksi projekti saņem augstāku vērtējumu

6.1.paredzēta erozijas samazināšana (nožogojumi, nogāžu stiprinājumi, arī trepes) teritorijā

1

6.2.paredzēta eitrofā piesārņojuma mazināšana (atkritumu savākšanas nodrošināšana, tualešu izvietošana, atpūtas vietu labiekārtošana)

1

6.3.paredzēta apmeklētāju plūsmas vadīšana, lai saglabātu dabas vērtības un novadītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām (informatīvās zīmes, norādes, takas, laipas, norobežojumi)

1

6.4.paredzēta teritorijas pieejamības nodrošināšana (pievedceļš teritorijai, autotransporta novietošana stāvlaukumā)

1

7.Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (vienādas iespējas) 

kritērijs dod papildu punktus

7.1.projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

7.2.projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

3

 

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

 

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

  
8.Katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un projekta iesniegumā paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam (ilgtspējīga attīstība) 

N

9.Natura 2000 teritorija, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ietilpst intensīvi apmeklētā teritoriju grupā ar tūrisma attīstības potenciālu atbilstoši normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanu 

N

10.Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim 

N

11.Projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām 

N

12.Projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām 

P

13.Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām 

N

13.1.sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums 
13.2.norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim 
13.3.sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā 
13.4.norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi dabas aizsardzības plāna īstenošanā 
14.Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm 

P

15.Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību 

N

15.1.ir atbilstoša institucionālā struktūra 
15.2.ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 
15.3.ir vai būs pieejams personāls, lai atbilstoši uzturētu projekta īstenošanas rezultātā radīto infrastruktūru 
16.Projekta iesniegumā norādītie projekta faktiskie rādītāji (tajā skaitā robežzīmes, informatīvie stendi, norādes, takas, laipas, nožogojumi, nogāžu stiprinājumi, atpūtas vietas) atbilst projekta aprakstam 

N

17.Projekta budžetā iekļautās izmaksas 

N

17.1.ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas 
17.2.atbilst prognozētajām tirgus cenām 
17.3.ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam 
17.4.ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai 
18.Projekta naudas plūsmas prognoze 

P

18.1.parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi 
18.2.atbilst plānotajam laika grafikam 
18.3.atbilst projekta finanšu plānam 
19.Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas 

P

19.1.projekta administratīvajai (tajā skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai 
19.2.projekta finanšu (tajā skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai 
19.3.projekta tehniskajai (tajā skaitā saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai 
20.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu 

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

 
21.Projekta iesniedzēja – valsts iestādes – kompetencē ir projekta ietekmējošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana 

N

22.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums infrastruktūras izvietošanai 

N

23.Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

 
24.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā 

N

25.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

26.Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai 

N

27.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

28.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā 

N

29.Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona 

N (NA)

30.Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā) 

P (NA)

31.Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā) 

P (NA)

32.Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N (NA)

33.Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N (NA)

34.Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

N (NA)

35.Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tās sadaļas 

N

36.Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi 

P

36.1.Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu 
36.2.projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā 
36.3.projekta naudas plūsmas prognoze 
 

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida,

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā),

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059

KN1059-PIEL4_PAGE_1.JPG (75718 bytes)

KN1059-PIEL4_PAGE_2.JPG (67401 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1059Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
197889
{"selected":{"value":"11.07.2015","content":"<font class='s-1'>11.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.07.2015","iso_value":"2015\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-10.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2014","iso_value":"2014\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2013","iso_value":"2013\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2012","iso_value":"2012\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2012.-05.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2011","iso_value":"2011\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-10.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2010","iso_value":"2010\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-28.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-27.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)