Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1053

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"

Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 22.pantu un 43.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 50.nr.; 2008, 49.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lai uzsāktu uzbūvētas, rekonstruētas vai renovētas būves, jaunbūves vai telpu grupas noteikšanas procesu, ierosinātājs Valsts zemes dienestā:

7.1. uzrāda šādu dokumentu oriģinālu vai tā atvasinājumu:

7.1.1. vienu no likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves (telpu grupas) tiesisku iegūšanu;

7.1.2.  ja būve ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts - zemes nomas līgumu, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības celt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus īpašuma objektus;

7.2. uzrāda šādu dokumentu oriģinālu vai tā atvasinājumu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju (ierosinātājs apliecina dokumenta kopijas atbilstību oriģinālam ar uzrakstu "Kopija pareiza" un parakstu, norāda parakstīšanas datumu un paraksta atšifrējumu (juridiska persona papildus lieto zīmogu)):

7.2.1. būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti vai, ja būvprojekts ir apstiprināts:

7.2.1.1. ģenerālplānu;

7.2.1.2. paskaidrojuma rakstu ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju);

7.2.1.3. stāvu plānus ar pievienotām telpu grupu lietošanas veidu eksplikācijām;

7.2.1.4. būvju garengriezuma un šķērsgriezuma plānus, ja tādi ir;

7.2.1.5. citu dokumentu, kas satur norādes par būves, telpu grupas un telpas apjoma rādītājiem un lietošanas veidiem;

7.2.2. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;

7.2.3. inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību, ja normatīvie akti paredz inženierbūves reģistrāciju, - inženierbūvei.";

1.2. svītrot 8.punktu;

1.3. papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja būve vai telpu grupa ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, papildus šo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem ierosinātājs Valsts zemes dienestā iesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu oriģinālu vai tā atvasinājumu.

8.2 Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, kas pārsniedz A3 lapas formātu, ierosinātājs var iesniegt elektroniskā formā datu nesējā DGN datņu formātā vai skenētā veidā PDF datņu formātā.";

1.4. izteikt 242.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"242.12. kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana.";

1.5. izteikt 5.8.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5.8. Būvju lietas un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana";

1.6. izteikt 319.punktu šādā redakcijā:

"319. Katram nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir būves, izveido būvju lietu, kurā ietilpst:

319.1. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas;

319.2. inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietas;

319.3. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas;

319.4. kadastrālajā uzmērīšanā izgatavotie un izmantotie dokumenti;

319.5. anulētie dokumenti.";

1.7. izteikt 320.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"320. Pēc ierosinātāja pieprasījuma no kadastra informācijas sistēmas sagatavo šādus dokumentus:";

1.8. izteikt 321. un 322.punktu šādā redakcijā:

"321. Ja kadastra informācijas sistēmā tiek aktualizēti būves vai telpu grupas dati, attiecīgā kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas izgatavota pirms šo datu aktualizācijas, kļūst neaktuāla.

322. Šo noteikumu 320.punktā minētos dokumentus ierosinātājam izsniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši pieprasīto eksemplāru skaitam.";

1.9. izteikt 325.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"325.2. papildina būvju lietu ar jauniem dokumentiem.";

1.10. izteikt 327.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"327.2. papildina būvju lietu ar jauniem dokumentiem.";

1.11. svītrot 330. un 331.punktu;

1.12. aizstāt 336.punktā vārdu "fotografēšanā" ar vārdiem "ar fotoaparatūru vai citu aparatūru";

1.13. izteikt 338.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"338.5. būves attēlu iegūšanu ar fotoaparatūru vai citu aparatūru;";

1.14. svītrot 339.3. un 339.4.apakšpunktu;

1.15. izteikt 373.punkta ievaddaļu un 373.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"373. Inženierbūves apsekošanā iegūst inženierbūves attēlus tā, lai attēlā ietvertu:

373.1. punktveida inženierbūves kopskatu, ja to ir iespējams uzskatāmi vizualizēt vienā attēlā;";

1.16. aizstāt 374.punkta otrajā teikumā vārdus "uzmērīšanas datumu, uzmērītāja vārdu, uzvārdu un parakstu" ar vārdiem "kadastrālās uzmērīšanas lietas lapas numuru";

1.17. svītrot 393.3.apakšpunktā vārdus "vai izpilduzmērījumus";

1.18. izteikt 394.punktu šādā redakcijā:

"394. Par būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas darbu pārtraukšanu uzmērītājs sastāda darbu pārtraukšanas aktu (35.pielikums) divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz ierosinātājam, otrs eksemplārs paliek Valsts zemes dienestā. Aktu paraksta uzmērītājs un ierosinātājs.";

1.19. svītrot 397.1.apakšpunktā vārdus "un būvatļaujas";

1.20. izteikt 399.punktu šādā redakcijā:

"399. Patvaļīgas būvniecības pazīmes norāda ēkas, inženierbūves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā, atzīmējot, kāda veida un kurā telpā ir konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes.";

1.21. svītrot 400.punktu;

1.22. aizstāt 401.punktā vārdus "Valsts zemes dienesta arhīva un ierosinātāja ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā ar spiedoga atzīmi (20.pielikums)" ar vārdiem "kadastra informācijas sistēmā";

1.23. izteikt 403.punktu šādā redakcijā:

"403. Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu un kadastra lietu sakārto katra procesa izpildītājs atbilstoši šo noteikumu un dokumentu noformēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām - dokumentus iešuj vākos, lapas numurē, sagatavo lietā esošo dokumentu satura rādītāju.";

1.24. izteikt 411.punktu šādā redakcijā:

"411. Ja ēka ir uzbūvēta līdz 1993.gada 5.aprīlim un nonākusi īpašumā, pamatojoties uz dokumentiem, kas minēti likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 28.panta 6. un 8.punktā, ēkas noteikšanas procesa uzsākšanai un ēkas galvenā lietošanas veida noteikšanai ierosinātājs Valsts zemes dienestā šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu vietā var iesniegt kādu no šādiem piederību apliecinošiem dokumentiem:

411.1. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, arī par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;

411.2. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku iekļaušanu uzņēmējsabiedrības sastāvā.";

1.25. svītrot 20.pielikuma II un III sadaļu;

1.26.  24.pielikumā:

1.26.1. izteikt sadaļu "PARAUGS" šādā redakcijā:

PIE-KN1053_PAGE_1.JPG (36884 bytes)

"

1.26.2. svītrot 1.3.2., 1.3.5. un 1.3.6.apakš­punktu;

1.27.  25.pielikumā:

1.27.1. izteikt sadaļu "PARAUGS" šādā redakcijā:

PIE-KN1053_PAGE_2.JPG (34614 bytes)

"

1.27.2. svītrot 1.4.3. un 1.4.4.apakšpunktu;

1.28.  28.pielikumā:

1.28.1. izteikt sadaļu "PARAUGS" šādā redakcijā:

PIE-KN1053_PAGE_3.JPG (51829 bytes)

"

1.28.2. svītrot 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktu;

1.29.  29.pielikumā:

1.29.1. svītrot 2.1.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības";

1.29.2. papildināt 2.4.apakšpunktu aiz vārda "nosaukums" ar vārdiem "(atbilstoši projekta dokumentācijai)";

1.29.3. svītrot 2.8.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības zīmoga nospiedums un teritoriālās struktūrvienības";

1.29.4. svītrot 4.1.apakšpunktu;

1.30.  30.pielikumā:

1.30.1. svītrot 2.1.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības";

1.30.2. svītrot 2.7.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības zīmoga nospiedums un teritoriālās struktūrvienības";

1.30.3. svītrot 4.1. un 4.2.apakšpunktu;

1.31.  31.pielikumā:

1.31.1. svītrot 2.1.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības";

1.31.2. svītrot 2.9.apakšpunktā vārdus "teritoriālās struktūrvienības zīmoga nospiedums un teritoriālās struktūrvienības";

1.31.3. svītrot 5.1.apakšpunktu;

1.32. izteikt 32.pielikuma sadaļu "PARAUGS" šādā redakcijā:

PIE-KN1053_PAGE_4.JPG (42085 bytes)

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā - iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1053Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 01.10.2009.Zaudē spēku: 02.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197880
01.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)