Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1048

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 7.panta astoto daļu, 28.panta otro daļu, 31.panta otro daļu,
36.panta pirmo un sesto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu, 38.panta otro, septīto, devīto un
desmito daļu, 39.panta otro un ceturto daļu, 47.panta ceturto daļu un 49.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.; 2004, 68., 85., 192.nr.; 2005, 43., 135.nr.; 2006, 37.nr.; 2007, 88.nr.; 2008, 150.nr.; 2009, 71.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.6.apakšpunktā vārdus "ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka ierīces".

2. Aizstāt 2.punktā vārdus "Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra" ar vārdiem "Nodrošinājuma valsts aģentūra".

3. Aizstāt 5.punktā vārdus "ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"" ar vārdiem "ar Publisko iepirkumu likumu".

4. Papildināt 17.9.apakšpunktu aiz vārda "(izgatavošanai)" ar vārdu "remontam".

5. Izteikt 3.4.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3.4. Kārtība, kādā reģistrē komersantus, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt minēto darbu un pakalpojumu veikšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces".

6. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95. Komersantam, kas vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt minēto darbu un pakalpojumu veikšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai to palīg­ierīces, Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija izsniedz noteikta parauga reģistrācijas apliecību, kā arī pārreģistrē reģistrācijas apliecību, ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītās ziņas, vai anulē reģistrācijas apliecību."

7. Svītrot 96. un 97.punktu.

8. Izteikt 98., 99., 100. un 101.punktu šādā redakcijā:

"98. Reģistrācijas apliecībā norāda:

98.1. apliecības numuru;

98.2. ziņas par komersantu - nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu (individuālā darba veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu);

98.3. sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas vai ražošanas telpu atļauto adresi;

98.4. atļauto komercdarbības veidu;

98.5. apliecības izsniegšanas datumu.

99. Reģistrācijas apliecību paraksta Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijas vadītājs, bet viņa prombūtnes laikā - Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijas vadītāja vietnieks.

100. Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu un šādu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus):

100.1. Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību;

100.2. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu noliktavas (glabātavas) atrašanās vietas plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta noliktavas atrašanās vieta un 200 metru rādiusā esošās celtnes;

100.3. noliktavas plānu mērogā 1:50 vai 1:100, kurā norādīts sprāgstvielu vai pirotehnisko izstrādājumu lielākais uzglabājamais daudzums, bīstamības zonas garums no noliktavas, noliktavas adrese un tālruņa numurs;

100.4. to komersanta darbinieku sarakstu, kuri tieši saistīti ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu, pārvadāšanu un izmantošanu, kā arī darba līgumus, kas noslēgti ar attiecīgajiem darbiniekiem;

100.5. psihiatra un narkologa atzinumu par komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās, kā arī psihiatra un narkologa atzinumu par tiem darbiniekiem, kas tieši saistīti ar rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanu, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī pirms minēto darbu un pakalpojumu veikšanai paredzēto pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu, detonatoru vai to palīgierīču glabāšanu.

101. Valsts policija pēc šo noteikumu 100.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

101.1. pārbauda, vai uz komersanta dalībniekiem, vadītājiem un personām, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi;

101.2. atbilstoši savai kompetencei pārbauda sprāgstvielu un spridzi­nāšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu noliktavas (glabātavas) atbilstību šo noteikumu prasībām;

101.3. pieprasa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai izziņu par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu noliktavas (glabātavas) atbilstību ugunsdrošības prasībām un šo noteikumu prasībām;

101.4. pieprasa būvvaldei atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumu par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu vai pirotehnisko izstrādājumu noliktavas (glabātavas) atbilstību šo noteikumu prasībām;

101.5. pieprasa vietējai pašvaldībai saskaņojumu attiecīgās komerc­darbības veikšanai."

9. Papildināt noteikumus ar 101.1 un 101.2 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Šo noteikumu 101.3., 101.4. un 101.5.apakšpunktā minētās institūcijas informāciju Valsts policijai sniedz 14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

101.2 Valsts policija izskata šo noteikumu 100.punktā minēto iesniegumu un 101.punktā minētos dokumentus un 20 dienu laikā iesniedz tos Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijai lēmuma pieņemšanai."

10. Izteikt 102. un 103.punktu šādā redakcijā:

"102. Ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītās ziņas, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu un to dokumentu kopijas, kuri apliecina iesniegumā norādītās reģistrējamās izmaiņas (uzrāda dokumentu oriģinālus). Valsts policija sagatavo attiecīgu atzinumu un iesniedz to Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijai.

103. Ja komercdarbības laikā paredzēts mainīt komersanta dalībnieku sastāvu, iecelt (ievēlēt) jaunu vadītāju vai personu, kas ieņems amatu komersanta pārvaldes institūcijās, vai pieņemt darbā jaunu darbinieku, kas tieši saistīts ar rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanu, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu, pirotehnisko izstrādājumu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai to palīgierīču glabāšanu, komersants triju darbdienu laikā informē par to Valsts policiju, iesniedzot attiecīgus šo noteikumu 100.5.apakšpunktā minētos dokumentus. Valsts policija sagatavo attiecīgu atzinumu un iesniedz to izskatīšanai Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā."

11. Svītrot 104.punktu.

12. Svītrot 105.punktā vārdus "un elektrošoka ierīču ražošanas (izgatavošanas) vai remontēšanas vietā".

13. Izteikt 106., 107., 108. un 109.punktu šādā redakcijā:

"106. Ja reģistrācijas apliecība iesniegta pārreģistrācijai, komercdarbības vietā atrodas reģistrācijas apliecības kopija.

107. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija izsniedz vai pārreģistrē reģistrācijas apliecību septiņu dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

108. Ja komersanta iesniegumā nav sniegta nepieciešamā informācija, ir apzināti sniegta nepatiesa informācija vai nav pievienoti visi pieprasītie dokumenti, reģistrācijas apliecību neizsniedz un nepārreģistrē.

109. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta, komersants triju darbdienu laikā informē par to Valsts policiju. Valsts policija noskaidro reģistrācijas apliecības nozaudēšanas apstākļus, sagatavo attiecīgu atzinumu un iesniedz to Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijā lēmuma pieņemšanai par reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu."

14. Svītrot 110.punktu.

15. Aizstāt 113.punkta ievaddaļā vārdus "Valsts darba inspekcija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija".

16. Papildināt noteikumus ar 113.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"113.5. konstatēts, ka komersants pārkāpis spridzināšanas darbu veikšanas kārtību."

17. Izteikt 114.punktu šādā redakcijā:

"114. Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijas atteikumu reģistrēt vai pārreģistrēt apliecību un lēmumu par reģistrācijas apliecības anulēšanu komersants ir tiesīgs pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

18. Aizstāt 196.punkta pirmajā teikumā vārdus "elektrošoka ierīču" ar vārdiem "speciālo līdzekļu".

19. Izteikt 5.3.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5.3. Ieroču remonts".

20. Aizstāt 255.punktā vārdus "Valsts darba inspekcijā" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā kārtībā".

21. Aizstāt 271.punkta ievaddaļā vārdus "Valsts darba inspekcija izsniegusi reģistrācijas apliecību" ar vārdiem "izsniegta reģistrācijas apliecība".

22. Izteikt 271.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"271.2. izsniegta reģistrācijas apliecība rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanai."

23. Aizstāt 275.punktā vārdus "Valsts darba inspekcijā" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā kārtībā".

24. Izteikt 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287. un 288.punktu šādā redakcijā:

"281. Spridzināšanas darbi ir sprāgstvielu enerģijas izmantošana ēku un būvju sagraušanā, derīgo izrakteņu ieguvē, ledus sastrēgumu un meža ugunsgrēku likvidēšanā un līdzīgos darbos. Komersants, kurš reģistrēts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un saņēmis reģistrācijas apliecību, pirms plānoto spridzināšanas darbu veikšanas rakstiski informē par to vietējo pašvaldību. Informācijā norāda šādas ziņas:

281.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru;

281.2. spridzināšanas darbu veikšanas vietu un termiņu (laiku);

281.3. spridzināšanas darbu raksturu, darba metodes un spridzināšanas veidu;

281.4. spridzināšanas darbu vadītāja amatu, vārdu, uzvārdu un personas kodu;

281.5. ziņas par sprāgstvielu uzglabāšanas vietu (noliktavas adresi, nosaukumu, izvietojumu, piederību un ietilpību);

281.6. spridzināšanas darbu pasūtītāja nosaukumu, veidu un reģistrācijas numuru.

282. Papildus šo noteikumu 281.punktā minētajai informācijai komersants iesniedz vietējā pašvaldībā apkārtnes plāna kopiju mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmētas spridzināšanas darbu vietas, bīstamo zonu robežas ar tajās izvietotajiem objektiem, kā arī apsardzes posteņu izvietojums.

283. Ja divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 281. un 282.punktā minētās informācijas saņemšanas vietējā pašvaldība nav sniegusi pamatotus iebildumus par konkrēto spridzināšanas darbu veikšanu, komersants ir tiesīgs veikt konkrētos spridzināšanas darbus.

284. Komersants pirms spridzināšanas darbu veikšanas nodrošina:

284.1. veicamo spridzināšanas darbu saskaņošanu ar uzņēmumiem vai zemes īpašniekiem, kā arī valsts iestādēm, kuras atrodas bīstamajā zonā vai kuru teritorijās un to tiešā tuvumā paredzēti spridzināšanas darbi, ja spridzināšanas darbi veicami īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to tiešā tuvumā, kā arī kultūras pieminekļu, tautsaimniecības un citu objektu tuvumā, kuriem noteiktas speciālas aizsardzības (drošības) joslas (zonas);

284.2. spridzināšanas darbu projekta vai tipveida projekta saskaņošanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja spridzināšanas darbi veicami īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijās, ūdens akvatorijā, arī zemūdens un ūdens aizsardzības joslā.

285. Spridzināšanas darbu laikā komersants nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus (teritorijas norobežošana, teritorijas apsardze, brīdinājuma zīmju izvietošana un citus līdzīgus pasākumus).

286. Komersants spridzināšanas darbus veic saskaņā ar līgumu par spridzināšanas darbu veikšanu.

287. Komersanta darbiniekam, kas veic spridzināšanas darbus, jābūt vismaz vidējai izglītībai un atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. Spridzināšanas darbu vadītāja praktiskā darba pieredze nedrīkst būt mazāka par vienu gadu spridzināšanas darbos.

288. Komersants informē vietējo pašvaldību par katru atsevišķo spridzināšanas gadījumu. Ja spridzināšanas darbi vienā objektā veicami ilgstoši (vairākkārt) un ir sastādīts šo darbu veikšanas tipveida projekts, attiecīgo pašvaldību informē vienreiz."

25. Svītrot 289., 290. un 291.punktu.

26. Izteikt 293.punktu šādā redakcijā:

"293. Spridzināšanas darbus veic saskaņā ar spridzināšanas darbu plānu."

27. Izteikt 383.punktu šādā redakcijā:

"383.  4.klases pirotehniskos izstrādājumus realizē tikai vairumtirdzniecībā komersantam, kas saņēmis reģistrācijas apliecību pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai. Preci saņem komersanta darbinieks pēc personu apliecinoša dokumenta un reģistrācijas apliecības vai tās kopijas uzrādīšanas."

28. Aizstāt 426.punktā vārdus "Valsts darba inspekcijā" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā kārtībā".

29. Aizstāt 494.punktā vārdus "Valsts darba inspekcijā" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā kārtībā".

30. Svītrot 531.punktā vārdus "Valsts darba inspekciju".

31. Papildināt noteikumus ar 541.punktu šādā redakcijā:

"541. Reģistrācijas apliecība, ko Valsts darba inspekcija izsniegusi komersantam, kas vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, glabāt minēto darbu un pakalpojumu veikšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai to palīgierīces, ir derīga līdz apliecībā norādītā termiņa beigām."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 19.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1048Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 19.09.2009.Zaudē spēku: 31.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
197878
19.09.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"