Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumus Nr. 995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1045

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 17.§)
Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) iesniedz valsts aģentūrā "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) informāciju par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku (turpmāk – darbinieki) prasījumiem;

1.2. kārtību, kādā no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek apmierināti darbinieku prasījumi;

1.3. administratora atlīdzības apmēru par darbinieku prasījumu iesniegšanu un kārtību, kādā tā izmaksājama.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

II. Iesniegums darbinieku prasījumu apmierināšanai

2. Administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumen­tus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā):

2.1. iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem (1.pielikums);

2.2. darbinieku sarakstus (2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikums);

2.3. administratoram iesniegtos darbinieku (kreditoru) prasījumus (kreditoru prasījumu dokumentu kopijas);

2.4. dokumentus (kopijas), kas apliecina, ka starp darbinieku un maksāt­nespējīgo darba devēju ir bijušas vai ir darba tiesiskās attiecības;

2.5. dokumentus (kopijas), kas apliecina darbinieku prasījumu (par darba samaksu, par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, par cita veida apmaksātu prom­būtni, par atlaišanas pabalstu, par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) pamatotību (1.pielikums);

2.6. (svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.1006).

3. Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas likuma “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas, papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā):

3.1. tiesas spriedumu par maksātnespējas pasludināšanu (norakstu);

3.2. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājuma noteikšanu;

3.3. tās kreditoru sapulces protokolu, kurā pieņemts lēmums par atzīto nenodrošināto kreditoru saraksta apstiprināšanu;

3.4. atzīto nenodrošināto kreditoru sarakstu (kopiju);

3.5. tās kreditoru sapulces protokolu (kopiju), kurā pieņemts lēmums par Maksātnespējas administrācijas izmaksāto vai izmaksājamo summu atmaksā­šanu pilnā apmērā, ja par maksātnespējas stāvokļa risinājumu apstiprināts mier­izlīgums vai sanācija.

4. Maksātnespējas procesā, kurā piemērojamas Maksātnespējas likuma normas, papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem dokumentiem administra­tors iesniedz Maksātnespējas administrācijā šādus dokumentus (vai norāda, ka attiecīgie dokumenti iesniegti Maksātnespējas administrācijā):

4.1. (svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.1006);

4.2. administratora lēmumu par darbinieku kreditoru prasījumu atzīšanu (kopiju);

4.3. administratora rakstisku apliecinājumu par darbinieku kreditoru prasī­jumu atzīto summu iekļaušanu kreditoru prasījumu reģistrā (apliecināts izraksts no kreditoru prasījumu reģistra).

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.1006)

5. Maksātnespējas administrācijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no admi­nistratora arī citu informāciju, kas apliecina darbinieku prasījumu un to apmēra pamatotību. Administrators pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā iesniedz Maksātnespējas administrācijā informāciju un dokumentus saistībā ar darbinieku prasījumiem.

6. Administrators ir atbildīgs par iesniegumā norādīto ziņu (personu datu, summu, maksājumu periodu, darba tiesisko attiecību periodu, rekvizītu) patie­sumu un apliecina to ar parakstu.

III. Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

7. Maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz administratora iesnie­gumu un tam pievienotajiem dokumentiem, mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasī­jumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus pilnā apmērā vai daļēji.

8. Administrators organizē un nodrošina darbinieku prasījumu apmierinā­šanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem. Administrators atbilstoši Maksātnespējas administrācijas piešķirtajam apmēram izmaksā darbiniekiem no darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos naudas līdzekļus. Administra­toram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

9. No darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekam vai pārskaita tos uz darbinieka norādīto norēķinu kontu iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā.

10. Ja šo noteikumu 9.punktā minētajā termiņā darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus, administrators ierakstītā pasta sūtījumā nosūta darbiniekam uzaicinājumu mēneša laikā ierasties saņemt piešķirtos naudas līdzekļus vai sniegt informāciju par iespējām tos izmaksāt, norādot norēķinu kontu vai citas ziņas par veidu, kādā piešķirtos naudas līdzekļus saņemt. Uzaici­nājumu darbiniekam nosūta uz deklarēto dzīvesvietu un uz kreditora prasījumā norādīto adresi.

11. Ja mēneša laikā no dienas, kad nosūtīts šo noteikumu 10.punktā minētais uzaicinājums, darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis informāciju par iespējām tos izmaksāt, administrators ierakstītā pasta sūtījumā ar informācijas pieprasījuma satura apliecinājumu nosūta darbiniekam atkārtotu pieprasījumu par iespējām izmaksāt darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtos naudas līdzekļus. Pieprasījumu darbiniekam nosūta uz deklarēto dzīvesvietu un uz kreditora prasījumā norādīto adresi.

12. Ja divu mēnešu laikā no dienas, kad nosūtīts šo noteikumu 11.punktā minētais pieprasījums (bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad Maksāt­nespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksāt­nespējīgā darba devēja kontā), darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis informāciju par iespējām tos izmaksāt, administrators pārskaita no darbinieku prasījumu garantiju fonda saņemtos, bet konkrētam darbiniekam neizmaksātos naudas līdzekļus atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā.

13. Ja četru mēnešu laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā, darbinieks nav ieradies saņemt viņam piešķirtos naudas līdzekļus vai nav sniedzis administratoram informāciju par iespējām tos izmaksāt un administra­tors ir veicis šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās darbības un atbilstoši šo noteikumu 12.punktam darbiniekam neizmaksātos naudas līdzekļus pārskaitījis atpakaļ Maksātnespējas administrācijas kontā, attiecīgā darbinieka prasījumi atkārtoti no darbinieku prasījumu garantiju fonda netiek apmierināti.

14. Administrators triju nedēļu laikā no dienas, kad Maksātnespējas admi­nistrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā un par tām ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot darba devēja ziņojumu par attiecīgo pārskata mēnesi par tiem darbiniekiem, par kuriem ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

IV. Pārskats par naudas līdzekļu izlietojumu

15. Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanas administrators 10 nedēļu laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas iesniedz Maksātnespējas administrācijā pārskatu par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu darbinieku prasījumu apmierināšanai (8.pielikums).

16. Divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms kreditoru noslēguma sapulces sasaukšanas dienas administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā atkārtotu pārskatu par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu darbi­nieku prasījumu apmierināšanai (8.pielikums).

17. Ja no naudas līdzekļiem, kurus Maksātnespējas administrācija piešķī­rusi darbinieku prasījumu apmierināšanai, tiek ieturētas saskaņā ar izpildu dokumentiem piedzenamās summas, administrators kopā ar šo noteikumu 15. vai 16.punktā minēto pārskatu iesniedz Maksātnespējas administrācijā izpildu dokumentu kopijas.

18. Administratora pienākums ir pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma informēt Maksātnespējas administrāciju par tās iespējām atgūt no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātos naudas līdzekļus.

IV1. Administratora atlīdzība

(Nodaļa MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā, sk. 23.punktu)

18.1 Administrators ir tiesīgs saņemt 4,50 latu par katru darbinieku, kura prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

18.2 Administrators ir tiesīgs saņemt šo noteikumu 18.1 punktā minēto atlīdzību, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un ir veicis šādas darbības darbinieku prasījumu apmierināšanā:

18.2 1. iesniedzis Maksātnespējas administrācijā atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;

18.2 2. izmaksājis maksātnespējīgā darba devēja darbiniekiem piešķirtos naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantijas fonda līdzekļiem;

18.2 3. iesniedzis Maksātnespējas administrācijā atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu pārskatu par izmaksāto naudas līdzekļu izlietojumu no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai.

18.3 Iesniegumu šo noteikumu 18.1 punktā minētās atlīdzības piešķiršanai (9.pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā divu mēnešu laikā pēc ieraksta izdarīšanas par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā publiskā reģistra.

18.4 Ja šo noteikumu 18.3 punktā minētais iesniegums tiek iesniegts pēc šo noteikumu 18.3 punktā minētā termiņa beigām, administrators šo noteikumu 18.1 punktā minēto atlīdzību nesaņem.

18.5 Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 18.3 punktā minētā iesnieguma iesniegšanas lemj par šo noteikumu 18.1 punktā minētās atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru vai par atteikumu piešķirt atlīdzību.

18.6 Ja mainīts administrators, Maksātnespējas administrācija pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra lemj par šo noteikumu 18.1 punktā minētās atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru katram administratoram. Katra administratora atlīdzības apmēru nosaka, dalot šo noteikumu 18.1 punktā minētās atlīdzības apmēru ar administratoru skaitu, kuri veikuši šo noteikumu 18.2 punktā minētās darbības attiecīgajā maksātnespējas procesā.

18.7 Maksātnespējas administrācija piešķirto atlīdzību pārskaita administratora norēķinu kontā.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 160.nr.; 2006, 206.nr.; 2007, 206.nr.).

20. To darbinieku prasījumus, par kuriem iesniegums prasījumu apmieri­nāšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem iesniegts Maksāt­nespējas administrācijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.830 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība”.

21. Maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2010.gada 31.oktobra, šo noteikumu 15.punktā minēto pārskatu administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā 10 nedēļu laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pieteikuma par maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanas tiesā.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

22. Maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2010.gada 31.oktobra, šo noteikumu 16.punktā minēto atkārtoto pārskatu administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pieteikuma par maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanas tiesā.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

23. Šo noteikumu IV1 nodaļā minētos nosacījumus piemēro maksātnespējas procesiem, kas uzsākti pēc 2010.gada 31.oktobra.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045

(Pielikums MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045
Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045

(Pielikums MK 26.10.2010. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1045Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 19.09.2009.Zaudē spēku: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
197874
{"selected":{"value":"30.10.2010","content":"<font class='s-1'>30.10.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2010","iso_value":"2010\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-29.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"