Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sēklu aprites likumā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt 1.punktu ar "e", "f" un "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) izdod lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo Latvijas izcelsmes augu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumus (turpmāk - saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi). Saglabājamā šķirne ir vietējā šķirne vai šķirne, kas dabiskā veidā pielāgota vietējiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija - pakāpeniska populācijas vai šķirnes ģenētiskās daudzveidības zaudēšana vai vienas un tās pašas sugas ģenētiskās daudzveidības zaudēšana starp populācijām, vai sugas ģenētiskās bāzes samazināšanās cilvēku darbības vai vides pārmaiņu dēļ,

f) nosaka kārtību, kādā organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu,

g) nosaka valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kam ir piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet attiecībā uz dārzeņu sugām - šķirņu uzturēšanā, kā arī prasības sēklu kvalitātei un marķēšanai, ievedot sēklas no šīm valstīm (turpmāk - noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm);";

izslēgt 3.punktu;

izteikt 4.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) nodrošina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu,";

izteikt 4.punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) izpilda Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu prasības par šķirnēm un sēklu apriti,";

izteikt 4.punkta "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) kārto un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru (turpmāk - Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs),";

izslēgt 4.punkta "l" apakšpunktā vārdus "vai veic";

izteikt 4.punkta "n" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"n) uztur oriģinālo sēklu paraugus Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām Latvijā selekcionētajām šķirnēm un šķirnēm, kuras Eiropas Savienības kopējos katalogos no Latvijas augu šķirņu kataloga iekļautas pirmo reizi (izņemot kartupeļus),"; 

papildināt 4.punktu ar "o" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"o) organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām un saglabājamās šķirnes sēklām."

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi, saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi

(1) Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi reglamentē:

1) kārtību, kādā sēklaudzētājus, sēklu sagatavotājus, saiņotājus un tirgotājus reģistrē Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, kā arī kārtību, kādā veic izmaiņas šajā reģistrā, un kārtību, kādā šo reģistrāciju anulē;

2) sēklu kategoriju sistēmu dažādu augu sugu sēklām;

3) prasības sēklaudzēšanas laukiem - šķirnes tīrību, veselīgumu, minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute, un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības, kā arī lauku apskates kārtību;

4) sēklu partiju un sēklu paraugu lielumu;

5) prasības vidējo sēklu paraugu noņemšanai;

6) prasības sēklu kvalitātei - tīrību, dīgtspēju, veselīgumu un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības;

7) saiņojuma lielumu un veidu augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī etiķetes saturu un veidu;

8) prasības sēklu maisījumu sagatavošanai augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

9) kārtību, kādā reģistrējami līgumi par sēklu pavairošanu valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, augu sugu sēklām, kurām tā paredzēta normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

10) sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai izsniedzamos dokumentus un to saturu;

11) kārtību un prasības sēklu partiju pēcpārbaudei kontrollauciņos vai sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas pakāpes laboratoriskai noteikšanai.

(2) Saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi reglamentē:

1) prasības saglabājamās šķirnes atzīšanai;

2) minimālās prasības un kārtību, kādā veicama saglabājamās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude;

3) prasības un kārtību, kādā saglabājamās šķirnes iekļauj Latvijas augu šķirņu katalogā;

4) prasības saglabājamo šķirņu sēklu apritei un šīs aprites kvantitatīvos ierobežojumus;

5) prasības saglabājamo šķirņu sēklu kvalitātei;

6) prasības saglabājamo šķirņu sēklu saiņošanai un etiķetēšanai;

7) prasības saglabājamo šķirņu sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos, lai pārbaudītu šķirnes identitāti un šķirnes tīrību."

3. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Sēklu sertifikācija, sēklu pārbaude un šķirnes sējumu reģistrācija".

4. Aizstāt 7.panta otrās daļas 1.punkta "c" apakšpunktā vārdu "eksportam" ar vārdiem "izvešanai uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis".

5. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Sēklu pārbaude

(1) Sēklu pārbaude ir sēklu kvalitātes novērtēšana un pēcpārbaude kontrollauciņos (izņemot komercsēklas) saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzēto kārtību.

(2) Sēklu pārbaudi veic:

1) standartsēklām, ja šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, ievērojot dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos ietvertās prasības;

2) komercsēklām, ja sēklas iespējams identificēt kā sugai piederīgas sēklas, un tām sugām, kurām tas ir paredzēts sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos;

3) saglabājamās šķirnes sēklām, ja šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā kā saglabājamā šķirne, ievērojot saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumos ietvertās prasības."

6. Izslēgt 8.panta pirmajā daļā vārdus "un zemkopības ministra apstiprināto metodiku".

7. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Sēklu kvalitāti to sertifikācijas procesā, arī komercsēklu kvalitāti, novērtē Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(2) Standartsēklu un saglabājamo šķirņu sēklu kvalitāti novērtē sagatavotājs vai saiņotājs, vai Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētajām metodēm (publicētas Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā internetā). Sugām, uz kurām neattiecas Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumi, piemēro sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos iekļautās metodes."

8. 10.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "kontrollauciņos";

aizstāt panta ievaddaļā vārdus "zemkopības ministra apstiprinātu metodiku, kas izstrādāta, pamatojoties uz starptautiski atzītām metodēm" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu apriti".

9. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas atļauts sertificēt un pārbaudīt kā standartsēklas vai saglabājamo šķirņu sēklas un pārdot tās saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem vai saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "laiks, uz kuru" ar vārdiem "termiņš, uz kādu";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis" ar vārdiem "šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvarotais pārstāvis";

papildināt trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) norāde "saglabājamā šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā saglabājamā šķirne."

10. 11.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV)" ar vārdiem "Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šķirni atzīst par saglabājamo šķirni un iekļauj katalogā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) šķirne saskaņā ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu vismaz atbilstoši minimālajām prasībām saglabājamās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei;

2) šķirne ir nozīmīga no lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu uzturēšanas viedokļa saskaņā ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem;

3) ir ievērotas normatīvajos aktos par saglabājamās šķirnes atzīšanu un sēklu apriti paredzētās prasības.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "katalogiem" ar vārdiem "(izņemot saglabājamās šķirnes)";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu paraugu saņemšanu:

1) no šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes institūcijas - Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām Latvijā selekcionētajām šķirnēm un šķirnēm, kuras Eiropas Savienības kopējos katalogos no Latvijas augu šķirņu kataloga iekļautas pirmo reizi;

2) no šķirnes uzturētāja - saglabājamām šķirnēm.";

papildināt astoto daļu pēc vārda "izvešanai" ar vārdiem "uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis".

11. Izteikt 12.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos par sēklu apriti noteiktajos gadījumos;".

12. Izteikt 13.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atļauts pārdot:

1) sertificētas sēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas ir sertificētas Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

2) sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas iegūtas Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

3) standartsēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas ir atzītas par atbilstošām standartsēklu prasībām Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai pavairotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

4) komercsēklas, ja:

a) sēklas saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzēto kārtību ir atzītas par atbilstošām komercsēklu kategorijai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

c) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

5) ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes sēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā kā saglabājamā šķirne,

b) sēklu kvalitāte atbilst saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

c) sēklu partija atbilst saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumu prasībām,

f) ir nodrošināti sēklu daudzuma kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti normatīvajos aktos par saglabājamās šķirnes atzīšanu un sēklu apriti;

6) sēklu maisījumus, ja:

a) maisījums ir sagatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) maisījumā iekļautās sastāvdaļas pirms maisījuma sagatavošanas atbilst šajā pantā minētajiem sēklu pārdošanas nosacījumiem,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

7) sertificētas sēklas, standartsēklas, komercsēklas, sēklu maisījumus, kā arī sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm, ja:

a) sēklas ir ražotas saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumā vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts divpusējā līgumā noteiktajām prasībām un kārtību,

b) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā, Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts kopīgajā katalogā, kas izveidots uz Eiropas Savienības un attiecīgās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts līguma pamata;

8) sēklas, kas ievestas no trešajām valstīm saskaņā ar šā likuma prasībām."

13. 14.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdu "importē" ar vārdiem "ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis";

izslēgt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "piestiprinot etiķeti sēklu tvertnei".

14. 17.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"a) tās ražotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,";

izteikt 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"a) tās ražotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,"; 

izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

"3) dārzeņu sugu standartsēklas, kas pavairotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, ja:";

papildināt daļu ar 10.punktu šādā redakcijā: 

"10) sēklas no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm saskaņā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumā vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts divpusējā līgumā noteiktajām prasībām un kārtību."

15. 21.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs, tirgotājs vai ievedējs - par personas reģistrāciju un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

2) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvaroti pārstāvji - par šķirnes iekļaušanu, šķirnes uzturēšanu un uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā;";

izslēgt 3.punktu.

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā: 

"8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1006 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

9. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.jūlijam izdod šā likuma otrā panta "f" un "g" apakšpunktā minētos noteikumus.

10. Grozījumi šā likuma 2.panta 3.punktā, 8.panta pirmajā daļā un 10.panta ievaddaļā stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) Komisijas 2008.gada 20.jūnija direktīvas 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras ir dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību;

11) Komisijas 2008.gada 18.decembra direktīvas 2008/124/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā "bāzes sēklas" vai "sertificētas sēklas"."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 3.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 18.septembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 2.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sēklu aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.09.2009.Stājas spēkā: 02.10.2009.Tēma: Patērētāju tiesības; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197871
02.10.2009
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"