Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/673-5966

Rīgā 2009.gada 8.septembrī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos


 

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2008.gada 6.oktobrī stājās spēkā Līgums starp Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestu un Uzbekistānas Republikas Valsts nodokļu komiteju par savstarpēju administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā (parakstīts Taškentā 2008.gada 6.oktobrī);

2) 2009.gada 6.augustā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu (noslēgts Rīgā 2009.gada 6.augustā, apstiprināts ar 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.761).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule 

Tulkojums no krievu valodas

LĪGUMS STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTU UN UZBEKISTĀNAS REPUBLIKAS VALSTS NODOKĻU KOMITEJU PAR SAVSTARPĒJU ADMINISTRATĪVO SADARBĪBU UN INFORMĀCIJAS APMAIŅU NODOKĻU JOMĀ

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests un Uzbekistānas Republikas Valsts nodokļu komiteja, turpmāk saukti Puses,

rīkojoties saskaņā ar Latvijas Republikas Valdības un Uzbekistānas Republikas Valdības 1998.gada 3.jūlijā parakstīto Konvenciju par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk tekstā - Konvencija), kā arī Pušu nacionālo likumdošanu,

pamatojoties uz savstarpēju ieinteresētību efektīvi risināt jautājumus par nodokļu likumpārkāpumu profilaksi, atklāšanu un izskaušanu,

šo mērķu sasniegšanā būtisku nozīmi piešķirot visu tiesisko un citu iespēju izmantošanai,

ir vienojušies par turpmāko:

 1. pants
Vispārīgās definīcijas

Šajā Līgumā izmantotie jēdzieni tiek definēti šādi:

 nodokļu likumdošana - juridisko normu kopums, kas Pušu valstu teritorijā nosaka nodokļu un nodevu veidus, to iekasēšanas kārtību un regulē attiecības, kas saistītas ar nodokļu tiesību un pienākumu rašanos, izmaiņām un izbeigšanu;

 nodokļu likumdošanas pārkāpums - pretlikumīga darbība, kas izpaužas kā nodokļu un nodevu maksāšanas pienākuma nepildīšana vai pienācīga nepildīšana no nodokļu maksātāja puses, par ko paredzēta atbildība Pušu valstu nacionālajos normatīvajos aktos;

 palīdzības pieprasījums - kompetentas iestādes pieprasījums par palīdzības sniegšanu jautājumos par nodokļu normatīvo aktu ievērošanu un likumpārkāpumiem šajā jomā.

2. pants
Līguma priekšmets

Šī Līguma priekšmets ir Pušu sadarbība un informācijas apmaiņa nodokļu jomā.

Puses īsteno sadarbību šī Līguma ietvaros, saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajām saistībām.

3. pants
Sadarbības veidi

Šī Līguma ietvaros Puses izmanto šādus sadarbības veidus:

a) sadarbību informācijas apmaiņā nodokļu jomā;

b) informācijas apmaiņu par nacionālajām nodokļu sistēmām, par izmaiņām un papildinājumiem nodokļu likumdošanā, kā arī metodiskajiem ieteikumiem nodokļu likumpārkāpumu novēršanai;

c) savstarpēju sadarbību nodokļu likumpārkāpumu atklāšanas, profilakses un novēršanas pasākumu veikšanā;

d) darbības koordinēšanas darbību veikšanu un nepieciešamās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas rodas sadarbības procesā, pieredzes apmaiņu informācijas sistēmu izveidošanā un funkcionēšanā, nodokļu likumpārkāpumu novēršanas problēmām veltītu zinātniski praktisko konferenču un semināru rīkošanu.

Jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses viena ar otru savstarpēji sadarbojas nepastarpināti.

4. pants
Informācijas apmaiņa nodokļu jomā

1. Informācijas apmaiņa tiek īstenota šādos virzienos:

a) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma;

b) spontānā informācijas apmaiņa;

c) automātiskā informācijas apmaiņa.

2. Informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma Puses īstenos, pieliekot visas pūles ātrākai informācijas sniegšanai.

a) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma paredz atbilstoši apliecinātu dokumentu kopiju izsniegšanu par fizisko un juridisko personu nodokļu aplikšanu Pušu valstu teritorijā;

b) informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma paredz sniegt ziņas:

- par Pušu valstu juridisko un fizisko personu kontu atvēršanu un slēgšanu valsts un komercbankās, kā arī naudas līdzekļu apgrozījumu šajos kontos un citu nepieciešamo informāciju;

- par ienākumiem un ar nodokļiem apliekamajām summām un nodokļu summām, kas iekasējamas no Pušu valstu juridiskajām un fiziskajām personām, kuras pārkāpušas nodokļu normatīvos aktus, kā arī par nodokļu likumpārkāpumu atklāšanas, profilakses un novēršanas pasākumiem;

- par Pušu valstu juridisko un fizisko personu importa un eksporta operācijām;

- kā arī jebkuras citas ziņas, kas nepieciešamas, lai izpildītu Konvenciju un novērstu nodokļu likumpārkāpumus.

3. Spontānā parastās lietvedības procesā veiktā informācijas apmaiņa, attiecībā uz Pušu valstu fiziskajām, juridiskajām personām, kā arī jebkurām citām organizācijām, Pušu starpā tiek īstenota sniedzot to otrai Pusei, bez jebkādiem nepieciešamajiem pieprasījumiem saskaņā ar Konvencijas 27.pantu.

Ja sniegtā informācija var ietekmēt vienas Puses nodokļu uzlikšanu, otra Puse par to tiek attiecīgi informēta.

4. Saskaņā ar Konvencijas 27.pantu, automātiskā informācijas apmaiņa Pušu starpā tiek īstenota pēc iespējas, pamatojoties uz informāciju, kas tai pieejama saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Informācija tiek automātiski sniegta otrai Pusei, bez nepieciešamajiem pieprasījumiem, attiecībā uz fiziskajām, juridiskajām personām un citām Pušu valstu organizācijām.

Informācija ir jāsniedz pēc iespējas īsākā laikā līdz katra kalendārā gada beigām.

Ja informācija nevar tikt sniegta automātiski, tā tiek sniegta spontāni saskaņā ar šā panta 3.punktu.

5. pants
Pušu pārstāvju klātbūtne otras Puses teritorijā

Pēc vienas Puses lūguma otra Puse var atļaut pārstāvjiem uzturēties otras puses teritorijā.

Pieprasījums par Puses pārstāvja klātbūtni ir jāiesniedz otrai Pusei rakstiski un tam jāveido daļa no informācijas pieprasījuma.

Pieprasījumā ir jāpamato Pušu pārstāvju klātbūtnes nepieciešamība, tajā jābūt ietvertam īsam lietas aprakstam. Lēmumu attiecībā uz šādu priekšlikumu pieņem Puses vai atbilstošās amatpersonas. Visi lēmumi, kas attiecas uz pieprasījumu iesniegšanu, Pusēm jāpieņem piemērojot Pušu valstu nacionālo likumdošanu. Lēmumu, attiecībā uz pieprasījumu, Puses pieņem pēc iespējas ātrāk triju mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Puses var noraidīt pieprasījumu, norādot šāda lēmuma iemeslus.

Puse sniedz atbilstošo informāciju, kas saņemta, izpildot otras Puses pieprasījumu.

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, Puses var izstrādāt Pušu pārstāvju klātbūtnes procedūru metodes.

6. pants
Vienlaicīgas nodokļu pārbaudes

Saskaņā ar Konvencijas 27.panta noteikumiem, Puses var saskaņot vienlaicīgas nodokļu pārbaudes, kuru mērķis ir ārvalstu darījumu pārbaudes, ieskaitot peļņas pārvietošanu un citas izvairīšanās no nodokļiem vai to slēpšanas shēmas, kā arī izvairīšanās no dubultās nodokļu uzlikšanas, tostarp pielietojot pienācīgu peļņas sadalīšanu starp saistītajām kompānijām.

"Vienlaicīgas nodokļu pārbaudes" nozīmē Pušu starpā veiktas vienlaicīgas pārbaudes, kuras vienlaikus un neatkarīgi tiek veiktas Pušu valstu teritorijā, attiecībā uz nodokļu maksātāja(u) jautājumiem, kuros tās abas ir savstarpēji ieinteresētas, ar mērķi veikt jebkādas nozīmīgas šādi saņemamas informācijas apmaiņu.

Lietu un pārbaužu procedūra, attiecībā uz kurām Puses paudušas savu piekrišanu, atlase ir detalizēti noteikta Pielikumā, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

7. pants
Apmaiņa ar informatīvi tiesiska rakstura materiāliem

Puses īsteno informācijas apmaiņu par nacionālajām nodokļu sistēmām, lietvedības tiesiskajiem pamatiem lietās par likumpārkāpumiem nodokļu likumdošanas jomā, kā arī izmaiņām un papildinājumiem, kas veikti Pušu valstu spēkā esošajā nacionālajā likumdošanā.  

8. pants
Pieprasījuma forma un saturs

1. Pieprasījums informācijas saņemšanai ir jāiesniedz rakstiski, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu, iespējama ziņu saņemšana, izmantojot faksimilsakarus vai elektronisko pastu ar skenētu parakstu.

Gadījumos, kad kavēšanās nav iespējama, var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, kas iesniegts, izmantojot telefonsakarus, taču tas ir nekavējoties jāapstiprina rakstiski.

Izmantojot faksimilsakarus vai elektroniskos sakarus, kā arī rodoties šaubām par mutiska pieprasījuma patiesumu vai tā saturu, Puse var pieprasīt rakstisku apstiprinājumu.

2. Pieprasījumā informācijas saņemšanai ir jābūt ietvertiem šādiem rādītājiem:

a) pārbaudāmais nodokļu maksātājs Latvijas Republikā;

b) pārbaudāmais nodokļu maksātājs Uzbekistānas Republikā;

c) pārbaudes nodokļi un periods;

d) pieprasījuma būtības izklāstījums un pamatojums;

e) faktisko apstākļu apraksts;

f) citas izpildei nepieciešamās ziņas.

Pusei ir tiesības pieprasīt papildinformāciju, kas nepieciešama pieprasījuma izpildīšanai.

Pieprasījums informācijas saņemšanai un atbilde uz to ir jāsagatavo krievu vai angļu valodā.  

9. pants
Apstākļi, kuri neļauj izpildīt pieprasījumu

1. Pieprasījuma izpilde tiek atteikta, ja tas var radīt kaitējumu valstu suverenitātei vai drošībai, vai ir pretrunā ar Pušu valstu nacionālo likumdošanu.

2. Ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt, tad Pusei ir rakstiski jāinformē par to otra Puse.  

10. pants
Savstarpējā sadarbība pieprasījuma izpildē

Puses pieprasījuma izpildē sniedz viena otrai palīdzību savas kompetences robežās saskaņā ar Pušu valstu nacionālo likumdošanu un šo Līgumu.

Pušu pārstāvji, ja tas ir nepieciešams, rīko tikšanās, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar pieprasījuma izpildīšanu. 

11. pants
Konfidencialitāte un ierobežojumi informācijas apmaiņā un informācijas izmantošanā

Attiecībā uz konfidencialitāti un ierobežojumiem informācijas apmaiņā un informācijas izmantošanā tiek piemēroti Konvencijas Noteikumi.

Puses garantē ar nodokļu likumpārkāpumu profilaksi, atklāšanu un novēršanu saistītās informācijas konfidencialitāti.

Informācija, kuru Puses ir ieguvušas šī Līguma ietvaros, nedrīkst nodot trešajai pusei bez šo informāciju sniegušās Puses rakstiskas piekrišanas.  

12. pants
Izdevumi

Nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu Pusei, sedz otra Puse, ja Puses nav vienojušies citādi. Neparedzētos izdevumus Puses sedz pamatojoties uz iepriekšēju vienošanos.  

13. pants
Grozījumi un papildinājumi

Šis Līgums var tikt grozīts un papildināts, pamatojoties uz Pušu savstarpēju piekrišanu un tas jānoformē atsevišķos protokolos, kuri kļūs par neatņemamu šīs Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar 15.panta noteikumiem. 

14. pants
Strīdu izšķiršana

Rodoties domstarpībām šī Līguma noteikumu piemērošanā vai to skaidrojumā, Puses tās risinās pamatojoties uz savstarpēju vienošanos konsultējoties un veicot pārrunas. 

15. pants
Līguma stāšanās spēkā un tā pārtraukšana

Šis Līgums stājas spēkā kopš tā parakstīšanas dienas un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Šis Līgums tiek izbeigts sešus (6) mēnešus pēc datuma, kad Puse saņēmusi otras Puses rakstisku paziņojumu par lēmumu pārtraukt šo Līgumu.

Parakstīts Taškentā 2008.gada 6.oktobrī divos eksemplāros, katrs krievu valodā.

 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vārdā
Ģenerāldirektora pirmā vietniece, Galvenās nodokļu pārvaldes direktore

Nelija Jezdakova (Нелия Ездакова)

Uzbekistānas Republikas Valsts nodokļu komitejas vārdā
Valsts nodokļu komitejas priekšsēdētājs

Batirs Rahmata dēls Parpijevs (Батыр РахматовичПарпиев)

Pielikums

VIENLAICĪGAS NODOKĻU PĀRBAUDES

I Atlases procedūra

1. Puses neatkarīgi nosaka nodokļu maksātājus vienlaicīgai pārbaudei.

2. Puse informē otru Pusi par savu potenciālo lietu izvēli, izmantojot atlases kritērijus, kuri izklāstīti II daļā, saskaņā ar kuru, cik tas iespējams, ir paredzēta minēto lietu izvēle un sniegta informācija par tās piedāvāšanu kopā ar citu atbilstošu informāciju, kā arī par ierobežojumiem, kas attiecināmi uz lietu, atbilstoši saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas piedāvāta vienlaicīgai pārbaudei.

3. Puses neatkarīgi nosaka, vai tās vēlas piedalīties noteiktajā vienlaicīgajā pārbaudē. Nevienai no Pusēm nav pienākuma piedalīties otras Puses piedāvātajā pārbaudes veikšanā.

4. Ja Puse pieņem otras Puses piedāvājumu piedalīties vienlaicīgi veicamajā pārbaudē, tā rakstiski apstiprina lietas ar norādījumu par attiecīgu nodokļu maksātāju(-iem), nodokļiem un nodokļu periodiem. Puse nosaka norīkoto pārstāvi, kuram būs funkcionālā atbildība, attiecībā uz pārbaudes veikšanu.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas, Puse rakstiski nosaka arī norīkoto pārstāvi. Gadījumos, kad pastāv savstarpēja vienošanās par vienlaicīgas pārbaudes veikšanu, Puse formāli iesniedz otrai Pusei pieprasījumu par noteiktas informācijas apmaiņu attiecībā uz Konvenciju.

5. Pušu norīkotie pārstāvji nosaka atlasītajā lietā pārbaudāmās jomas un periodus, pārbaužu sarakstu un pielietojamās metodes. Pārstāvji uzsāk noteiktas informācijas apmaiņu saskaņā ar formālajiem rakstiskajiem pieprasījumiem.

6. Šīs Līguma ietvaros pieprasāmai informācijai ir jābūt pieejamai saskaņā ar Konvenciju un atbilstošo Pušu valstu nodokļu normatīvajiem aktiem.

7. Puse var rakstiskā otrai Pusei adresētā iesniegumā norādīt, ka, saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tā informēs ieinteresēto nodokļu maksātāju par iecerētās informācijas sniegšanu atbilstoši Konvencijas 27.pantam.

II Atlases kritēriji

Jebkura vienlaicīgai pārbaudei izvēlēta lieta ietver nodokļu maksātāju vai nodokļu maksātājus, kuri īsteno darbību Pušu valstīs. Noteikšanā un atlasē izskatāmie kritēriji galvenokārt ietver, bet neaprobežojas ar:

norādi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un/vai nemaksāšanu;

norādi par būtisku nodokļu normatīvo aktu neievērošanu Pušu valstīs;

norādi par transferta cenu manipulēšanu potenciāla kaitējuma nodarīšanai Pušu valstīm;

norādi par citām starptautiskajām nodokļu plānošanas formām, kuru veiksmīgas pārrēķināšanas gadījumā var kļūt par iemeslu papildu nodokļu ieņēmumiem Pušu valstī;

norādi par to, ka nodokļu maksātāja vai attiecīgo nodokļu maksātāju ekonomiskā darbība jebkādā laika periodā ir ievērojami sliktāka, nekā ticis gaidīts, piemēram:

ekonomiskā darbība nav nesusi pienācīgu peļņu salīdzinājumā ar pārdošanām, vispārīgajiem aktīviem u. tml.;

gadījumos, kad nodokļu maksātājs konsekventi uzrāda zaudējumus, īpaši ilgtermiņa zaudējumus;

gadījumos, kad nodokļu maksātājs, neatkarīgi no peļņas, ir nomaksājis nepietiekamus vai nav nomaksājis nekādus nodokļus par attiecīgo periodu;

pastāv darījumi ar "nodokļu patvērumu".

III Pārbaudes plānošana

Pirms pārbaudes uzsākšanas, Pušu atbildīgais personāls koordinē ar otru Pusi valstī veicamo pārbaužu plānus, būtiskos jautājumus un noteiktos termiņus.

IV Pārbaudes veikšana

Pārbaudes tiek veiktas atsevišķi, saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, to veic Pušu amatpersonas, izmantojot spēkā esošos noteikumus par informācijas apmaiņu.

Vienlaicīgām nodokļu pārbaudēm ir nepieciešama sadarbība starp Pušu valstī esošo personālu, kurš vienlaicīgi, bet neatkarīgi veic nodokļu maksātāja vai nodokļu maksātāju pārbaudi savas jurisdikcijas ietvaros. Sākotnējo atbildību par pārbaudes koordinēšanu un informācijas apmaiņu attiecībā uz izvēlēto nodokļu maksātāju uzņemas Puse, par kuru vienojušās abas Puses. Informācijas apmaiņa ir jāīsteno saskaņā ar Konvencijas un šīs Līguma noteikumiem.

V Vienlaicīgās pārbaudes veikšanas pārtraukšana

Ja viena no Pusēm pieņem lēmumu par nepieciešamību pārtraukt vienlaicīgo pārbaudi, tā rakstiski informē par to otru Pusi.

VI Pārbaudes pabeigšana

Pārbaude tiek pabeigta pēc Pušu savstarpēji veiktas saskaņošanas un konsultācijām atbilstoši Pušu piemērotajām procedūrām. Dubultās nodokļu uzlikšanas neatrisinātie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Konvencijas 26.pantu.

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ КОМИТЕТОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СОВМЕСТНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Служба государственных доходов Латвийской Республики и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь положениями Конвенции между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и на капитал от 3 июля 1998 года (далее - Конвенция), а также национальным законодательством Сторон.

исходя из взаимной заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением налоговых правонарушений,

придавая важное значение использованию в этих целях всех правовых и других возможностей,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Основные понятия

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают:

налоговое законодательство - совокупность юридических норм, устанавливающих виды налогов и сборов, порядок их взимания на территориях государств Сторон и регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением налоговых прав и обязательств;

нарушение налогового законодательства - противоправное деяние, выражающееся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, за которое национальным законодательством государств Сторон установлена ответственность;

запрос о содействии - запрос компетентного органа об оказании содействия в вопросах соблюдения налогового законодательства и правонарушений в этой сфере.

Статья 2
Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и обмен информацией в налоговой сфере между Сторонами.

Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами государств Сторон.

Статья 3
Формы сотрудничества

В рамках настоящего Соглашения Стороны используют следующие формы сотрудничества:

а) сотрудничество по обмену информацией в налоговой сфере;

б) обмен информацией о национальных налоговых системах, об изменениях и дополнениях налогового законодательства, а также методическими рекомендациями по пресечению налоговых правонарушений;

в) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение налоговых правонарушений;

г) осуществление координации деятельности и оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, обмен опытом по созданию и функционированию информационных систем, проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам пресечения налоговых правонарушений.

По вопросам, связанным с выполнением настоящего Соглашения, Стороны взаимодействуют непосредственно друг с другом.

Статья 4
Обмен информацией в налоговой сфере

1. Обмен информацией производится по следующим направлениям:

а) обмен информацией по запросу;

б) спонтанный обмен информацией;

в) автоматический обмен информацией.

2. Обмен информацией по запросу будет представляться Сторонами, прилагая все усилия для скорейшего представления информации.

а) обмен информацией по запросу предусматривает предоставление соответствующим образом заверенных копий документов, связанных с налогообложением физических и юридических лиц на территории государств Сторон;

в) обмен информацией по запросу предусматривает предоставление сведений:

- об открытии и закрытии счетов в государственных и коммерческих банках юридическими и физическими лицами государств Сторон, а также движении средств по этим счетам и другую необходимую информацию;

- о доходах и размерах налогооблагаемой суммы и суммах, взимаемых налогов с юридических и физических лиц государств Сторон, нарушивших налоговое законодательство, а также о мерах по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых правонарушений;

- об импортных и экспортных операциях юридических и физических лиц государств Сторон;

- а также любые другие сведения необходимые для реализации Конвенции и предотвращения налоговых правонарушений.

3. Спонтанный обмен информацией, полученный в обычном процессе ведения дел, касательно физических, юридических лиц государств Сторон, а также каких-либо других организаций, производится между Сторонами путем предоставления другой Стороне, без каких-либо необходимых запросов в соответствии со статьей 27 Конвенции.

Если предоставленная информация может повлиять на изменения в налогообложении одной Стороны, другая Сторона соответственно информируются об этом.

4. В соответствии со Статьей 27 Конвенции, автоматический обмен производится между Сторонами в возможной степени, на основании информации, доступной ей согласно национальному законодательству. Информация автоматически предоставляется другой Стороне, без каких-либо необходимых запросов, касательно физических, юридических лиц и каких-либо других организаций государств Сторон.

Информация должна предоставляться как можно скорее до конца каждого календарного года.

Если информация не может быть предоставлена автоматически, она предоставляется спонтанно согласно пункту 3 настоящей статьи.

Статья 5
Присутствие представителей Сторон на территории другой Стороны

По просьбе одной из Сторон, другая Сторона может позволить представителям присутствовать на территории другой Стороны.

Запрос о присутствии представителей Стороны должен предоставляться в письменной форме другой Стороне и составляет часть запроса об информации.

Запрос должен разъяснять, необходимость присутствия представителей Сторон, содержать краткое описание дела. Какое-либо решение, относительно такого предложения выносится Сторонами или должностными лицами. Все решения, касающиеся проведению запросов должны выноситься Сторонами с применением национального законодательства государств Сторон. Стороны принимают решение, относительно запроса как можно скорее в течение трех месяцев, после получения запроса. Стороны могут отклонить запрос с указанием причин такого решения.

Сторона предоставляет соответствующую информацию, полученную при исполнении запроса другой Стороны.

Стороны по обоюдному согласию могут разработать методы процедур по присутствию представителей Сторон.

Статья 6
Совместные налоговые проверки

Согласно положениям Статьи 27 Конвенции, Стороны могут согласовать проведение совместных налоговых проверок с целью проверки иностранных сделок, включая перемещение прибыли и другие схемы по избежанию или укрытию налогов, а также во избежание двойного налогообложения, в частности, посредством надлежащего распределения прибыли между связанными компаниями.

«Совместные налоговые проверки» означают проведение совместных проверок между Сторонами, которые производятся одновременно и независимо на территории государств Сторон, по налоговым вопросам налогоплательщика(ов), в которых они обоюдно заинтересованы, в целях обмена какой-либо значимой информацией, получаемая таким образом.

Отбор дел и процедур проверок, по которым Стороны выразили свое согласие, подробно определены в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 7
Обмен материалами информационно-правового характера

Стороны осуществляют обмен информацией о национальных налоговых системах, правовых основах производства по делам о правонарушениях в области налогового законодательства, а также изменениях и дополнениях, внесенных в действующее национальное законодательство государств Сторон.

Статья 8
Форма и содержание запроса

1. Запрос на получение информации должен передаваться в письменной форме, в отдельных случаях, в целях оперативного обмена информацией возможно получение сведений посредством использования факсимильной связи или электронной почтой со сканированной подписью.

В случаях, не требующих отлагательства, может быть принят устный запрос, переданный посредством телефонной связи, однако он должен быть незамедлительно подтвержден в письменной форме.

При использовании факсимильной или электронной связи, а также при возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания устного запроса, Сторона может запросить подтверждение в письменной форме.

2. Запрос на получение информации должен содержать следующие значения:

а) проверяемый налогоплательщик в Латвийской Республике

б) проверяемый налогоплательщик в Республике Узбекистан

в) налоги и период проверки

г) изложение существенности и обоснования запроса;

д) описание фактических обстоятельств;

е) другие сведения, необходимые для его исполнения.

Сторона вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для исполнения запроса.

Запрос на получение информации и ответ на него составляются на русском или английском языке.

Статья 9
Обстоятельства препятствующие исполнению запроса

1. В исполнении запроса отказывается, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности, либо противоречит национальному законодательству государств Сторон.

2. В случае невозможности исполнения запроса, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Статья 10
Взаимодействие при исполнении запроса

Стороны оказывают друг другу содействие при исполнении запроса, в пределах своей компетенции в соответствии с национальным законодательством государств Сторон и настоящим Соглашением.

Представители Сторон, в случае необходимости будут проводить встречи для обсуждения вопросов, связанных с выполнением запроса.

Статья 11
Конфиденциальность и ограничение по обмену и использованию информации

В отношении секретности и ограничений по обмену и использованию информации применяются Положения Конвенции.

Стороны гарантируют конфиденциальность информации, связанную с предупреждением, выявлением и пресечением налоговых правонарушений.

Информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия Стороны, предоставившего данную информацию.

Статья 12
Расходы

Необходимые расходы, связанные с оказанием содействия Стороной, оплачиваются другой Стороной, если Стороны не договорились об ином. Непредвиденные расходы оплачиваются Сторонами, согласно предварительной договоренности.

Статья 13
Изменения и дополнения

В данное Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, по взаимному согласию Сторон и оформляются отдельными протоколами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии с положениями статьи 15.

Статья 14
Решение спорных вопросов

В случае возникновения разногласий в применении и толковании положений настоящего Соглашения, Стороны будут решать по взаимному согласию путем консультаций и переговоров.

Статья 15
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на неопределенный срок.

Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении шести (6) месяцев с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в городе Ташкент 6 октября 2008г. в двух экземплярах, каждый на русском языке.

 

За Службу государственных доходов Латвийской Республики

Первый зам.Генерального директора, начальник Главного налогового управления

Нелия Ездакова

За Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

Председатель Государственного налогового комитета

Батыр Рахматович Парпиев

 

Приложение

СОВМЕСТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

I. Процедура отбора

1. Стороны независимо определяют налогоплательщиков для совместной проверки.

2. Сторона информирует другую Сторону о своем выборе потенциальных дел, используя критерии отбора, изложенные в части II, согласно которой предусматривается насколько это возможно, выбор данных дел и предоставит информацию, ведущую к его предложению, вместе с другой соответствующей информацией, а также об ограничениях, применяемые к делам в соответствии со своим национальном законодательством, предложенным для совместной проверки.

3. Стороны независимо определяют, желают ли они принимать участие в определенной совместной проверке. Ни одна Сторона не обязана сотрудничать при проверке, предложенной другой Стороной.

4. Если Сторона принимает предложение другой Стороны о проведении совместной проверки, подтверждает, в письменной форме, выбор дела с указанием соответствующих налогоплательщика(ов), налогов и налоговых периодов. Сторона определяет назначенного представителя, у которого будет функциональная ответственность, относительно проведения проверки.

После получения подтверждения, Сторона также определяет, в письменной форме, назначенного представителя. В тех случаях, когда существует взаимная договоренность о проведении совместной проверки, Сторона формально запрашивает другую Сторону об обмене определенной информацией касательно Конвенции.

5. Назначенные представители Сторон определяют сферы и периоды, подлежащие проверке в определенном отобранном деле, расписание проверок и используемые методы. Представители начинают обмен определенной информацией в соответствии с формальными письменными запросами.

6. Запрашиваемая информация в рамках настоящего Соглашения, должна быть доступной согласно Конвенции и соответствующим налоговым законодательством государств Сторон.

7. Сторона может, посредством заявления, адресованного другой Стороне, указать, что согласно её национальному законодательству, она будет информировать заинтересованного налогоплательщика о преднамеренной передаче информации согласно Статье 27 Конвенции.

II. Критерии отбора

Любое дело, отобранное для совместной проверки, включает налогоплательщика или налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в государствах Сторон. Факторы, рассматриваемые при определении и отборе, в основном включают, но не ограничиваются следующим:

установление уклонения от уплаты налогов и/или избежания;

установление существенного несоблюдения налогового законодательства в государствах Сторон;

установление монепуляции трансфертных цен для потенциального ущерба для государств Сторон;

установление других форм международного налогового планирования, которые при успешном пересчете, могут стать причиной дополнительных налоговых поступлений в государстве Сторон;

установление того, что экономическая деятельность налогоплательщика или соответствующих налогоплательщиков, в течение какого-либо периода времени, значительно хуже, чем ожидалось, например:

экономическая деятельность не дает надлежащую прибыль при сравнении с продажами, общими активами и т.д.;

случаи, когда налогоплательщик последовательно показывает убытки, особенно долгосрочные убытки;

случаи, когда налогоплательщик, независимо от прибыльности, выплатил недостаточно или не выплатил никаких налогов за соответствующий период;

существование сделок с «налоговым убежищем».

III. Планирование проверки

Перед началом проверки, ответственный персонал Сторон координирует с другой Стороной планы проверок в государстве Сторон, значимые вопросы и установленные сроки.

IV. Проведение проверки

Проверки проводятся отдельно, в соответствии с национальным законодательством должностными лицами Сторон с использованием действующих положений об обмене информацией.

Совместные налоговые проверки потребуют сотрудничество персонала, находящегося в государстве Сторон, который совместно, но независимо проводит проверку налогоплательщика или налогоплательщиков в пределах своей юрисдикции. Первичная ответственность за координирование проверки и обмен информацией по выбранному налогоплательщику несет Сторона, согласованная Сторонами. Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с положениями Конвенции и настоящего Соглашения.

V. Прекращение проведения совместной проверки

Если одна из Сторон принимает решение о необходимости прекращении совместной проверки, она уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме.

VI. Завершение проверки

Проверка завершается после согласования и консультаций между Сторонами в соответствии с применимыми процедурами Сторон. Нерешенные вопросы двойного налогообложения оговариваются в соответствии со статьей 26 Конвенции.

 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU JĒLNAFTAS UN NAFTAS PRODUKTU REZERVJU UZGLABĀŠANU

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība ("Līgumslēdzējas Puses"):

Ņemot vērā Padomes 2006.gada 24.jūlija Direktīvu 2006/67/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves;

Ņemot vērā Direktīvas 7.pantu, kurš paredz iespēju uzkrājumus izveidot dalībvalsts teritorijā tāda komersanta vai struktūras interesēs, kas atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vienojoties valstu valdībām;

Ņemot vērā nacionālos tiesību aktus, kas attiecas uz naftas rezervju uzglabāšanas pienākumiem,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Šī Līguma ietvaros:

 kompetenta institūcija nozīmē katras Līgumslēdzējas puses valsts iestādi, kas uzrauga komersantus, lai tie izpildītu jēlnaftas un naftas produktu rezervju glabāšanas prasības.

 krājumu krīze nozīmē krājumu krīzi, kā to deklarē Eiropas Savienības institūcija.

 teritorija nozīmē teritoriju, pār kuru katras Līgumslēdzējas Puses valsts realizē jurisdikciju.

 komersants nozīmē jebkuru komersantu vai citu juridisku personu, kas nodibināta vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstīm un, kas saskaņā ar šīs Līgumslēdzējas Puses valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīga turēt naftas rezerves ar nolūku sekmēt šī komersanta vai juridiskas personas, vai kādas trešās personas, šīs vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts ar likumu saistīto naftas uzglabāšanas saistību ievērošanu.

2. pants

Šis Līgums attiecas uz jēlnaftas vai citu naftas produktu rezervēm, ieskaitot maisījumus un galaproduktus, kas ietverti Direktīvā un kurus kā rezerves uz kurām ir attiecināms šis Līgums, ir apstiprinājušas abu Līgumslēdzēju pušu kompetentās institūcijas.

3. pants

(1) Komersants, kas atrodas Latvijā drīkst izveidot rezerves, uz kurām attiecināms šis Līgums, Igaunijā. Šādas rezerves drīkst uzglabāt:

(a) pats komersants, kas atrodas Latvijā, vai arī

(b) komersants, kas atrodas Igaunijā, Latvijā esošā komersanta vārdā.

(2) Komersants, kas atrodas Igaunijā drīkst izveidot rezerves, uz kurām attiecināms šis Līgums, Latvijā. Šādas rezerves drīkst uzglabāt:

(a) pats komersants, kas atrodas Igaunijā, vai arī

(b) komersants, kas atrodas Latvijā, Igaunijā esošā komersanta vārdā.

(3) Lai rezerves tiktu atzītas par atbilstošām šī Līguma 2.pantam, komersantam, veicot attiecīgo rezervju atzīšanu saskaņā ar minēto pantu, ir jāvienojas par rezervju uzglabāšanu pašam vai ar trešās personas starpniecību, sākot no jebkura kalendārā mēneša pirmās dienas uz pilniem trīs vai vairāk kalendārajiem mēnešiem, pēc abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento iestāžu piekrišanas saņemšanas.

(4) Ja komersants uzglabā rezerves cita komersanta vārdā saskaņā ar šī panta pirmās daļas (b) apakšpunktu vai otrās daļas (b) apakšpunktu, tad pirmais komersants nedrīkst šīs rezerves deklarēt kā savas.

4. pants

Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm neiebilst pret rezervju, uz kuru attiecināms šis Līgums, pārvietošanu no tās valsts teritorijas saskaņā ar rīkojumiem, kurus izdevusi otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija.

5. pants

(1) Rezerves netiek atzītas par rezervēm atbilstoši šī Līguma 2.pantam, ja vien:

a) komersants, kas vēlas uzglabāt rezerves ārpus tās valsts, kur tas ir izveidots (pirmais komersants), ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms noteiktā darījuma uzsākšanas perioda sniedz savas valsts kompetentai institūcijai šādu informāciju:

(i) tā nosaukums un adrese, kā arī tā komersanta nosaukums un adrese valstī, kurā tiks izveidotas rezerves ("otrais komersants"), kas uzglabās rezerves pirmā komersanta vārdā;

(ii) rezervju veids un daudzums;

(iii) laika periods, kurā rezerves tiks glabātas;

(iv) glabātavas atrašanās vieta, kur rezerves tiks glabātas; un

b) abi komersanti - gan pirmais, gan otrais - apliecina, ka abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijās atklāj viena otrai jebkuru iegūto informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei.

(2) Ja kāds komersants vēlas uzglabāt rezerves, kas nepieder pašam komersantam ("saņēmējkomersants"), ārpus tā dibināšanas valsts un nodot cita komersanta pārziņā ("deleģētais komersants") tad, papildus šī panta pirmās daļas noteikumiem, šādas rezerves nevar tikt atzītas atbilstoši šī Līguma 2.pantam, ja vien:

(a) rezerves tiks izvietotas pamatojoties uz rakstisku vienošanos starp saņēmējkomersantu un deleģēto komersantu ("kontrakts"), kas būs spēkā visu to laika periodu, uz kādu šī atzīšana attieksies;

(b) saņēmējkomersantam ir līgumiskas tiesības iegādāties rezerves laika periodā, par kuru noslēgts kontrakts un cenas noteikšanas metodika šādam pirkumam tiek noteikta starp šajā pirkumā iesaistītajām pusēm;

(c) saņēmējkomersantam tiek garantēta faktiska pieejamība rezervēm visā laika periodā, par kuru noslēgts kontrakts; un

(d) deleģētais komersants ir pakļauts tās Līgumslēdzējas Puses valsts jurisdikcijai, kuras teritorijā izvietotas rezerves, cik vien šīs Līgumslēdzējas Puses valsts jurisdikcija attiecināma uz rezervju esamības uzraudzību un pārbaudi.

(3) Tiklīdz kādas Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija ir saņēmusi informāciju saskaņā ar šī panta pirmās daļas (a) apakšpunktu vai jebkuras izmaiņas attiecībā uz šo informāciju un nolemj atzīt šīs rezerves kā rezerves, uz kurām attiecināms šis Līgums, šai institūcijai, ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms atzīšanas perioda sākšanās, ir jānodod saņemtā informācija otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai un jāinformē tā par šādu atzīšanu.

(4) Kompetentā institūcija, kurai tiek nosūtīts šāds paziņojums (otrā kompetentā institūcija), izmanto tās rīcībā esošās iespējas, lai ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms atzīšanas perioda sākšanās paziņotu otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai (pirmā kompetentā institūcija) par to, vai šīs rezerves tiek vai netiek atzītas kā rezerves, uz kurām attiecas šis Līgums. Ja pirmā kompetentā institūcija nesaņem šādu paziņojumu pirms attiecīgā perioda sākšanās, tiek uzskatīts, ka otrā kompetentā institūcija šīs rezerves nav atzinusi kā rezerves, uz kurām attiecināms šis Līgums.

(5) Jebkura atzīšana saskaņā ar šī panta trešo un ceturto daļu var tikt atcelta no jebkuras kompetentās institūcijas puses, ja tiek konstatēta nozīmīga kļūda sniegtajā informācijā saskaņā ar šī panta pirmās daļas (a) apakšpunktu vai ja tajā ir būtiskas izmaiņas jautājumos, uz ko sniegtā informācija attiecas. Pirms atzīšanas atcelšanas saskaņā ar šiem nosacījumiem, attiecīgajai kompetentajai institūcijai par to jāinformē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija un jāsniedz komersantam, kas sniedzis šādu informāciju, piemērotu iespēju paskaidrot savu rīcību.

(6) Neskatoties uz šī Līguma 5.pantā noteiktajiem laika ierobežojumiem, kompetentās institūcijas nepieciešamības gadījumā var vienoties par jebkura vai visu šo laika limitu pagarināšanu.

6. pants

(1) Katra kompetentā institūcija no komersantiem, kuri uzglabā rezerves otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pieprasa statistiskās atskaites vismaz reizi mēnesī par tām rezervēm, kurām sešu nedēļu laikā beigsies glabāšanas periods attiecīgās valsts teritorijā. Katra kompetentā institūcija pārsūta otrai kompetentajai institūcijai saskaņā ar šo pantu sniegto statistisko atskaišu kopijas.

(2) Katrai statistiskajai atskaitei, kas tiek sniegta saskaņā ar šī panta pirmo daļu, jāsatur šāda informācija:

(a) tā komersanta nosaukums un adrese, kas rezerves uzglabā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un, kur nepieciešams, tā komersanta nosaukums un adrese, kas ir atrodas valstī, kur rezerves tiek uzglabātas un kas uzglabā rezerves tā vārdā;

(b) rezervju veids un daudzums; un

(c) glabātavas, ja zināms, atrašanās vieta, kur rezerves tiek glabātas.

(3) Kompetentā institūcija, veicot tās kompetencē noteiktās pārbaudes, ik pa laikam pārbauda informāciju, kas sniegta statistikas atskaitēs un tālāk informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju par būtiskākajām atšķirībām attiecībā uz šo informāciju.

(4) Kompetentās institūcijas sadarbojas to kompetencē noteikto pārbaužu veikšanā gadījumos, kad viena no institūcijām uzskata šādu sadarbību par nepieciešamu attiecībā par konkrētām rezervēm, kas tiek uzglabātas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

7. pants

Līgumslēdzējas Puses konsultē viena otru cik drīz vien tas ir iespējams:

(a) krājumu krīžu gadījumos, vai

(b) pēc vienas no tām lūguma, lai

(i) risinātu ikvienas grūtības, kas rodas šī Līguma interpretācijā vai piemērošanā; vai

(ii) grozītu jebkurus šī Līguma nosacījumus.

8. pants

Šis Līgums var tikt grozīts ar Līgumslēdzēju Pušu rakstisku vienošanos un grozījumi Līgumā stājas spēkā tiklīdz Līgumslēdzējas Puses ir informējušas viena otru pa diplomātiskiem kanāliem par attiecīgo procedūru izpildi, lai grozījumi Līgumā varētu stāties spēkā.

9.pants

Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

10. pants

(1) Šis Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku, taču var tikt pārtraukts, ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm nosūta rakstisku paziņojumu pa diplomātiskiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms kalendārā gada beigām. Līgums zaudē spēku sākot ar nākošā kalendārā gada pirmo dienu.

(2) Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nevar izmantot savas tiesības pārtraukt Līgumu saskaņā ar šī panta pirmo daļu, neinformējot Eiropas Kopienas Komisiju par nodomu tā rīkoties.

(3) Šī panta pirmās daļas noteikumi netiek piemēroti krājumu krīzes periodā.

TO APLIECINĀDAMAS, personas, kuras ir atbilstoši pilnvarotas, ir parakstījušas šo Līgumu.

Parakstīts Rīgā divi tūkstoši devītā gada 6.augustā, divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, igauņu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā. 

Latvijas Republikas valdības vārdā

Igaunijas Republikas valdības vārdā

Artis Kampars

ekonomikas ministrs

Jaak Jõerüüt

Igaunijas Republikas ārējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE RECIPROCAL HOLDING OF STOCKS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia, (the Contracting Parties),

HAVING REGARD to Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing obligations on Member States of the European Economic Community to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (the Directive);

HAVING REGARD to Article 7 of the Directive which envisages the establishment of stocks within the territory of a Member State for the account of undertakings located in another Member State, under agreements between Governments;

HAVING REGARD to national legislation regarding oil stockholding obligations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement:

 competent authority means the Governmental authority of each Contracting Party responsible for supervising the fulfilment by undertakings of stock obligations.

 supply crisis means a supply crisis as declared by an institution of the European Union.

 territory means that area over which each Contracting Party exercises jurisdiction.

 undertaking means any undertaking or body/entity established in the territory of one Contracting Party which is, according to the national legislation of that Contracting Party, entitled to hold stocks for the purpose of facilitating compliance, whether by that undertaking or body/entity or by a third party, with the law relating to oil stockholding obligations of that or the other Contracting Party.

Article 2

This Agreement applies to stocks of crude oil and of any petroleum products including blending and finished products covered by the Directive, which have been accepted by the competent authorities of both Contracting Parties as being stocks to which this Agreement applies.

Article 3

(1) An undertaking located in Latvia may hold stocks to which this Agreement applies in Estonia. Such stocks may be held either:

(a) Directly by the undertaking located in Latvia, or

(b) By an undertaking located in Estonia, on behalf of the undertaking located in Latvia.

(2) An undertaking located in Estonia may hold stocks to which this Agreement applies in Latvia. Such stocks may be held either:

(a) directly by the undertaking located in Estonia, or

(b) by an undertaking located in Latvia, on behalf of the undertaking located in Estonia.

(3) For stocks to be eligible for acceptance under Article 2 of this Agreement, the undertaking seeking acceptance of those stocks under that Article must have agreed to hold them whether itself or through a third party, from the first day of any calendar month for three or more full calendar months, after acceptance by the competent authorities of both Contracting Parties.

(4) If an undertaking holds stocks on behalf of another undertaking in accordance with paragraphs (1) (b) or (2) (b) of this Article, then those stocks shall not be taken into account by the first mentioned undertaking in its own stocking declarations.

Article 4

Neither Contracting Party shall oppose the transfer of stocks to which this Agreement applies from its territory in accordance with directions issued by the competent authority of the other Contracting Party.

Article 5

(1) No stocks may be accepted under Article 2 of this Agreement as being stocks to which this Agreement applies unless:

(a) the undertaking seeking to hold the stocks outside its State of establishment (the first undertaking) has furnished the competent authority of its State of establishment, not later than fifteen working days before the commencement of the period to which the acceptance relates, with the following particulars:

(i) its name and address and the name and address of the undertaking located in the State where the stocks are to be held (the second undertaking) which is to hold the stocks on its behalf;

(ii) the category and quantity of the stocks;

(iii) the period for which the stocks are to be held;

(iv) the location of the depot(s) where the stocks are to be held; and

(b) both the first and the second undertakings consent to the competent authorities of the Contracting Parties disclosing to each other any information obtained for the purpose of implementing this Agreement.

(2) Where an undertaking is seeking to hold outside its State of establishment stocks which will not be owned by that undertaking (the beneficiary undertaking) but will be held at its disposal by another undertaking (the delegating undertaking), then in addition to the provisions of paragraph (1) of this Article, no stocks which are to be so held may be accepted under Article 2 of this Agreement as being stocks to which this Agreement applies, unless:

(a) the stocks are to be held by virtue of an agreement in writing between the beneficiary undertaking and the delegating undertaking (the contract) which will subsist throughout the period to which the acceptance relates;

(b) the beneficiary undertaking has the contractual right to acquire the stocks throughout the period of the contract and the methodology for establishing the price of such acquisition is agreed between the parties concerned;

(c) the actual availability of the stocks for the beneficiary undertaking is guaranteed at all times throughout the period of the contract, and

(d) the delegating undertaking is one which is subject to the jurisdiction of the Contracting Party on whose territory the stocks are situated insofar as the legal powers of that Contracting Party to control and verify the existence of the stocks are concerned.

(3) Where the competent authority of one Contracting Party has been furnished with particulars under paragraph (1) (a) of this Article, or any changes in respect of such particulars, and accepts the stocks in question as stocks to which this Agreement applies, that authority shall, not later than ten working days before the commencement of the period to which the acceptance relates, transmit the particulars to the competent authority of the other Contracting Party and notify it of such acceptance.

(4) The competent authority to which such notification is given (the second competent authority) shall use all reasonable endeavours to notify the competent authority of the other Contracting Party (the first competent authority) whether or not it accepts the stocks in question as stocks to which this Agreement applies no later than five working days before the commencement of the period to which the acceptance relates and in the event that no such notification is received by the first competent authority before the date of commencement of such period, the second competent authority shall be deemed not to have accepted the stocks in question as stocks to which this Agreement applies.

(5) Any acceptance under paragraphs (3) or (4) of this Article may be withdrawn by either competent authority if any significant inaccuracy is found in the particulars furnished in respect of that acceptance under paragraph (1) (a) of this Article or if there is any material change in the matters to which those particulars relate. Before withdrawing an acceptance under this provision the competent authority concerned shall inform the competent authority of the other Contracting Party and afford the undertaking, which had furnished the particulars a reasonable opportunity to make representations.

(6) Notwithstanding the time limits indicated in Article 5, the competent authorities may, if necessary, agree to extend any or all of those time limits.

Article 6

(1) Each competent authority shall require any undertaking holding stocks in the territory of the other Contracting Party to furnish it with a statistical return, at least monthly, of those stocks within six weeks of the expiry of the period to which the return relates. Each competent authority shall transmit to the other competent authority copies of every statistical return furnished under this Article.

(2) Each statistical return to be furnished under paragraph (1) of this Article shall include particulars of:

(a) the name and address of the undertaking holding the stocks in the territory of the other Contracting Party and, where applicable, the name and address of the undertaking located in the State where the stocks are to be held, which is to hold the stocks on its behalf;

(b) the category and quantity of the stocks; and

(c) location, if known, of the depot(s) where the stocks are held.

(3) The competent authority shall, by exercising from time to time its powers of inspection, check on the information contained in statistical returns so furnished and notify forthwith the competent authority of the other Contracting Party of any material discrepancy in respect of that information.

(4) The competent authorities shall cooperate in relation to the use of their powers of inspection in cases where either authority considers such cooperation to be necessary in relation to particular stocks held under the terms of the Agreement.

Article 7

The Contracting Parties shall consult each other as soon as reasonably practicable:

(a) in the event of a supply crisis; or

(b) at the request of either of them in order to

(i) resolve any difficulty arising in the interpretation or application of this Agreement; or

(ii) amend any of the terms of this Agreement.

Article 8

This Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties and the amended Agreement shall take effect when the Contracting Parties have notified each other through the diplomatic channel of the completion of their respective requirements for the entry into force of the amended Agreement.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of signature.

Article 10

(1) This Agreement shall continue in force indefinitely but may be terminated by either Contracting Party upon giving notice in writing, through the diplomatic channel to the other Contracting Party, not less than six months before the end of any calendar year. The Agreement shall cease to be in force from the first day of the following calendar year.

(2) Neither Contracting Party shall exercise the power of termination in paragraph (1) of this Article without having informed the Commission of the European Communities of its intention to do so.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply during a supply crisis.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Riga this 6 day of August, two thousand and nine, in two original copies, each in the Latvian, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English language version shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Estonia

Artis Kampars

Minister of Economics

Jaak Jõerüüt

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Estonia to Latvia

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 08.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 16.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
197727
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"