Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2009.gada 1.septembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

E.Repše

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība ministrijās un Valsts kancelejā"

TA-3042

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka instrukciju paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.245 "Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā zemessargiem un Zemessardzes veterānu apakšvienību komandieriem izmaksā Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu kompensāciju un atalgojumu par dienesta uzdevumu pildīšanu ārpus līgumā paredzētā laika""

TA-2828

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""

TA-2689

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2936

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""

TA-3008

______________________________________________________

(A.Kampars, R.Vējonis, A.Liepiņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 "Mazstāvu dzīvojamās mājas""

TA-2718

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Kampars, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt būvnormatīva 5.punktu, paredzot, ka zemesgabalā drīkst izvietot attiecīgas palīgēkas, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-3099

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība"

TA-1154

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

2. Finanšu ministrijai veidot darba grupas ar Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un nozares ministriju pārstāvju līdzdalību un novērtēt iestāžu darbības stratēģijās 2007.-2009.gadam un citos dokumentos noteikto politikas un darbības rezultātu informatīvo kvalitāti un līdz 2009.gada 1.novembrim sagatavot ar Finanšu ministriju saskaņotus pilnveidotus nozares politikas un darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus nākamajam plānošanas ciklam.

3. Pārskatu par šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildi finanšu ministrs iesniedz Ministru kabinetā kārtējā informatīvajā ziņojumā par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.-2013.gadam ieviešanas gaitu.

4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā:

4.1. līdz 2010.gada 1.jūlijam grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.359 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem", kuri noteiks kārtību, kādā iekļauj valsts budžeta programmu rezultātus budžeta pieprasījumos;

4.2. līdz 2010.gada 31.decembrim grozījumus 2007.gada 3.aprīļa Ministru kabineta instrukcijā Nr.5 "Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi", kuri noteiks kārtību, kādā iekļauj informāciju par valsts budžeta programmu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildi pārskatā par kārtējā gada valsts budžeta izpildi.

 

 

9.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 31.§) "Noteikumu projekts "Galvojumu izsniegšanas un uzraudzības kārtība vispārējo ekonomisko risku un sociālekonomiskās krīzes mazināšanai"" 2.punkta izpildi

TA-2887

______________________________________________________

(E.Repše)

Jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-2734

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-2910

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 67, pārdošanu"

TA-2826

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 25.septembra rīkojumā Nr.535 "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu Rīgā""

TA-2827

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2744

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

TA-2427

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-3062

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos""

TA-3094

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Protokollēmuma projekts "Par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos"

TA-3096

______________________________________________________

(E.Repše)

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdē (prot. Nr.33 56.§) zināšanai pieņemtā informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem" 8.punktā minēto, noteikt, ka līdz Ministru kabineta lēmuma par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra pieņemšanai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātei "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" netiešās izmaksas plāno kā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības informācijas sistēmu izmantošanas kārtība"

TA-2900

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām"

TA-2627

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

TA-2907

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2779

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

TA-2780

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amatiem, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktos ierobežojumus"

TA-2609

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-2848

______________________________________________________

(K.Vāgnere, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Kultūras muzejs "Dauderi"" likvidāciju"

TA-3005

______________________________________________________

(I.Dālderis, B.Pētersone, S.Zvidriņa, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumu Nr.557 "Valsts aģentūras "Latvijas Kultūras muzejs "Dauderi" nolikums"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3000

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūras "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" likvidāciju"

TA-3020

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.292 "Valsts aģentūras "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3014

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.291 "Valsts aģentūras "Ārzemju mākslas muzejs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3015

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.548 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" nolikums""

TA-3036

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.554 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" nolikums""

TA-3007

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"

TA-3047

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Ilgaža, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2635

______________________________________________________

(M.Segliņš, E.Dreimane, M.Riekstiņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-2783

______________________________________________________

(R.Vējonis, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

Informatīvie ziņojumi

36.§

Informatīvais ziņojums "Par Labklājības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas izvērtēšanu un iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm"

TA-3003

______________________________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

37.§

Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas izvērtēšanu un iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm"

TA-2881

______________________________________________________

(J.Blaževičs, R.Vējonis, B.Rozentāle, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

38.§

Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai
par Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2009.-2013.gadam projektu

TA-3107

______________________________________________________

(E.Zalāns, E.Repše)

1. Atbalstīt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdē Latvijas stratēģiskās attīstības plāna projektu 2009.-2013.gadam (turpmāk - plāns).

4. Finanšu ministram sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra sēdē informāciju par to Plānā paredzēto pasākumu, kas vērsti uz ekonomikas stabilizācijas dokumentos noteikto uzdevumu izpildi un kas ir paredzēti Plāna projektā, īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem 2009. un 2010.gadā.

5. Nozaru ministrijām šī protokollēmuma 4.punktā minēto informāciju iesniegt Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 23.oktobrim atbilstoši Finanšu ministrijas nosūtītajai formai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi"

TA-3082

______________________________________________________

(O.Zeile, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 13.-15.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3133

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 13.-15.septembra neformālajā sanāksmē.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-3132

______________________________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""

TA-3086

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Andreičika, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt noteikumu projektu un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.septembra ārpuskārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3140

______________________________________________________

(M.Bičevskis, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministram E.Repšem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.septembra ārpuskārtas sanāksmē.

 

 

44.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3141

______________________________________________________

(A.Ūbelis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

45.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 7.septembra sanāksmei

TA-3137

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Padomei par piena produktu tirgus stāvokli 2009.gadā" uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 7.septembra sanāksmi.

3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurences augsta līmeņa darba grupas veikums" uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 7.septembra sanāksmi.

4. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 7.septembra sanāksmē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

46.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr.A42689309

TA-2840

______________________________________________________

(A.Matīss, E.Repše)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr.A42689309.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 

 

47.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2009.gada 4.-5.septembrī

TA-3131

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2009.gada 4.-5.septembrī.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" darbības rezultātiem un preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radīto zaudējumu kompensēšanu"

TA-3129-IP

______________________________________________________

(N.Freivalds, M.Bičevskis, E.Dreimane, M.Dzērvīte, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai 2009.gadā no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem, pārdalot finansējumu no valsts budžeta programmas 23.00.00 "Autoceļu fonds", kompensēt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītos zaudējumus par 2008.gadu LVL 687 181 apmērā un par 2009.gada pirmo pusgadu LVL 2 370 316 apmērā.

3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" sagatavot un satiksmes ministram mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par Pasta likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām pasta funkcijām un to izpildes turpmākās nodrošināšanas iespējām, iekļaujot priekšlikumus par pasta pakalpojumu attīstību, informāciju par Pasta banku, par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" turpmāko darbību, pievienojot izvērstu biznesa plānu ar detalizētiem finanšu aprēķiniem.

 

 

49.§

Informatīvais ziņojums "Par dokumentiem, kas tiek virzīti uz Pasaules Bankas pilnvarnieku valdes sēdi saistībā ar aizdevumu finanšu sektora reformas veikšanai"

TA-3143-IP

______________________________________________________

(I.Vasaraudze, E.Repše)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pilnvarot finanšu ministru E.Repši valdības vārdā parakstīt apstiprinājuma vēstuli, kurā Pasaules Banka tiek informēta, ka Latvijas Republikas valdība atbalsta Pasaules Bankas Aizdevuma Līguma finanšu sektoram un Pasaules Bankas Programmas dokumentu saistībā ar paredzamo aizdevumu finanšu sektoram tālāku virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Pasaules Bankas izpilddirektoru valdē.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas vēstnieku Amerikas Savienotajās Valstīs A.Pildegoviču Latvijas Republikas vārdā parakstīt Pasaules Bankas Aizdevuma Līgumu finanšu sektoram pēc minētā līguma apstiprināšanas Pasaules Bankas izpilddirektoru valdē.

4. Tieslietu ministrijai vienas darba dienas laikā pēc parakstītā Pasaules Bankas Aizdevuma Līgumu finanšu sektoram saņemšanas sagatavot un iesniegt Pasaules Bankai juridisko atzinumu.

 

 

50.§

Par Sociālās drošības tīkla stratēģiju

TA-3145-IP

______________________________________________________

(M.Bičevskis, I.Vasaraudze, R.Vējonis, E.Zalāns, U.Augulis, E.Repše)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

2. Ministrijām, ja nepieciešams, steidzami iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus informatīvā ziņojuma un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta precizēšanai.

 

 

Iebildumi par Ministru kabineta sēdes protokolu

51.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 55.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas""

TA-3057

______________________________________________________

(M.Brencis, R.Vējonis, E.Zalāns, E.Repše)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.54 55.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas"" un svītrot 2.punktā vārdus "papildināt 2.2.apakšpunktu ar līgumcenas robežu līdz 5 miljoniem latu".

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.25

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 55Pieņemts: 01.09.2009.
196999
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"