Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/650-5778

Rīgā 2009.gada 28.augustā

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

 

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2005.gada 24.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (parakstīts Tbilisi 2005.gada 5.oktobrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.755);

2) 2009.gada 18.februārī stājās spēkā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorands par kopīgas analīzes par iespējamajiem risinājumiem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā pēc 2018.gada veikšanu (parakstīts Tallinā 2009.gada 18.februārī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.58).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora p.i. K.Kaktiņa

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN GRUZIJAS VALDĪBAS EKONOMISKĀS, RŪPNIECISKĀS, ZINĀTNISKĀS UN TEHNISKĀS SADARBĪBAS LĪGUMS

 

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība,

turpmāk tekstā sauktas par "Līgumslēdzējām Pusēm",

APZINOTIES draudzīgo attiecību attīstību starp Latvijas Republiku un Gruziju,

ŅEMOT VĒRĀ tradicionālās ilgtermiņa ekonomiskās attiecības,

VĒLOTIES uzturēt, attīstīt un stiprināt ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Līgumslēdzējām Pusēm, un veicināt un dažādot to savstarpējo tirdzniecību,

VADOTIES pēc vienlīdzības, abpusēja izdevīguma un starptautisko tiesību principiem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts,

IEVĒROJOT 1996.gada 22.aprīlī parakstītā Partnerības un sadarbības līguma, kas nodibina partnerību starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, nosacījumus,

IR NOLĒMUŠAS noslēgt sekojošu Līgumu:

1.pants

1. Līgumslēdzējas Puses savas valsts likumu ietvaros un, ņemot vērā savas starptautiskās saistības, attīstīs, stiprinās un dažādos ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību uz abpusēji izdevīgiem pamatiem visās savstarpējo interešu jomās.

2. Šāda sadarbība īpaši tiks virzīta uz:

- ekonomisko saišu stiprināšanu un daudzveidošanu starp Līgumslēdzējām Pusēm,

- ekonomiskās sadarbības veicināšanu starp uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus, ar mērķi sekmēt investīciju piesaisti, kopuzņēmumu veidošanu un cita veida sadarbību starp tiem.

2.pants

1. 1.pantā paredzētā sadarbība tiks paplašināta starp Līgumslēdzējām Pusēm, it īpaši sekojošās jomās:

- rūpniecība;

- transports, tranzīts un komunikācijas;

- informācijas tehnoloģijas;

- lauksaimniecība;

- banku, apdrošināšanas un citi finanšu pakalpojumi;

- investīciju politika;

- pētniecība, tehnoloģijas un inovācijas;

- tūrisms un sports;

- arodapmācība un profesionālā apmācība;

- pārtikas drošība;

- mežrūpniecība;

- sadarbība reģionālajā attīstībā;

- citas abpusēju interešu jomas, kas veicina tālākas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības attīstību.

2. Līgumslēdzējas Puses savstarpēji konsultēsies, lai noteiktu sadarbības prioritāros virzienus, kā arī jaunus ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības virzienus.

3.pants

Šī Līguma mērķu sasniegšanai Līgumslēdzējas Puses veicinās un sekmēs, cita starpā, arī:

- komunikāciju un sadarbību starp valdību institūcijām;

- saiknes starp profesionālajām organizācijām, kamerām un asociācijām;

- vizītes, kontaktus un aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt institucionālo sadarbību, kā arī sadarbību starp atsevišķām personām, delegācijām un organizācijām;

- gadatirgu un izstāžu organizēšanu;

- semināru un simpoziju organizēšanu,

- kopuzņēmumu un citu kopīgu aktivitāšu formu veidošanos;

- mazo un vidējo uzņēmumu iesaistīšanos divpusējās ekonomiskajās attiecībās;

- tirdzniecības veicināšanas aktivitātes.

4.pants

1. Abas Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainīsies ar informāciju par tirdzniecību, komercdarbību, investīcijām, finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības veicināšanai un atvieglošanai.

2. Līgumslēdzējas Puses atzīst efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmīgumu. Līgumslēdzējas Puses regulāri apmainīsies ar informāciju par viņu attiecīgo valstu tiesību aktiem un procedūrām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

5.pants

1. Lai izpildītu šī Līguma 1.pantā izvirzītos uzdevumus, Līgumslēdzējas Puses izveidos Latvijas - Gruzijas Starpvaldību Komisiju ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk - Starpvaldību Komisija).

2. Starpvaldību Komisija tiek veidota no attiecīgo valsts institūciju pārstāvjiem.

3. Starpvaldību Komisijas sēdes tiks organizētas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā pēc kārtas Latvijas Republikā un Gruzijā.

4. Starpvaldību Komisija var pieaicināt piedalīties tās darbā uzņēmēju aprindu pārstāvjus.

6.pants

1. Starpvaldību Komisijas galvenie uzdevumi ir sekojoši:

- uzraudzīt un pārbaudīt šī Līguma darbību un jautājumus, kas varētu rasties Līguma īstenošanas gaitā;

- apspriest ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas abpusējo interešu jomās;

- izskatīt problēmas, kas varētu kavēt ekonomisko sadarbību un tirdzniecību starp Līgumslēdzējām Pusēm;

- salīdzināt Līgumslēdzēju Pušu statistikas datus.

2. Starpvaldību Komisija veiks ieteikumus šī Līguma labojumiem un grozījumiem.

7.pants

Šis Līgums nemazinās saistības, kas izriet no Latvijas Republikas dalības Eiropas Savienībā. Līguma nosacījumi nevar tikt minēti vai iztulkoti tādā veidā, lai padarītu par spēkā neesošām vai citādi ietekmētu saistības, kas izriet no Partnerības un sadarbības līguma vai citiem līgumiem starp Eiropas Savienību un Gruziju.

8.pants

Šī Līguma nosacījumi var tikt laboti un grozīti pēc abpusējas Līgumslēdzēju Pušu vienošanās.

Šādi labojumi un grozījumi tiek noformēti papildus Protokolu veidā, kas veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 9.pantā noteikto procedūru.

9.pants

1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad saņemta pēdējā diplomātiskā nota, kas apstiprina, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, lai Līgums stātos spēkā.

2. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Jebkura Līgumslēdzēja Puse var izbeigt šī Līguma darbību, iesniedzot otrai Līgumslēdzējai Pusei attiecīgu rakstisku paziņojumu. Līguma darbība izbeidzas sestā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu.

Parakstīts Tbilisi 2005.gada 5.oktobrī divos oriģināleksemplāros, latviešu, gruzīnu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Atšķirīgas šī Līguma interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas valdības vārdā

Gruzijas valdības vārdā

 

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON ECONOMIC, INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Georgia,

Hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

RECALLING the development of friendly relations between the Republic of Latvia and Georgia,

TAKING INTO ACCOUNT the traditional long-term economic relations,

DESIRING to maintain, develop and strengthen economic, industrial, scientific and technical cooperation between the Contracting Parties and to intensify and diversify their trade,

BEING GUIDED by the principles of equality, mutual interests and international law,

CONSIDERING that Latvia is a member state of the European Union,

BEARING IN MIND the provisions of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, signed on 22 April 1996,

HAVE DECIDED to conclude the following Agreement:

Article 1

1. The Contracting Parties shall, within the framework of their respective national laws and taking into account their international obligations, develop, strengthen and diversify economic, industrial, scientific and technical cooperation on the mutually beneficial basis and in all spheres of mutual interest.

2. Such co-operation shall be aimed in particular at:

- strengthening and diversifying economic links between the Contracting Parties,

- encouraging co-operation between enterprises, including small and medium sized enterprises, with a view to promote investment, joint ventures and other forms of co-operation between them.

Article 2

1. The co-operation provided for in Article 1, shall extend between the Contracting Parties, in particular, in the following sectors:

- industry;

- transport, transit and communications;

- information technologies;

- agriculture;

- banking, insurance and other financial services;

- investment policy;

- research, technologies and innovations;

- tourism and sport;

- vocational and professional training;

- food safety;

- forestry;

- co-operation on regional development;

- other sectors of mutual interest which promote further expansion of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

2. The Contracting Parties shall consult in order to identify the priority sectors in their cooperation as well as new sectors of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

Article 3

In order to attain the objectives of this Agreement, the Contracting Parties shall facilitate and promote, among other things:

- communication and co-operation between governmental institutions;

- links between professional organizations, chambers, and associations;

- visits, contact and activities designa­ted to promote institutional co-operation, as well as co-operation between individuals, delegations and organizations;

- the organization of fairs and exhibitions;

- the organization of seminars and symposia;

- the forming of joint ventures and other form of joint economic activities;

- participation of small and medium-size sector enterprises in bilateral economic relations.

- trade promotion activities.

Article 4

1. The two Contracting Parties will regularly exchange information about trade, commerce, investment, financial services and other information, necessary for promotion and facilitation of economic, industrial, scientific and technical cooperation.

2. The Contracting Parties recognize the importance of effective protection of intellectual property rights. The Contracting Parties will exchange information on a regular basis on laws and procedures governing the protection of intellectual property rights in their respective countries.

Article 5

1. With the purpose of performing the tasks set out in Article 1 of this Agreement the Contracting Parties shall establish the Latvian-Georgian Intergovernmental Commission on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation (hereinafter the Intergovernmental Commission).

2. The Intergovernmental Commission shall be composed of representatives of respective state authorities.

3. The Intergovernmental Commission shall hold sessions when necessary, but not less than once a year by turns in the Republic of Latvia and in Georgia.

4. The Intergovernmental Commission may invite representatives of business circles to take part in its work.

Article 6

1. The main tasks of the Intergovernmental Commission are as follows:

- to monitor and examine the functioning of this Agreement and any questions that may arise in the implementation of this Agreement;

- to discuss programs of economic, industrial, scientific and technical cooperation in the spheres of mutual interest;

- to examine problems that could hinder the development of economic co-operation and trade between the Contracting Parties;

- to compare statistics of the Contracting Parties.

2. The Intergovernmental Commission shall make recommendation on the chan­ges and amendments of this Agreement.

Article 7

This Agreement shall apply without prejudice to the obligations following from membership of the Republic of Latvia in the European Union. The provisions of the Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Partnership and Cooperation Agreement or other agreements between the European Union and Georgia.

Article 8

The provisions of this Agreement may be changed and amended by the mutual agreement of the Contracting Parties.

Such changes and amendments shall be formed as additional Protocols which shall constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure described in Article 9 of this Agreement.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter written notice through diplomatic channels confirming that the internal procedures for the entry into force of this Agreement have fulfilled.

2. This Agreement is concluded for the indefinite term.

3. Each Contracting Party can terminate this Agreement by means of a written notification to the other Contracting Party. The termination shall take effect on the first day of the sixth month following the date on which the other Contracting Party received the notification.

Done at Tbilisi on this 5 day of October, 2005, in two original copies, each in the Latvian, Georgian and English, all texts being equally authentic.

In case of any differences in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of Georgia

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS SAPRAŠANĀS MEMORANDS PAR KOPĪGAS ANALĪZES PAR IESPĒJAMAJIEM RISINĀJUMIEM BALTIJAS VALSTU GAISA TELPAS PATRULĒŠANĀ PĒC 2018.GADA VEIKŠANU

 

Atzīstot Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas, turpmāk tekstā - Baltijas valstis, gaisa telpas patrulēšanas nozīmīgumu;

Ņemot vērā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā, kas parakstīts Jaunmokās, 2008.gada 30.maijā;

Atsaucoties uz 2008.gada 30.maijā Baltijas Ministru Komitejā pieņemtajām Politiskām vadlīnijām par Baltijas valstu kopīgas analīzes par gaisa telpas patrulēšanu pēc 2018.gada veikšanu;

Apstiprinot nepieciešamību vēlākais līdz 2010.gada 1.janvārim veikt kopīgu analīzi par iespējamajiem risinājumiem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā pēc 2018.gada;

Atzīstot darbības analīzes nepieciešamību dažādu gaisa telpas patrulēšanas risinājumu operacionālās efektivitātes izvērtēšanā;

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, turpmāk tekstā - Dalībnieki,

ir vienojušies par turpmāko:

1.pants
MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1. Saprašanās Memoranda mērķis ir noteikt kopīgas analīzes par iespējamajiem risinājumiem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā pēc 2018.gada veikšanas principus, kārtību un Dalībnieku atbildību.

2. Saprašanās memoranda noteikumi atbilst Dalībnieku nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautisko tiesību normām, un nav pretrunā ar Dalībnieku noslēgtajiem divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem. Šādu pretrunu rašanās gadījumā Dalībnieki informē viens otru, un priekšroka dodama to nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai starptautiskajiem līgumiem.

2.pants
VADĪŠANA

1. Kopīgo analīzi par iespējamajiem risinājumiem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā pēc 2018.gada vada Dalībnieki un/vai to pilnvarotas personas.

2. Visi lēmumi attiecībā uz šīs analīzes saturu un veikšanu tiek pieņemti savstarpēji vienojoties.

3.pants
ATBILDĪBA

1. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija vienojas, ka Igaunijas
Republikas Aizsardzības ministrija, slēdzot līgumu par Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas pēc 2018.gada operacionālo un izmaksu analīzi, turpmāk tekstā - Līgums, ar tā izpildītāju, kā arī īstenojot Līguma nosacījumus un pārraudzību, tai skaitā, veicot nepieciešamās darbības vai kārtojot dokumentus, darbojas to vārdā.

2. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Pirms Līguma parakstīšanas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija iesniedz Baltijas Ministru Komitejai apstiprināšanai visus Līguma nosacījumus.

4.pants
SADARBĪBA AR STARPTAUTISKO AIZSARDZĪBAS MĀCĪBU CENTRU

1. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija piekrīt, ka Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija noslēdz vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās, ar Starptautisko aizsardzības mācību centru Igaunijā par sadarbību kopīgās analīzes par iespējamajiem risinājumiem Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā pēc 2018.gada veikšanā.

2. Pirms Vienošanās parakstīšanas Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija iesniedz Baltijas Ministru Komitejai apstiprināšanai visus Vienošanās nosacījumus.

5.pants
FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS

1. Dalībnieki sedz visus ar Līgumu un Vienošanos saistītos izdevumus vienādās daļās (1/3 katrs). Kopējais izdevumu apmērs nepārsniedz 150 000 EUR katram Dalībniekam.

2. Katrs Dalībnieks iemaksā savu izdevumu daļu tieši izpildītājam un Starptautiskajam aizsardzības mācību centram.

6.pants
STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkurš strīds, kas saistīts ar šī Saprašanās Memoranda interpretāciju vai piemērošanu tiks atrisināts pārrunu ceļā starp iesaistītajiem Dalībniekiem, un strīdu risināšanā netiks iesaistītas trešās puses.

7.pants
NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

1. Saprašanās Memorands stājas spēkā, kad to ir parakstījis pēdējais Dalībnieks.

2. Saprašanās Memorands izbeidz darbību, ja viens no Dalībniekiem izstājas, par to rakstveidā paziņojot vismaz sešus mēnešus iepriekš, vai kopīgi vienojoties visiem Dalībniekiem.

3. Saprašanās Memorandu, Dalībniekiem savstarpēji vienojoties, var grozīt jebkurā laikā. Grozījumus noformē rakstiski.

Parakstīts 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vārdā

Rīgā 2009.gada 5.februārī

Vinets Veldre

Latvijas Republikas aizsardzības ministrs

Tallinā 2009.gada 18.februārī

Jāks Āvikso

Igaunijas Republikas aizsardzības ministrs

Viļņā 2009.gada 27.janvārī

Rasa Juknevičienė

Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministre

 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING A COMMON ANALYSIS OF THE OPTIONS OF AIR POLICING IN THE BALTIC STATES AFTER 2018

 

Acknowledging the importance of air policing in the airspaces of the Republics of Estonia, Latvia and Lithuania, in the following referred to as the Baltic states;

Recalling the Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania on Co-operation in the Fields of Defence and Military Relations, signed in Jaunmokas on 30th of May 2008;

Referring to the Political Guidance for conducting a common Baltic states' analysis for air policing in the post 2018 period, issued by the Baltic Ministerial Committee on 30th of May 2008;

Reaffirming the need to conduct a common analysis of options for air policing in the Baltic states after 2018 at the latest by January 1, 2010;

Acknowledging the importance of the operational analysis to evaluate the operational effectiveness of the various air policing options

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, in the following referred to as the Participants,

Have reached the following understanding:

Section 1
PURPOSE AND SCOPE

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to set out the principles, procedures and responsibilities between the Participants for conducting a common analysis of the options of air policing in the Baltic states after 2018.

2. This Memorandum of Understanding is intended to conform to national legislation and international law and is not intended to conflict with existing bilateral or multilateral international agreements of the Participants. Should such a conflict arise, the Participants will notify each other and the national legislation or international agreement will prevail.

Section 2
MANAGEMENT

1 The common analysis of options for air policing in the Baltic states after 2018 is managed by the Participants and/or their authorized bodies.

2. All decisions on the content and conduct of the common analysis will be consensus based.

Section 3
RESPONSIBILITIES

1. The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania agree that the Ministry of Defence of the Republic of Estonia acts on their behalf in concluding a contract for operational and financial analysis of the options for air policing in the Baltic states after 2018 with the selected contractor, in the following referred to as the Contract, and in implementing and supervising the Contract, including performing any acts or formalities necessary.

2. The Contract will be concluded in accordance with the legislation of the Republic of Estonia.

3. The Ministry of Defence of the Republic of Estonia will present the complete contractual terms and conditions to the Baltic Ministerial Committee for approval prior to signing the Contract.

Section 4
COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CENTRE FOR DEFENCE STUDIES

1. The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania agree that the Ministry of Defence of the Republic of Estonia concludes an arrangement with the International Centre for Defence Studies in Estonia concerning co-operation in conducting a common analysis of options for air policing in the Baltic states after 2018, in the following referred to as the Arrangement.

2. The Ministry of Defence of the Republic of Estonia will present the complete contractual terms and conditions to the Baltic Ministerial Committee for approval prior to signing the Arrangement.

Section 5
FINANCIAL OBLIGATIONS

1. The Participants will share all costs related to the Contract and the Arrangement in equal parts (1/3 each). The maximum amount of payments will not exceed 150 000 EUR for each of the Participants.

2. Every Participant will pay its share directly to the contractor and to the International Centre for Defence Studies.

Section 6
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Memorandum of Understanding will be resolved by consultation between the Participants concerned and will not be referred to any third party for settlement.

Section 7
FINAL PROVISIONS

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its last signature.

2. This Memorandum of Understanding will be terminated upon withdrawal by one of the Participants with prior notice in writing at least six months in advance or by unanimous decision of the Participants.

3. This Memorandum of Understanding may be amended by the Participants at any time by mutual consent. Such amendments will be done in writing.

Signed in 3 (three) original copies in English language.

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

For the Ministry of Defence
of the Republic of Estonia

For the Ministry
of National Defence
of the Republic of Lithuania

Riga, 5 February 2009

Vinets Veldre

Minister of Defence Of the Republic of Latvia

Tallinn, 18 February 2009

Jaak Aaviksoo

Minister of Defence Of the Republic of Estonia

Vilnius, 27 January 2009

Rasa Juknevičienė

Minister of National Defence Of the Republic of Lithuania

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 28.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 03.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
196974
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"