Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.582

Rīgā 2009.gada 27.augustā (prot. Nr.54 5.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dammes muiža" (vienotais reģistrācijas Nr.40003087006, juridiskā adrese - Rīga, Raiņa bulvāris 21, LV-1050):

1.1. 2006.gada 29.maijā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 29.maijā ar Nr.1.132);

1.2. 2006.gada 26.jūlijā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 26.jūlijā ar Nr.1.168).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dammes muiža" ierosina privatizēt:

2.1. atbilstoši šā rīkojuma 1.1.apakš­punktā minētajam privatizācijas iero­sinājumam - valstij piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 007 1107), sastāvā esošu ēdnīcas ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 1107 001) un tai piekri­tīgās zemes vienības 621/3744 domājamo daļu (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1107);

2.2. atbilstoši šā rīkojuma 1.2.apakš­punktā minētajam privatizācijas iero­sinājumam - valstij piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 007 1107), sastāvā esošu ēdnīcas ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 1107 001).

3. Pēc privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 007 1107) Jūrmalā, Bulduru prospektā 5, sastāv no zemes vienības 3744 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1107) un trim ēkām (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 1107 001, 1300 007 1107 004 un 1300 007 1107 005) (turpmāk - valsts īpašuma objekts). Valsts īpašuma objekts 2002.gada 26.februārī ierakstīts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059178 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

3.2. pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2002.gada 19.marta rīkojumu Nr.250 "Par nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 5, Jūrmalas pilsētā", valsts īpašuma objekts ir nodots valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā;

3.3. uz valsts īpašuma objekta sastāvā esošās zemes vienības atrodas valsts īpašuma objektam nepiederoša nodibinājuma "Sanatorija "Belorusija" Jūrmalā" (turpmāk - sanatorija "Belorusija") ēka, kas ir būvju īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 507 1104), sastāvdaļa. Būvju īpašums 2004.gada 4.novembrī ierakstīts Jūrmalas zemes­grāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000155118 uz Baltkrievijas Republikas vārda Baltkrievijas Republikas Prezidentu lietu pārvaldes personā;

3.4. saskaņā ar 1993.gada 21.maijā noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīguma "Par sanatorijas "Belorusija" statusu Jūrmalā" 3.pantu zemesgabals 4,25 ha platībā, uz kura atrodas sanatorija "Belorusija", tās saimniecības ēkas un palīgēkas, tiek nodots Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Lietu pārvaldes Ārstnieciski profilaktiskajai apvienībai nomas lietošanā.

Ārlietu ministrija, kas Latvijas valsts vārdā veda sarunas ar Baltkrievijas Republiku un piedalījās iepriekš minētā valdības nolīguma projekta izstrādē un noslēgšanā, 2009.gada 27.februāra vēstulē Nr.51/135-1386 Ekonomikas ministrijai norādījusi, ka tā uzskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dammes muiža" privatizācijas ierosinājumus par noraidāmiem, jo privatizācijas rezultātā sanatorijai "Belorusija" nomas lietošanā nodotā zemesgabala platība samazinātos, un tas skartu Latvijas valdības saistības iepriekš minētā starptautiskā līguma ietvaros. Līdz ar to secināms, ka arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dammes muiža" iznomātā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5, daļa ietilpst Baltkrievijas Republikas valdībai nomas lietošanā nodo­damajā zemesgabalā 4,25 ha platībā;

3.5. par valsts īpašuma objekta daļas nomu 2004.gada 16.februārī starp valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un bezpeļņas organizāciju ar ārvalstu investīcijām - sanatoriju "Belorusija" - noslēgts valsts īpašuma objek­ta daļas - zemesgabala daļas 3123 m2 platībā un divu ēku - guļamkorpusa ēkas un administratīvās ēkas (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 1107 004 un 1300 007 1107 005) - nomas līgums Nr.2071. Līgums ir spēkā līdz 2013.gada 31.oktobrim;

3.6. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 17.pantu nav subjekta, kuram varētu tikt atzītas valsts īpašuma objekta pirmpirkuma tiesības;

3.7. valsts īpašuma objekta daļu būtu bijis iespējams nodot privatizācijai, ja varētu veikt nekustamā īpašuma reālo sadali. Ar nekustamā īpašuma sadalīšanas lūgumu valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" vērsās pie Jūrmalas pilsētas domes. Jūrmalas pilsētas dome, izskatījusi vēstuli par zemesgabala reālo sadalīšanu, 2008.gada 26.novembra vēstulē Nr.1.1-25/6439 norādīja, ka tā nepiekrīt zemesgabala sadalīšanai divos zemesgabalos (621 m2 un 3123 m2 platībā), jo saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" (prot. Nr.14 37.punkts) jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība šajā teritorijā ir 1800 m2;

3.8. ja uz zemesgabala atrodas patstāvīgi ēku īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, zemesgabalu ir iespējams atsavināt (privatizēt), nosakot domājamās daļas un slēdzot savstarpēju līgumu par zemesgabala lietošanu un iegūšanu īpašumā domājamās daļās.

Civillikuma 1067.panta pirmā daļa, 1068.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka ''īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība. Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kop­īpašnieku piekrišanu. Neviens atsevišķs kop­īpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt ar balsu vairākumu''.

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 46.pantu, privatizējot kopīpašumā esošu valsts vai pašvaldības mantu, jāievēro Civillikuma noteikumi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nododot nekustamā īpašuma domājamās daļas privatizācijai, tiktu izveidots kopīpašums starp privātpersonu un valsti, kas nākotnē varētu būtiski apgrūtināt darījumus ar šo nekustamo īpašumu, sarežģīt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un valdībai nebūtu iespējams garantēt iepriekš minētajā starptautiskajā līgumā paredzēto saistību izpildi;

3.9. sanatorijas "Belorusija" 2008.gada 23.decembra vēstulē Nr.1-15/894 valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un 2009.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.1-15/247 finanšu ministram sniegta informācija par to, ka sanatorija "Belorusija" kategoriski iebilst pret nomas līguma izmaiņām un nomātā zemesgabala platības sama­zināšanu, jo nomas līguma noslēgšanas pamats ir Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums "Par sanatorijas "Belorusija" statusu Jūrmalā" un nomas līgums neparedz tā vienpusēju grozīšanu. Papildus tika izteikts lūgums valsts īpašuma objektu iznomāt sanatorijai "Belorusija".

Šobrīd valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" veic visas nepieciešamās darbības, lai valsts īpašuma objekta daļu iznomātu sanatorijai "Belorusija";

3.10. Baltkrievijas vēstniecība Latvijas Republikā 2008.gada 7.augusta vēstulē Nr.658 norāda valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", ka tā nepiekrīt valsts īpašuma objekta nodošanai privatizācijai. Papildus lūgts izskatīt jautājumu par to, ka valsts īpašuma objekta daļa, par kuru ir iesniegti privatizācijas ierosinājumi, tiek nodota ilgtermiņa nomā sanatorijai "Belorusija";

3.11. likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 12.pants nosaka, ka Ministru kabinets ir atbildīgs par starptautiskajos līgumos paredzēto saistību izpildi.

Valsts īpašuma objekta saglabāšana valsts īpašumā izriet no starptautiskā publiskā tiesību līgumā noslēgtās vienošanās. Valsts īpašuma objekta saglabāšana valsts īpašumā skar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starptautiskās attiecības;

3.12. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu valsts īpašuma objekta pārvaldītājs - valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" - Ministru kabineta rīkojuma projektā ietverto pamatojumu atteikumam nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu 2009.gada 8.aprīlī ar vēstuli Nr.16/6002 nosūtīja privatizācijas ierosinātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dammes muiža" - viedokļa sniegšanai. Privatizācijas ierosinātāja atbilde nav saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizā­cijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemes­gabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā un Ministru kabineta vadībā pilda izpildvaras administratīvās funkcijas, kas sastāv no atsevišķiem pārvaldes uzdevumiem un atbildības par to izpildi. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot valsts īpašuma objektu valsts īpašumā, tiks nodrošināta starptautiskajā līgumā Latvijas Republikai pielīgto saistību izpilde.

6. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm. Atbilstoši Adminis­tratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, ir lielāks nekā tās tiesisko interešu ierobežojums. Tādējādi, atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, tiek ievērots samērīguma princips un sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs un tiesisks mērķis.

7. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka valsts īpašuma objekts nav privatizējams.

8. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu un likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 12.pantu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, jo tas ir nepieciešams Latvijas Republikai, lai nodrošinātu starptautiskajā līgumā pielīgto saistību izpildi.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5 Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 582Pieņemts: 27.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2009.
196794
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"