Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.559

Rīgā 2009.gada 12.augustā (prot. Nr.52 61.§)

Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

 

1. Apstiprināt Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (turpmāk - Valdības rīcības plāns).

2. Valsts kancelejai, ministrijām, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam atbilstoši kompetencei reizi ceturksnī (attiecīgi līdz 2009.gada 15.augustam, 2009.gada  15.novembrim, 2010.gada 1.februārim, 2010.gada 15.aprīlim, 2010.gada 15.jūlijam un 2010.gada 15.septembrim) elektroniski iesniegt Valsts kancelejā sistēmā "DAUKS'' (Dokumentu aprites un kontroles sistēma) ceturkšņa pārskatu par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi, ievērojot šā rīkojuma 5.2.apakšpunktu.

3. Ministriju valsts sekretāriem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam atbilstoši kompetencei uzraudzīt Valdības rīcības plāna izpildi un nodrošināt pārskatu sniegšanu šā rīkojuma 5.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Valsts kancelejai nodrošināt Valdības rīcības plāna izpildes koordinā­ciju un uzraudzību, iesniegto pārskatu apkopošanu un iesniegšanu Ministru prezidentam, kā arī Valdības rīcības plāna ievietošanu Ministru kabineta mājas­lapā internetā.

5. Ministrijām:

5.1. nodrošināt Valdības rīcības plānā iekļautās attiecīgās ministrijas sadaļas ievietošanu ministrijas mājaslapā internetā;

5.2. iesniegt Valsts kancelejā ceturkšņa pārskatu par to Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanas gaitu, kuru izpildes termiņš ir beidzies. Ceturkšņa pārskatā norādāms pasākuma izpildes statuss (izpildīts, izpildīts daļēji vai nav izpildīts) un informācija par veiktajām darbībām. Ja pasākums izpildīts daļēji vai nav izpildīts, norādāmi iemesli, kādēļ pasākums nav izpildīts. Pavadvēstulē ministrijas var norādīt plašāku informāciju par pasākumu īstenošanas gaitu, kuru izpildes termiņš vēl nav beidzies, un nepieciešamās izmaiņas Valdības rīcības plānā.

6. Ministru prezidenta birojam, ja nepieciešams, organizēt sanāksmes, lai izvērtētu Valdības rīcības plāna izpildi.

7. Valsts kancelejai (Politikas koordinācijas departamentam):

7.1. pēc Ministru prezidenta biroja pieprasījuma sagatavot pārskatus par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildes gaitu;

7.2. Ministru prezidenta uzdevumā pieprasīt ministrijām papildu informāciju par Valdības rīcības plānā ministrijas sadaļā iekļauto pasākumu izpildes gaitu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš


 

Apstiprināts
ar Ministru kabineta
2009.gada 12.augusta rīkojumu Nr.559

 

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

Dekla-rācijā veicamo uzde-vumu prioritāte

Deklarācijas sadaļa

Deklarācijas joma

Deklarācijā dotais uzdevums

Rīcības plāna pasākums (pasākumu kopums)

Atbildīgā institūcija

Izpildes termiņš
(dd.mm.gggg)

Sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem (ja pasākums izriet no konkrētā dokumentā dotā uzdevuma)

1

Neatliekamie uzdevumi

1. Budžeta deficīta samazināšana, pildot iepriekšējās valdības uzņemtās saistības pret Eiropas Komisiju (EK) un Starptautisko Valūtas fondu (SVF), lai nodrošinātu turpmāku starptautiskā aizdevuma saņemšanu un apstādinātu ekonomikas lejupslīdi.

1.1. Apstiprināt MK likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

FM

02.06.2009.

Izpildīts. 01.06.2009 MK protokols Nr.36, 8.§. Likums stājas spēka 2009.gada 1.jūlijā

x

2. Ekonomikas mērķtiecīga atveseļošana, ātrs un tālredzīgs atbalsts konkurētspējīgai un perspektīvai uzņēmējdarbībai, kā arī grūtībās nonākušajām un Latvijas izaugsmei svarīgajām tautsaimniecības nozarēm, kas kāpina darba ražīgumu un rada jaunas darba vietas.

2.1. Izstrādāt priekšlikumus, lai samazinātu administratīvo slogu un uzlabotu uzņēmējdarbības vides regulējumu, nodrošinātu eksporta atbalstu, sekmētu ES fondu apguvi un veicinātu inovāciju ieviešanu, īstenotu energoefektivitātes pasākumus

EM

01.07.2009.

Izpildīts. Izstrādāti priekšlikumi, MK 16.01.2009. apstiprināja Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam (MK rīkojums Nr.35.), tajā ietverti 46 pasākumi. Pēc pirmā ceturkšņa beigām iesniegti 23 pasākumi plāna papildināšanai. Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu" (TA-1479) un MK rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam" (TA-1477), apstiprināts ar MK 02.06.2009. rīkojumu Nr.365. Sk. arī EM 7.1.1.1. un 7.2.1.2.pasākumu izpildi.

x

3. Samērīga atbalsta garantēšana maznodrošinātajiem, bezdarba pieauguma apturēšana un budžeta līdzekļiem atbilstošas atbalsta sistēmas izveidošana.

3.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus pašvaldību sociālās palīdzības pabalstu sistēmas darbībai krīzes apstākļos

LM

01.09.2009.

x

3.2. Skatīt pasākumu Nr.12.3.2.2.

LM

30.12.2009.

x

3.3. Bezdarbnieku formālās un neformālās apmācību un pārkvalifikācijas programmās papildus pasākumam Nr.12.3.2.3. iesaistīt vēl līdz 15 000 bezdarbnieku

LM

30.12.2009.

x

3.4. Ieviest jaunu preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu - apmācību programmu apguvi bezdarba riskam pakļautām, nodarbinātām personām (apmācības darbiniekiem, kas darba apjoma samazināšanās dēļ pārejoši strādā nepilnu darba laiku), iesaistot līdz 2000 personu

LM

30.12.2009.

x

4. Sabiedrības atbalsts un piedalīšanās krīzes pārvarēšanai, sadarbojoties ar valdības sociālajiem partneriem un informējot sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem.

4.1. Nodrošināt NTSP un Ministru kabineta un NVO memoranda padomes sekretariāta funkcijas, sniedzot informāciju par pieņemtajiem lēmumiem

VK

30.10.2010.

x

5. Satversmes grozījumu pieņemšana Saeimā, paredzot tautai tiesības atlaist Saeimu, ja tā zaudējusi sabiedrības uzticību.

5.1. Izpildīts.

TM

01.07.2009.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas informāciju Deklarācijas uzdevums ir zaudējis aktualitāti, jo š.g. 8.aprīlī Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimā pieņemtos grozījumus Satversmē

x

Sabiedrības līdzdalībai

1.1. Nodrošināsim nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un visos rīcībpolitikas veidošanas ciklos.

1.1.1. Pārskatīt KNAB Sabiedriski konsultatīvajā padomē pārstāvēto organizāciju sastāvu un veidot mainīgu padomes sastāvu, veicinot publiskās apspriedes par dažādiem ar korupciju saistītiem jautājumiem ar dažādām sabiedrības grupām tādējādi nodrošinot KNAB iespēju regulāri uzklausīt korupcijas novēršanā ieinteresētu sabiedrisko organizāciju atsauksmes par pretkorupcijas politikas aktualitātēm, jaunajām likumdošanas iniciatīvām un KNAB darbu kopumā.

KNAB

01.06.2009.

Izpildīts. 6.05.09.KNAB Sab.kons.padomes sēdē izstrādāti priekšlikumi izmaiņām nolikumā

x

1.1.2.Iesaistīt nevalstiskās organizācijas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas laikā organizētajās ekspertu diskusijās.

RAPLM

30.12.2009.

x

1.1.3. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību Nacionālās attīstības padomes lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot Latvijas Pilsoniskās alianses direktora, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidenta, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidenta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja darbību pamatsastāvā.

RAPLM

30.12.2009.

x

1.2. Izstrādāsim un ieviesīsim kārtību, kādā valsts pārvalde deleģē uzdevumus biedrībām un nodibinājumiem.

1.2.1. Pilnveidot tiesisko regulējumu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanai privātpersonai un citai publiskai personai.

TM

01.10.2010.

x

1.3. Samazināsim birokrātiskos šķēršļus finanšu resursu apguvei no starptautiskiem finanšu instrumentiem un nodrošināsim NVO tiesības būt projektu pieteicējiem visās starptautisko finanšu instrumentu programmās.

1.3.1. Veikt CFLA administrējamo finanšu instrumentu projektu ieviešanas uzraudzības un maksājumu veikšanas optimizāciju, paredzot procedūru vienkāršošanu, kas ļaus samazināt dokumentu izskatīšanas termiņus un izmaksas

FM

30.08.2009.

x

1.3.2. Skatīt pasākumus 7.2.5.1.

FM

31.12.2009.

x

1.4. Nodrošināsim NVO un iedzīvotāju interešu grupu kā sociālā kapitāla resursa izmantojumu, risinot sociālos un ekonomiskos izaicinājumus.

1.4.1. Nodrošināt finansiālu atbalstu 5 reģionālajiem NVO resursu centriem (Rīgas reģiona NVO resursu centrs, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, Madonas NVO atbalsta centrs, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Zemgales NVO atbalsta centrs), lai attīstītu dialogu starp NVO un pašvaldībām.

TM

31.12.2009.

Izpildīts. 2009.gada maijā noslēgti līgumi 5 reģionālajiem resursu
centriem, katram piešķirot valsts
budžeta fiansējumu
LVL 75 000 apmērā.

x

1.5. Veiksim aktivitātes, kas stiprina biedrību un nodibinājumu darbību Latvijā, īstenojot valdības un NVO sadarbības memorandā noteiktos mērķus.

1.5.1.Skatīt 1.2.1. pasākumu

TM

01.04.2010.

x

1.5.2. Ieviest pieejamās valsts un starptautisko finanšu instrumentu programmas NVO aktivitāšu atbalstam. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

TM

01.10.2010.

x

1.6. Nodrošināsim informācijas pieejamību un atklātību elektroniskajā vidē lēmumu pieņemšanas procesā.

1.6.1.Veikt valsts pārvaldes un pašvaldību mājas lapu monitoringu un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem veikt grozījumus MK 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

RAPLM

01.06.2010.

x

1.7. Pilnveidosim institucionālos sadarbības mehānismus starp NVO un Plānošanas reģioniem un veicināsim pašvaldību atbalstu NVO.

1.7.1. Nodrošināt sadarbību starp NVO un plānošanas reģioniem

TM

31.12.2009.

x

Pilsoniskās sabiedrības attīstībai

2.1. Veicināsim ārzemēs dzīvojošo latviešu un Latvijas iedzīvotāju atgriešanos un reintegrēšanos Latvijas sabiedrībā.

2.1.1. Isniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu Latvijas iedzīvotāju izbraukšanu no valsts darba meklējumos un veicinātu viņu atgriešanos.

TM

01.05.2010.

Pamatojums termiņa maiņai: MK 19.05.2009. protokols Nr.32 3.§ "Par MK 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā"" atceļ uzdevumu par rīcības plāna 2008.-2012.gadam par pasākumiem, kas veicami, lai mazinātu Latvijas iedzīvotāju izbraukšanu no valsts darba meklējumos un veicinātu viņu atgriešanos, izstrādi. Minētais protokols paredz Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram katru gadu līdz 1.maijam, sākot no 2010.gada līdz 2013.gadam, iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 2008.gada 10.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā" 2.punkta izpildi, informējot kā iesaistītās ministrijas ievēro informatīvajā ziņojumā noteiktās prioritātes, lai mazinātu Latvijas iedzīvotāju izbraukšanu no valsts darba meklējumos un veicinātu viņu atgriešanos.

x

2.1.2. Ministru kabinetā pieņemt Sabiedrības integrācijas pamatno­stādnes 2010. - 2015.gadam, nosakot sabiedrības integrācijas politikas pamatvirzienus nākamajiem 6 gadiem

TM

01.10.2009.

x

2.2. Paaugstināsim Latvijas pilsonības prestižu, radot labvēlīgu attieksmi pret pilsonības ieguves procesu.

2.2.1. Ministru kabinetā pieņemt Sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2010. - 2019.gadam, nosakot sabiedrības integrācijas politikas pamatvirzienus nākamajiem 6 gadiem.

TM

30.08.2009.

Daļēji. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projekts 2010.-2019.gadam (VSS-633), izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 23.04.2009.

2

2.3. Nodrošināsim tādu politiku, kas veicinātu dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu iekļaušanu sabiedrībā.

2.3.1.Nodrošināt finansiālu atbalstu mazākumtautību, t.sk. čigānu (romu) organizāciju atbalstam, veicinot starpkultūru dialoga attīstību, etniskās identitātes saglabāšanu un sekmējot valstisko identitāti, lai izpildītu Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteikto.

TM

31.12.2009.

Izpildīts. 4 čigānu (romu) NVO ir saņēmušas valsts finasējumu projektiem, kas sekmē starpkultūru dialoga attīstību un etniskās identitātes saglabāšanu.

x

2.3.2. Efektīvi ieviest pieejamās valsts un starptautisko finanšu instrumentu programmas sabiedrības integrācijas veicināšanai. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

TM

01.10.2010.

x

2.4. Mazināsim informācijas telpu nošķirtību kā Latvijā, tā starp Latviju un starptautisko sabiedrību, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un savstarpēju cieņu.

2.4.1. Skatīt 2.3.1. pasākumu.

TM

30.08.2009.

x

2.4.2.2. Īstenot Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu "Latvija - Vienlīdzība dažādībā IV" ar mērķi veicināt iecietību un attīstīt starpkultūru dialogu, t.sk. mazināt informācijas telpu nošķirtību

TM

01.03.2010.

x

2.5. Veicināsim latviešu valodas mērķtiecīgu nostiprināšanu visās sabiedrības dzīves jomās un tās attīstību kā Latvijas iedzīvotāju savstarpējās saskarsmes valodu, nodrošinot latviešu valodas apguves iespējas mazākumtautību pārstāvjiem, tajā skaitā pirmsskolas un pamatizglītības mācību iestādēs.

2.5.1.Skatīt 10.17.1.pasākumu un 10.17.2.pasākumu

IZM

01.10.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.1. Nodrošināsim pilnu un skaidru informāciju par Ministru kabineta darbu un situāciju tautsaimniecībā.

3.1.1. Sagatavot normatīvo aktu projektus un to grozījumus, lai unificētu iestāžu majās lapās ievietojamās informācijas saturu un palielinātu informācijas kvalitāti ar mērķi informēt sabiedrību par Ministru kabineta darbu un Ministru prezidenta izvirzītajiem uzdevumiem

VK

31.03.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.2. Palielināsim sabiedrības pieeju informācijai par valsts un pašvaldību iestādēs pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām procedūrām jautājumos par finanšu līdzekļu un mantas izmantošanu.

3.2.1. Veikt grozījumus 2007.gada 6.marta MK noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", nosakot kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības publiē informāciju par noslēgtajiem līgumiem un to īstenošanas progresu, kā arī izlietotajiem līdzekļiem.

RAPLM

01.01.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.3. Veiksim vispārēju valsts pārvaldes funkciju auditu un ieviesīsim tā rezultātus.

3.3.1. Veikt valsts informācijas sistēmu funkciju auditu, saskaņā ar izstrādāto audita plānu

RAPLM

01.03.2010

x

3.3. Veiksim vispārēju valsts pārvaldes funkciju auditu un ieviesīsim tā rezultātus.

3.3.2. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai Ministru kabinetā valsts pārvaldes reformu plānu, ar mērķi izveidot efektīvu un lietderīgu valsts pārvaldi

VK

01.07.2009.

Izpildīts. 2009.gada 25.jūnijā valdība atbalstīja pasākumu plānu valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizācijai. Plāns paredz īstermiņa un vidēja termiņa pasākumus valsts pārvaldes strukturālo reformu ieviešanā. Lai samazinātu valsts pārvaldē nodarbināto skaitu, nodrošinātu vienkāršu institucionālo struktūru un caurspīdīgu un efektīvu iestāžu iekšējo uzbūvi, 2009.gadā ir plānots mainīt publisko aģentūru finansēšanas modeli, noteikt kritērijus iestādes iekšējās struktūras veidošanai, noteikt iestāžu savstarpējo informācijas apmaiņu pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un turpināt starpinstitūciju funkciju auditu veikšanu. Lai nodrošinātu valsts kapitālsabiedrību darbības caurskatāmību ir paredzēts izvērtēt esošo valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumu lietderību.

x

3.3.3. Nodrošināt Funkciju audita komisijas sekretariāta funkcijas, sagatavot valsts pārvaldes funkciju audita plānu turpmākajiem periodiem

VK

30.10.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.4. Meklējot virzot un apstiprinot kandidātus augstiem valsts amatiem, nodrošināsim procesa atklātumu, savlaicīgumu un savā izvēlē vadīsimies pēc kandidātu profesionalitātes un reputācijas kritērijiem.

3.4.1. Sagatavot normatīvo aktu projektus un to grozījumus, lai nodrošināt valsts pārvaldes amatu kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas procesa viendabību, lai uzlabotu vadošo darbinieku atlases procesa kvalitāti

VK

31.03.2010.

3

Valsts pārvaldē

3.5. Turpināsim pilnveidot normatīvos aktus negodīgas prakses novēršanai priekšvēlēšanu aģitācijā un partiju finansēšanā.

3.5.1. Izstrādāt grozījumus Krimināllikumā, nosakot kriminālatbildību par pārkāpumiem politisko partiju finansēšanai, kas izdarīti lielos apmēros, tādējādi diferencējot un pilnveidojot atbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas pārkāpumiem.

KNAB

01.07.2009.

Izpildīts. skatīts MK sēdē 02.06.2009., kur nolemts "atbalstīt un iesniegt Saeimā".

4

3.5.2. Analizēt 2009.gada vēlēšanu kampaņu pieredzi un izvērtēt priekšvēlēšanu kampaņu regulējumu un partiju finansēšanas sistēmu.

KNAB

01.03.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.6. Izstrādāsim un pieņemsim normatīvo bāzi valsts finansētu politisko partiju sistēmai.

3.6.1. Izstrādāsim un pieņemsim normatīvo bāzi valsts finansētu politisko partiju sistēmai.

TM

31.12.2009.

Sakaņā ar Tieslietu ministrijas informāciju ir izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, kas nodrošina Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr. 14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi. Normatīvo aktu projekti (likumprojekti) ir nosūtīti Ministru prezidentam.

x

Valsts pārvaldē

3.7. Nodrošināsim sabiedriskā radio un televīzijas neatkarīgu un profesionālu darbību.

3.7.1. Nodrošināsim sabiedriskā radio un televīzijas neatkarīgu un profesionālu darbību.

KM

01.11.2010.

x

Valsts pārvaldē

3.8. Izstrādāsim un ieviesīsim jaunu vienotu darba samaksas sistēmu valsts pārvaldē.

3.8.1. Apstiprināt MK likumprojektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu

FM

01.10.2009.

5

Valsts pārvaldē

3.9. Veiksim korupcijas risku izvērtējumu un novēršanu valsts pārvaldes iestādēs.

3.9.1. Organizēt pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs saskaņā ar "Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2009.-2013.gadam"

KNAB

31.09.2010.

2

Valsts pārvaldē

3.10. Izstrādāsim un ieviesīsim korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju un korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu.

3.10.1. Izstrādāt MK politikas plānošanas dokumentu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam"

KNAB

30.05.2009.

Izpildīts. Skatīts MKK 29.06.09. Tiek virzīts uz MK.

1

3.10. Izstrādāsim un ieviesīsim korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju un korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu.

3.10.2. Izstrādāt MK koncepciju par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanu, tādējādi izpildot Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) III kārtas novērtējuma rekomendācijas šajā jomā

KNAB

30.11.2009.

x

Informācijas sabiedrības attīstībai

4.1. Veiksim visu nepieciešamo, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu pieejamas savstarpēji savietojamas valsts datu bāzes un citi elektroniskās pārvaldes pakalpojumi, tādējādi būtiski mazinot, atvieglojot birokrātiskās procedūras un nodrošinot informācijas atkalizmantošanu.

4.1.1. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu CFLA VIS pieejamību finansējuma saņēmējiem, tādējādi nodrošinot vienotu projekta līmeņa pārvaldības sistēmu finansējuma saņēmējam un ES fondu ieviešanas uzraudzības iestādei

FM

30.11.2009.

x

4.1.2. Īstenot ES muitas politikas ini­ciatīvu E-muita - nodrošināt nacionālās Eksporta kontroles sistēmas (EKS), Importa kontroles sistēmas (IKS), Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmas un Atzīto komersantu IT sistēmas (2.fāzes) ieviešanu, kā arī e-muitas sistēmām (NCTS, IKS, EKS) saskarnes ieviešanu ar nacionālo Integrēto riska informācijas sistēmu (IRIS)

FM

01.07.2009.

Izpildīts. Ieviesta nacionālā Eks­porta kontroles sistēma (EKS), Importa kontroles sistēma (IKS), Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma un Atzīto komersantu IT sistēma (2.fāze). Ieviesta saskarne e-muitas sistēmām (NCTS, IKS, EKS) ar nacionālo Integrēto riska informācijas sistēmu (IRIS)

2

4.1.3. Izstrādāt un iesniegt MK koncepciju par turpmāko valsts informācijas sistēmu attīstību un uzturēšanas nodrošināšanu

RAPLM

30.12.2009.

x

4.1.4. Saskaņot un iesniegt MK Ministru kabineta noteikumus, kuros reglamentē prasības, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.

RAPLM

01.01.2010.

x

4.1.5. Īstenot pasākumus Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai

EM

01.10.2010.

x

4.1.6.Izstrādāt un ieviest PVIS kā valsts un pašvaldību informācijas sistēmu savietotāju.

RAPLM

31.08.2010.

x

4.2. Nodrošināsim visu informācijas sabiedrības aspektu vienmērīgu attīstību uz zināšanām balstītas ekonomikas nodrošināšanai Latvijā.

4.2.1. Izstrādāt un iesniegt MK Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2010. - 2013.gadam

RAPLM

30.06.2010.

Saskaņā ar MK 2005.gada 29.septrembra rīkojumu Nr.623 "Par Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2005.-2009.gadam". Programmas izpildes novērtēšanu (ex-post) - jāveic 2010.gada pirmajā pusgadā. Balstoties uz novērtēšanas rezultātu, tiek veikta jaunas programmas izstrāde. Jānodrošina programmas pēctecība.

1

4.3. Pilnveidosim e-iepirkumu sistēmu, nodrošinot tās visaptverošu lietošanu publiskajā sektorā.

4.3.1.Uzlabot e-iepirkumu sistēmu un izstrādāt un iesniegt MK e-iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plānu, uzlabojot iepirkumu efektivitāti un caurspīdību

RAPLM

01.09.2009

Saskaņā ar MK 2009.gada 19.februāra rīkojumu Nr.123 "Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāns"

x

4.4. Attīstīsim visu sabiedrības slāņu e-prasmes, lai veicinātu informācijas sabiedrības sniegto iespēju izmantošanu.

4.4.1. Skat. 11.2.3.1.

KM

30.12.2009.

5

4.5. Pilnveidosim
e-pārvaldes tiesisko bāzi.

4.5.1. Saskaņot un iesniegt MK
elektronisko identifikācijas karšu
koncepcijas projektu

RAPLM

01.09.2009.

x

4.6. Nodrošināsim valsts informācijas sistēmu drošību, uzticamību, kopdarbību un attīstību, veidojot centralizētu un vienotu pārraudzības institucionālo mehānismu.

4.6.1. Izstrādāt un iesniegt MK Ministru kabineta noteikumus, kuros reglamentē valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.

RAPLM

01.01.2010.

x

4.7. Palielināsim zinātnes un inovāciju lomu konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstībai, kā arī informācijas komunikāciju tehnoloģiju nozares starptautiskās konkurētspējas veicināšanai.

4.7.1. Izstrādāsim un līdz 2009.gada decembrim sagatavosim 2.1.1.3.2.apakš­aktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" ietvaros pēc vienotas metodoloģijas plānus par konkrētiem projektu realizācijas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rezultātiem, kurus apņemas sasniegt zinātniskās institūcijas, lai rastu iespēju, zinātniekiem nepametot valsti, iesaistīties pasaules mēroga projektos un veicinātu zināšanu pārnesi uz ražojošām nozarēm.

IZM

15.12.2009.

x

4.8. Veicināsim intelektuālā īpašuma palielināšanu informācijas tehnoloģiju sektorā un nodrošināsim tā aizsardzību.

4.8.1. Kultūras un Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijai nodrošināt intelektuālā īpašuma palielināšanu informācijas tehnoloģiju sektorā

KM

01.11.2010.

5

Valsts aizsardzībā

5.1. Nodrošināsim Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu attīstību saskaņā ar vidēja un ilgtermiņa plāniem, uzsverot, ka valsts aizsardzības mērķi ir Latvijas Republikas pilsoņu, tās teritorijas un Satversmē noteiktās valsts iekārtas aizsardzība.

5.1.1. Organizēt liela mēroga NATO mācības Latvijas teritorijā.

AizM

01.10.2010.

x

5.1.2. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju izveidot zemo lidojumu sistēmu.

AizM

01.08.2010.

x

5.1.3. Pabeigt jūras novērošanas sistēmas izveidi, nodrošinot pilnīgu informāciju par situāciju valsts teritoriālajos ūdeņos.

AizM

30.05.2010.

1

5.2. Samazināsim administratīvo struktūru skaitu, pilnveidosim civilās un militārās plānošanas un vadības principus atbilstoši NATO un ES doktrīnām, koncentrējot līdzekļus bruņoto vienību kaujas spēju paaugstināšanai.

5.2.1. Izstrādāt līdz 1. jūnijam un ieviest no 2010. gada janvāra jaunu Nacionālo bruņoto spēku štābu struktūru, tās detalizētu plānu un nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

AizM

01.01.2010.

x

5.2.2. Samazināt Nacionālo bruņoto spēku štābu infrastruktūru.

AizM

01.10.2010.

x

5.3. Veicināsim valsts resursu un finanšu līdzekļu efektīvu pielietojumu un kontroli, mazinot korupcijas riskus iepirkumu sektorā.

5.3.1. Pārskatīt Nacionālo bruņoto spēku noslēgtos ilgtermiņa iegādes līgumus un sagatavot plānu noslēgto līgumu maksājumu pārcelšanai vai līgumu pārtraukšanai.

AizM

10.07.2009.

Izpilde turpinās. Notikušas sarunas ar piegādātājiem par maksājumu atlikšanu un š.g. jūlija beigās plānots tikties vēl ar vienu piegādātāju. Tikšanos rezultātā panākta mutiska vienošanās un lūgts piegādātāju rakstisks apstiprinājums katram vienošanās gadījumam ( cenas vai apjoma samazināšana, maksājumu grafika pārcelšana 2009., 2010. un 2011.gadam, kas atvieglo finanšu slogu 2010.- 2012.gadam, pārceļot maksājumus uz tālākiem gadiem), lai tālāk veiktu grozījumus līgumos.

x

5.3.2. Veikt Nacionālo bruņoto spēku apgādes sistēmas komplekso pārbaudi.

AizM

01.12.2009.

x

5.4. Pilnveidosim Zemessardzi, lai nodrošinātu kolektīvās un teritoriālās aizsardzības uzdevumus, kā arī zemessargu dalību sabiedriskās drošības pasākumos.

5.4.1.Noslēgt sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Zemessardzi un Valsts policiju par kārtību, kādā Latvijas Republikas Zemessardze tiek iesaistīta vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

AizM

01.07.2009.

Izpilde turpinās. Sadarbības līgums ir izstrādāts un saskaņots un šobrīd gaida parakstīšanu, taču pēdējie valsts budžeta grozījumi apdraud sadarbības līguma īstenošanu.

x

5.4.2. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā jaunā LR Zemessardzes likuma projektu.

AizM

01.08.2009.

Izpilde turpinās. Jaunais ZS likumprojekts tika uzsaukts valsts sekretāru sanāksmē š.g. 2.jūnijā. Tiek apkopoti saņemtie atzinumi.

4

5.5. Pievērsīsim īpašu uzmanību karavīru un zemessargu izglītības un apmācības procesam, to profesionalitātei, morālei un disciplīnai.

5.5.1. Intensificēt regulārās pārbaudes par militārā dienesta reglamenta ievērošanu.

AizM

30.10.2010.

x

5.5.2. Pārstrādāt Nacionālo bruņoto spēku militārās apmācības reglamentus, lai nodrošinātu individuālās un kolektīvās apmācībās sistēmas un procesa sakārtošanu.

AizM

31.12.2009.

x

5.5.3. Pārskatīt Baltijas Aizsardzības koledžas mācību programmas atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības vajadzībām.

AizM

01.09.2009.

3

5.6. Aktīvi piedalīsimies NATO un ES drošības un aizsardzības politikas īstenošanā globalizācijas apstākļos, veicinot gan transatlantisko sadarbību, gan attīstot ES un Baltijas jūras reģiona, kā arī Baltijas valstu sadarbību militārajā jomā.

5.6.1. Sagatavot NBS vienības dalībai NATO Reaģēšanas spēku 14. rotācijā Baltijas bataljona sastāvā un Eiropas Savienības Kaujas grupā.

AizM

31.12.2009.

x

5.6.2. Sadarbībā ar Baltijas valstīm izstrādāt iespējamos risinājumus Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas nodrošināšanai pēc 2018. gada.

AizM

31.01.2010.

2

5.7. Pildīsim Latvijas saistības starptautiskajās miera uzturēšanas un nodrošināšanas operācijās, kā prioritāru nosakot NATO misiju Afganistānā.

5.7.1. Nodrošināt līdzšinējā apjomā Latvijas karavīru līdzdalību ISAF operācijā Afganistānā.

AizM

01.10.2010.

x

5.7.2. Nodrošināt OMLT vienības otro rotāciju Afganistānas Nacionālās armijas apmācīšanai.

AizM

01.04.2010.

x

5.8. Nodrošināsim klasificētas informācijas aizsardzību atbilstoši NATO prasībām.

5.8.1. Pilnveidot drošības sistēmu Aizsardzības ministrijā.

AizM

16.06.2009.

Izpildīts. Drošības sistēma pēc pilnveidošanas (uzlabojumi apsardzes, apziņošanas un ugunsdrošības sistēmās) nodota ekspluatācijā.

x

5.9. Uzturēsim karavīra profesijas prestižu, pievēršot pastiprinātu uzmanību militārajai disciplīnai un visu līmeņu komandieru atbildības paaugstināšanai Nacionālajos bruņotajos spēkos.

5.9.1. Atzīmēt Latvijas armijas 90. gadadienu, organizējot atceres, piemiņas un sabiedrības informēšanas pasākumus.

AizM

15.12.2009.

x

5.9.2. Izdarīt grozījumus Militārā dienesta likumā, paredzot jaunu disciplinārsoda veidu - mēneša algas samazināšanu līdz 20 procentiem uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

AizM

01.09.2009.

x

5.10. Veicināsim Latvijas zinātnieku un uzņēmēju potenciāla un piedāvājuma izmantošanu valsts aizsardzības sistēmas attīstībā un nodrošināšanā.

5.10.1. Kopā ar Ekonomikas ministriju organizēt starptautisku konferenci un militārās rūpniecības izstādi "Aizsardzības rūpniecības un saistīto nozaru attīstības perspektīvas Baltijas valstīs".

AizM

20.09.2009.

x

5.11. Veicināsim Latvijas ražotāju konkurētspēju, piedaloties ES un NATO dalībvalstu izpētes, ražošanas un apgādes pasākumos.

5.11.1. Atbalstīt un veicināt Latvijas uzņēmumu iesaistīšanos NATO un Eiropas Aizsardzības aģentūras militārās rūpniecības piegādes ķēdēs.

AizM

01.10.2010.

x

5.12. Atbalstīsim patriotisko audzināšanu un pilnveidosim militāro zināšanu apguves iespējas vispārizglītojošās skolās un civilajās augstskolās.

5.12.1. Nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju dalību Latvijas skolu un augstskolu pasākumos, kas veicina izpratni par valsts aizsardzību un Latvijai būtiskiem vēstures notikumiem.

AizM

01.09.2010.

x

5.13. Ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām atbalstīsim Jaunsardzi, veicinot jauniešu patriotismu, fiziskās spējas un militārās zināšanas.

5.13.1. Izstrādāt vienotu Jaunsardzes apmācību programmu Latvijas vispārizglītojošajās skolās.

AizM

01.09.2010.

x

5.13.2. Rīkot jaunsargu salidojumus ar atvērto durvju un vecāku dienām.

AizM

31.08.2009.

x

Ārlietās

6.1. Veicināsim tādu divpusējo un reģionālo sadarbību, kas attīsta eksportu, veicina investīcijas un rada labvēlīgu vidi Latvijas turpmākai izaugsmei.

6.1.1. Noslēgt saprašanās memorandu ar Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gadam ieviešanu un saprašanās memorandu ar Norvēģiju par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam ieviešanu

FM

01.01.2010.

x

6.1.2.Izmantojot Ārlietu ministrijas un vēstniecību instrumentus, sniegt atbalstu Latvijas uzņēmējiem ārvalstīs, veicinot eksportu un ārvalstu investīciju piesaisti, kā arī paplašināt un meklēt jaunus eksporta tirgus.

ĀM

31.10.2010.

x

6.1.3.Turpināt darbu pie Latvijas tautsaimniecības interesēm atbilstošas starpvalstu līgumtiesiskās bāzes attīstības.

ĀM

31.10.2010.

x

6.2. Nodrošinot piemērotus nosacījumus Latvijas attīstībai, veicināsim ES kopēju rīcību un principus ekonomikas stimulēšanai un izaugsmei.

6.2.1.Nodrošinot piemērotus nosacījumus Latvijas attīstībai, veicināt ES kopēju rīcību un principus ekonomikas stimulēšanas izaugsmei.

ĀM

31.10.2010.

x

6.2.2.Iesniegt Ministru kabinetā atjaunoto pozīciju par ES budžeta pārskatīšanu.

ĀM

01.09.2009.

x

6.3. Atbalstīsim ES kopīgu enerģētikas politikas izveidošanu, aktīvi strādājot pie enerģijas piegāžu drošības, avotu diversifikācijas un Baltijas starpsavienojumu plāna.

6.3.1.Sekmēt Latvijas interesēm atbilstoša Baltijas enerģētikas tirgus un starpsavienojumu plāna izstrādi un ieviešanu, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas enerģētikas tirgus likumdošanas harmonizācijai, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci starp elektrības ražotājiem un piegādātājiem Baltijas valstīs.

ĀM

31.10.2010.

x

6.3.2.Aizstāvēt Latvijas interešu ievērošanu jaunajā "ES Enerģijas rīcības plānā pēc 2010.gada", kā arī citās ES enerģētikas politiku un stratēģiju saistītās iniciatīvās un pasākumos.

ĀM

31.10.2010.

x

6.3.3. Nodrošināt Latvijas pārstāvju līdzdalību Baltijas starpsavienojumu rīcības plāna sagatavošanā

EM

30.06.2009.

Izpildīts. Latvijas pārstāvji piedalījušies Baltijas starpsavienojumu plāna darba grupās un snieguši priekšlikumus plāna izstrādē. Pēdējā sēde notika 02.06.2009.

x

6.3.4. Nodrošināt MK informēšanu par Baltijas starpsavienojumu rīcības plāna sagatavošanas rezultātiem

EM

01.08.2009.

Izpildīts. Baltijas jūras reģiona 8 valstu vadītāji un EK vadītājs
J.M.Barozo Briselē 17.06.2009. parakstīja Saprašanās memorandu par Baltijas starpsavienojumu rīcības plānu. No Latvijas puses šo dokumentu parakstīja MP V.Dombrovskis. MK ir informēts par Baltijas starpsavienojuma plāna sagatavošanas rezultātiem, EM sagatavotie informatīvie ziņojumi jautājumā par Baltijas starpsavienojumu rīcības plānu skatīti MK 02.06.2009. un 09.06.2009. sēdēs (attiecīgi protokols Nr.37 63.§ un
Nr.39 128.§, konfidenciāli, 190-k).

x

6.4. Attīstot un nostiprinot partnerību ar jauno ASV administrāciju un veicinot NATO sadarbības padziļināšanos un paplašināšanos, gādāsim par Eiropas un transatlantiskās telpas drošību.

6.4.1.Turpinot aktīvu politisko dialogu ar ASV, pastiprināt ASV iesaisti reģionā, kā arī ārpolitikas, ekonomikas un drošības jautājumu risināšanā.

ĀM

31.10.2010.

x

6.4.2.Aktīvi piedalīties jaunās NATO Stratēģiskās koncepcijas izstrādē, politiski atbalstīt Latvijas līdzdalību starptautiskajās civilajās un militārajās misijās Afganistānā, Kosovā un Gruzijā, meklējot finansējuma piesaisti no budžeta izdevumiem ārkārtas vajadzībām.

ĀM

31.10.2010.

x

6.5. Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām gādāsim par spēcīgas jaunas Eiropas Komisijas izveidošanu.

6.5.1. Strādāt pie Latvijas kandidāta izvirzīšanas un apstiprināšanas Eiropas Komisijas 2009.-2014.gadam sastāvam.

ĀM

01.11.2009.

x

6.6. Sadarbojoties ar Pārdomu grupu, formulēsim idejas Eiropas nākotnei.

6.6.1. Sniegt atbalstu ES Pārdomu grupas līdzpriekšsēdētājai V.Vīķei-Freibergai Pārdomu grupas darbā.

ĀM

01.06.2010.

x

6.7. Gādāsim par ES vienotību, turpinot sarunas ar Krieviju par jauno Partnerības un sadarbības līgumu. Divpusējā sadarbībā attīstīsim Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas darba dotās iespējas.

6.7.1.Piedaloties ES-Krievijas sanāksmēs un līgumu izstrādes sarunās, atbalstīt vienotas ES pozīcijas nepieciešamību sarunās ar Krieviju par jauno sadarbības līgumu.

ĀM

31.10.2010.

x

6.7.2.Divpusējā sadarbībā ar Krieviju attīstīt Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas darba dotās iespējas.

ĀM

31.10.2010.

x

6.7.3. Noslēgt LR KM un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas sadarbības programmu nākamajam laika posmam: 2010. - 2012. gadam

KM

30.12.2009.

x

6.7.4. Turpināt sadarbību ar Krievijas filmu fondu (Gosfilmofond) par Latvijas padomju laikā veidoto filmu oriģinālu atjaunotu kopiju iegūšanu. Vismaz 3 filmu atjaunošana un digitalizācija gadā

KM

01.10.2010.

x

6.8. Pilnveidojot Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, sekmēsim reģiona attīstību un panāksim vienošanos par ES Baltijas jūras stratēģijas pieņemšanu.

6.8.1.Sekmējot Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) sadarbību un turpinot diskusiju par Baltijas jūras reģiona attīstību, 2010.gadā nodrošināt NB8 sadarbības koordinēšanu, kā arī Latvijas prezidentūru Baltijas Ministru Padomē.

ĀM

31.10.2010.

x

6.8.2.Nodrošināt Latvijas intereses ES Stratēģijā Baltijas jūras reģionam.

ĀM

31.12.2009.

x

6.8.3. Nodrošināt Latvijas līdzdalību starpvalstu projektā BSR InnoNet (Baltijas jūras reģiona Inovāciju tīkls)

EM

30.08.2009.

Līdzdalība BSO INNONET tiek nodrošināta, pasākums beigsies 30.08.2009.

x

6.8.4. Nodrošināt līdzdalību starpvalstu klasteru attīstības programmas izstrādē un ieviešanā ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas ietvaros

EM

01.10.2010.

x

6.8.5. Nodrošināt Latvijas līdzdalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā kultūrā (2009.-2013. gadam), panākot atbalstu vismaz 10 Latvijas projektiem gadā

KM

01.10.2010.

x

6.8.6.Nodrošināt ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas, Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas īstenošanu.

RAPLM

31.10.2010.

x

6.9. Strādājot pie ES Austrumu partnerības iniciatīvas pieņemšanas, turpināsim sniegt atbalstu Gruzijai, Moldovai, Ukrainai, veicinot sadarbību visā reģionā, aktīvāk iesaistot Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Sekmēsim Austrumu partnerības valstu ciešāku sadarbību ar ES, izmantojot Latvijas reformu pieredzi, veicinot ekonomikas, tiesiskuma un drošības apstākļu uzlabošanos ES austrumu apkaimē. Šim mērķim izmantosim attīstības palīdzībai piešķirtos līdzekļus.

6.9.1.ES Austrumu partnerības ietvaros sekmēt sarunu procesu par Asociācijas līgumiem ar Ukrainu un Moldovu, par Brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu ar Gruziju un Armēniju, kā arī par vīzu atvieglojumiem ar Gruziju.

ĀM

31.12.2009.

x

6.9.2.Izstrādāt un īstenot attīstības sadarbības projektus ES Austrumu partnerības valstīs pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī izstrādāt normatīvos aktus par attīstības politikas īstenošanu.

ĀM

31.12.2009.

x

6.9.1. Sadarboties dokumentālo filmu attīstībā ar Gruzijas Nacionālo kino centru un dokumentālo filmu veidotājiem, Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma ietvaros nodrošināt vismaz 2 Gruzijas dokumentālo filmu producentu dalību Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā

KM

01.10.2009.

x

6.10. Atbalstīsim Horvātijas un Turcijas pievienošanās sarunas ES, kā arī citu valstu integrāciju ES, balstoties uz iepriekš definētajiem ES paplašināšanās kritērijiem.

6.10.1.Atbalstīt pievienošanās sarunu turpināšanu ar Turciju un Horvātiju, izvērtējot ES izvirzīto kritēriju ieviešanu.

ĀM

31.10.2010.

x

6.10.2.Iesniegt MK likumprojektu par Stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Bosniju un Hercogovinu, kā arī sagatavot Stabilizācijas un asociācijas līguma ar Serbiju likumprojektu ratifikāciju, ja tiek ievēroti ES izvirzītie kritēriji.

ĀM

31.10.2010.

Izpildīts. 02.06. MK apstiprināja likumprojektu; ar Serbiju - līdz 31.10.2010.

x

6.11. Turpināsim sagatavošanās darbus Latvijas prezidentūrai ES 2015.gadā, izstrādājot un apstiprinot valdības rīcības plānu.

6.11.1. Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ES Padomē prezidējošās valsts darba specifiku, funkcijām un nepieciešamajiem pasākumiem, lai sagatavotos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gada 1.pusē.

ĀM

01.10.2009.

1

Tautsaimniecībā

Vispārēji uzdevumi tautsaimniecībā

7.1.1. Izstrādāsim politiku valsts rūpniecības attīstībai un eksportējošo nozaru konkurētspējas palielināšanai.

7.1.1.1. Uzsākt pasākumu īstenošanu finanšu instrumentiem ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai, uzņēmējdarbības atbalstam novirzot 603 675 miljonus latu, lai ieviestu aizdevuma instrumentus, galvojumus, riska kapitāla instrumentus, projektu avansēšanai ES struktūrfondu programmu ietvaros

EM

01.04.2009.

Izpildīts. Uzsākta pasākumu īstenošana finanšu instrumentu ieviešanai. Pieejami ir ieguldījumu fonda ieguldījumu instrumenti - riska kapitāls (20 milj. eiro) un sēklas/pirms sēklas kapitāls (14,7 milj. eiro). Saskaņā ar MK 25.11.2008 noteikumiem Nr.983 - Riska kapitāla programmas ietvaros nodrošinot finansējuma pieejamību strauji augošiem maziem un vidējiem komersantiem. Uzsākts Ieguldījumu fonda aizdevumu instruments - augsta riska aizdevumu programma (52 milj. eiro) - EIF 05.05.2009. izsludināja atlasi, kuras ietvaros līdz 03.06.2009. bija jāiesniedz pieteikumi. Saskaņā ar pieņemtajiem MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.238 un MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.164 uzsākta un sākot no 17.03.2009. ir pieejama Latvijas Hipotēku uz zemes bankas īstenojamā aktivitāte "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (56 milj. latu). Saskaņā ar pieņemtajiem MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.237 un MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.269 uzsākta un sākot no 02.04.2009. ir pieejama Latvijas Garantiju aģentūras īstenojamā aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (40 milj. latu).

1

7.1.1.2. Īstenot Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmu, lai nodrošinātu komersantu (īpaši MVU) konkurētspējas paaugstināšanu, produktivitātes pieaugumu rūpniecībā, zināšanu pārnesi un komercializāciju

EM

01.06.2010.

Informācija par Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmas izpildi 2008.gadā iesniegta VK 29.05.2009. (EM vēstule Nr.1-1-5585). Turpinās programmas īstenošana.

x

7.1.2. Ieviesīsim īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darba vietu radīšanas un saglabāšanas programmu.

7.1.2.1. Noslēgt līgumus par biznesa inkubatoru darbību Latvijas reģionos, lai radītu priekšnoteikumus jaunu darbavietu izveidošanai, kā arī radošo industriju jomā izstrādātu jaunus augstas pievienotas vērtības produktus

EM

01.09.2009.

Iepirkuma konkurss "Biznesa inkubācijas pakalpojumu iepirkšana Latvijas reģionos" izsludināts 12.03.2009. (ar grozījumiem, kas izsludināti 14.04.2009.). Iepirkumu konkurss "Biznesa inkubācijas pakalpojumu iepirkšana radošās industrijas nozaru attīstībai Rīgā" izsludināts 25.03.2009.(ar grozījumiem, kas izsludināti 21.04.2009.). Notiek saņemto biznesa inkubatoru projektu pieteikumu vērtēšana, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra jūlijā un augustā par biznesa inkubatoriem slēgs līgumus.

x

7.1.2.2. Uzsākt aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" īstenošanu

EM

01.07.2009.

Izpildīts. Uzsākta aktivitātes īstenošana saskaņā ar pieņemtajiem MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"". Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 10.06.2009. apstiprināja Latvijas Hipotēku un zemes bankas rojekta iesniegumu. MK 07.07.2009. apstiprināja grozījumus MK 31.03.2009. noteikumos Nr.293, kas nosaka, ka atbalstu varēs saņemt arī komersanti, kas ir reģistrēti ne agrāk kā pirms trīs gadiem. Līgumu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Hipotēku un zemes banku par projekta īstenošanu plānots noslēgt jūlijā. Plānots, ka banka atbalstu sāks sniegt š.g. augustā-septembrī, ja nebūs finansējuma ierobežojumi. Atbalsta programmas īstenošanai būs pieejams 23 milj. latu liels finansējums.

x

7.1.3. Sagatavosim informāciju par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai.

7.1.3.1. Izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidēja termiņā

EM

15.05.2009.

Izpildīts. Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā izsludināts VSS 23.04.2009. (VSS-649, protokols Nr.16 3.§). EM 22.05.2009. notika starpministriju sanāksme, lai vienotos par izteiktajiem iebildumiem. Informatīvais ziņojums sagatavots un iesniegts MK 12.06.2009. (EM vēstule Nr.1-1-6177).

x

7.1.3.2. Skatīt pasākumu Nr. 12.3.1.1.

LM

30.12.2009.

x

7.1.4. Nodrošināsim neatkarīgu tautsaimniecības pētniecību un analīzi.

7.1.4.1. Izstrādāt priekšlikumus par netkarīgas tautsaimniecības prognozēšanas un analīzes modeli

EM

15.10.2009.

x

7.1.5. Sagatavosim ziņojumu par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā.

7.1.5.1. Izstrādāt un iesniegt MK Ziņojumu par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā

EM

15.10.2009.

x

7.1.6. Sagatavosim priekšlikumu par Attīstības bankas izveidi.

7.1.6.1. Apstiprināt MK Latvijas Attīstības bankas izveides plāna projektu

FM

31.12.2009.

x

7.1.6. Sagatavosim priekšlikumu par Attīstības bankas izveidi.

7.1.6.2. Apstiprināt MK likumprojektu "Par Latvijas Attīstības banku"

FM

01.03.2010.

x

7.1.7. Nodrošināsim efektīvu patērētāju tiesību aizsardzību atbilstoši konkrētajai ekonomiskajai situācijai. Uzlabosim patērētāju tiesību aizsardzības pasākumus.

7.1.7.1. Izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu un normatīvos aktus par nebanku kreditētāju tiesiskās uzraudzības mehānisma pilnveidošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

EM

30.12.2009.

Izstrādāts un MK 19.05.2009. izskatīts informatīvais ziņojums par priekšlikumu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju regulēšanas mehānisma izveidei, (TA-1316, protokols Nr.32 33.§), paredzot precizēt un atkārtoti iesniegt MK informatīvo ziņojumu.
Normatīvo aktu projekti tiks izstrādāti pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas MK.

x

7.1.8. Izstrādāsim konceptuāli jaunu hipotekārās kreditēšanas likumu, saskaņā ar ES vadlīnijām.

Ekonomikas ministrijas uzdevums, izpildīts saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegto informāciju

EM

01.07.2009.

Izpildīts. LR saeima š.g. Saeima 21.maijā pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

x

7.1.9. Īstenosim pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu efektīvu regulēšanu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem par pamatotām cenām.

7.1.9.1. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumus, lai pilnībā ieviestu vienotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas modeli

EM

15.12.2009.

3

7.1.10. Būtiski samazināsim administratīvos un birokrātiskos šķēršļus investīciju piesaistei un jaunu darbavietu radīšanai.

7.1.10.1. Īstenot pasākumus Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam ietvaros, izstrādāt un iekļaut papildu pasākumus, lai samazinātu administratīvos šķēršļus

EM

31.12.2009.

Izpildīts. MK 16.01.2009. apstiprināja Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam (MK rīkojums Nr.35.), tajā ietverti 46 pasākumi. Pēc pirmā ceturkšņa beigām iesniegti 23 pasākumi plāna papildināšanai. Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu" (TA-1479) un MK rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam" (TA-1477). Grozījumi apstiprināti ar MK 02.06.2009. rīkojumu Nr.365.

1

7.1.11. Atvieglosim iespēju dzīvotspējīgiem uzņēmumiem panākt vienošanos ar to kreditoriem un uzlabosim privātpersonu bankrota regulējumu.

7.1.11.1. Nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" virzību Saeimā.
(pasākums nodrošina arī 15.8. uzdevuma izpildi)

TM

30.06.2009.

Izpildīts. 03.06.2009. likumprojekts izskatīts Saeimas Juridiskajā komisijā pirms 3.lasījuma. Likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā" Saeimā pieņemts 2009. gada 11. jūnijā.

1

7.1.11.2. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā".
(pasākums nodrošina arī 15.8. uzdevuma izpildi)

TM

01.10.2009.

x

Uzņēmējdarbībā

7.2.1. Nekavējoties uzsāksim apstiprinātās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ieviešanu.

7.2.1.1. Uzsākt pasākumu īstenošanu finanšu instrumentiem ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai, uzņēmējdarbības atbalstam novirzot 603 675 miljonus latu, lai ieviestu aizdevuma instrumentus, galvojumus, riska kapitāla instrumentus, projektu avansēšanai ES struktūrfondu programmu ietvaros

EM

15.05.2009.

Izpildīts. Sk. EM 7.1.1.1.pasākuma izpildi.

x

7.2.1.2. Uzsākt projektu pieņemšanu aktivitāšu "Atbalsts ieguldījumiem
mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās", "Atbalsts uzņēmējdarbībai ar augsto pievienoto vērtību" ietvaros, kā arī EM 7.1.2.2., 7.2.4.1., 7.2.4.2., 7.2.4.3., 7.2.8.1.pasākumā minēto aktivitāšu ietvaros

EM

15.05.2009.

Izpildīts. Uzsākta projektu pieņemšana un saskaņā ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.197 atbalsts pieejams no 11.05.2009. aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās".
Saskaņā ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.200 un to grozījumiem MK 09.06.2009. noteikumos Nr.523 aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbībai ar augsto pievienoto vērtību" projektu iesniegumu pieņemšanu uzsāks 07.08.2009.
Sk. arī EM 7.1.2.2., 7.2.4.2., 7.2.4.3. un 7.2.8.1.pasākuma izpildi.

5

7.2.2. Samazināsim nepamatotās papildus prasības un kontroles procedūras, kas radušās, pārņemot ES tiesību aktus.

7.2.2.1. Apstiprināt MK informatīvo ziņojumu par ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējumu, kā rezultātā ir noteikti optimāli pārbaužu (kontroļu procedūru) apjomi ES fondu sistēmas ietvaros un noteikts pieļaujamās kļūdas līmeni zem kuras administrēt neatbilstības ir finansiāli neizdevīgi un nelietderīgi

FM

30.11.2009.

5

7.2.2.2. Apstiprināt MK grozījumus gan ES fondu darbību, gan LR publisko finanšu sistēmu reglamentējošos tiesību aktos

FM

31.01.2010.

x

7.2.2.3. Izstrādāt un iekļaut Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam ietvaros pasākumus papildu prasību samazināšanai, kas radušās pārņemot ES tiesību aktus

EM

30.10.2009.

x

7.2.3. Uzlabosim iekšējā tirgus darbību, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus mazumtirdzniecībā un īstenojot pasākumus, lai mazinātu administratīvo slogu pakalpojumu tirgū.

7.2.3.1. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumus par tirdzniecības organizēšanu ar pašvaldību saskaņojamās tirdzniecības vietās

EM

30.10.2009.

Darba grupas ietvaros tiek izstrāts MK noteikumu projekts.

x

7.2.3.2. Izstrādāt un iesniegt MK likumu par prasībām saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanai pakalpojumu jomā, garantējot pakalpojumu tirgus dalībniekiem iespēju izmantot ES iekšējā tirgus tiesības

EM

01.09.2009.

Pakalpojumu direktīvas ieviešanas darba grupas ietvaros izstrādātais likumprojekts tiek gatavots izsludināšanai 23.07.2009. VSS.

x

7.2.3.3. Veikt smagāko Konkurences likuma pārkāpumu (aizliegto vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas) izmeklēšanas un veikt uzņēmumu apvienošanās kontroles

EM

01.10.2010.

x

7.2.4. Nekavējoties izveidosim un iedarbināsim krīzes situācijai atbilstošus uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu finansējuma mehānismus.

7.2.4.1. Apstiprināt MK grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", lai pilnveidotu PVN pārmaksas atmaksāšanas sistēmu, ņemot vērā starptautisko institūciju ieteikumus

FM

31.10.2009.

x

7.2.4.2. Uzsākt valsts atbalsta programmas "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" īstenošanu

EM

31.03.2009.

Izpildīts. Saskaņā ar pieņemtajiem MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.238 un MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.164 uzsākta un sākot no 17.03.2009. ir pieejama Latvijas Hipotēku uz zemes bankas īstenojamā aktivitāte "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (56 milj. latu).

x

7.2.4.3. Saskaņot ar EK un uzsākt valsts atbalsta programmas "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" īstenošanu

EM

31.03.2009.

Izpildīts. Saskaņā ar pieņemtajiem MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.237 un MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.269 uzsākta un sākot no 02.04.2009. ir pieejama Latvijas Garantiju aģentūras īstenojamā aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (40 milj. latu).

2

7.2.5. Paātrināsim un vienkāršosim ES fondu apguvi, kāpinot tās efektivitāti.

7.2.5.1. Pilnveidot normatīvo bāzi ES fondu jomā, atvieglojot ES fondu finansējuma saņēmējiem atskaitīšanos par netiešajām (administrēšanas) izmaksām, kas veiktas projekta ietvaros, ieviešot netiešo izmaksu nemainīgo likmi, kā arī izvērtējot iespējas ieviest kopsummu un standartizētas vienības izmaksas ES fondu projektos

FM

31.12.2009.

x

7.2.6. Samazināsim administratīvo slogu un vienkāršosim mazo un vidējo uzņēmumu darbības regulējumu.

7.2.6.1. Izstrādāt un pakāpeniski (vienlaicīgi ar ES dalībvalstīm) ieviest Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu (EMCS), kuras ieviešana nodrošinās administratīvā sloga samazināšanu komersantiem, aizstājot administratīvo pavaddokumentu (AAD) apriti papīra formā ar elektronisku dokumentu (e-AAD) apriti, kā arī paātrinās akcīzes preču apriti atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

FM

01.04.2010.

x

7.2.6.2. Skatīt pasākumu Nr.7.2.4.1.

FM

31.10.2009.

x

7.2.6.3. Īstenot pasākumus Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2009.gadam ietvaros, izstrādāt un iekļaut papildu pasākumus, lai samazinātu administratīvos šķēršlus

EM

31.12.2009.

Izpildīts. Skat. EM 7.1.10.1.pasākuma izpildi. MK 16.01.2009. apstiprināja Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam (MK rīkojums Nr.35.), tajā ietverti 46 pasākumi. Pēc pirmā ceturkšņa beigām iesniegti 23 pasākumi plāna papildināšanai. Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu" (TA-1479) un MK rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam" (TA-1477). Grozījumi apstiprināti ar MK 02.06.2009. rīkojumu Nr.365.

x

7.2.6.4. Lai samazinātu nepieciešamās dokumentācijas apjomu, kas darba devējam ir jāizstrādā saistībā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem: pieņemt jaunus MK noteikumus par nelaimes gadījumu izmeklēšanu un uzskaiti, - grozījumus MK noteikumos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, - un grozījumus MK noteikumos par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju

LM

01.10.2010.

5

7.2.6.5. Īstenosim administratīvā sloga identificēšanas pasākumus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru nacionālajos normatīvajos aktos, to projektos un veiksim grozījumus normatīvo aktu regulējumā ar mērķi mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem.

ZM

01.10.2010

1

7.2.6.6. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumu projektu likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras vienkāršošanai.

VIDM

05.11.2009.

x

7.2.7. Iespēju robežās piesaistīsim privāto sektoru tādu valsts un pašvaldību funkciju īstenošanā, kas nav saistītas ar valsts drošību.

7.2.7.1. Identificēt kopīgi ar Tautsaimniecības padomi un Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomi pasākumus un funkcijas, kas nododamas īstenošanai privātajam sektoram

EM

01.10.2009.

Ņemot vērā veikto EM un padotības iestāžu reorganizāciju, pasākums daļēji ir zaudējis aktualitāti (daļa funkciju ir nodota kapitālsabiedrībām). Jautājumu par EM kompetencē esošo funkciju nodošanu var papildus izvērtēt, ņemot vērā veiktās strukturālās izmaiņas valsts pārvaldē pēc valsts budžeta grozījumiem. Tātad ir nepieciešams mainīt termiņu un pagarināt līdz 01.10.2009.

x

7.2.8. Izveidosim inovatīvu produktu radīšanas finansēšanas shēmu, motivējot konkrētu inovatīvu produktu izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā kopīgi ar Latvijas zinātniekiem.

7.2.8.1. Nodrošināt aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" un aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" īstenošanu

EM

01.05.2009.

Izpildīts. Aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta ir noslēgusies (15.12.2008.-23.01.2009.), apstiprināti 57 projektu iesniegumi. Nākamā kārta plānota š.g. 3.ceturksnī.
Aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" atbalsts pieejams sākot no 15.12.2008. līdz 30.12.2009.

x

7.2.8.2. Nodrošināt inovāciju centru un biznesa inkubatoru darbību, atbalstīt biznesa inkubatorus, atbalstīt tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbību

EM

01.10.2010.

Sk. arī EM 7.1.2.1.pasākumu. Iepirkuma konkurss "Biznesa inkubācijas pakalpojumu iepirkšana Latvijas reģionos" izsludināts 12.03.2009. (ar grozījumiem, kas izsludināti 14.04.2009.). Iepirkumu konkurss "Biznesa inkubācijas pakalpojumu iepirkšana radošās industrijas nozaru attīstībai Rīgā" izsludināts 25.03.2009.(ar grozījumiem, kas izsludināti 21.04.2009.). Notiek saņemto biznesa inkubatoru projektu pieteikumu vērtēšana, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra jūlijā un augustā par biznesa inkubatoriem slēgs līgumus.

x

7.2.8.3. Izstrādāsim un līdz 2010.gada oktobrim iesniegsim MK apstiprināšanai MK noteikumu projektu "Intelektuālā īpašuma, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības un no tā izrietošo tiesību deleģēšanas kārtība un kārtība, kādā izmantojamas zinātniskajai institūcijai deleģētās tiesības", lai radītu iespēju zinātniskajām institūcijām un līdz ar to arī valstij gūt ieņēmumus no zinātnieku radītajiem izgudrojumiem.

IZM

01.10.2010.

x

7.2.9. Pieņemsim Publiskās un privātās partnerības likumu, lai nodrošinātu privātā sektora līdzdalību ekonomikā.

7.2.9.1. Līdzdarboties un sekot Publiskās un privātās partnerības likumprojekta pieņemšanai Saeimā

FM

01.10.2009.

Saskaņā ar MK 24.02.2009. sēdes lēmumu (TA-436, protokols Nr.14 2.§) FM no 01.06.2009. pārņem no EM publiskās un privātās partnerības politikas izstrādi, vienlaikus pārņemot šīs funkcijas nodrošināšanai paredzētos finanšu resursus un cilvēkresursus.

x

7.2.10. Sekmēsim, ka valsts un pašvaldības institūcijas un kapitālsabiedrības no uzņēmējiem un iedzīvotājiem nepieprasīs informāciju, kas ir pieejama valsts publiskajos reģistros.

7.2.10.1. Iekļaut papildu pasākumus Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam, lai samazinātu izziņu un atļauju nepieciešamību par informāciju, kas pieejama valsts publiskajos reģistros

EM

01.07.2009.

Izpildīts. Ar MK 02.06.2009. rīkojumu Nr.365 apstiprināti grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam, papildus iekļaujot 23 pasākumus, kas vērsti uz maksātnespējas procesa pilnveidi (parādnieka informēšanas veida precizēšana, saistību izpildes termiņa pagarināšana, maksātnespējas procesā apķīlājamo līdzekļu apjoma pārskatīšana, u.c.); darba tiesisko attiecību elastības nodrošināšanu (dažādu piemaksu apjomu pārskatīšana, procedūru atvieglošana atlaišanas gadījumā, u.c.); nodokļu administrēšanas uzlabošanu (viena īpašnieka SIA grāmatvedības kārtošanas , tranzīta muitas deklarāciju noformēšanas, akcīzes nodokļa maksimālā nodrošinājuma apjoma aprēķināšanas un naftas produktu uzglabāšanas kārtības vienkāršošana, u.c.); iesniedzamo dokumentu samazināšanu publiskajos iepirkumos, "zaļo" tirdziņu un ielu tirdzniecības normatīvās bāzes sakārtošanu, vasaras kafejnīcu tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu, u.c.

x

7.2.10.2. Īstenot pasākumus Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai

EM

01.10.2010.

x

Tūrismā

7.3.1. Veicināsim vietējā tūrisma attīstību, panākot tūristu skaita pieaugumu Latvijas reģionos un Latvijas iedzīvotāju pievēršanos aktīvam dzīvesveidam.

7.3.1.1. Īstenot Baltijas valstu vietējā tūrisma veicināšanas projektu "Dižā Baltijas apceļošana"

EM

31.12.2009.

x

7.3.2. Veicināsim Latvijas kā tūrisma valsts atpazīstamību pasaulē, sekmējot tūristu vairākkārtēju atgriešanos Latvijā.

7.3.2.1. Nodrošināt tiešā mārketinga aktivitāšu veikšanu 13 mērķa tirgos un starptautiskā pasākuma tūrisma profesionāļiem "Buy Latvia. Buy the Baltics" organizēšanu

EM

30.06.2010.

x

7.3.2.2. Pilnveidot un modernizēt Latvijas tūrisma valsts portālu www.latviatourism.lv, radot unikālu piedāvājumu Eiropas tūrisma tirgū

EM

30.11.2009.

Sakarā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras reorganizāciju un plānotajām izmaiņām tās darba uzraudzībā tūrisma portāla www.latviatourism.lv modernizēšanas izpildes gala termiņš ir jāpārceļ.
Tūrisma portāla www.latviatourism.lv tehniskā dzinēja pilnveidošanai nepieciešami 2 mēneši, vizuālā noformējuma un navigācijas portālā nepieciešamie uzlabojami 3 mēnešu laikā, kā arī 3 mēneši, lai portāla informatīvā sadaļā papildinātu līdz minimālam informatīvam apjomam, nodrošinātu tulkojumu 4 valodās un saīsināto informāciju 10 valodās.

x

7.3.3. Pārskatīsim ES struktūrfondu atbalsta programmas tūrismā, novirzot šos finanšu līdzekļus tūrisma nozares konkurētspējas celšanai, tai skaitā Latvijas tūrisma tēla popularizēšanas pasākumu atbalstam augsti prioritārajos tirgos un starptautisku pasākumu organizēšanai Latvijā.

7.3.3.1. Papildināt esošās ES struktūrfondu aktivitātes un novirzīt finanšu līdzekļus tūrisma nozares konkurētspējas celšanai, lai nodrošinātu mārketinga pasākumu organizēšanu augsti prioritārajos tirgos un atbalstītu starptautisku pasākumu organizēšanu Latvijā

EM

01.10.2010.

EM pārziņā esošo tūrisma nozares atbalstam paredzēto 3.4.2.1.3. un 3.4.2.2.aktivitāšu īstenošana atlikta saskaņā ar MK 07.04.2009. lēmumu (TA-995, SAN-1295, protokols Nr.23, 47.§ 1.3.punkts), aktivitātei paredzēto finansējumu novirzot ēku energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem. Plānots, ka pēc 2009.gada gada ES fondu apguves rezultātu izvērtēšanas, MK lems par ES fondu finansējuma pārdali. Š.g. maijā un jūnijā notika projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju saskaņošana. Uzraudzības komisija neapstiprināja EM izstrādātos jaunos vērtēšanas kritērijus ar mērķi piešķirt papildu punktus tūrisma nozarei 2.3.1.1.1.aktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", jo tika saņemti atkārtoti iebildumi no LRTK, kā arī no EK, sagatavota jauna MK noteikumu versija, bez iespējas novirzīt finanšu līdzekļus tūrisma nozarei. Saskaņā ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.582 aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sestās un turpmāko kārtu projektu iesniegumu pieņemšanu plānots uzsākt š.g. augustā. Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt arī tūrisma nozares uzņēmumi.

x

7.3.4. Vienkāršosim vīzu izsniegšanas procedūru, atbilstoši labās prakses piemēriem Šengenas dalībvalstu vidū.

7.3.4.1. Savas kompetences ietvaros, regulāri apkopojot un analizējot situāciju, kā arī pilnveidojot sadarbību ar visām iesaistītajām institūcijām, strādāt pie vīzu izsniegšanas procedūras vienkāršošanas un informācijas pieejamības.

ĀM

31.10.2010.

x

7.3.4.2. Izstrādāt priekšlikumus turpmākai rīcībai birokrātisko šķēršļu samazināšanai saistībā ar vīzu saņemšanas procedūru

EM

30.04.2009.

Izpildīts. EM rīkotās sanāksmes laikā 22.04.2009. panākta vienošanās par turpmāko rīcību un veicamajiem pasākumiem. Konstatētās problēmas ir radušās piemērojot un interpretējot normatīvajos aktos noteikto, līdz ar to īpašs uzsvars tiks likts uz sadarbību atbildīgo institūciju, nozares asociāciju un komersantu starpā.

x

7.3.5. Vienkāršosim ārvalstu viesu deklarēšanās sistēmu Latvijā.

7.3.5.1. Izstrādāt un iesniegt MK grozījumus MK 03.04.2007. noteikumos Nr.226 "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību"

EM

01.05.2009.

Izpildīts. Pamatojoties uz MK 02.06.2009. rīkojumu Nr.365 "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam" pasākuma izpildes termiņš pārcelts uz 01.06.2009., noteikumu projekts "Grozījumi MK 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību"" iesniegts MK 08.06.2009. (EM vēstule Nr.1-1-5937), grozījumi apstiprināti MK 09.06.2009. sēdē (TA-2003, protokols Nr.39 24.§). Pieņemti MK 09.06.2009. noteikumi Nr.524

x

7.3.6. Ieviesīsim tūrisma pakalpojuma kvalitātes standartu.

7.3.6.1. Ieviest Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmu "Q-Latvia"

EM

31.12.2009.

x

7.3.6.2. Izstrādāt priekšlikumus, lai nodrošinātu tūristiem drošākus un kvalitatīvākus pakalpojumus uzturoties Latvijā un novērstu tūristu krāpšanas iespējas

EM

01.07.2009.

Izpildīts. Priekšlikumi ir izstrādāti, notiek darbs pie nepieciešamajiem grozījumiem (normatīvo aktu projektu sagatavošana). EM un Tūrisma attīstības valsts aģentūra kompetences ietvaros ir apzinājusi galvenos problēmu cēloņu un uzsākusi darbu pie to risināšanas. Notikušas vairākas starpinstitūciju sanāksmes. Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2009.-2010.gadam plāna projektā iekļauti vairāki uzdevumi, kas jau tiek īstenoti (uzturēta palīdzības tālruņu līnija tūristiem, uzsākta Q-Latvia kvalitātes sistēmas ieviešana u.c.). Izstrādātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (taksometru pakalpojumu jomā) izsludināti VSS 21.05.2009. (VSS-769, protokols Nr.20 2.§), pēc starpministriju sanāksmes projekts 07.07.2009. nosūtīts 5 dienu saskaņošanai ministrijām. Ar tūristu drošību saistīto jautājumu risināšanai plānots izveidot Latvijas Tūrisma konsultatīvas padomes apakškomisiju.

4

Eksporta veicināšanai

7.4.1. Nekavējoties ieviesīsim darboties spējīgu eksporta garantiju shēmu eksporta rentabilitātes kāpināšanai.

7.4.1.1. Izstrādāt īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanas nosacījumus, saskaņot nosacījumus ar EK un iesniegt MK noteikumus, lai ieviestu eksporta garantiju shēmu

EM

30.04.2009.

Izpildīts. Izstrādāti īstermiņa eksporta kredītu garantiju aktivitātes nosacījumi, iesniegts 31.03.2009. MK noteikumu projekts "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi" (EM vēstule Nr.1-1-3232). Projekts apstiprināts MK 31.03.2009. sēdē (TA-992, protokols Nr.22 48.§), saskaņots ar EK, lai saņemtu apstiprinājumu garantiju izsniegšanai eksporta darījumiem uz ES un atsevišķām OECD valstīm. Pieņemti MK 12.05.2009. noteikumi Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi", kas nosaka īstermiņa eksporta kredītu garantiju segumu, saņēmējus, garantiju izsniegšanas kārtību, un kārtību, kādā garantētājs sedz zaudējumus. Aktivitātes ietvaros finansējums pieejams - no 01.06.2009. Latvijas Garantiju aģentūra ir uzsākusi uzņēmēju pieteikumu pieņemšanu īstermiņa eksporta kredītu garantiju saņemšanai.

4

7.4.1.2. Uzsākt īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanu

EM

30.04.2009.

Izpildīts. MK 26.05.2009. apstiprināja (TA-1767, protokols Nr.33 83.§) grozījumus MK 10.03.2009. noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"", nosakot, ka Latvijas Garantiju aģentūra aktivitātes ietvaros sniegs eksporta kredīta garantijas, kā arī palielinot aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu. Aktivitātes ietvaros finansējums pieejams - no 01.06.2009. Latvijas Garantiju aģentūra ir uzsākusi uzņēmēju pieteikumu pieņemšanu īstermiņa eksporta kredītu garantiju saņemšanai.

x

7.4.2. Izstrādāsim un ieviesīsim kompensācijas darījumu jeb "Offset" politiku valsts iepirkumiem aizsardzības aprīkojuma un augsto tehnoloģiju produktu jomā.

7.4.2.1. Izstrādāt priekšlikumus par militārās un saistīto nozaru attīstības perspektīvām un "Offset" politikas ieviešanu Latvijā

EM

30.09.2009.

x

7.4.3. Efektivizēsim Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības. Ieviesīsim motivējošu atlīdzības sistēmu Latvijas ekonomiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs.

7.4.3.1. Veikt pasākumus Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības optimizācijai, paplašinot ģeogrāfisko pārklājumu, iesaistot koordinētu, paplašinātu un individualizētu pakalpojumu sniegšanā komersantiem Latvijas vēstniecībās strādājošos darbiniekus

EM

01.07.2009.

Izpildīts. Iesniegts MK 08.06.2009. rīcības plāna projekts "Par Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla turpmāko attīstību" (EM vēstule Nr.1-1-5956) un informatīvā ziņojuma projekts "Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Tūrisma attīstības valsts aģentūras pārstāvniecību darbības efektivitāti" (EM vēstule Nr.1-1-5955). Rīcības plāns un informatīvais ziņojums pieņemti MK 11.06.2009. sēdē (attiecīgi TA-1124 un TA-1132, protokols Nr.40 32.§ un 33.§). Saskaņā ar Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla turpmākās attīstības rīcības plānā (MK 19.06.2009. rīkojums Nr.399) iekļautajiem pasākumiem tiek veikta Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības optimizācija.

Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla turpmākās attīstības rīcības plāns (MK 19.06.2009. rīkojums Nr.399)

x

7.4.3.2. Izstrādāt motivējošo atlīdzības sistēmu Latvijas ekonomiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs

EM

01.01.2010.

x

7.4.4. Nodrošināsim starpvalstu līgumu tiesisko bāzi jaunu vai esošu eksporta tirgu paplašināšanai.

7.4.4.1. Noslēgt jaunus divpusējos ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumus, uzlabot līgumu nosacījumus ES ārējās tirdzniecības politikas ietvaros, īstenot Latvijas ekonomiskās intereses noslēgto divpusējo līgumu ietvaros un ES sarunās par divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu noslēgšanu, lai veicinātu tirgus atvērtību nozīmīgākajos un perspektīvākajos eksporta tirgos

EM

01.10.2010.

x

7.4.4.2. Izstrādāt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros

EM

30.09.2009.

Informatīvais ziņojums par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros" tiek izstrādāts. Izpildes termiņu nepieciešams pagarināt, jo informatīvajā ziņojumā ir būtiski ietvert rezultātus, kas tiks saniegti Rīgā 29.07.2009. paredzētajā Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijā, kuru vadīs ekonomikas ministrs A.Kampars, un Baku 09.-13.08.2009. paredzētajā Latvijas un Azerbaidžānas Starpvaldību komisijā, kuru vadīs satiksmes ministrs K.Gerhards (atbildīgā institūcija - EM).

x

7.4.5. Ieviesīsim eksporta darījumu debitoru apdrošināšanas sistēmu.

7.4.5.1. Izstrādāt īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanas nosacījumus, saskaņot nosacījumus ar EK un iesniegt MK noteikumus, lai ieviestu eksporta garantiju shēmu

EM

30.04.2009.

Izpildīts. Skat. arī EM 7.4.1.1.pasākumu. Izstrādāti īstermiņa eksporta kredītu garantiju aktivitātes nosacījumi, iesniegts 31.03.2009. MK noteikumu projekts "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi" (EM vēstule Nr.1-1-3232). Projekts apstiprināts MK 31.03.2009. sēdē (TA-992, protokols Nr.22 48.§), saskaņots ar EK, lai saņemtu apstiprinājumu garantiju izsniegšanai eksporta darījumiem uz ES un atsevišķām OECD valstīm. Pieņemti MK 12.05.2009. noteikumi Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi", kas nosaka īstermiņa eksporta kredītu garantiju segumu, saņēmējus, garantiju izsniegšanas kārtību, un kārtību, kādā garantētājs sedz zaudējumus. Aktivitātes ietvaros finansējums pieejams - 01.06.2009. Latvijas Garantiju aģentūra ir uzsākusi uzņēmēju pieteikumu pieņemšanu īstermiņa eksporta kredītu garantiju saņemšanai.

x

7.4.6. Izveidosim eksportspējīgo uzņēmumu atlases kritērijus.

7.4.6.1. Izstrādāt eksportspējīgāko uzņēmumu atlases kritērijus, lai efektīvi īstenotu valsts atbalsta instrumentus

EM

30.04.2009.

Izpildīts. ES fondu aktivitāšu MK noteikumos ir iekļauts kritērijs "Projekta īstenošanas nozares eksporta potenciāls saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas bankas datiem". Izstrādātie eksportspējīgāko uzņēmumu atlases kritēriji, lai efektīvi īstenotu valsts atbalsta instrumentus, iekļauti MK 12.05.2009. noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi" (apstiprināti MK 31.03.2009. sēdē, TA-992, protokols Nr.22 48.§), kas paredz, ka garantiju saņemšanai varēs kvalificēties uzņēmumi, kuru eksporta apjoms iepriekšējā gada laikā sastādīja vismaz 500 tūkst. eiro. Uzņēmumam jāeksportē savu produkciju vismaz 2 gadus un eksporta apgrozījumam jāsastāda vismaz 20% no kopējā apgrozījuma. Kā kritērijs tiks vērtēts eksportam paredzēto produktu izcelsmes sertifikāts ar tajā uzrādītu valsti "Latvija".

x

7.4.7. Izstrādāsim un īstenosim vidēja termiņa pasākumu plānu eksporta veicināšanai un finanšu pakalpojumu eksporta stratēģiju.

7.4.7.1. Apstiprināt Finanšu sektora attīstības padomē finanšu pakalpojumu eksporta veicināšanas stratēģiju

FM

01.12.2009.

x

7.4.7.2. Iesniegt MK Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2010.-2016.gadam, izstrādāt un iesniegt MK pamatnostādņu īstenošanas plānu 2010.-2011.gadam

EM

01.12.2009.

Izstrādātas Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2010.-2016. gadam, apstiprinātas MK 11.06.2009. sēdē (TA-678, protokols Nr.40 31.§). Saskaņā ar MK 19.06.2009. rīkojumu Nr.413 pamatnostādņu īstenošanas plānu 2010.-2011.gadam EM jāizstrādā un jāiesniedz MK līdz 01.12.2009.

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2010.-2016.gadam (MK 19.06.2009. rīkojums Nr.413)

x

7.4.7.3. Uzsākt īstenot Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes plānu 2010.-2011.gadam

EM

01.01.2010.

x

Būvniecības attīstībai un mājoklim

7.5.1. Izstrādāsim un pieņemsim jaunu Būvniecības likumu un normatīvos aktus, kas uzlabotu būvniecības procesa tiesisko regulējumu un mazinātu birokrātiskos šķēršļus uzņēmējiem.

7.5.1.1. Izstrādāt un iesniegt MK jaunu Būvniecības likumu

EM

01.10.2009.

Sakarā ar Valsts būvinspekcijas likvidāciju un būvniecības kontroles sistēmas reorganizāciju jaunā Būvniecības likuma izstrādāšanas termiņš ir jāpagarina.

x

7.5.2. Grozīsim normatīvos aktus, lai izsniegto būvatļauju termiņi tiktu pagarināti uz diviem gadiem.

7.5.2.1. Izstrādāt un iesniegt MK grozījumus MK 01.04.1997. noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

EM

01.04.2009.

Izpildīts. Pieņemti MK 07.04.2009. noteikumi Nr.299 "Grozījumi MK 01.04.1997. noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

x

7.5.3. Stimulēsim vietējo materiālu izmantošanu būvniecībā, kā arī videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanu.

7.5.3.1. Izstrādāt un iesniegt MK priekšlikumus regulējumam par svina un citu kaitīgo vielu izmantošanas ierobežošanu būvmateriālos

EM

01.10.2010.

x

7.5.4. Publisko iepirkumu likumā kā galveno kritēriju iestrādāsim principu par pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tādējādi samazinot korupcijas riskus.

7.5.4.1. Izstrādāt sadarbībā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Publisko iepirkumu likuma regulējumā

EM

15.04.2009.

Izpildīts.
Sadarbībā ar būvniecības nozares nevalstiskajām organizācijām izdiskutēti priekšlikumi un 15.01.2009. iesniegts atzinums FM par Publisko iepirkumu likumprojektu (EM vēstule Nr.1-1-415).

x

7.5.5. Sakārtosim profesionālās kvalifikācijas sistēmu, būvniecības kontroles kārtību un būvekspertīzes prasības.

7.5.5.1. Izstrādāt un iesniegt MK grozījumus MK 08.07.2003. noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu"

EM

28.08.2009.

Noteikumu projekts par grozījumiem MK 08.07.2003. noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" izsludināts VSS 26.02.2009. (VSS-302, protokols Nr.8 6.§), notiek noteikumu projekta saskaņošana.

x

7.5.5.2. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumus par būvekspertīzes veikšanu, apjomu un eksperta atbildību

EM

01.12.2009.

x

7.5.6. Efektīvi ieviesīsim Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.

7.5.6.1. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumus par dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu, kā arī noteikumus par dzīvojamo māju uzturēšanu

EM

30.10.2009.

x

7.5.6.2. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumus par energoefektivitātes prasībām dzīvojamām mājām

EM

30.10.2009.

x

7.5.7. Ieviesīsim Būvniecības informācijas sistēmu.

7.5.7.1. Noslēgt līgumu par Būvniecības informācijas sistēmas izstrādāšanu

EM

01.12.2009.

Sakarā ar EM strukturālajām izmaiņām nepieciešama termiņa pagarināšana.

x

7.5.8. Izveidosim vienotu vertikāli integrētu struktūru, kura pārraudzīs būvniecības procesa dažādās stadijas. Izvērtēsim iespēju daļu pārraudzības funkciju deleģēt nevalstiskām vai privātām struktūrām.

7.5.8.1. Izstrādāt un iesniegt MK jaunu Būvniecības likumu

EM

01.10.2009.

Sakarā ar Valsts būvinspekcijas likvidāciju un būvniecības kontroles sistēmas reorganizāciju jaunā Būvniecības likuma izstrādāšanas termiņš ir jāpagarina.

x

7.5.8.2. Izstrādāt un iesniegt MK grozījumus MK 28.06.2005. noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

EM

30.12.2009.

Sakarā Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras likvidēšanu, EM pārņem būvkomersantu reģistru un to uzturēs līdz 30.12.2009., līdz tam tiks izstrādāti grozījumi MK 28.06.2005. noteikumos Nr.453 un izsludināts konkurss par Būvkomersantu reģistra nodošanu privātajam sektoram. Līdz 01.01.2010. funkciju nodošanu paredzēts pabeigt.

x

7.5.9. Veicināsim publisko un privāto partnerību kā būvniecības projektu īstenošanas principu publiskajā sektorā.

7.5.9.1. Līdzdarboties un sekot ar Publiskās un privātās partnerības likumprojekta pieņemšanu saistīto grozījumu veikšanai spēkā esošajos tiesību aktos

FM

01.09.2009.

Saskaņā ar MK 24.02.2009. sēdes lēmumu (TA-436, protokols Nr.14 2.§) FM no 01.06.2009. pārņem no EM publiskās un privātās partnerības politikas izstrādi, vienlaikus pārņemot šīs funkcijas nodrošināšanai paredzētos finanšu resursus un cilvēkresursus.

x

7.5.9.2.Sagatavot un iesniegt FM priekšlikumus likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 8.panta grozījumiem saistībā ar pašvaldību tiesībām uzņemties ilgtermiņa saistības MK apstiprināto PPP projektu īstenošanai.

RAPLM

01.05.2009.

Izpildīts. RAPLM 17.04.2009. vēstule Nr.1.04/4568/2585 Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" iesniegta FM. Saeimā 16.06.2009.pieņemti "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 8.panta trešajā daļā (stājas spēkā 01.07.2009.)

5

Enerģētikā

7.6.1. Veicināsim ilgtspējīgi pamatotu energoresursu diversifikāciju, strauji un būtiski palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru Latvijas energobilancē.

7.6.1.1. Izstrādāt Nacionālo rīcības plānu atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanai, ievērojot ES jauno klimata un enerģētikas tiesību aktu paketi

EM

31.12.2009.

x

7.6.2. Atbalstīsim atjaunojamo energoresursu izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstību un stimulēsim investīcijas modernu tehnoloģiju ieviešanā enerģētikā.

7.6.2.1. Uzsākt aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanu

EM

15.04.2009.

Izpildīts. Uzsākta aktivitātes īstenošana saskaņā ar pieņemtajiem MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.165, projektu konkurss izsludināts 14.04.2009., projektu iesniegumu pieņemšana paredzēta līdz 31.07.2009.

x

7.6.3. Atcelsim atjaunojamos energoresursus diskriminējošus normatīvos aktus, kā arī vienādosim nodokļu likmes visiem kurināmā veidiem.

7.6.3.1. Apstiprināt MK grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", lai precizētu samazinātās PVN likmes piemērošanu kurināmajam

FM

01.09.2009.

Izpildīts. Saeima 16.06.2009. ir pieņēmusi grozījumus likumā "Par PVN" (izsludināts 30.06.2009.), kas nosaka PVN samazinātās likmes piemērošanu arī koksnes kurināmajam - malkai (pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā), koksnes šķeldai vai skaidām, zāģskaidām un koksnes atlikumiem, kā arī zāģskaidām un koksnes atlikumiem aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā

x

7.6.3.2. Izstrādāt un iesniegt FM priekšlikumus par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu energoresursiem

EM

15.04.2009.

Izpildīts. Izstrādāti priekšlikumi un 05.02.2009. nosūtīti FM (EM vēstule Nr.423-1-1130).

x

7.6.4. Atbalstīsim Baltijas energosistēmu integrējošu starpsavienojumu izveidi.

7.6.4.1. Nodrošināt Latvijas pārstāvju līdzdalību Baltijas starpsavienojumu rīcības plāna sagatavošanā

EM

30.06.2009.

Izpildīts. Latvijas pārstāvji piedalījušies Baltijas starpsavienojumu plāna darba grupās un snieguši priekšlikumus plāna izstrādē. Pēdējā sēde notika 02.06.2009.

x

7.6.4.2. Nodrošināt MK informēšanu par Baltijas starpsavienojumu rīcības plāna sagatavošanas rezultātiem

EM

01.08.2009.

Izpildīts. Baltijas jūras reģiona 8 valstu vadītāji un EK vadītājs J.M.Barozo Briselē 17.06.2009. parakstīja Saprašanās memorandu par Baltijas starpsavienojumu rīcības plānu. No Latvijas puses šo dokumentu parakstīja MP V.Dombrovskis. MK ir informēts par Baltijas starpsavienojuma plāna sagatavošanas rezultātiem,
EM sagatavotie informatīvie ziņojumi jautājumā par Baltijas starpsavienojumu rīcības plānu skatīti MK 02.06.2009. un 09.06.2009. sēdēs
(attiecīgi protokols Nr.37 63.§ un
Nr.39 128.§ , konfidenciāli, 190-k).

x

7.6.5. Veiksim pasākumus centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai.

7.6.5.1. Uzsākt aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" īstenošanu

EM

15.04.2009.

Izpildīts. Uzsākta aktivitātes īstenošana saskaņā ar pieņemtajiem MK 17.02.2009. noteikumi Nr.162, projektu konkurss izsludināts 14.04.2009., projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 26.05.2009., saņemti 35 projektu iesniegumi.

2

7.6.6. Izveidosim un iedzīvināsim atbalsta mehānismus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem dzīvojamajām, publiskajām un ražošanas ēkām.

7.6.6.1. Uzsākt aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanu

EM

15.04.2009.

Izpildīts. Uzsākta aktivitātes īstenošana saskaņā ar pieņemtajiem MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.138, projektu konkurss izsludināts 14.04.2009., pirmajā kārtā saņemti 17 projektu iesniegumi. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek trīs kārtās līdz 17.08.2009. (1.atlases kārta 14.04.-14.05., 2. atlases kārta 15.05.-15.06., 3. atlases kārta 16.06.-16.07., 4. atlases kārta no 17.07.-17.08.).

2

7.6.6.2. Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu veikšanu, energoefektivitātes novērtējumu precizēšanu, tehnisko projektu līdzfinansēšanu

EM

31.12.2009.

x

7.6.7. Izstrādāsim un ieviesīsim valsts energoresursu (gan gala enerģijas lietotāja, gan kurināmā) patērētāja pārvaldības shēmu.

7.6.7.1. Izstrādāt un ieviest valsts energoresursu (gan gala enerģijas lietotāja, gan kurināmā) patērētāja pārvaldības shēmu, lai komercializētu ar enerģijas patēriņa samazinājumu saistītās aktivitātes, izvairītos no ierobežojumiem un šķēršļiem, t.sk. publiskajā sektorā ieviest energopakalpojumu sistēmu

EM

01.09.2010.

x

Finansēs

8.1. Nodrošināsim virzību uz pretciklisku fiskālo politiku, sabalansējot budžetu un veidojot budžeta pārpalikumu ekonomiskās izaugsmes laikā, un izmantojot mērenu budžeta deficītu kā ekonomikas stimulācijas līdzekli stagnācijas vai recesijas laikā.

8.1.1. Apstiprināt MK grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību

FM

01.06.2009.

Izpildīts. Atbilstoši likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"' 50.pantam

x

8.2. Nodrošināsim virzību uz ilgspējīgu fiskālo politiku, nosakot, ka valsts budžeta izdevumu pieauguma temps nedrīkst pārsniegt vidēja termiņa nominālā IKP pieauguma tempu

8.2.1. Skatīt pasākumu Nr.8.1.1.

FM

01.06.2009.

Izpildīts. Atbilstoši likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"' 50.pantam

4

8.3. Ekonomikas attīstības veicināšanai nodrošināsim relatīvi zemu nodokļu slogu, tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā apsverot atsevišķu nodokļu ieviešanu vai paaugstināšanu.

8.3.1. Apstiprināt MK grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paplašinot nodokļa bāzi ar ienākumu no kapitāla un kapitāla pieauguma

FM

31.10.2009.

4

8.3.2. Apstiprināt MK grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paplašinot nodokļa bāzi ar dzīvojamām mājām

FM

31.10.2009.

4

8.3.3. Apstiprināt MK grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", lai izlīdzinātu nodokļu režīmu, veicinot banku kreditoru ilgtermiņa atbalstu dzīvotspējīgām bankām

FM

01.06.2009.

Izpildīts. 27.05.2009 MK protokols Nr.34, 34.§

x

8.4. Aktīvi vērsīsimies pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot "aplokšņu" algu, PVN krāpšanas un kontrabandas apkarošanai. Vienlaikus ievērosim samērīguma principu attiecībā uz piemērojamajiem sodiem.

8.4.1. Izstrādāt un iesniegt Saeimai priekšlikumus grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kas paredz diferencētu nodokļu maksātāju atbildību par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam

FM

01.05.2009.

Izpildīts. Izdarīti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām". Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 21.maijā

x

8.4.2. Izveidot un VID darbā ieviest agrīnās brīdināšanas sistēmu PVN maksātāju kontrolei to pārreģistrācijas gadījumos

FM

30.09.2009.

x

8.4.3. Skatīt pasākumu Nr. 12.1.2.2.

LM

30.12.2009.

x

8.4.4. Skatīt pasākumu Nr. 12.2.1.1.

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai pagarinātu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas periodu, kas tiek izmantots pabalstu un atlīdzību aprēķināšanai, tādejādi samazinot valsts budžeta izkrāpšanas iespējas Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumos "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un "Par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (visi spēkā no 01.07.2009.).

x

8.4.5. Atbalstīsim Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai darījumos ar kokmateriāliem reversās kārtības piemērošanu, tādējādi neizņemot finanšu līdzekļu pievienotās vērtības produktu ķēdē eksporta precēm.

ZM

01.09.2009

3

8.5. Valsts tēriņu samazināšanā pirmkārt koncentrēsimies uz nelietderīgu un valsts attīstību neveicinošu tēriņu izskaušanu. Īstenosim fiskālo politiku, kas vērsta uz stabilu makroekonomisko izaugsmi.

8.5.1. Apstiprināt MK likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" un sagatavošanas procesā izvērtēt ministriju izdevumus ar mērķi nodrošināt izdevumu efektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanu

FM

02.06.2009.

Izpildīts. Likumprojeks "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" ietver nosacījumus atbilstoši MK 2009.gada 30.aprīļa sēdē nolemtajam (prot.Nr.28, 3.§).

3

8.5.2. Lai nodrošinātu VID funkciju visefektīvāko izpildi, veidot elastīgu centralizētu horizontālas vadības struktūru, optimāli līdzsvarojot klientu apkalpošanas, kontroles un atbalsta funkcijas, un pilnībā izmantojot organizācijas zināšanas, profesionālās kompetences, spējas un resursus, līdz ar to samazinot līdz 1200 VID štata vietām pret 2009.gada sākumu

FM

30.11.2009.

x

8.6. Virzīsimies uz iespējami ātru eiro ieviešanu, nodrošinot Māstrihtas kritēriju izpildi tuvā nākotnē un nosakot 2012.gadu kā indikatīvo termiņu eiro ieviešanai.

8.6.1. Īstenot vienotās Eiropas valūtas ieviešanas procesu Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu. Reizi pusgadā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālā eiro plāna ieviešanas plāna izpildi

FM

30.08.2010.

x

8.7. Noteiksim vienotus valstij un pašvaldībām piederošā nekustamā īpašuma objektu (izņemot dzīvojamo telpu) iznomāšanas un nomāšanas pamatnoteikumus.

8.7.1. Apstiprināt MK likumprojektu "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums" un likumprojektu "'Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", lai nodrošinātu iznomātāja darbību valsts un sabiedrības interesēs, iznomāšanas atklātumu, vienlīdzīgu attieksmi pret nomas pretendentiem un lietderīgu mantas iznomāšanu

FM

30.12.2009.

x

8.7.2. Pieņemt MK Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likuma ieviešanai vajadzīgos MK noteikumus

FM

30.12.2009.

x

8.8. Ieviesīsim vispārēju iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu.

8.8.1. Ieviest vispārējās iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas procesa normatīvajos aktos noteiktās prasības

FM

01.11.2012.

x

Iekšējai drošībai

Noziedzības novēršanā un apkarošanā

9.1.1. Veiksim tūlītējus pasākumus, lai pieaugošās noziedzības apstākļos (2008.gadā noziedzība pieaugusi par 8,5%) uzlabotu sabiedriskās drošību valstī.

9.1.1.1.Veikt padziļinātu sabiedriskās drošības valstī apdraudējumu (noziedzības veidu) un to veicinošo faktoru izvērtējumu un sagatavot ziņojumu valdībai par identificētiem turpmākās rīcības virzieniem

IEM

15.10.2009.

x

9.1.2. Izstrādāsim vienotu programmu prevencijas darba veikšanai visā valsts teritorijā.

9.1.2.1. Izveidot starpinstitūciju darba grupu vienotās programmas prevencijas darba veikšanai

IEM

31.08.2009.

x

9.1.2.2. Vienotās programmas prevencijas darba veikšanai izstrāde

IEM

01.10.2010

1

9.1.3. Ņemot vērā pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu skaita pieaugumu ekonomiskās krīzes apstākļos, veiksim pasākumus, lai uzlabotu Valsts policijas preventīvā darba apjomu un kvalitāti šīs noziedzības formas novēršanā.

9.1.3.1.Izstrādāt un realizēt preventīvo pasākumu kompleksu, lai samazinātu pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu skaitu, tai skaitā pastiprinot iecirkņu inspektoru darba kapacitāti, attīstot policijas palīgu institūciju un plašāk izmantot privāto apsardzes uzņēmumu potenciālu

IEM

31.10.2010.

x

9.1.3.2. Vienotās programmas prevencijas darba veikšanai izstrāde

IEM

31.10.2010.

x

9.1.4. Izstrādāsim grozījumus Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai dekriminalizētu atsevišķus pirmo reizi veiktus nodarījumus, kas ir mazāk bīstami sabiedrībai, ar mērķi atbrīvot lielākus finansiālos un administratīvos resursus cīņai pret sabiedrībai bīstamākiem noziegumiem.

9.1.4.1.Turpināt likumprojektu izstrādi un saskaņošanu, kas paredz zādzību, krāpšanu, piesavināšanos un mantas tīšu iznīcināšanu, mantas bojāšanu sīkā apmērā, dekriminalizēšanu.

IEM

01.06.2009.

Izstrādātos priekšlikumus šajā jomā IeM atsauc kā zaudējušus savu aktualitāti.

x

9.1.4.2.Izvērtēt Krimināllikumu un Kriminālprocesa likumu, lai rastu iespēju mazināt policijas resursu patēriņu maznozīmīgu likumpārkāpumu izmeklēšanā, vienlaikus nodrošinot adekvātu sodu piemērošanas politiku, un sagatavot attiecīgus priekšlikumus izmaiņām likumdošanā

IEM

31.09.2009.

3

9.1.5. Pieaugošas kibernoziedzības un noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīti izmantojot kibervidi, apstākļos, turpināsim realizēt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz šo noziedzības formu mazināšanu un izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, tajā skaitā paaugstināsim policijas darbinieku kvalifikāciju.

9.1.5.1.Izstrādāt un iesniegt MK instrukciju valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanai

RAPLM

01.11.2009.

x

9.1.5.2. Iesniegt MK izskatīšanai priekšlikumus mājaslapu drošības paaugstināšanai.

RAPLM

01.03.2010.

2

9.1.5.1.Saskaņā ar 37. Interpola Eiropas reģionālās konferences rezolūciju, nodrošināt Valsts policijas GKrPP Ekonomikas policijas pārvaldes 6.nodaļai (Kibernoziegumu apkarošana) un Kriminālistikas pārvaldei piekļuvi Interpola komunikāciju sistēmai
I-24-7.

IEM

31.12.2009.

x

9.1.5.2.Sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un RAPLM turpināt dalību projektā par interneta drošību "NET-SAFE" (HOT LINE).

IEM

31.10.2010.

x

9.1.6. Veiksim tūlītējus pasākumus, lai apkarotu noziedzību ekonomikas jomā, ar mērķi novērst tautsaimniecības interešu apdraudējumu, tajā skaitā tirgus deformāciju, kas saistīta ar negodīgas konkurences radīšanu.

9.1.6.1.Sistemātisks Latvijas Republikas ekonomiskās situācijas monitorings, lai identificētu un novērstu finanšu sistēmas stabilitātes apdraudējumu. Ekonomiskās attīstības un suverenitātes apdraudējuma novēršana, finanšu sistēmas stabilitātes apdraudējuma novēršana pasaules ekonomikas recesijas apstākļos.

IEM

31.10.2010.

x

9.1.6.2. Izstrādāt detalizētu Valsts policijas rīcības plānu 2009. - 2010.gadam cīņai ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, lai efektīvi aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesību subjektu tiesiskās intereses

IEM

31.08.2009.

3

9.1.7. Pilnveidosim likumdošanu bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem, paredzot stingrākus sodus personām, kas pastrādājušas noziegumus pret nepilngadīgajiem.

9.1.7.1. Koordinēt (kontrolēt) jaunās "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgiem nodarījumiem valsts programmas 2009. - 2011.gadam" paredzēto pasākumu izpildi, kā arī piedalīties to realizēšanā

IEM

31.12.2009

x

9.1.7.2. Izstrādāt likumprojektu grozījumiem Krimināllikuma XVI nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību", lai noteiktu Krimināllikuma sankciju samērīgumu noziedzīga nodarījuma kaitīgumam

IEM

31.10.2010.

4

9.1.8. Turpināsim aktīvu cīņu ar narkokriminalitāti, sadarbībā ciešāk iesaistot arī pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, īpašu uzmanību veltot cīņai ar narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālo apriti, narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanai.

9.1.8.1. Izstrādāt gala novērtējuma ziņojumu par "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005-2008.gadiem" ieviešanu un programmā noteikto politikas mērķu sasniegšanu.

IEM

01.07.2009.

Izpildīts. Izstrādāts un iesniegts VK. Pieteikts izskatisanai VSS 11.06.2009

x

9.1.8.2. Izstrādāt uz iepriekšējās valsts programmas ieviešanas novērtējumu balstītu, jaunu valsts programmu narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanai un kontrolei.

IEM

01.09.2009.

x

9.1.9. Veiksim pasākumu kompleksu personu seksuālās izmantošanas un cilvēku tirdzniecības aktīvākai novēršanai valstī.

9.1.9.1.Koordinēt (kontrolēt) jaunās "Valsts programmā cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. - 2013.gadam" paredzēto pasākumu izpildi, kā arī piedalīties to realizēšanā

IEM

31.12.2009

x

9.1.9.2. Veikt pasākumu kompleksu cilvēku tirdzniecības un kriminalizētās pornogrāfijas aprites interneta vidē un ar tām saistīto noziedzības formu mazināšanai un izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai, īpašu uzmanību pievēršot bērnu pornogrāfijas, kā visbīstamākā bērnu seksuālās izmantošanas veida izskaušanai internetā

IEM

31.10.2010.

x

9.1.10. Izvērtēsim organizētās noziedzības attīstības tendences, raksturīgākās izpausmes Latvijā un citās valstīs, kā arī iespējamos draudus un riskus, esošajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos.

9.1.10.1. Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta realizācijas ietvaros izstrādāt un ieviest metodoloģiju, lai sarindotu un sakopotu organizētās noziedzības grupas, lai prioritizētu mērķtiecīgāku iedarbību pret tām un tādējādi veicinātu pārrobežu organizētās noziedzības samazināšanu, prevenciju un apkarošanu.

IEM

31.10.2010.

x

9.1.10.2. Veikt ikgadējo Nacionālo organizētās noziedzības draudu novērtējuma sagatavošanu, kā arī sniegt informāciju Eiropas policijas birojam organizētās noziedzības draudu novērtējumu OCTA, ROCTA un Baltijas jūras valstu OCTA sagatavošanai, un piedalīties (TASK FORCE) aktivitātēs

IEM

31.10.2010.

x

9.1.11. Pastiprināsim iekšlietu sistēmas iekšējo kontroli, lai izskaustu korupciju tās darbinieku rindās.

9.1.11.1.Veikt pasākumu kompleksu, tai skaitā operatīvo uzskaišu lietu ietvaros, ar mērķi pārbaudīt konkrētus signālus par iespējamiem negodīgiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem.

IEM

31.10.2010.

x

9.1.12. Apkarojot terorismu, narkotiku izplatīšanu, nelegālo tirdzniecību ar ieročiem, cilvēku tirdzniecību, pilnveidosim sadarbību ar Interpolu, citām Eiropas un starptautiskajām institūcijām un atbilstošiem ārvalstu dienestiem.

9.1.12.1. Otrās paaudzes Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas - SIS II sagatavošana, atbilstoši Šengenas informācijas sistēmas ieviešanas plānā noteiktajiem termiņiem

IEM

30.12.2009.

x

9.1.12.1. Veikt pasākumu kompleksu lai paplašinātu divpusējo attiecību sadarbību ar radniecīgām iestādēm citās valstīs

IEM

31.10.2010.

x

9.1.13. Veicināsim nelegālās imigrācijas novēršanu, darbojoties pret personām, kuras nodrošina nelegālos imigrantus ar darbu un dzīvesvietu, kā arī uzlabojot nelegālo imigrantu atklāšanas, uzskaites un izraidīšanas mehānismu.

9.1.13.1. Sagatavot priekšlikumus grozījumiem ārējos normatīvajos aktos Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, transponēšanai.

IEM

30.12.2009.

x

9.1.13.2. Kvantitatīvi un kvalitatīvi pastiprināt Latvijas Republikas ārējās robežas - ES ārējās robežas kontroli, tai skaitā, palielinot personāla skaitu ārējās robežas šķērsošanas vietās un robežapsardzības nodaļās, pārstrādājot ārējās robežas kontroli reglamentējošos normatīvos aktus,

precizējot Latvijas Republikas valsts robežas likumprojektu un izstrādāt tam pakārtotus Ministru kabineta noteikumus,
pastiprinot robežas kontroles izmantošanā tehnisko līdzekļu un informācijas sistēmu izmantošanu

IEM

30.12.2009.

x

9.1.14. Nodrošināsim likumpārkāpēju kvalitatīvu uzraudzību sabiedrībā, nesamazinot esošo uzraudzības līmeni, attīstot jaunus darba instrumentus probācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgajiem un personām, kuras izdarījušas vardarbīgus un pret dzimumneaizskaramību vērstus noziegumus.

9.2.1.1. Veicot ceļu satiksmes uzraudzību, pastiprināti kontrolēt atļauto braukšanas ātrumu, agresīvu vadīšanu, transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko, vai citu apreibinošo vielu ietekmē, drošības jostu lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot tieši prevencijas darbu metožu pilnveidošanai

IEM

31.10.2010.

x

Sabiedriskās drošības un kārtības garantēšanai

9.2.1. Noteiksim, ka sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskās vietās ir prioritārs tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, kas izvirza īpašas prasības pret to darbiniekiem - profesionalitāti, labu izglītību, godīgumu un vēlmi kalpot sabiedrībai.

9.2.1.2. Piedalīties Satiksmes ministrijas, CSDD u.c. iestāžu organizētajās ceļu satiksmes drošības kampaņās, kas orientētas uz CSN pārkāpumu novēršanu, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanu atrodoties alkohola reibumā vai narkotisko vielu, vai citu apreibinošo vielu ietekmē; atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu; drošības līdzekļu (jostas, ķiveres) lietošanu; agresīvu transportlīdzekļa vadīšanu; mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku pārkāpumiem.

IEM

31.10.2010.

x

9.2.2.1. Izstrādāt līgumu starp Valsts policiju un Zemessardzi par sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Nodrošināt Zemessardzes darbinieku apmācību nepieciešamās sadarbības realizēšanai.

IEM

31.12.2009.

x

9.2.2. Iesaistīsim sabiedriskās kārtības un drošības pasākumos zemessargus, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai reģionos.

9.2.3.1.Ieviest terorisma novēršanas pasākumu plānošanu atbilstoši četru terorisma draudu līmeņu (zils, dzeltens, oranžs, sarkans) sistēmai, veicinot iespēju nodrošināt saskaņotu pretterorisma pasākumu īstenošanu apdraudējuma situācijā.

IEM

31.12.2009.

x

9.2.3. Apzinoties starptautiskā terorisma draudu bīstamību, veidosim drošības sistēmu, paredzot efektīvas krīzes vadības sistēmas.

9.2.3.2. Izvērsta Pretterorisma centra darbība terorisma prevencijas jomā: pastāvīgs terorisma draudu monitorings; pretterorisma darbībās iesaistīto institūciju sadarbības koordinācija; terorisma preventīvo un reaģēšanas pasākumu plānošana un situāciju modelēšana; darbs ar terorisma riska objektiem; pretterorisma mācību organizēšana, pārbaudot terorisma reaģēšanas plānu efektivitāti.

IEM

31.10.2010.

x

9.2.4. Pilnveidosim Valsts un pašvaldību policijas sadarbību likumības un kārtības nodrošināšanā.

9.2.4.1. Uzlabot teritoriālo Valsts policijas struktūrvienību un pašvaldību policijas sadarbību, precizējot funkciju sadali atsevišķās pašvaldību teritorijās, īpašu vērību pievēršot reaģēšanai uz iedzīvotāju pieteikumiem. Minēto pasākumu ietvaros veicināt sadarbības līgumu slēgšanu starp teritoriālajām Valsts policijas struktūrvienībām un to jurisdikcijā esošo teritoriju apkalpojošo pašvaldības policiju, lai precīzi noteiktu minēto institūciju kompetenci

IEM

31.10.2010.

x

9.2.5. Pilnveidosim starpinstitūciju koordinācijas sistēmu un tās vadību, nodrošinot sabiedrisko drošību un kārtību dažādu masu pasākumu laikā.

9.2.5.1.Pretdarbība procesiem un darbībām, kas vērstas uz iedzīvotāju radikalizēšanu un situācijas valstī destabilizēšanu:- politisko procesu monitorings ar mērķi atklāt negatīvas tendences sabiedrībā, informatīvi analītiskā darba aktivizēšana šādu procesu apzināšanai un izpētei;-
pretizlūkošanas un operatīvais darbs personu, reģistrētu vai nereģistrētu organizāciju vidē (sociāli politiskais ekstrēmisms; etniskais ekstrēmisms, reliģiskais ekstrēmisms);- radikāli un ekstrēmistiski tendētu personu, personu grupu, organizāciju kontaktu ārvalstīs apzināšana, to apdraudējuma valsts vai sabiedrības drošībai apzināšana.

IEM

31.10.2010.

x

9.2.5.2. Pārskatīt spēkā esošos normatīvos aktus un speciālos plānošanas dokumentus ar mērķi pilnveidot attiecīgu institūciju darbību ātri mainīgos apstākļos (situāciju modelēšana)

IEM

31.10.2010.

x

Iekšlietu iestāžu darba organizācijai

9.3.1. Izvērtēsim esošo iekšlietu iestāžu struktūras un saimnieciskās darbības atbilstību to funkcijām un uzdevumiem ar mērķi panākt finanšu līdzekļu ekonomiju, vienlaikus nodrošinot efektīvu to darbību.

9.3.1.1. Optimizēt audita un citu inspicēšanas struktūrvienību darbu ministrijas centrālajā aparātā un ministrijas padotībā esošajās iestādēs ar mērķi paaugstināt to darbības efektivitāti

IEM

01.07.2009

Izpildīts. Audita un citu inspicēšanas struktūrvienības optimizētas atbilstoši valdības pieņemtajiem uzstādijumiem un to funkcijas tiks veiktas atbilstoši piejamajiem materiālajiem un cilvekresursiem. IeM reorganizācija ir veikta un stājas spēkā ar 01.07.2009.

x

9.3.1.2. Ministrijas padotībā esošajām iestādēm apzināt esošo situāciju un sagatavot izvērstus pārskatus par iestāžu struktūrvienību (t.sk. saimniecisko) darbības atbilstību to funkcijām un uzdevumiem ar priekšlikumiem vērstiem uz struktūrvienību darba efektivitātes paaugstināšanu un funkciju dublēšanas novēršanu, t.sk. reģionālajā līmenī

IEM

01.06.2009

Izpildīts. Sagatavotais informatīvais ziņojums izskatīts MK sēdē 02.06.2009. Finanšu ministrijai iesniegti precizetie pārskati par funkciju optimizāciju.

x

9.3.2. Nodrošināsim efektīvu funkciju sadali un informācijas apmaiņu visām tiesību aizsardzības iestādēm.

9.3.2.1. Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmas - FADO ieviešanas pasākumu kompleksa organizācija un realizācija, nodrošinot pieeju FADO. Ierobežotās pieejamības portālam iFADO un izveidojot FADO nacionālo sistēmu

IEM

31.12.2009

x

9.3.2.2. Piedalīties pasākumos, lai aizstātu likumu "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants" ar ES Padomes lēmumu "Par Eiropas policijas biroju (Eiropola) izveidi" no 01.01.2010.

IEM

01.01.2010.

x

9.3.3. Atbalstīsim visa veida inovācijas un ES līdzekļu piesaisti iekšlietu iestādēs.

9.3.3.1. Nodrošināt pārstāvību ES Padomes un EK darba grupās un komisijās, kā arī citu ES institūciju rīkotajās aktivitātēs un Šengenas novērtēšanā (Bulgārijā,Rumānijā, Francijā un Vācijā). Nodrošināt dalību Baltijas jūras valstu padomes, Robežkontroles sadarbības konferences, Baltijas Ministru padomes sanāksmēs un to ietvaros rīkotajos pasākumos

IEM

31.12.2009

x

9.3.3.2. Veikt Solidaritātes un migrācijas plūsmas pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam realizāciju un piedalīties šādu fondu īstenošanā: 1. Ārējo robežu fonds (Border Fund) 2007.- 2013. gadam; 2.Atgriešanās fonds (Return Fund) 2008. - 2013. gadam; 3. Bēgļu fonds (Refugie Fund) 2008. - 2013. gadam.

IEM

31.12.2009

x

9.3.4. Uzlabosim iekšlietu iestāžu sadarbību ar pašvaldībām, citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kā arī saikni ar iedzīvotājiem.

9.3.4.1. Praktizēt,ne retāk kā reizi ceturksn, iekšlietu iestāžu atskaites par sadarbības jautājumiem ar pašvaldībām, citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kā arī saikni ar iedzīvotājiem.

IEM

31.12.2009

x

9.3.4.2. Sabiedriski konsultatīvās padomes ietvaros īpašu uzmanību pievērst iekšlietu kompetences jomā veicamo pasākumu kompleksam reģionālajā līmenī.

IEM

31.12.2009

x

9.3.5. Uzlabosim iekšlietu iestāžu atbildību sabiedrības priekšā, attīstot jaunas formālās un neformālās atskaitīšanās formas.

9.3.5.1. Izstrādājot Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa plānošanas dokumentus ( plāni, programmas, koncepcijas) nodrošināt minētā procesa caurskatāmību, obligāti iesaistīt dokumentu izstrādē nevalstisko organizāciju pārstāvjus

IEM

31.12.2009

x

9.3.5.2. Izstrādāt apmācības programmu pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu personāla apmācībai

IEM

01.06.2009

Izpildīts. Apmācības programma izstrādāta 2009.gada maijā.

x

Izglītības, zinātnes, jaunatnes politikas un sporta attīstībai

10.1. Sekmēsim kvalitatīvu, pieejamu un resursefektīvu visu pakāpju izglītības un zinātnes attīstību valsts ilgtspējai un konkurētspējai, nodrošinot intelektuālo un materiālo resursu uzturēšanu krīzes apstākļos:

10.1.1. Izstrādāsim un līdz 2010.gada oktobrim iesniegsim MK apstiprināšanai MK noteikumu projektu "Par darba samaksas un darba laika uzskaites sistēmas prasībām zinātniskajiem darbiniekiem un akadēmiskajos amatos strādājošajiem darbiniekiem no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem finansētajos pētījumu projektos", lai nodrošinātu resursefektīvu zinātnisko darbinieku atalgojuma sistēmas attīstību.

IZM

01.10.2010.

2

10.1.2. Izstrādāsim un līdz 2009.gada septembrim iesniegsim MK apstiprināšanai MK 27.09.2005. noteikumu Nr.735 grozījumus, lai novērstu finansēšanas modelim "Nauda seko skolēnam" neatbilstošas normas.

IZM

30.08.2009.

2

10.1.3. Izstrādāsim un līdz 2009.gada augustam iesniegsim MK apstiprināšanai MK 24.08.2004. noteikumu Nr.746 grozījumus, lai precizētu pedagogu darba samaksas kārtību.

IZM

30.07.2009.

2

10.1.4. Nodrošināsim vienotu skolu tīkla plānošanu, līdz 2009.gada augustam izstrādāsim un iesniegsim MK apstiprināšanai profesionālās izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas plānu un attiecīgo normatīvo aktu paketi, saskaņā ar kuru tiek reorganizētas virkne profesionālās izglītības iestāžu ar nelielu skaitu izglītojamo un augstākām izmaksām, salīdzinot ar citu profesionālās izglītības iestāžu izmaksām uz vienu izglītojamo, lai optimizētu profesionālās izglītības iestāžu tīklu.

IZM

30.07.2009.

x

10.2. Sadarbībā ar pašvaldībām sakārtosim izglītības iestāžu tīklu, variējot izglītības programmu piedāvājumu, nodrošinot skolu telpu racionālu izmantošanu gan vispārējās, gan profesionālās izglītības mērķiem. Izmantosim publiskās un privātās partnerības iespējas.

10.2.1.Nodrošināt pasākumu plāna "Pasākumu plāns valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.-2010.gadam" aktualizēšanu un pilnveidošanu pašreizējās valsts finanšu ekonomiskās situācijas kontekstā.

RAPLM

01.12.2009.

3

10.3. Īstenosim efektīvu Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu funkciju izpildi, mazinot birokrātisko aparātu, kā arī nodrošinot valsts budžeta līdzekļu optimālu izlietojumu.

10.3.1.Līdz 2009.gada maijam izstrādāsim IZM un tās padotības iestāžu organizatoriskās struktūras optimizācijas plānu, lai mazinātu birokrātisko aparātu un šķēršļus, kā arī, lai nodrošinātu valsts budžeta optimālu izlietojumu (optimālu plānošanas, izpildes un kontroles procesu).

IZM

01.05.2009.

Izpildīts. 1.MK rīkojums Nr.249 Rīgā 2009.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 8.§); 2.MK rīkojums Nr.356 Rīgā 2009.gada 29.maijā (prot. Nr.35 1.§); 3.MK rīkojums Nr.357 Rīgā 2009.gada 29.maijā (prot. Nr.35 2.§); 4.MK rīkojums Nr.358 Rīgā 2009.gada 29.maijā (prot. Nr.35 3.§); 5.TA-1673, TA-1677, TA-1690, TA-1764, TA-1681.

x

10.4. Veicināsim novadu pamatskolu, īpaši sākumskolu, saglabāšanu pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai, atbalstot skolu filiāļu un apvienoto klašu izveidi skolās ar nelielu skolēnu skaitu, kā arī metodikas "viens skolotājs māca vairākus priekšmetus 1.-6.klašu grupā" plašāku izmantošanu.

10.4.1. Līdz 2009.gada septembrim, izdarot aprēķinus finansēšanas modeļa "Nauda seko skolēnam" ieviešanai, izmantosim atbilstošus koeficientus, lai veicinātu pamatskolu saglabāšanu novados.

IZM

01.09.2009.

x

10.4.2. Izstrādāsim un līdz 2009.gada jūnijam iesniegsim MK apstiprināšanai MK 03.10.2000. noteikumu Nr.347 grozījumus, lai veicinātu metodikas "viens skolotājs māca vairākus priekšmetus 1.-6.klašu grupā" plašāku izmantošanu, un lai pedagogi ar 1.-4.klases skolotāja kvalifikāciju pēc profesionālās pilnveides kursu apguves drīkstētu pasniegt mācību priekšmetus arī 5., 6.klasē.

IZM

01.06.2009.

Izpildīts. Ministru Kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.277 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai""

4

10.5. Modernizēsim un pielāgosim izglītības saturu visās izglītības pakāpēs atbilstoši skolēnu spējām, vajadzībām un interesēm.

10.5.1. Līdz 2010.gada oktobrim pilnveidotosim mācību saturu un tā apguves kvalitāti fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā 7. - 9.klasēs, un izstrādāsim un aprobēsim mācību un metodiskos materiālus (tajā skaitā e-vidē), lai nodrošinātu mācību satura un mācību līdzekļu atbilstību mūsdienu prasībām.

IZM

01.10.2010.

4

10.5.2. Izstrādāsim un līdz 2009.gada decembrim iesniegsim MK informatīvo ziņojumu par pamatizglītības diferenciāciju 7.-9.klašu posmā, lai paredzētu iespēju piedāvāt gan vispārējās, gan profesionālās ievirzes izglītības programmas.

IZM

01.12.2009.

5

10.6. Sadarbībā ar nozaru deleģētiem pārstāvjiem pārskatīsim sākotnējās profesionālās izglītības saturu, pārejot uz moduļu sistēmu - samazinot bāzes programmu skaitu, elastīgi iekļaujot programmās profesionālās specializācijas apmācību kursus (moduļus), kas veicinātu atbilstību darba tirgus prasībām, būtu izmantojami pieaugušo tālākizglītībai un rosinātu uzņēmējus nodrošināt mācīšanos darba vietās.

10.6.1. Līdz 2009.gada decembrim uzsāksim Nacionālās kvalifikāciju sistēmas izveidi, profesionālās izglītības satura pilnveidi un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālo partneru iesaisti un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prāsībām.

IZM

01.12.2009.

5

10.6.2. Līdz 2010.gada oktobrim atbilstoši Nacionālajai kvalifikāciju struktūrai samazināsim bāzes programmu skaitu, vienlaikus iekļaujot programmās īsus profesionālās specializācijas apmācību kursus (moduļus), lai nodrošinātu profesionālās izglītības programmu atbilstību darba tirgus ilgtermiņa un īstermiņa pieprasījumam.

IZM

01.10.2010.

x

10.7. Nodrošināsim tālākizglītības pieejamību ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanai un iekļaušanai darba tirgū, veidojot valsts pasūtījumu profesionālās pilnveides īstenošanai. Ieviesīsim neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu.

10.7.1. Skatīt pasākumu Nr. 12.3.1.1.

LM

30.12.2009.

x

10.7.2.Izstrādāsim un līdz 2009.gada augustam iesniegsim MK likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", lai turpmāk, paredzot profesionālās kvalifikācijas saņemšanas iespēju, izvērtējot personas neformālā veidā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

IZM

01.08.2009.

x

10.7.3.Pēc likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" apstiprināšanas, izstrādāsim kārtību, kādā valsts finansē profesionālās pilnveides programmas un nosaka izvirzāmos kritērijus, lai varētu pretendēt uz šādu finansējumu.

IZM

01.10.2010.

x

10.8. Saglabāsim vienotu pedagogu darba samaksas sistēmu.

10.8.1. Skatīt pasākumu Nr.3.8.1.

FM

01.10.2009.

x

10.8.2. Skatīt 10.1.3.pasākumu.

IZM

30.07.2009.

x

10.9. Nodrošināsim efektīvu izglītības procesa pārvaldību, mazinot administratīvo slogu un birokrātiskos šķēršļus pedagoģiskajā un skolu darbībā.

10.9.1. Izstrādāsim un līdz 2009.gada decembrim iesniegsim MK apstiprināšanai MK 16.08.2005. noteikumu Nr.612 grozījumus, lai novērstu vairākkārtēju profesionālās izglītības iestāžu akreditāciju, akreditējot profesionālās izglītības porgrammas.

IZM

01.12.2009.

x

10.10. Veicināsim izglītību bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot viņu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

10.10.1. Izstrādāsim un līdz 2009.gada decembrim iesniegsim MK apstiprināšanai MK 19.12.2006. noteiktumu Nr.1027 grozījumus, lai nodrošinātu bērna vajadzībām atbilstošu izglītības saturu un tā īstenošanu.

IZM

01.12.2009.

x

10.11. Sekmēsim augstākās izglītības programmu īstenošanu, paredzot regulāru programmu un valsts budžeta finansēto vietu skaita pasūtījuma aktualizāciju. Veicināsim Latvijas augstākās izglītības eksportu.

10.11.1.Līdz 2010.gada janvārim izstrādāsim valsts budžeta finansēto vietu sadalījumu pa studiju virzieniem un augstākās izglītības institūcijām 2010.gadā, lai nodrošinātu Latvijas attīstības un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

IZM

30.01.2010.

x

10.12. Sekmēsim to zinātnes sasniegumu un inovāciju pārnesi tautsaimniecībai, kas nodrošinātu augstas pievienotās vērtības produktu piedāvājumu. Veicināsim zinātniskās darbības rezultativitāti un kvalitāti, kā arī konkurētspēju Eiropas zinātnes telpā.

10.12.1. Līdz 2009.gada septembrim izstrādāsim un iesniegsim MK apstiprināšanai MK rīkojuma projektu "Par zinātnes prioritārajiem virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu finansēšanai 2010.-2013.gadā", lai veicinātu zinātniskās darbības nodrošināšanai piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

IZM

01.09.2009.

x

10.12.2. Līdz 2009.gada beigām izstrādāsim un iesniegsim MK apstiprināšanai Valsts pētījumu programmas par prioritātēm atzītos zinātnes virzienos, lai paaugstinātu zinātniskās darbības rezultivitāti.

IZM

30.12.2009.

x

10.12.3. Līdz 2009.gada beigām īstenosim 19 Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu 7.IP, EUREKA, COST projektus, lai paaugstinātu Latvijas zinātnieku konkurētspēju Eiropas zinātnes telpā.

IZM

30.12.2009.

x

10.13. Veicināsim zinātnisko darbu augstākās izglītības iestādēs, lai celtu akadēmiskā personāla kvalifikāciju un spētu sagatavot jaunus zinātniekus.

10.13.1. Līdz 2010.gada oktobrim izvērtēsim iespējas atjaunot finansējumu IZM valsts budžeta apakšprogrammā 03.03.00. "Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās" ar 2011.gadu, lai veicinātu zinātnisko darbu augstākās izglītības iestādēs un palielinātu augsti kvalificētu speciālistu skaitu Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.

IZM

01.10.2010.

x

10.14. Paātrināsim ES struktūrfondu un citu starptautisko finanšu līdzekļu ieguldīšanu gan cilvēkresursos, gan infrastruktūrā visās izglītības pakāpēs un zinātnē, lai sniegtu atbalstu zināšanu ekonomikas straujākai attīstībai, kā arī - jauniešu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū.

10.14.1. Līdz 2010.gada oktobrim un turpmāk nodrošināsim IZM pārziņā esošo ES struktūrfondu aktivitāšu īstenošanu, veiksim regulāru sasniegto rezultātu analīzi un reizi ceturksnī iesniegsim ziņojumu ES fondu vadošajā iestādē - Finanšu ministrijā, lai īstenotu struktūrfondu politikas pārraudzību.

IZM

01.10.2010.

x

10.15. Saglabāsim bērniem un jauniešiem iespējas interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, lai sekmētu personības attīstību un socializāciju, vērtību orientāciju, lietderīga brīvā laika pavadīšanu un karjeras izaugsmi. Stiprināsim nacionālo jaunatnes organizāciju kapacitāti. Nodrošināsim X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi 2010.gadā.

10.15.1. Skatīt 10.18.1. pasākumu.

IZM

01.10.2010.

x

10.15.2. Veicināt jauniešu iesaistīšanos ES programmā "Jaunatne darbībā", organizējot projektu konkursus, informatīvos pasākumus un publicējot informatīvos materiālus. Sadarbībā ar JSPA.

IZM

01.10.2010.

x

10.15.3. Organizēsim X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas pasākumus no 2009.gada marta līdz 2010.gada 11.jūlijam (skates, konkursus, modelēšanas koncertus, izstādes), t.sk., veiksim pirmssvētku sagatavošanas pasākumus: organizēsim repertuāra sagatavošanu un izdošanu, pedagogu kursus un seminārus repertuāra apgūšanai, izveidosim svētku mājas lapu u.c. publicitātes pasākumus, lai nodrošinātu svētku norisi.

IZM

11.07.2010.

x

10.15.4. Līdz 2010.gada martam īstenosim pasākumu sistēmu bērnu un jauniešu interešu izglītības koordinēšanā, lai pēc administratīvi teritoriālās reformas nodrošinātu metodisko atbalstu interešu izglītības īstenošanai un attīstībai.

IZM

01.03.2010.

x

10.16. Nodrošināsim valsts un pašvaldību institūciju sadarbību kvalitatīvai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai skolai.

10.16.1.Līdz 2009.gada decembrim izstrādāsim pirmsskolas izglītības satura programmu un metodiskolas materiālus skolotājiem, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas pēctecību.

IZM

01.12.2009.

x

10.17. Nostiprināsim valodas politikas saikni ar izglītības politiku.

10.17.1.Līdz 2010.gada oktobrim sadarbībā ar valsts valodas politikas īstenotājiestadēm sagatavosim un iesniegsim MK plāna projektu Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2005.-2014.gadam īstenošanai 2011.-2014.gadā, lai nodrošinātu plānveidīgu un pēctecīgu valsts valodas un izglītības politikas mērķu sasniegšanu.

IZM

01.10.2010.

x

10.17.2.Līdz 2009.gada decembrim sagatavosim un iesniegsim MK apstiprināšanai MK rīkojuma projektu par grozījumiem Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014.gadam, lai aktualizētu veicamos uzdevumus un rīcības virzienus un, lai nodrošinātu sasaisti ar 2.5.uzdevuma īstenošanu.

IZM

20.11.2009.

1

10.18. Pilnveidosim valsts atbalsta mehānismu jaunatnes politikas īstenošanai, nacionālu jaunatnes organizāciju attīstībai un līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

10.18.1. Pieņemt Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018.gadam, lai noteiktu valsts jaunatnes politikas pamatvirzienus nākamajiem desmit gadiem, nodrošinot arī valsts atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni īstenošanā.

IZM

01.10.2010.

Izpildīts. 2009.gada 20.aprīlī ar MK rīkojumu Nr.246 ir apstiprinātas BM izstrādātās Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam.Jaunatnes politikas valsts programma 2005.-2009.gadam.

Jaunatnes politikas valsts programma 2009.gadam.

x

10.19. Atbalstīsim veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanu, īstenojot Nacionālo sporta attīstības programmu, kā galveno izvirzot bērnu, jaunatnes un tautas sportu.

10.19.1. Līdz 2009.gada decembrim izstrādāsim un iesniegsim MK apstiprināšanai "Sporta politikas pamatnostādnes 2010.-2020.gadam", lai nodrošinātu sporta nozares prioritāšu, īpaši bērnu, jaunatnes un tautas sporta attīstību.

IZM

31.12.2009.

x

10.20. Pilnveidosim valsts sporta pārvaldīšanas struktūru un funkcijas; palielināsim nevalstisko organizāciju lomu valsts sporta politikas veidošanā un īstenošanā, paredzot valstiski nozīmīgu funkciju deleģēšanu sporta organizācijām; tālāk attīstīsim sporta izglītības un sporta speciālistu sagatavošanas sistēmu.

10.20.1. Līdz 2009.gada jūnijam izstrādāsim IZM padotībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto iestāžu iespējamo reorganizācijas modeli, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu sporta politikas īstenošanu, paredzot atsevišķu šo iestāžu uzdevumu deleģēšanu nevalstiskajām sporta organizācijām.

IZM

01.06.2009.

Daļēji izpildīts. Darbs turpinās. Veikta Sporta pārvaldes reorganizācija (reorganizācijas rezultātā sadalīti Sporta pārvaldes struktūrvienību uzdevumi starp Izglītības un zinātnes ministriju, valsts aģentūru "Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs" un biedrību "Latvijas Sporta federāciju padome", kā arī likvidētas 17 amata vietas), izstrādāti Ministru kabineta rīkojumi un citi normatīvie akti: Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojums Nr. 879 "Par Sporta pārvaldes reorganizāciju" Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1084 "Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.118 "Sporta pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem; Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1085 "Par Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.707 "Noteikumi par Sporta pārvaldes sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem";

x

10.20.2. Līdz 2009.gada decembrim veiksim IZM padotībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto iestāžu reorganizāciju atbilstoši izstrādātajam reorganizācijas modelim, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu sporta politikas īstenošanu.

IZM

31.12.2009.

x

10.20.3. Līdz 2009.gada decembrim veiksim esošās sporta izglītības sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai, t.sk., izstrādājot nepieciešamos normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu sporta politikas īstenošanu.

IZM

31.12.2009.

1

Kultūrā

Kultūrizglītībā

11.1.1. Kultūrizglītību kā Latvijas identitātes nozīmīga sastāvdaļu noteiksim par kultūras jomas galveno prioritāti.

11.1.1.1. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai MK Kultūrizglītības attīstības programmu 2010.-2013.gadam

KM

15.12.2009.

x

11.1.2. Īstenosim kultūras nozares restrukturizāciju un resursu optimizāciju, nodrošināsim vienlīdzīgu algu veidošanās mehānismu vispārējā un kultūrizglītības jomā.

11.1.2.1. Skatīt pasākumu Nr.3.8.1.

FM

01.10.2009.

3

11.1.2.2. Veikt KM padotībā esošās muzeju nozares restrukturizāciju

KM

30.12.2009.

3

11.1.2.2. Veikt arhīvu nozares restrukturizāciju

KM

01.10.2010.

3

11.1.2.3. Veikt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības visaptverošu analīzi un izstrādāt profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības diferencēšanas modeli

KM

01.10.2010.

5

11.1.3. Nodrošināsim Latvijas nemateriālā kultūras mantojumu saglabāšanu - Dziesmu un deju svētku tradīcijas, amatiermākslas jomu darbību u.c., izstrādājot un pieņemot likumu "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu".

11.1.3.1. Izstrādāt un iesniegt MK likumprojektu "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu"

KM

30.09.2010.

5

11.1.3.2. Sagatavot grozījumus Dziesmu un deju svētku likumā

KM

30.09.2009.

Likuma sadaļas "Pārejas noteikumi" 4.punktā veikti grozījumi (16.06.2009. likuma redakcija): "No 2009.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim šā likuma 9.panta otrās daļas 9.punkts netiek piemērots."

4

11.1.4. Veicināsim kultūras dzīvotspēju un pieejamību visā Latvijas teritorijā.

11.1.4.1. Īstenot reģionālās kultūras atbalsta programmas ar VKKF atbalstu

KM

01.10.2010.

4

11.1.4.2. Sniegt atbalstu amatiermākslas kustībai un profesionālajiem kolektīviem Latvijas reģionos

KM

01.10.2010.

4

11.1.4.3. Izstrādāt un iesniegt MK noteikumu projektu par mērķdotāciju sadali pašvaldību kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai

KM

01.10.2009.

MK noteikumi netiek gatavoti sakarā ar punktā 11.1.3.2. minētajiem grozījumiem Dziesmu un deju svētku likumā. Pasākuma izpilde tiks uzsākt ne ātrāk kā 2012.gadā

x

11.1.4.4. Turpināsim ilgtermiņa projektu "Muzejs mūsu bagāžā" nodrošinot skolēniem Latvijas novados iespējas iepazīt Dabas muzeja krājumu bagātības.

VIDM

28.12.2009.

x

11.1.5. Izmantosim ES struktūrfondu finansējumu kultūras un radošās industrijas pedagogu tālākizglītībā.

11.1.5.1. Uzsākt ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes 1.2.1.1.2. "Profesionālā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" īstenošanu kultūras un radošās industrijas izglītības pedagogiem, sadarbībā ar kultūras un radošās industrijas izglītības metodiskajiem centriem un nozares augstskolām. Līdz 2013.gadam.

KM

01.10.2010.

x

11.1.6. Veidosim sabiedrības izpratni par kultūru un jaunradi kā zināšanu ekonomikas pilnvērtīgu sastāvdaļu, mainot tradicionālo uzskatu par kultūru kā tikai patērējošu nozari.

11.1.6.1 Sadarbībā ar nozares NVO organizēt vismaz vienu pasākumu gadā sabiedrības izpratnes veidošanai par kultūras tautsaimniecisko potenciālu

KM

01.10.2010.

x

11.1.6.2. Izveidot regulāri aktualizējamu radošās industrijas sadaļu KM mājas lapā

KM

01.05.2009.

Izpildīts. Kopš 01.05.2009. ir izveidota radošās industrijas sadaļa KM mājas lapā, kas regulāri tiek aktualizēta.

x

11.1.7. Nodrošināsim kultūras resursu plašāku pieejamību internetā, attīstīstot kultūrs portālus un turpinot projektu "Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās".

11.1.7.1. Turpināt projektu "Latvijas filmas Latvijas
bibliotēkās" un attīstīt portālu www.filmas.lv, papildinot pašvaldību bibliotēkās pieejamo filmu kolekciju ar 70 Latvijas jaunāko laiku filmām

KM

01.10.2010.

x

11.1.7.2. Nodrošināt portālu www.kultura.lv un www.kriic.lv darbību, veidojot visaptverošu resursu par aktualitātēm kultūras, kultūrizglītības un radošās industrijas jomās

KM

01.10.2010.

x

11.1.8. Pabeigsim Latvijas kultūras kanona izveidošanu.

11.1.8.1. Izveidot portālu www.kulturaskanons.lv kā aptverošu informācijas resursu par Latvijas kultūras kanonu

KM

30.12.2009.

2

Kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai

11.2.1. Izvērtēsim iespēju racionāli izmantot piešķirtos resursus Latvijas nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības projekta īstenošanā.

11.2.1.1. Uzsākt LNB ēkas karkasa būvdarbus un būvniecību (aprīlis); uzsākt ēkas fasādes darbus (augusts); pabeigt infrastruktūras būvprojektu (decembris)

KM

30.12.2009.

2

11.2.1.2. Uzsākt LNB ēkas inženiertehnisko sistēmu izbūvi (janvāris); pabeigt ēkas karkasu (jūlijs); pabeigt ēkas jumta segumu (augusts); pabeigt ēkas fasādes darbus (decembris)

KM

01.10.2010.

x

11.2.2. Pieejamo finanšu resursu ietvaros izveidosim Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu, kurā ietilpst arī uzsāktā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve.

11.2.2.1. Izstrādāt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla skiču un tehnisko projektu

FM

01.10.2009.

x

11.2.2.2. Pabeigt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecību

FM

01.02.2011.

x

11.2.2.3. Izstrādāt Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves tehnisko projektu

FM

01.07.2010.

x

11.2.2.4. Izstrādāt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla tehnisko projektu, izsludināt iepirkuma konkursu par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas tehnisko projektu, izstrādāt to. Vienoti uzsākt būvniecību memoriālam un muzeja ēkas rekonstrukcijai 2011.gadā.

KM

30.12.2009.

x

11.2.2.5. Īstenot memoriāla un muzeja inženierkomunikāciju projekta izstrādi un būvniecību Grēcinieku ielā (2009. / 2010. gads). Sagatavot teritoriju būvniecības uzsākšanai (Grēcinieku ielas rekonstrukcija) 2010.gadā.

KM

01.10.2010.

x

11.2.3. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Latvijas kultūras un kultūras mantojuma informācijas resursu digitalizācijas projektus, it īpaši Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkla projektu.

11.2.3.1. Īstenot Bila & Melindas Geitsu Fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" 2.posmu, t.sk 1. organizēt Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāru un lietotāju apmācības; 2. izveidot vienotu pieejas punktu e-saturam;
3. īstenot publiskās komunikācijas un atbalsta aktivitātes; 4. uzturēt vienotu datu pārraides infrastruktūru Latvijas publiskajās bibliotēkās; 5. norošināt projekta ietekmes novērtēšanas pasākumus

KM

01.10.2010.

x

11.2.4. Pilnveidosim Latvijas digitālo kultūras karti un uzsāksim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošanu.

11.2.4.1.Pabeigt digitālās Latvijas kultūras kartes 2.kārtu, izveidojot pamatu vispilnīgākajai kultūras datu bāzei

KM

30.12.2009.

x

11.2.4.2. Izstrādāt Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta struktūru un uzsākt tā veidošanu uz Latvijas digitālās kultūras kartes bāzes,iekļaujot sarakstā vismaz 10 vienības gadā

KM

01.10.2010.

x

11.2.5. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonika" tālāku izveidi.

11.2.5.1. Turpināt darbu pie 24 digitālajām kolekcijām un uzsākt 5 jaunu kolekciju veidošanu. Projekts turpinās līdz 2012. gadam

KM

01.10.2010.

x

11.2.5.2.Nodrošināt digitālo resursu pieejamību dažādām mērķauditorijām, pilnveidot "Letonica" infrastruktūru un veikt funkcionalitātes uzlabojumus. Projekts turpinās līdz 2012. gadam

KM

01.10.2010.

x

11.2.6. Pieejamā ES struktūrfondu finansējuma ietvaros īstenosim savietota arhīvu, kino, muzeju un bibliotēku elektroniskā kataloga izveidi, kā arī Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga veidošanu, un nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos esošā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, t.sk. veicot dokumentu digitalizāciju.

11.2.6.1. 1.Uzsākt Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) pilnveidošanas 2.kārtu; 2.veidot kino, video, foto un skaņu dokumentu digitālās kopijas (6650 glabājamās vienības); 3.turpināt īstenot arhīvu programmu "Raduraksti" (digitalizēt 450 000 lapas); 4.nodrošināt valsts arhīvu fondu papildināšanu ar valstij nozīmīgiem dokumentiem (250 000 glabājamās vienības). Projekts turpinās līdz 2011. gadam

KM

01.10.2010.

x

11.2.6.2. Digitalizēt 100 000 vienības gadā, turpinot veidot Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu. Projekts turpinās līdz 2012. gadam

KM

01.10.2010.

x

Labklājībā

Nozares vadībā

12.1.1. Samazināsim nozares administratīvo
aparātu, apvienojot struktūras un to funkcijas, pārkārtosim atalgojuma sistēmu un taupīgi izlietosim ministrijas pārvaldes aparāta finansējumu no valsts pamatbudžeta.

12.1.1.1. Skatīt pasākumu Nr.3.8.1.

FM

01.10.2009.

x

12.1.1.2. Reorganizēt Sociālo pakalpojumu pārvaldi

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Saskaņā ar MK 29.05.2009. rīkojumu Nr.355 "Par Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju" kopš 01.07.2009. Sociālo pakalpojumu pārvalde vairs nepastāv.

x

12.1.1.3. Optimizēt valsts sociālās aprūpes institucionālo sistēmu

LM

30.12.2009.

x

12.1.2. Nekavējoties izstrādāsim un Ministru kabinetā iesniegsim plānu Valsts Darba inspekcijas darbības stiprināšanai, lai mazinātu krīzes apstākļos pieaugošo nereģistrēto nodarbinātību, šajā darbā ciešāk sadarbojoties ar Valsts Ieņēmumu dienestu.

12.1.1.4. Likvidēt valsts aģentūru "Tehnisko palīglīdzekļu centrs"

LM

01.09.2009.

MK 07.07.2009. rīkojums Nr.449 "Par valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" likvidāciju".

x

12.1.2.2. Apstiprināt Ministru kabinetā plānu 2010.-2014.gadam Valsts darba inspekcijas pasākumiem nereģistrētās nodarbinātības samazināšanai, paredzot VDI kapacitātes stiprināšanu un jaunu, progresīvu darbības metožu īstenošanu efektīvākai cīņai ar nereģistrēto nodarbinātību, sadarbībai ar VID un citām institūcijām

LM

30.12.2009.

MK noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā 11.06.2009.

3

12.1.3. Nekavējoties izstrādāsim Darba likuma grozījumus darba tirgus elastības palielināšanai un administratīvā sloga samazināšanai darba devējiem.

Uzdevums izpildīts

LM

Izpildīts. MK 21.04.2009. sēdē (prot. Nr.25 31.§) atbalstīja grozījumus Darba likumā, lai veicinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās un risinātu nereģistrētās nodarbinātības jautājumus. Likumprojekts Saeimā 1.lasījumā atbalstīts 15.06.2009.

x

12.1.4. Sekmēsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.

12.1.4.1. Apstiprināt Ministru kabinetā pasākumu plānu 2010.-2012.gadam ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām'' īstenošanai

LM

01.09.2009.

Plāna projekts iesniegts Valsts kancelejā 30.04.2009., atbalstīts 02.07. VSS (prot. Nr.25 61.§), uzdodot atkārtoti saskaņot ar FM.

x

12.1.4.2. Atbalstīt Ministru kabinetā likumprojektu "Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām", lai ratificētu ANO Konvenciju "Par personu ar invaliditāti tiesībām"

LM

01.11.2009.

x

12.1.4.3. Sekmēsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā. - Paplašināsim iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apmeklēt Latvijas Dabas muzeju, izveidojot īpašu piedāvājumu.

VIDM

28.12.2009.

4

Valsts sociālās aizsardzības sistēmā

12.2.1. Saskaņosim valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmu ar ekonomiskās krīzes vajadzībām un iespējām un izveidosim kontroles mehānismu nepamatotu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanas novēršanai.

12.2.1.1. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", lai nepiešķirtu vai apturētu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu gadījumā, ja rodas aizdomas par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai pagarinātu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas periodu, kas tiek izmantots pabalstu un atlīdzību aprēķināšanai, tādejādi samazinot valsts budžeta izkrāpšanas iespējas Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumos "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un "Par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (visi spēkā no 01.07.2009.).

4

12.2.1.2. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par valsts pensijām", lai pārskatītu valsts pensiju saņēmēju loku, apdrošināšanas stāža aprēķināšanas un piemaksas pie pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai pārskatītu valsts pensiju saņēmēju loku, apdrošināšanas stāža aprēķināšanas un piemaksas pie pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (spēkā no 01.07.2009.)

4

12.2.1.3. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", lai pārskatītu apdrošināšanas atlīdzību saņēmēju loku un indeksācijas kārtību

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai pārskatītu apdrošināšanas atlīdzību saņēmēju loku un indeksācijas kārtību, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (spēkā no 01.07.2009.)

4

12.2.1.4. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, lai pārskatītu ģimenes valsts pabalsta saņemēju loku

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai pārskatītu ģimenes valsts pabalsta saņemēju loku, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (spēkā no 01.07.2009.)

4

12.2.1.5. Pieņemt grozījumus MK 08.03.2005. noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu", lai atteiktos no piemaksas pie bērna piedzimšanas pabalsta

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai atteiktos no piemaksas pie bērna piedzimšanas pabalsta, pieņemti MK 26.05.2009. noteikumi Nr.491 - grozījumi noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu". Par bērniem, kuri būs dzimuši pēc 2010.gada 5.aprīļa, piešķirs tikai bērna piedzimšanas pabalstu 296 Ls apmērā (bez piemaksām).

x

12.2.2. Maksimāli iesaistīsim valsts sociālo iemaksu līdzekļus solidārajā sociālās drošības sistēmā, uz laiku samazinot sociālo iemaksu likmi valsts fondēto pensiju shēmā no 8% līdz 2%.

LM

Izpildīts. 23.04.2009. grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā (spēkā no 01.05.2009.)

x

12.2.3. Koncentrēsim sociālās drošības sistēmas atbalstu vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām krīzes laika pārvarēšanai un ierobežota valsts finansējuma apstākļos saglabāsim sociālo pakalpojumu pieejamību un stabilitāti.

12.2.3.1. Pieņemt grozījumus MK 09.12.2003. noteikumos Nr.693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai", lai ieviestu iespēju noteikt diferencētu garantēto minimālo ienākumu līmeni atkarībā no mērķgrupas

LM

30.12.2009.

x

12.2.3.2. Skatīt pasākumu Nr. 12.3.2.1.

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai noteiktu visiem bezdarbniekiem vienādu bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu - 9 mēneši, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (spēkā no 01.07.2009.)

x

12.2.4. Nepasliktināsim esošo finansiālo situāciju pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr, apzinoties, ka iepriekš parakstītie starptautiskie dokumenti paredz Latvijā "iesaldēt" pensijas, kas nozīmē pensiju indeksācijas atcelšanu uz laiku, precizēsim pensiju indeksācijas turpmāko kārtību.

Izpildīts. Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" pieņemti Saeimā 12.03.2009.

LM

01.04.2009.

Izpildīts. 12.03.2009. grozījumi likumā "Par valsts pensijām" (spēkā no 01.04.2009).

x

12.2.5. Lai racionālāk izmantotu valsts sociālā budžeta līdzekļus, optimizēsim un stingrāk kontrolēsim darba nespējas lapu izsniegšanas kārtību un samazināsim slimības pabalstu izmaksu no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām, ciešāk sadarbojoties ar Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisiju.

12.2.5.1.Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", lai saīsinātu slimības pabalsta izmaksas maksimālo periodu līdz 26 nedēļām

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai saīsinātu slimības pabalsta izmaksas maksimālo periodu līdz 26 nedēļām, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (spēkā no 01.07.2009.)

x

12.2.5.2. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", lai saīsinātu slimības pabalsta izmaksas maksimālo periodu līdz 26 nedēļām

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai saīsinātu slimības pabalsta izmaksas maksimālo periodu līdz 26 nedēļām, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (spēkā no 01.07.2009.)

x

12.2.6. Pakāpeniski deleģēsim nevalstiskām organizācijām valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanas īstenošanu.

12.2.6.1. Pieņemt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā sociālos pakalpojumus sniedz Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība (redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija, tehnisko palīglīdzekļu - tiflotehnikas un surdotehnikas nodrošināšana) un Latvijas Bērnu fonds (no vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija)

LM

30.12.2009.

5

Atbalstīsim nodarbinātību

12.3.1. Risināsim jautājumu par darba tirgus politikas izstrādāšanas, koordinēšanas un īstenošanas deleģēšanu Labklājības ministrijai, kas būtu Eiropas attīstīto valstu efektīvās labās prakses pārņemšana.

12.3.1.1. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, lai precizētu funkcijas un institucionālo atbildību sadalījumu atbilstoši 7.1.3. un 10.7. punktos noteiktajiem uzdevumiem attiecībā uz darba tirgus prognozēšanas un mūžizglītības jautājumiem un to koordinētu darbību Labklājības ministrijas vadībā

LM

01.09.2009.

30.12.2009.
LM prioritāte ir ES struktūrfondu piesaiste nodarbinātības pasākumiem, lai mazinātu sociālo spriedzi, un tam nepieciešamo dokumentu izstrāde.

1

12.3.2. Atbalstīsim cilvēkus, kuri ekonomiskās krīzes apstākļos zaudējuši darbu: optimizēsim bezdarbnieku pabalstu saņemšanas kārtību esošā finansējuma ietvaros, nosakot visiem vienādu tā saņemšanas iespējamo ilgumu - līdz 9 mēnešiem; atbalstīsim subsidēto nodarbinātību personām pirmspensijas vecumā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mātēm, kuras atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, izmantojot tam paredzētos ES Sociālā fonda līdzekļus, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām attīstīsim algota sabiedriskā darba iespējas.

12.3.2.1. Atbalstīt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", lai noteiktu visiem bezdarbniekiem vienādu bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu - 9 mēneši

LM

01.07.2009.

Izpildīts. Lai noteiktu visiem bezdarbniekiem vienādu bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu - 9 mēneši, Saeimā 16.06.2009. pieņemti grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (spēkā no 01.07.2009.)

1

12.3.2.2. Iesaistīt bezdarbniekus (t.sk., personas pirmspensijas vecumā, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, personas, kuras atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma) aktīvajā nodarbinātības pasākumā "Pasākumi noteiktām personu grupām", 2009.gadā kopumā subsidētajās darba vietās nodarbinot 1500 bezdarbniekus. Uzsākt jaunu pasākumu "Darba praktizēšana ar stipendiju", 2009.gadā iesaistot līdz 18 000 bezdarbniekus.

LM

30.12.2009.

1

12.3.2.3. 2009.gadā formālās izglītības apmācību un pārkvalifikācijas programmās iesaistīt 5000 bezdarbniekus un 9000 bezdarbniekus un darba meklētājus - neformālās izglītības programmās

LM

30.12.2009.

3

Ģimenes politikā

12.4.1. Veidosim ilgtspējīgu ģimenes valsts politiku, koordinējot to ar visām iesaistītajām ministrijām.

12.4.1.1. Pieņemt Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2010. - 2016.gadam, nosakot ģimenes atbalsta politikas pamatvirzienus nākamajiem 10 gadiem.

LM

31.12.2009.

x

12.4.2. Ekonomiskās krīzes apstākļos turpināsim ģimenes kā valsts pamatvērtības atbalsta politiku, racionālāk un izsvērtāk plānojot finansiālo līdzekļu izlietojumu šī mērķa nodrošināšanai.

12.4.2.1. Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loku, mērķējot to uz mazāk nodrošinātām ģimenēm - ar 2010.gadu noteikt ienākumu līmeni, nepārsniedzot kuru, pabalsta saņēmējam būs tiesības uz pabalstu

LM

30.12.2009.

5

12.4.3. Īstenosim ģimenei labvēlīgas vides veidošanu un stiprināšanu valstī, īpaši rūpējoties par darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, abu vecāku lomas un ieguldījuma līdzsvarošanu ģimenes pienākumu veikšanā un bērnu audzināšanā.

12.4.3.1. Izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei attiecībā uz ģimenes tipa bērnu pieskatīšanas centru attīstību.

LM

01.03.2010.

x

12.4.3.2. Turpināt attīstīt bērnu rotaļu un attīstības centru, kā arī sākumskolas vecuma bērnu dienas centru tīklu.

LM

01.10.2010.

x

12.4.4. Atbalstīsim ģimeni krīzes situācijās sniedzot atbalstu tiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, ģimenes locekļu zaudējuma gadījumā u.c.

12.4.4.1. Nodrošināt Bērnu un
pusaudžu uzticības tālruņa 80006008 (Starptautiskias bērnu palīdzības tālrunis 116111) darbību darba dienās un sestdienās. Sadarbībā ar VBTAI.

LM

01.10.2010.

x

12.4.5. Turpināsim pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu, nodrošinot bērnu iespējas augt ģimeniskā vidē un pilnveidosim ārpusģimenes aprūpes iestādē augoša bērna prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

12.4.5.1. Koordinēt psihologa konsultāciju sniegšanas nodrošināšanu visos Latvijas reģionos audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

LM

01.10.2010.

4

12.4.5.2. Izstrādāt grozījumus Latvijas Republikas Civillikumā aizbildnības un adopcijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

LM

01.07.2010.

x

12.4.5.3. Attīstīt audžuģimeņu kustību, informēt sabiedrību par iespējām kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju, kā arī viesģimeni. Veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita pieaugumu, kā arī nodrošināt audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm iespēju apmeklēt atbalsta grupas visos Latvijas reģionos.

LM

01.10.2010.

4

Reģionālā attīstībā un pašvaldību lietās

13.1. Nodrošināsim Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un ES fondu prioritāšu saskaņošanu un tam atbilstošu finansēšanas programmu realizāciju.

13.1.1. Sagatavot informatīvo ziņojumu par iespējām integrēt Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam, Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam, Valsts stratēģisko ietvardokumentu 2007.-2013.gadam vienā dokumentā - Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam.

RAPLM

01.08.2009.

Informatīvā ziņojuma projekts tika precizēts saskaņā ar MK 31.marta, 7.aprīļa un 21.aprīļa MK sēdēs pieņemtiem protokollēmumiem un saistībā ar 31.03.2009. MK iesniegto FM sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī", kas ietekmēja informatīvā ziņojuma projekta kopējo saturu, nosakot aktualitāti dokumentu integrācijai.15.05.2009. informatīvā ziņojuma projekts tika nosūtīts starpinstitūciju darba grupas ministriju un Valsts Kancelejas pārstāvjiem. Atbilstoši sniegtajiem priekšlikumiem precizētais informatīvā ziņojuma projekts 27.05.2009. (RAPLM vēstule Nr.22.1-11e/3656) nosūtīts atzinumu sniegšanai EM, FM, IzM, TM un Valsts Kancelejai. 19.06.2009. tika organizēta starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme, kur netika panākta vienošanās ar FM - informatīvā ziņojuma projektu (TA-2438) izskatīs MKK 13.07.2009.

x

13.2. Ieviesīsim mērķtiecīgu valsts attīstības plānošanas procesu atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam.

13.2.1.Sagatavot un iesniegt MK grozījumus likumos, kas regulē reģionālo politiku un telpisko plānošanu valstī.

RAPLM

01.08.2009.

Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" ir tika izsludināts VSS16.04.2009. (VSS-623) un iesniegts MK 18.06.2009.. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā" ir izsludināts VSS16.04.2009. (VSS-622) un to plānots iesniegt MK līdz 01.08.2009.

x

13.2.2.Sagatavot metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un ievietot tos ministrijas mājas lapā.

RAPLM

01.09.2009.

x

13.3. Nodrošināsim teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu pieejamību internetā, atvieglojot ikvienam informācijas iegūšanu par attīstības plānošanas procesiem.

13.3.1. Izstrādāt un iesniegt MK grozījumus19.10.2004. MK noteikumos Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", lai veiktu sagatavošanās pasākumus teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu pieejamībai internetā.

RAPLM

31.10.2009.

x

13.3.2. Nodrošināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā pieejamību pašvaldību teritorijas plānojumiem.

RAPLM

30.09.2010.

x

13.4. Noteiksim zemes izmantošanas politiku kā valsts attīstības plānošanas sastāvdaļu, definējot tajā visu zemes politikas ietekmes sfērā ietilpstošo nozaru saskaņotas darbības principus.

13.4.1. Veiksim grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā lai atbrīvotu Lauku atbalsta dienestu no tam neraksturīgo funkciju pildīšanas - lauksaimniecības zemju transformācijas atļauju izsniegšanas.

ZM

01.09.2009

x

13.4.2. Izstrādāt un iesniegt MK Zemes pārvaldības likumprojekta koncepciju.

RAPLM

31.12.2009.

Zemes politikas pamatnostādnes (MK 13.10.2008. rīkojums Nr.613 (prot.Nr.68 32.§))

x

13.4.3. Izstrādāt Zemes pārvaldības likumprojektu.

RAPLM

30.10.2010.

x

13.5. Atbalstīsim un sekmēsim policentrisko attīstību.

13.5.1.Aktualizēt un iesniegt MK Reģionālās politikas pamatnostādnes.

RAPLM

29.12.2009.

x

13.5.2.Nodrošināt ES struktūrfondu 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" īstenošanu.

RAPLM

31.10.2010.

2

13.6. Līdz 2010.gadam izveidosim reģionālo pārvaldības līmeni, kas būtu par pamatu apriņķu izveidei. Nodrošināsim likuma par apriņķiem pieņemšanu.

13.6.1. Izvērtēt kādu tiešās pārvaldes iestāžu kompetenci nodod plānošanas reģioniem un atbilstoši RAPLM kompetencei iesniegt Saeimai attiecīgus likumprojektus.

RAPLM

01.11.2009.

27.05.2009. MK sēdē izskatīts likumprojkets "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" (prot.Nr.34., 98.§). MK likumprojekts pieņemts zināšanai un RAPLM uzdots līdz 05.06.2009. sagatavot grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, grozot tiesību normas, no kurām izriet, ka apriņķis ir administratīva teritorija, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi, vienlaikus precizējot likumā noteiktps termiņus par apriņķus izveidošanu un darbību. Kā arī RAPLM dots uzdevums sagatavot grozījumus Reģionālās attīstības likumā par valsts reģionālās pārvaldes izveidošanu un darbību plānošanas reģionos. RAPLM sagatavotie likumprojekti (TA-1985, TA-1962) iesniegti izskatīšanai 11.06.2009. MK sēdē. 17.06.2009. MK sēdē ir izskatīti un atbalstīti likumprojekti "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" (TA-1958) un "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" (TA-1962) . Minētie likumprojekti 02.07.2009. iesniegti Saeimā. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" paredz izslēgt Reģionālās attīstības likuma 5.panta otro daļu, kas nosaka ka plānošanas reģionu teritorijas nosaka MK. Kā arī likumprojekts paredz, ka ministrijas būs tiesīgas reģionāla rakstura pārvaldes uzdevumus deleģēt pildīt plānošanas reģioniem.
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" paredz likumā vārdu "apriņķis" aizstāt ar vārdiem "plānošanas reģions" un tiek precizēta administratīvās teritorijas definīcija.

x

13.7. Decentralizēsim valsts pārvaldi, palielinot reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju lomu attīstības prioritāšu izvēlē un realizācijā atbilstoši Nacionālā attīstības plāna prioritātēm.

13.7.1.Sagatavot un iesniegt MK likumprojektu par plānošanas reģionu darbību, kurā tiks noteiktas decentralizējamās valsts pārvaldes funkcijas

RAPLM

01.11.2009.

RAPLM ir sagatavojusi informatīvā ziņojuma projektu par par valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām un ministriju padotības iestāžu strukturālajām reformām, saskaņā ar notikušajām sarunām ar ministriju un plānošanas reģionu pārstāvjiem par ministriju padotības iestāžu strukturālajām reformām, kas notikušas no 2009.gada 20.maija līdz 25.maijam. Informatīvā ziņojuma vietā, saskaņā ar 17.06.2009. MK sēdē (Prot.Nr.43. 57.§ un 58.§) apstiprinātiem likumprojektiem "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" un "Grozījumi Administartīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" līdz 01.11.2009. jāsagatavo likumprojekts par plānošanas reģionu darbību, kurā vienlaikus arī noteiks kādas valsts tiešās pārvaldes funkcijas decentrelizējamas uz valsts reģionālo pārvaldes līmeni.

5

13.8. Pabeigsim izstrādāt Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju.

13.8.1. Nodrošināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un iesniegšanu MK.

RAPLM

29.12.2009.

x

13.9. Izveidosim un ieviesīsim vienotu piekrastes teritoriju attīstības programmu.

13.9.1. Izstrādāsim vienotus principus (pamatnostādnes) piekrastes teritoriju attīstības plānošanai.

RAPLM

01.01.2010.

x

13.10. Pieņemsim Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma grozījumus, nodrošinot jauno novadu finansējuma pietiekamību.

13.10.1.Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu"".

RAPLM

30.06.2009.

11.05.2009. likumprojekts izskatīts MKK (TA-1326) un saskaņā ar protokollēmumā (Nr.15, 6.§) doto uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs kopīgi ar finanšu ministru, izglītības un zinātnes ministru, ekonomikas ministru un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi vienojās par vispiemērotāko modeli pašvaldību finanšu izlīdzināšanai atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam teritoriālajam iedalījumam. RAPLM atbilstoši panāktajai vienošanās precizēja likumprojektu "Grozījumi "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"". 03.06.2009. likumprojekts tika nosūtīts TM, FM un LPS steidzamai saskaņošanai. FM atbalstīja likumprojekta tālāku virzību bez iebildumiem, LPS neatbalstīja likumprojekta tālāku virzību, bet TM izsakot iebildumus, atbalstīja likumprojekta tālāku virzību. 05.06.2009.likumprojekts tika nosūtīts Valsts kancelejai. 11.06.2009. MK sēdē tika pieņemts likumprojekts un 18.06.2009 likumprojekts ir iesniegts izskatīšanai Saeimā.

3

13.11. Pārskatīsim pašvaldībām deleģēto funkciju apjomu atbilstoši pieejamajam finansējumam, kā arī recesijas laikā atļausim daļu obligāto prasību veikt kā rekomendējošas.

13.11.1. Izvērtēsim likumus un MK noteikumus, kas regulē pašvaldību darbību un sagatavosim, un noteiktā kārtībā MK iesniegsim priekšlikumus grozījumiem likumos un MK noteikumos (informatīvo ziņojumu), samērojot pašvaldību rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar likumos un MK noteikumos noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem.

RAPLM

01.07.2009.

Izvērtēti likumi un MK noteikumi, kas regulē pašvaldību darbību un izstrādāts likumprojekts "Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz
2012.gadam", kā arī ar to saistītie
8 likumprojekti un 4 MK noteikumu projekti, kuri nosūtīti atzinumu sniegšanai steidzamības kārtā TM, FM, Valsts kancelejai un LPS (RAPLM 30.06.2009. vēstule Nr.2.1-11e/4530) t.sk.:
Likumprojekti: "Grozījums Bibliotēku likumā", "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā",
"Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā", "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"", "Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"", "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā";
MK noteikumu projekti: "Grozījums MK 03.06.2003. noteikumos Nr.291 "Prasības ..."", "Grozījums MK 07.08.2001. noteikumos Nr.355 "Vietējas ..."", "Grozījums MK 18.08.2001. noteikumos Nr.371 "Noteikumi par bibliotēkas ..."", "Grozījums MK 27.07.2004. noteikumos Nr.632 "Dzīvnieku... ""

x

13.12. Izskatīsim pašvaldību budžetu finanšu avotus, lai veicinātu pašvaldību ieinteresētību sociālekonomiskajā attīstībā un panāktu, ka ekonomiskās aktivitātes pieaugums konkrētajā administratīvajā teritorijā palielina šīs pašvaldības ienākumus.

13.12.1.Sagatavot un iesniegt MK priekšlikumus par pašvaldību budžetu finanšu avotu palielināšanu un dažādošanu.

RAPLM

30.05.2010.

x

13.13. Valsts investīciju projekti īpaši atbalstāmajās teritorijās tiks īstenoti kā prioritātes.

13.13.1. Sagatavot un iesniegt FM mērķdotāciju pašvaldību investīciju saņemšanai no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu, atbilstoši 21.08.2007. MK noteikumiem Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā".

RAPLM

01.09.2009.

x

13.14. Veicināsim īstermiņa kredītu pieejamību pašvaldībām pašreizējā gada likviditātes vajadzībām pašvaldību budžetu ietvaros.

13.14.1.Sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" un iesniegt Finanšu ministrijā.

RAPLM

01.05.2009.

Izpildīts. RAPLM 17.04.2009. vēstule Nr.1.04/4568/2585 Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" iesniegta FM. Saeimā 16.06.2009.pieņemti "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" izteikts jaunā redakcijā, paredzot pašvaldībām tiesības ņemt īstermiņa aizņēmumus (8.panta sestā daļa) apkures sezonas nodrošināšanai, kurināmā iegādei (stājas spēkā 01.07.2009.).

1

13.15. Pārvērtējot šī brīža definētās ES struktūrfondu aktivitātes, novirzīsim ES struktūrfondu finanšu līdzekļus kompleksam pašvaldību izaugsmes atbalstam.

13.15.1. Sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai (Vadošai iestādei) priekšlikumu ES struktūrfondu 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātei "Komplekss atbalsts pašvaldību izaugsmes sekmēšanai".

RAPLM

31.08.2009.

1

Satiksmē, transportā un komunikācijās

14.1. Izmantosim publiskās - privātās partnerības modeli autoceļu būvniecībai, rekonstrukcijai un attīstībai.

14.1.1. Turpināt VPP programmas projektu īstenošanu sekojošiem autoceļu posmiem : (1) A2 Rīga - Sēnīte - noslēgt pakalpojuma līgumu; (2) A4 Baltezers - Saulkalne un (3) A7 Ķekavas apvedceļš - sagatavot nepieciešamos dokumentus iepirkuma uzsākšanai.

SM

30.09.2010.

1

14.1.2. Realizēt "Valsts galveno autoceļu segumu atjaunošanas un uzturēšanas programmu 2009.-2013.gadam", izmantojot VPP modeli.

SM

30.09.2010.

2

14.2. Sekmēsim Latvijā pieejamu dabas resursu un Latvijā ražotu izejmateriālu izmantošanu ceļu būvē.

14.2.1. Izstrādāt un apstiprināt "Autoceļu specifikācijas 2010.", tajās paredzot paplašināt vietējo materiālu lietošanas iespējas.

SM

01.10.2009.

x

14.3. Samazināsim "melnos punktus" uz autoceļiem, kā arī uzlabosim satiksmes dalībnieku drošību.

14.3.1. Veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus trijos esošajos melnajos punktos uz autoceļiem: (1) A12 un A13 krustojums; (2) A6 Ķegumā un (3) P128 un P131 krustojums. Izbūvēt gājēju/velosipēdistu celiņus 9.8 km garumā, aprīkot 1 gājēju pāreju ar luksoforiem, izbūvēt 1 divlīmeņa gājēju pāreju.

SM

30.09.2010.

x

14.3.2. Organizēt kampaņas satiksmes dalībniekiem par dažādām aktuālām satiksmes drošības tēmām, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Valsts policiju.

SM

30.09.2010.

x

14.4. Pārskatīsim kārtību un aprēķinu metodiku par valsts mērķdotāciju sadali pašvaldībām un valsts autoceļu attīstībai, atjaunojot mērķdotācijas sadalījumu starp valsti un pašvaldībām attiecībā 70:30.

14.4.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai grozījumus Ministru kabineta 11.03.2008 noteikumos nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"" , lai noteiktu ar 01.01.2010 valsts autoceļu fonda programmai piešķirtā finansējuma sadalījumu starp pašvaldību ceļiem un valsts autoceļiem proporcijā 30/70.

SM

01.11.2009.

3

14.5. Sadarbībā ar Rīgas domi izstrādāsim mobilitātes plānu, lai ierobežotu transporta sastrēgumu pieaugumu uz svarīgākajām maģistrālēm. Veicināsim ES fondu līdzekļu atbalstu tranzīta ceļu celtniecībai un satiksmes infrastruktūras attīstībai.

14.5.1. Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādes ietvaros veikt esošās satiksmes infrastruktūras sistēmas analīzi un izstrādāt satiksmes sistēmas attīstības variantus, lai pieņemtu lēmumu par tāda attīstības varianta atbalstīšanu un īstenošanu, lai veicinātu Rīgas un Pierīgas vienotas satiksmes sistēmas izveidi un uzlabotu teritoriju sasniedzamību.

SM

30.09.2010.

x

14.6. Veicināsim Latvijas kā tranzītvalsts iespēju izmantošanu.

14.6.1. Uzlabot infrastruktūru uz ES ārējās robežas, kā arī pilnveidot muitas kontroles tehnisko aprīkojumu, modernizējot RKP "Grebņeva"

FM

01.12.2009.

x

14.6.2. Īstenot mārketinga un reklāmas pasākumus ārvalstīs ar mērķi piesaistīt jaunus kravu nosūtītājus, un aicināt starptautiskas loģistikas kompānijas izmantot Latvijas ostu un tranzīta iespējas. Dalība izstādēs - Trans Russia 2009, Maskava, Krievija; Transport Logistic, Minska, Baltkrievija; Transport Logistic, Minhene, Vācija; Transit - TransKazakhstan 2009, Almata, Kazahstāna.

SM

30.12.2009.

x

14.6.3. Līdz 2010.gada beigām pabeigt Kohēzijas fonda finansētos projektus "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija", "Ventspils ostas pievedceļu rekonstrukcija" un līdz 2009.gada beigām pabeigt rekonstrukcijas darbus autoceļa E22/A12 posmā Jēkabpils Varakļānipils-Varakļāni.

SM

30.12.2010.

x

14.7. Turpināsim attīstīt lidostu "Rīga" kā rentablu tranzītlidostu un aviosabiedrību bāzes lidostu, veicinot konkurenci aviācijas nozarē.

14.7.1. Kohēzijas fonda 3.3.1.4. aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" ietvaros veikt projektu atlasi, lai 2010.gadā varētu uzsākt to realizāciju.

SM

31.03.2010.

x

14.7.2. Parafēt jaunus nolīgumus ar valstīm, uz kurām tuvākajā laikā tiek plānots uzsākt jaunus regulāros lidojumus (Irāna, Sīrija, Libāna, Kuveita, Lībija) un nodrošināt to parakstīšanu, lai veicinātu tranzīta pasažieru plūsmu caur lidostu "Rīga". Parakstīt memorandu ar Krieviju par gaisa satiksmes organizācijas pamatprincipiem.

SM

30.09.2010.

5

14.8. Sekmēsim videi draudzīgu transporta veidu attīstību Latvijā.

14.8.1. Izstrādāt normatīvo bāzi, kas sekmētu mazu CO2 izmešu vieglo automobiļu īpatsvara palielināšanos.

SM

30.09.2010.

x

14.8.2. Veikt Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas izpēti ES fondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros

SM

30.12.2010.

x

14.9. Izstrādāsim īpašu valsts atbalsta mehānismu eksportspējīgiem transporta un loģistikas uzņēmumiem.

14.9.1. Izvērtēt, sadarbībā ar uzņēmēju asociācijām, priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem, ieviešanas mehānismiem un izstrādāt pasākumu plānu to ieviešanai.

SM

30.06.2009.

Izpildīts. Satiksmes ministrija sadarbībā ar tranzīta un loģistikas nozaru asociācijām izveidoja darba grupa, kas ir sagatavojusi un iesniegusi satiksmes ministram ziņojumu un priekšlikumus turpmākajai rīcībai. Ņemot par pamatu darba grupas ziņojumu, pašlaik tiek gatavots informatīvais ziņojums iesniegšana Ministru kabinetā.

x

14.10. Uzlabosim kravu apstrādes un formalitāšu kārtošanas nosacījumus un termiņus.

14.10.1. Realizēt Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes projekta pirmo etapu, lai sekmētu elektroniskās informācijas un elektronisko dokumentu aprites ieviešanu ar kravu transportēšanu saistītos procesos.

SM

30.12.2009.

x

14.11. Līdzdarbosimies "Rail Baltica" projekta īstenošanā, lai nodrošinātu Latvijas pilnvērtīgu iekļaušanos Eiropas dzelzceļa transporta sistēmā.

14.11.1. Veikt sagatavošanas darbu, lai 2010.gadā Rail Baltica projekta ietvaros uzsāktu esošās līnijas sliežu ceļa posmu rekonstrukciju.

SM

30.12.2009.

x

14.11.2. Veikt iepirkumu ES standartiem atbilstošas jaunas dzelzceļa līnijas izpētei.

SM

30.12.2009.

x

14.12. Veicināsim kravu un pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu īpatsvara palielinājumu.

14.12.1. Organizēt speciālas darba grupas ar Kazahstānu un Ķīnu, regulāru konteinervilcienu satiksmes izveidošanai Ķīnas preču nogādei uz Eiropas Savienību caur Latvijas ostām

SM

30.09.2010.

x

14.12.2. Izmantojot Eiropas Savienības programmas Marco Polo finansējumu, iegādāties dzelzceļa platformas konteineru pārvadājumiem.SM

30.12.2009.

x

14.13. Turpināsim dzelzceļa infrastruktūras un pasažieru vilcienu parka modernizāciju.

14.13.1. Pabeigt projektus: Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridorā; Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija; Ritošā sastāva sakarsušo bukšu noteikšanas sistēmas modernizācija; Sliežu pārmiju nomaiņa (Latvijas Austrumu- Rietumu dzelzceļa koridors) un izpēti "Rīgas dzelzceļa mezgls", lai sekmētu dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju un drošības līmeņa paaugstināšanu.

SM

30.12.2010.

x

14.13.2. Rekonstruēt 29 elektrovilcienu vagonus un 15 dīzeļvilcienu vagonus, lai veicinātu pasažieru vilcienu parka atjaunošanu un modernizāciju.

SM

30.04.2010.

x

14.14. Uzlabosim satiksmes maršrutu plānošanu reģionos.

14.14.1. Izstrādāt un MK iesniegt grozījumus 2007.gada 2.oktobra MK noteikumos Nr.673 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā", Nr.672 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" un grozījumus 2007.gada 11.decembra MK noteikumos Nr.843 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība", lai uzlabotu satiksmes maršrutu plānošanu reģionos.

SM

01.09.2009.

x

14.15. Veicināsim mūsdienīgas platjoslas interneta sakaru infrastruktūras attīstību visā valsts teritorijā.

14.15.1. Sagatavot konkursa nolikumu un izsludināt konkursu par ES fondu 3.2.2.3. aktivitātes "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslu tīkla attīstība)" realizāciju, lai 2010.gadā varētu uzsākt projekta īstenošanu.

SM

30.12.2009.

4

14.16. Ņemot vērā ekonomisko situāciju pasaulē, atliksim SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un VAS "Lattelecom" privatizāciju un stiprināsim valsts kontroli uzņēmumos, izveidojot vienotu efektīvu finanšu un vadības pārraudzības sistēmu.

14.16.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai normatīvos aktus vienotas pārvaldes nodrošināšanai.

SM

30.09.2010.

4

14.17. Veicināsim elektroniskā paraksta lietošanu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts institūcijām, valsti un uzņēmējiem, kā arī valsts institūciju komunikācijā ar iedzīvotājiem.

14.17.1. Uzlabot publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi ES struktūrfondu 3 darbības programmas 3.2.2.1.1.apakš­aktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība ietvaros

RAPLM

01.10.2010.

x

14.17.2. Izstrādāt instrukcijas projektu par informācijas aprites kārtību starp valsts portālu www.latvija.lv un atbildīgo institūciju atbilstoši Vienas pieturas aģentūras principiem, saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām prasībām

RAPLM

01.02.2010.

x

14.17.3. Nodot sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas funkcijas VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", lai nodrošinātu uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja biznesa attīstību un noieta realizāciju.

SM

01.10.2009.

Izpildīts. Izpildot Ministru kabineta 2008.gada 28.maija lēmumu par sertifikācijas pakalpojumu nodošanu citai institūcijai, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) no 2009.gada 29.maija pārņem visas sertifikācijas pakalpojumu saistības no Latvijas Pasta un kļūst par oficiālo šī pakalpojuma sniedzēju. Datu valsts inspekcija LVRTC kā uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju ir akreditējusi 2009.gada 27.maijā.

x

14.18. Pārskatīsim iedzīvotāju apkalpošanas procesa efektivitāti valsts iestādēs, izskatot iespējas ieviest pašapkalpošanos interneta vidē, apkalpošanu pa telefonu un veidojot vienas pieturas aģentūras.

4.18.1. Izstrādāt koncepcijas projektu vienas pieturas aģentūras principa iedibināšanai attiecībā uz administratīvajām procedūrām un publiskās pārvaldes pakalapojumu sniegšanu privātpersonām

EM

11.07.2010.

x

14.18. Pārskatīsim iedzīvotāju apkalpošanas procesa efektivitāti valsts iestādēs, izskatot iespējas ieviest pašapkalpošanos interneta vidē, apkalpošanu pa telefonu un veidojot vienas pieturas aģentūras.

14.18.2. Izstrādāt konceptuālu risinājumu vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai valsts un pašvaldības pakalpojumiem

RAPLM

01.11.2009.

Rīcības plāna projekts tiek skaņots ar darba grupas locekļiem. Plānots izsludināt VSS 02.07.2009.

x

14.19. Nodrošināsim pasta pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā.

14.19.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai pasta nozares pamatnostādnu 2010.-2014.gadam projektu, kurā tiks definēti mērķi un pasākumi kvalitatīvu pasta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

SM

31.12.2009.

x

14.20. Ņemot vērā sabiedrisko raidorganizāciju nepietiekošo finansējumu pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, samazināsim sabiedriskajiem medijiem samaksu par datu pārraides nodrošinājumu.

Uzdevums ir izpildīts ar attiecīgu LVRTC valdes lēmumu.

SM

01.07.2009.

Uzdevums ir izpildīts ar attiecīgu LVRTC valdes lēmumu.

x

14.21. Pārskatīsim esošo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras izmantošanu jaunu informācijas tehnoloģiju projektos valsts iestādēs, veidojot kopīgus resursus vairākām valsts iestādēm un izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju iespējas.

14.21.1.Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vienota valsts privātā elektronisko sakaru tīkla attīstību.

SM

30.09.2009.

x

Tieslietās

15.1. Pieņemsim Tiesu iekārtas likumu, nostiprinot tiesu neatkarību un palielinot tiesu pieejamību iedzīvotājiem.

15.1.1. Sniegt priekšlikumus Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijai darbam ar Tiesu iekārtas likumu.

TM

30.12.2009.

3

15.2. Iesniegsim Ministru kabinetā Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes, lai noteiktu ilgtermiņa mērķus un vadlīnijas tiesu sistēmas attīstībai, t.sk. paredzot tiesu sistēmas pārkārtošanos atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai kā arī izvērtējot iespējas atsevišķas tiesu funkcijas nodot notāriem un citām brīvajām profesijām, tādējādi uzlabojot tiesu pieejamību.

15.2.1. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes, lai noteiktu ilgtermiņa mērķus un vadlīnijas tiesu sistēmas attīstībai.

TM

01.09.2009.

Iesniegts Valsts kancelejai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē un iekļauts 2009. gada 27. jūlija Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtībā, bet, ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, tika atlikta uz divām nedēļām (prot. Nr.26, 1.§).

x

15.3. Pilnveidosim legālās prezumpcijas principu attiecinot to uz finanšu līdzekļu un mantas izcelsmi.

15.3.1. Ieviest legālās prezumpcijas principus tos attiecinot uz finašu līdzekļu un mantas izcelsmi

FM

01.11.2012.

x

15.4. Veiksim grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas nodrošinātu tiesvedības efektivitāti, cilvēktiesību ievērošanu un ļautu Prokuratūrai efektīvāk atklāt un saukt pie atbildības sevišķi smagu noziegumu organizatorus,

15.4.1. Izpildīts.

TM

01.07.2009.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas informāciju, uzdevums ir zaudējis aktuālitāti, jo Tieslietu ministrija jau ir izstrādājusi Kriminālprocesa likuma grozījumus, kas atbilst Deklarācijā dotajam uzdevumam

x

15.5. Uzlabosim Administratīvā procesa regulējumu.

15.5.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Administratīvā procesa likumā" un grozījumus "Administratīvo pārkāpumu kodeksā".

TM

01.10.2010.

x

15.6. Izstrādāsim un pieņemsim Šķīrējtiesu likumu.

15.6.1. Veikt spēkā esošā normatīvā regulējuma analīzi un nepieciešamības gadījumā izstrādāt attiecīgus tiesību aktu projektus

TM

15.08.2010.

x

15.7. Pilnveidosim juridiskās palīdzības tiesisko regulējumu.

15.7.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā".

TM

14.08.2009.

1

15.8. Izstrādāsim priekšlikumus grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas efektivizētu maksātnespējas procesu, tādējādi uzlabojot Latvijas Republikas komercdarbības vidi.

15.8.1. Nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" virzību Saeimā.
(pasākums nodrošina arī 7.1.11.uzdevuma izpildi)

TM

30.06.2009.

Izpildīts. 03.06.2009. likumprojekts izskatīts Saeimas Juridiskajā komisijā pirms 3.lasījuma. Likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā" Saeimā pieņemts 2009. gada 11. jūnijā.

x

15.8.2. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā".
(pasākums nodrošina arī 7.1.11.uzdevuma izpildi)

TM

01.10.2009.

2

15.9. Izstrādāsim un iesniegsim izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvos aktus, paredzot tiesisko regulējumu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai, kas kredītu ņēmuši vienīgā mājokļa iegādei.

15.9.1. Izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus, paredzot tiesisko regulējumu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai, kas kredītu ņēmuši vienīgā mājokļa iegādei.

TM

01.11.2009.

Izpildīts. TM ir izstrādājusi un 10.03.2009. MK sēdē tika izskatīts Informatīvais ziņojums par iespējamo tiesisko ietvaru krīzes situācijas regulējumam. MK sēdē nolemts nosūtīt informatīvo ziņojumu Finanšu ministrijā izveidotajai starpinstitūciju darba grupai. 17.07.2009. ir notikusi starpministriju saskaņošanas sanāksme un 20.07.2009. TM ir novizējusi (sakaņojusi) FM izstrādāto informatīvo ziņojumu "Privātā sektora parādu restrukturizācijas stratēģija".

x

15.10. Izvērtēsim tiesiskā regulējuma radīto administratīvo slogu, pārskatīsim un vienkāršosim birokrātiskās procedūras, optimizējot valsts pārvaldes iestāžu struktūru, novēršot funkciju dublēšanos un apvienojot iestādes ar līdzīgām funkcijām, vai nelielu strādājošo skaitu, tādējādi samazinot administrācijas izdevumus.

15.10.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", lai vienkāršotu tiesību aktu projektu saskaņošanas procedūru.

TM

01.07.2009.

Likuprojekts tiek precizēts atbilstoši 20.05.2009. saskaņošanas sanāksmē nolemtajam. Līdz 30.06.2009. likumprojektu plānots iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā.

x

15.10.2. Veikt valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" reorganizāciju, pievienojot to Valsts valodas centram, tādējādi izveidojot spēcīgāku valodas institūciju, kas atbildēs par valodas politikas tiesisko jomu, kā arī samazinot administratīvos izdevumus.

TM

01.07.2009.

Ar tieslietu ministra 26.03.2009. rīkojumu Nr.1-1/81 izveidota reorganizācijas komisija un sagatavots pasākumu plāns valsts aģentūras "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" reorganizācijai. Valsts kancelejā iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 202 "Valsts valodas centra nolikums"". Ar 2009. gada 1. jūliju valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" reorganizēta, pievienojot to Valsts valodas centram. Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija sēdē (prot. Nr.45 5.§) tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 717 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 202 "Valsts valodas centra nolikums""

x

15.11. Vienkāršosim administratīvās procedūras publiskajos reģistros, garantējot sabiedrībai pieejamību kvalitatīvai informācijai, un samazinot pakalpojumu sniegšanas termiņus.

15.11.1. Ieviest elektronisko apkalpošanas kanālu valsts un pašvaldību pakalpojumiem, kā arī nodrošināt elektronisku piekļuvi reģistriem, ieviešot jaunus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus portālā latvija.lv

RAPLM

01.10.2010.

x

15.11.3. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepciju par civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstību.

TM

01.07.2009.

Pasākums ir izpildīts daļēji .Koncepcijas projekts par civilstāvokļu aktu reģistrāciju 2009. gada 12. maijā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā, izskatīts Ministru Kabineta Komitejas 2009. gada 6. jūlija sēdē (prot. Nr. 23, 1.§), kurā dots uzdevums koncepcijas projektu precizēt. Precizēto koncepcijas projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2009. gada 6. septembrim.

x

15.12. Pārskatīsim Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatu funkcijas, lai vienkāršotu zemes reģistrācijas procedūras, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu.

15.12.1. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Zemesgrāmatu likumā, paredzot vienkāršot zemes reģistrācijas procedūras.

TM

01.03.2010.

5

15.13. Pārskatīsim esošās īpašumu kadastrālas vērtības, nodrošinot elastīgāku to aprēķināšanu nekustamā īpašuma tirgus strauju izmaiņu gadījumā.

15.13.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumus par jaunu kadastrālo vērtību bāzi.

TM

01.07.2009.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadā" 2009.gada 29.maijā iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā un ir izskatīts Ministru kabineta komitejas 2009. gada 15. jūnija sēdē (prot. Nr.21, 1.§), kur nolemts jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi, vienlaicīgi nosakot uzdevumu Finanšu ministrijai mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa politikā, tādejādi izpildes termiņš - 2009. gada 1. jūlijs netiek ievērots.

x

15.14. Pilnveidosim un efektivizēsim Valsts probācijas dienesta darbu, sekmējot sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī.

15.14.1. Iesniegt Ministru kabinetā Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas projektu, paredzot jaunu sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu izveidi.

TM

01.09.2010.

x

15.15. Iesniegsim priekšlikumus Ministru kabinetā par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību, lai pārskatītu būvju kadastrālās uzmērīšanas īstenošanu un noteiktu tās turpmāku izpildi.

15.15.1. Iesniegt Ministru kabinetā koncepciju par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību, lai pārskatītu būvju kadastrālās uzmērīšanas funkcijas īstenošanu un noteiktu tās turpmāku izpildi.

TM

01.10.2009.

x

15.16. Izstrādāsim un iesniegsim Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai virzītos uz oficiālas elektroniskās publikācijas ieviešanu.

15.16.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu koncepciju "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu", ieviešot elektronisko publikāciju par jauna uzņēmuma reģistrāciju.

TM

15.12.2009.

Projekts tiek precizēts atbilstoši darba grupas sanāksmēs nolemtajam. Līdz 01.07.2009. projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

x

15.17. Izstrādāsim nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu valsts drošības iestāžu parlamentāro uzraudzību, darbības koordināciju ministru prezidenta vadībā.

15.17.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā.

TM

01.07.2009.

Pasākums ir izpildīts.Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" 28.01.2009. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā (TM vēst.Nr.1-9.2/181). 03.03.2009. TM saņemta MP 26.02.2009. rezolūcija Nr. 90/TA-260 par tiesību akta projekta nevirzīšanu izskatīšanai MK sēdē un noņemt to no kontroles.

x

15.18. Nodrošināsim sakārtotu un mūsdienīgu administratīvo sodu sistēmu. Iesniegsim Saeimā Administratīvo sodu likumprojektu.

15.18.1. Iesniegt ministru kabinetā Administratīvo sodu likumprojektu.

TM

01.08.2012.

x

15.19. Izstrādāsim un īstenosim kriminālsodu politiku, pilnveidosim kriminālsodu izpildes kārtību, uzlabosim sodu izpildes kvalitāti.

15.19.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", pilnveidojot kriminālsodu izpildes normatīvo regulējumu saistībā ar Ministru kabinetā apstiprinātajām koncepcijām kriminālsodu izpildes jomā.

TM

15.12.2009.

x

15.19.2. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un citu saistīto normatīvo aktu projektus, lai pilnveidotu cietušo tiesību realizāciju, atsakoties no privātapsūdzības institūta Kriminālprocesā.

TM

15.12.2009.

4

15.20. Reorganizēsim ieslodzījuma vietu sistēmu, lai optimizētu cietumu skaitu un infrastruktūru.

15.20.1. Virzīt Ieslodzījuma vietu attīstības infrastruktūras koncepciju apstiprināšanai Ministru kabinetā.

TM

01.07.2009.

Pasākums ir izpildīts. Precizēts koncepcijas projekts 24.02.2009. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā (TM vēst.Nr.1-9.2/479).

x

15.21. Izstrādāsim un iesniegsim Ministru kabinetā Datu valsts inspekcijas likumprojektu, kas nostiprinātu Datu valsts inspekcijas kā patstāvīgas iestādes statusu atbilstoši ES tiesību aktu prasībām.

15.21.1. Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Datu valsts inspekcijas likumprojektu, kas nostiprinās Datu valsts inspekciju kā patstāvīgas iestādes statusu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

TM

01.09.2009.

Likumprojekts ir saskaņošanas stadijā - sagatavota izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem, līdz 30.06.2009. plānota tās elektroniska saskaņošana.

x

Veselības aizsardzībā

16.1. Novērsīsim nelietderīgu valsts līdzekļu izmantošanu un konkurences kropļošanu, veselības aprūpē nosakot vienotus kritērijus pakalpojumu cenu noteikšanai.

16.1.1. Attīstīsim jaunas procedūras tarifu noteikšanai, pamatojoties uz kvalitatīvāko un izmaksu efektīvāko slimnīcu produktivitātes līmeni.

VM

01.02.2010.

1

16.2. Mazināsim birokrātijas un administratīvo slogu, turpinot veselības nozares tiešās pārvaldes institūciju (aģentūru) reorganizāciju.

16.2.1. Izstrādāsim un iesniegsim MK kalendāro plānu par VM padotības iestāžu funkciju optimizāciju

VM

01.06.2009.

Izpildīts. Plāna projekts "Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācija" tika atbalstīts MK 2009.gada 30.aprīļa ārkārtas sēdē (TA-1250). Plāns apstiprināts Ministru kabineta sēdē 2009.gada 30.jūnijā (MK rīkojums Nr. 444 (30.06.2009)

1

16.2.2. Izstrādāsim un iesniegsim MK Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas plānu 2009.-2011.gadam.

VM

01.09.2009.

Izpildē. Plāna projekts tiek saskaņots ar Tieslietu, Finanšu, Labklājības ministrijām, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņotais plāna projekts tiks iesniegts Valsts kancelejā līdz 2009.gada 1.augustam.

4

16.3. Īstenosim veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla reorganizāciju, stingri balstoties uz ekonomiskiem aprēķiniem un nepasliktinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

16.3.1. Izstrādāsim Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas 2010.-2013.gadam projektu.

VM

01.10.2009.

4

16.3.2. Pilnveidosim daudzprofila slimnīcu pakalpojumu spektru, vienprofila slimnīcu pievienojot daudzprofila slimnīcai un izveidojot 3 slimnīcu apvienības, un veiksim 13 slimnīcu pārprofilēšanu par veselības aprūpes centriem.

VM

01.10.2010.

2

16.4. Sabiedrības veselības uzlabošanā iesaistīsim citu nozaru ministrijas: Vides, Izglītības un zinātnes, Labklājības un Zemkopības ministrijas, kā arī pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

16.4.1. Izstrādāsim un virzīsim sabiedriskai apspriešanai pamatnostādnes "Sabiedrības veselības stratēģija 2011.-2020.gadam".

VM

31.12.2009.

3

16.5. Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi, atjaunosim veselības mācību skolās, kā arī skaidri definēsim un iedzīvotājiem garantēsim profilaktisko apskašu pieejamību neatkarīgi no dzīves vietas.

16.5.1. Paplašināsim vakcinācijas kalendāru bērniem, nodrošinot jaunu vakcīnregulējamu slimību profilaksi.

VM

01.06.2009.

Izpildīts. Paplašinātais vakcinācijas kalendārs bērniem tika iekļauts VM izstrādātajā MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi"" projektā un Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdē tika konceptuāli atbalstīts (protokola Nr.33, 55.§, TA-1012).

3

16.5.2. Veiksim analīzi par organizētā vēža skrīninga pieejamību iedzīvotājiem, palielināsim organizētā vēža skrīninga pakalpojumu sniedzēju skaitu.

VM

01.02.2010.

x

16.5.3.Ieviešot MK 02.09.2008. noteikumus Nr.715, līdz 2010.gada aprīlim izvērtēsim skolēnu izpratni veselības jautājumos, veicot diagnosticējošo pārbaudes darbu, lai novērtētu skolēnu zināšanas un izpratni par veselības jautājumiem.

IZM

01.04.2010.

x

16.6. Skaidri nodalīsim valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus no maksas pakalpojumiem, iedzīvotājiem sniedzot precīzu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

16.6.1. Detalizēti definēsim līguma nosacījumus ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par valsts apmaksāto pakalpojumu apmaksas apjomiem.

VM

01.02.2010.

5

16.7. Par prioritāti noteiksim ambulatoro veselības aprūpi pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Nodrošināsim vienlīdzīgas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas, attīstot ārstniecības vadlīnijas un kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

16.7.1. Nodrošināsim klīnisko vadlīniju izvērtēšanu, reģistrēšanu un ieviešanu saskaņā ar MK apstiprinātajiem noteikumiem.

VM

01.06.2010.

5

16.7.2. Izveidosim veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes reģistru, balstītu uz ārstniecības iestāžu kvalitātes indikatoru savstarpējo analīzi, ārstniecības iestādē ieviesto vadlīniju skaitu un iedzīvotāju sūdzību auditu rezultātiem.

VM

01.10.2010.

x

16.8. Pieņemsim "Pacientu tiesību" likumu, kurā tiktu paredzēta gan pacientu, gan ārstu tiesību aizsardzība.

16.8.1. Pieņemsim "Pacientu tiesību" likumu, kurā tiktu paredzēta gan pacientu, gan ārstu tiesību aizsardzība.

VM

30.10.2009.

x

16.9. Turpināsim attīstīt vienotu neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmu, vienlaicīgi izstrādājot alternatīvu palīdzības saņemšanu tuvāk dzīves vietai, ko nodrošinātu ģimenes ārsti, feldšeri, traumu punkti.

16.9.1. Īstenosim, ka 50% no saņemtajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem nodrošina Vienotais neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

VM

01.10.2010.

x

16.9.2. Nodrošināsim ES fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" un 3.1.5.1.2.apakš­aktivitātes "Veselības aprūpes centru attīstība" īstenošanu, izstrādājot MK noteikumu projektus par ambulatorās veselības aprūpes attīstību un uzsākot projektu atlasi.

VM

30.09.2009.

x

16.10. Paātrināsim e-veselības ieviešanu, izmantojot modernās tehnoloģijas.

16.10.1. Ieviesīsim e-veselības pakalpojumus iedzīvotājiem - "Mans ģimenes ārsts", "Manu nepilngadīgo bērnu dati", "Mani dati Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā" un "Mani dati pacientu reģistrā".

VM

01.09.2009.

x

16.10.2. Izstrādāsim un ieviesīsim e-pakalpojumus iedzīvotājiem un komersantiem: "Paziņojuma sniegšana par darbību", "Informatīvais pakalpojums par konkrētām dzīvessituācijām piemērojamo regulējumu", "Elektroniska veidlapu aizpildīšana", "Novērtēšanas anketa", "Paziņojums par uzlikto pienākumu izpildi", "Elektroniska iesnieguma forma", "Informācija par uzraudzībā esošiem objektiem", "Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci".

VM

01.10.2010.

5

Vides aizsardzībā

17.1. Izstrādāsim un apstiprināsim jaunas Vides politikas pamatnostādnes, nosakot galvenos mērķus un rīcības vides politikas attīstībai turpmākajos septiņos gados.

17.1.1.Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā jaunas Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam

VIDM

30.06.2009.

Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projekts 06.07.2009. akceptēts Ministru kabineta komitejā.

3

17.2. Nodrošināsim Latvijas Republikas iesaistīšanos starptautiskajā emisiju tirdzniecībā, izveidojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu, lai sekmētu atjaunojamo energoresursu, energoefektīvu risinājumu un vides tehnoloģiju attīstību.

17.2.1. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai starptautisko līgumu projektus par valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību pārdošanu pirmo transkaciju ietvaros

VIDM

30.06.2009.

Izpildīts. 2009.gada 25.martā parakstīts līgums ar Nīderlandi un 28.aprīlī ar Austrijas Republiku par valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību pārdošanu pirmo transakciju ietvaros

4

17.2.2. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu par atklāto projektu konkursu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros

VIDM

30.09.2009.

2

17.3. Izveidosim vienotu dabas aizsardzības pārvaldes sistēmu.

17.3.1.Izstrādāt Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu un rīkojumu par iestāžu reorganizāciju, sagatavot grozījumus nacionālo parku un rezervātu likumos, tai skaitā ar vienotiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas principiem.

VIDM

01.06.2009.

Izpildīts. 2009.gada 5.maijā Ministru kabinetā akceptēts rīkojums Nr.290 "Par Dabas aizsardzības pārvaldes, Rāznas nacionālā parka administrācijas, Ķemeru nacionālā parka administrācijas, Gaujas nacionālā parka administrācijas, Slīteres nacionālā parka administrācijas, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas un Teiču dabas rezervāta administrācijas reorganizāciju", 2009.gada 2.jūnijā akceptēti Ministru kabineta noteikumi Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums". Saeimā 2009.gada 30.aprīlī akceptēti grozījumi Grīņu dabas rezervāta likumā, Moricsalas dabas rezervāta likumā, Teiču dabas rezervāta likumā, Krustkalnu dabas rezervāta likumā, Gaujas nacionālā parka likumā, Slīteres nacionāla parka likumā, Rāznas nacionālā parka likumā. 2009.gada 21.maija Saeimā akceptēti grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā un grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu".

x

17.4. Pilnveidosim normatīvo bāzi atkritumu apsaimniekošanas jomā un pabeigsim sadzīves atkritumu poligonu sistēmas izveidi valstī.

17.4.1. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā" ietvaros noslēgto līgumu izpildi

VIDM

30.10.2009.

x

17.4.2. Pabeigt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinasētās 3.4.1.4.aktivitātes "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" ietvaros 1.atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu

VIDM

01.07.2009.

Izpildīts. Ir pabeigta 1.atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana, 2 projekti apstiprināti un 1 iesniegtais projekts noraidīts.

x

17.4.3. Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētās 3.5.1.2.3. "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" īstenošanai

VIDM

31.05.2009.

08.06.2009. noteikumu projekts izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē un pēc tās saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību, atbilstoši MKK sēdes protokollēmumam.
MK noteikumu projekts par 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes īstenošanu (valsts atbalsta programma) iesniegts Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai par valsts atbalsta programmas (noteikumu projekta) saderību ar Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumu.
Pēc tam noteikumu projekts tiks iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK sēdē.

x

17.4.4. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfiansētās 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros 1.atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu.

VIDM

01.10.2009.

x

17.4.5.Noslēgt 27 civiltiesiskos līgumus un vienošanos par projektu īstenošanu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētās 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ietvaros

VIDM

01.06.2009.

No 27 izgāztuvju projektiem par 4 projektu īstenošanu parakstītas vienošanās, par 12 projektiem vienošanās saskaņotas un tiek gaidītas pašvaldību atbildes, par 9 projektiem vienošanās ir saskaņošanas procesā, bet 2 projektu gadījumā pašvaldībās notiek tiesu darbi siasitībā ar novadu izveides problēmām, kā dēļ nevar tikt noslēgtas vienošanās.

x

17.5. Īstenosim dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmu uzlabošanas projektus Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās.

17.5.1. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā II kārta" ietvaros noslēgto līgumu izpildi

VIDM

10.09.2009.

x

17.5.2. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, III kārta" ietvaros noslēgto līgumu izpildi

VIDM

31.12.2009.

x

17.5.3. Pabeigt līguma ""Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 2008. gadā" izpildi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstības Ventspilī, II kārta" ietvaros

VIDM

20.10.2009.

x

17.5.4. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Olainē un Jaunolaine" ietvaros noslēgto līgumu izpildi

VIDM

30.11.2009.

x

17.5.5. Pabeigt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstības Daugavpilī, II kārta" ietvaros noslēgto 4 līgumu izpildi

VIDM

20.12.2009.

x

17.5.6. Pabeigt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinasētās 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju ekvivalentu līdz 2000" ietvaros 1.atlases kārtā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu

VIDM

01.09.2009.

x

17.5.7. Uzsākt projektu atlases 1. kārtas 2. uzsaukumu un 2. kārtu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros un izvērtēt iesniegtos projektu iesniegumus

VIDM

01.12.2009.

x

17.5.9. Noslēgt 6 vienošanās par projektu īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās 3.4.1.6. aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" ietvaros

VIDM

01.06.2009.

Izpildīts. 2009.gada 18.maijā ir noslēgtas vienošanās starp VIDM un Valsts vides dienestu par 2 projektu īstenošanu un 1.jūnijā ir noslēgtas vienošanās starp VIDM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru par 4 projektu īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās 3.4.1.6. aktivitātes "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" ietvaros.

x

17.6. Izstrādāsim un apstiprināsim upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus, nodrošināsim to sabiedrisko apspriešanu un uzsāksim plānu īstenošanu.

17.6.1.Nodrošināt sabiedrības iesaistīšanu 4 upju baseinu apsaimniekošanas plānu projektu apspriešanā. Saskaņot ar Lietuvu un Igauniju vides kvalitātes novērtēšanas kritērijus un vides kvalitātes mērķus pārrobežu upju baseinos.

VIDM

01.11.2009.

x

17.6.2. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Daugavas, Gaujas, Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus.

VIDM

01.12.2009.

x

17.7. Nodrošināsim zivju ceļu izveidi mazajās hidroelektrostacijās.

Pilnveidot normatīvos aktus , kas regulē mazo hidroelektrostaciju darbību.

VIDM

01.12.2009.

1

Lauksaimniecības, pārtikas nozares, meža nozares, zivsaimniecības attīstībai

18.1. Novirzīsim 27 miljonus latu piensaimniecības atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra lēmumu.

18.1.1. Izpildīts

ZM

01.07.2009.

2

18.2. Pārorientēsim ES un valsts atbalsta programmas, lai veicinātu nozaru produktu ražošanu un konkurētspēju, tādējādi stimulējot ekonomisko aktivitāti.

18.2.1. Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam, īstenosim Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam pārskatot kopējo attiecināmo izmaksu summas, atbalsta intensitātes un atbalsta kritērijus, vienkāršojot lēmumu pieņemšanas procesus.

ZM

01.10.2009

2

18.2. 2. Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam, īstenosim Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam, veicot finansējuma pārdali starp pasākumiem.

ZM

01.10.2010

x

18.3. Visās Latvijas pozīcijās par ES budžeta pārskatīšanu noteiksim lauksaimniecību, lauku attīstību, meža nozari, zivsaimniecību un tās atbalstu kā līdzvērtīgu prioritāti citiem ES valstu atbalsta maksājumiem.

18.3.1. Sadarbībā ar Ārlietu un Finanšu ministriju, aktualizēsim Latvijas pozīciju par ES budžeta pārskatīšanu uzsverot Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pozīciju kā līdzvērtīgu prioritāti Struktūrfondiem un Kohēzijas fondam.

ZM

01.10.2010

3

18.4. Panāksim, lai ES Kopējās lauksaimniecības politikas tiešā atbalsta maksājumi tiktu noteikti pēc objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem visiem ES lauksaimniekiem.

18.4.1. Diskusijās par ES kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, iestāsimies par atbalsta maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm, nodrošinot godīgu konkurenci visā ES.

ZM

01.10.2010

4

18.5. Saglabāsim un veicināsim Latvijas lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivju produktu eksportu.

18.5.1. Sniegsim atbalstu eksporta tirgu apgūšanai, izmantojot Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam iekļautos atbalsta pasākumus.

ZM

30.12.2009

4

18.5.2. Lai saglabātu un veicinātu lauksaimniecības, pārtikas, meža un zivju produktu eksportu uz trešo valstu tirgiem, aktīvi piedalīsimies sarunās ar Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību.

ZM

30.12.2009

x

18.6. Atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu kooperāciju lauksaimniecības un zvejniecības sektorā, veicinot efektīvu ražošanu un produkcijas realizāciju.

18.6.1. Iesniegsim Saeimā likumprojektu "Grozījumi Kooperatīvu likumā", lai padarītu efektīvāku pašreizējo lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību un veicinātu to attīstību. Kā arī veiksim grozījumus pakārtotajos normatīvajos aktos.

ZM

01.11.2009

x

18.6.2. Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam, īstenosim Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam un pakārtotajos normatīvajos aktos, lai atbalstītu ieguldījumus lauksaimniecībā un zivsaimniecībā efektīvāku ražošanas procesu ieviešanai un veicinātu ražotāju kooperācijas attīstību.

ZM

01.10.2010

x

18.7. Veicināsim privāto meža īpašnieku kooperāciju, uzlabojot meža īpašumu apsaimniekošanas ekonomisko efektivitāti un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajos īpašumos.

18.7.1. Izstrādāsim Latvijas meža īpašnieku kooperācijas veicināšanas programmu.

ZM

01.12.2009

x

18.8. Mainīsim prioritātes atbalsta saņēmēju lokam un teritorijām, uz kurām attiecas ES struktūrfondu atbalsta nosacījumi, novirzot to uzņēmējdarbības atbalstam laukos.

18.8.1. Iesniegsim ES Struktūrfondu Uzraudzības Komitejā priekšlikumus par prioritāšu pārskatīšanu uzņēmējdarbības atbalstam laukos.

ZM

01.10.2010

x

18.9. Īstenosim meža politiku, kas nodrošina meža nozares konkurētspēju, vienlaikus ievērojot vides aizsardzības un ilgtspējīgas mežu saglabāšanas prasības.

18.9.1. Sadarbībā ar meža nozares interešu grupām un Valsts meža dienestu, izvērtēsim ar meža apsaimniekošanu saistītos normatīvos aktus, to īstenošanas administratīvās procedūras un sagatavosim priekšlikumus administratīvā sloga samazināšanai.

ZM

01.12.2009

x

18.9.2. Izstrādāsim meža resursu apsaimniekošanas stratēģiskās plānošanas instrumentu mežsaimniecības ekonomisko, ekoloģisko un sociālo ilgtspēju nodrošināšanai.

ZM

01.10.2010

x

18.10. Sniegsim atbalstu zivsaimniecības dabisko resursu atjaunošanai, akvakultūras attīstībai un nozares modernizācijai, konkurētspējas veicināšanai gan iekšējā, gan ārējos tirgos.

18.10.1. Pilnveidosim Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta izmantošanu regulējošo likumdošanu, īpaši akvakultūras jomā, lai veicinātu investīcijas nozares attīstībai, tajā izmantoto metožu un tehnoloģiju modernizācijai, jaunu tirgu apgūšanai, kā arī nodrošinātu šādu pasākumu realizācijas efektīvu pārvaldību.

ZM

01.10.2010

x

18.10.2. Nodrošināsim pastāvīgu zinātnisko pamatojumu un rekomendāciju izstrādi iekšējo ūdeņu un jūras piekrastes zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un, pieejamā finansējuma robežās, maksimāli efektīvi realizēsim "Zivju resursu atražošanas valsts programmu (2001. - 2010.g.)" un Latvijas zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.-2013.g pasākumus.

ZM

01.10.2010

x

18.11. Nodrošināsim ātrāku zvejas flotes sabalansēšanu ar pieejamiem zivju resursiem, lai nodrošinātu zvejas efektivitātes paaugstināšanos.

18.11.1. Izvērtēsim zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2007.-2013. gadam divu gadu īstenošanas rezultātus, un nākamajā plāna darbības periodā iekļausim iespēju paātrināti sabalansēt zvejas floti ar pieejamiem zvejas resursiem.

ZM

01.07.2010

x

18.12. Atbalstīsim lauksaimnieku kooperatīvu centienus piedalīties pārstrādes uzņēmumu dibināšanā un to kapitāldaļu pārvaldīšanā.

18.12.1. Pamatojoties uz uzņēmuma biznesa plānu, nodrošināsim ministrijas atzinuma sniegšanu un galvojuma saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, lai 2010.gadā valsts budžetā paredzētu valsts galvojumu pārstrādes uzņēmuma iegādei vai izveidei.

ZM

01.10.2009

x

18.13. Sekmēsim drošas un nekaitīgas pārtikas apriti, īpaši pievēršot uzmanību pārtikas produktu izcelsmes izsekojamībai, kvalitātei, importu aizstājošu produktu ražošanas un tiešās tirdzniecības veicināšanai.

18.13.1. Lai sekmētu drošas un kvalitatīvas pārtikas apriti, tās izsekojamību un tiešo tirdzniecību, izstrādāsim un iesniegsim Saeimā likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites likumā", kā arī izstrādāsim MK noteikumus: "Veterinārās prasībās svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā" un "Par kārtību kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus, vai to gaļu mazos daudzumos un veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei".

ZM

01.02.2010

x

18.13.2. Lai nodrošinātu pārtikas drošumu, kvalitāti un izsekojamību, veiksim riska analīzi, un uz tās pamata, pilnveidosim un optimizēsim valsts uzraudzības un kontroles pasākumus.

ZM

30.12.2009

x

18.14. Nodrošināsim, ka valsts meža resursu apsaimniekotājs AS "Latvijas valsts meži" kalpo kā stabilizējošs faktors koksnes resursu pieejamībā ar mērķi saglabāt kokrūpniecības komersantu konkurētspēju eksporta tirgos.

18.14.1. Aktualizēsim AS "Latvijas valsts meži" darbības un valsts mežu apsaimniekošanas stratēģiju.

ZM

30.12.2009

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 559Pieņemts: 12.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Zaudē spēku: 23.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
196248
12.08.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"