Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.916

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 58.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 28., 62.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts ietver finansējumu 25 681 709  latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai - 123 065 lati (1.pielikums);

2.2. atbalsts lopkopības attīstībai - 16 139 438 lati (2.pielikums):

2.2.1. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 15 512 438 lati:

2.2.1.1. atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai (tai skaitā ciltsgrāmatai 20 000 latu) - 13 304 100 latu;

2.2.1.2. atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 4000 latu) - 402 300 latu;

2.2.1.3. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 6700 latu) - 869 835 lati;

2.2.1.4. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 6700 latu) - 249 390 latu;

2.2.1.5. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 2500 latu) - 127 770 latu;

2.2.1.6. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 1600 latu) - 62 740 latu;

2.2.1.7. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs - 200 400 latu;

2.2.1.8. atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteik­šanai - 295 903 lati;

2.2.2. atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai - 484 000 latu;

2.2.3. atbalsts transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (turpmāk - TSE) testu izmaksu daļējai segšanai - 143 000 latu;

2.3. atbalsts augkopības attīstībai - 628 500 latu (3.pielikums):

2.3.1. atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai - 165 000 latu;

2.3.2. atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 27 500 latu;

2.3.3. atbalsts integrētajai dārzeņu un integrētajai augļu un ogu audzē­šanai - 436 000 latu;

2.4. atbalsts izglītībai un zinātnei -  769 000  latu (4.pielikums):

2.4.1. atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem pētījumu projektiem - 363 000 latu;

2.4.2. atbalsts lauksaimniecības studentiem, profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem un profesionālās orientācijas darbam laukos - 231 000 latu;

2.4.3. atbalsts lauku saimnieku aizvietotāju programmai - 10 000 latu;

2.4.4. tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē - 165 000 latu;

2.5. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai - 505 300 latu (5.pielikums):

2.5.1. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstar­pējās sadarbības veicināšanai - 327 650 latu;

2.5.2. atbalsts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kooperācijas attīstībai - 177 650 latu;

2.6. atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā - 6 158 658 lati (6.pielikums):

2.6.1. atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai -  5 607 658  lati;

2.6.2. atbalsts kredītprocentu starpības kompensēšanai - 100 000 latu;

2.6.3. atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai - 50 000 latu;

2.6.4. atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem bioloģiskās lauksaimnie­cības produktu pirmapstrādē un pārstrādē (tai skaitā kautuvēm) investīciju veicināšanai - 401 000 latu;

2.7. atbalsts tirgus veicināšanai - 70 000 latu (7.pielikums):

2.7.1. atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšanai - 0 latu;

2.7.2. atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām - 70 000 latu;

2.8. atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai - 185 935 lati (8.pielikums):

2.8.1. atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - 180 935 lati;

2.8.2. atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā - 5000 latu;

2.9. valsts pagaidu atbalsts sēklkopībai - 16 382 lati (9.pielikums);

2.10. iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu izpildes finansējums - 1 085 431  lats (tai skaitā 45 000 latu par atbalstu starptautiskās un vietējās nozīmes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darba spēju pārbaudes pasākumu organizēšanā)."

2. Aizstāt 23.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2009.gada 1.septembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2009.gada 15.novembrim".

3. Aizstāt 2.pielikuma 19.2., 31.2., 43.2. un 51.2.apakšpunktā vārdus "Ciltsdarba valsts inspekciju" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centru".

4. Izteikt 2.pielikuma 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Lauku atbalsta dienests šķirnes saimniecībā atbalstu maksā par šā pielikuma 55.1.apakšpunktā minētajiem jaundzīvniekiem, kas iegūti no pamat­ganāmpulkā līdz 2009.gada 1.janvārim esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 25 procentiem no kopējā jaundzīvnieku skaita."

5. Aizstāt 2.pielikuma 62.2. un 71.2.apakš­punktā vārdus "Ciltsdarba valsts inspekciju" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centru".

6. Aizstāt 2.pielikuma 84.punktā vārdus "Ciltsdarba valsts inspekcijas" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centra".

7. Papildināt 2.pielikumu ar XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Atbalsts daļējai transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) testu izmaksu segšanai

109. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

110. Atbalsta mērķis ir nodrošināt daļēju TSE testu izmaksu segšanu.

111. Atbalsts paredzēts 50 procentu apmērā no TSE testa izmaksām, bet ne vairāk kā 7,14 latu par veiktu testu.

112. Par šā pielikuma 111.punktā minēto atbalstu:

112.1. Pārtikas un veterinārais dienests līdz 2009.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par daļēju sniegtā pakalpojuma - TSE testa - izmaksu segšanu;

112.2. līdz katra nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Pārtikas un veterinārais dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (48.tabula) par veiktajiem testiem.

48.tabula 

Pārskats par atbalsta saņemšanu daļējai TSE testu

izmaksu segšanai _______.gada ___________

(mēnesis)

 

Iesniedzējs  

  _______________________________________

(nosaukums un reģistrācijas numurs)

____________________________________________________

(adrese)

____________________________________________________

(norēķinu rekvizīti)

 

Nr.

p.k.

PVD teritoriālā struktūrvienība

Paraugu skaits kopā

Piespiedu kautas govis līdz 24 mēnešu vecumam

Govis līdz 24 mēnešu vecumam, kurām pirmskaušanas apskatē konstatētas klīniskās pazīmes

Veselas, cilvēku patēriņam kautas govis līdz 30 mēnešu
vecumam

1.

Austrumvidzemes pārvalde

2.

Austrumzemgales pārvalde

3.

Dienvidzemgales pārvalde

4.

Dienvidkurzemes pārvalde

5.

Dienvidlatgales pārvalde

6.

Rietumpierīgas pārvalde

7.

Ziemeļkurzemes pārvalde

8.

Ziemeļlatgales pārvalde

9.

Ziemeļpierīgas pārvalde

10.

Ziemeļvidzemes pārvalde

Kopā

Z.v.*

Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru

____________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)*

Datums* ______________

Piezīme.

* Rekvizītus "paraksts", "datums" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

113. Atbalstu maksā par TSE testiem, kas veikti no 2009.gada 1.augusta līdz 31.decembrim."

8. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 2.punkta 6.ailē vārdu "Pārtikas" ar vārdiem "Veterinārais un pārtikas pārstrādes".

9. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 4. un 5.punkta 6.ailē vārdu "Veterinārais" ar vārdiem "Veterinārais un pārtikas pārstrādes".

10. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 6.punkta 6.ailē vārdus "Politikas koordi­nācijas" ar vārdiem "Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes".

11. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 7.punkta 6.ailē vārdus "Kopējās lauk­saimniecības politikas" ar vārdiem "Tirgus un tiešā atbalsta".

12. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 9.punkta 6.ailē vārdu "Pārtikas" ar vārdiem "Veterinārais un pārtikas pārstrādes".

13. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 10.punkta 6.ailē vārdu "Veterinārais" ar vārdiem "Veterinārais un pārtikas pārstrādes".

14. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 11.punkta 6.ailē vārdus "Lauku attīstības" ar vārdu "Lauksaimniecības".

15. Aizstāt 4.pielikuma 1.tabulas 13.punkta 6.ailē vārdu "Veterinārais" ar vārdiem "Veterinārais un pārtikas pārstrādes".

16. Svītrot 4.pielikuma 14.punktā un 18.1.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "un 15.septembrim".

17. Aizstāt 7.pielikuma 11.3.apakšpunktā skaitli "7 500" ar skaitli "4 500".

18. Aizstāt 7.pielikuma 11.4.apakšpunktā skaitli "65 100" ar skaitli "38 100".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 916Pieņemts: 11.08.2009.Stājas spēkā: 15.08.2009.Zaudē spēku: 12.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196103
15.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"