Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.915

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 55.nr.; 2009, 19.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai."

2. Papildināt noteikumus ar 12.1.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai;".

3. Izteikt 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;".

4. Izteikt 12.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.12. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā;".

5. Papildināt noteikumus ar 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"33. Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums).

34. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā."

6. Izteikt 1.pielikuma D sadaļu šādā redakcijā:

 

"D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta
pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

Atzīmē ar X atbilstošu atbildi

Lapu skaits

Atzīmē ar X atbilstošu atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts 2 eksemplāros un elektroniska versija (neattiecas, ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām):

1.1.

Ja projekta iesnieguma kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz Ls 70 000 - vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 5. un 6.pielikumu

oriģināli

1.2.

Ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 70 000-200 000 - standartizēts biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1.-7.pielikumu

oriģināli

1.3.

Ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz Ls 200 000 vai arī ja atbalsta pretendents ir esošs komer­sants jauna zivju apstrādes, zivju blakusproduktu vai at­kritumu pārstrādes uzņēmu­ma veidošanas gadījumā - brīvas formas biznesa plāns atbilstoši projekta iesniegu­ma 8.pielikumā norādītajai struktūrai, bet ietverot visu 1.-7.pielikumā norādīto finanšu informāciju

oriģināli

1.4.

Ja atbalsta pretendents ir jaundibināts komersants jauna zivju apstrādes, zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādes uzņēmuma veido­šanas gadījumā, kuram pir­mais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies - biznesa plāns atbilstoši projekta iesnieguma 9.pieli­kumā norādītajai struktūrai, bet ietverot visu 5. un 6.pielikumā norādīto finanšu informāciju

oriģināli

2

Atbalsta pretendenta deklarācija

oriģināls

3.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par nodokļu samaksu (kas izsniegta ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)**

oriģināls

4.

Izziņa par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obli­gātajām iemaksām (darba devēja maksājums), kas veik­tas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas** (neattiecas, ja atbalsta pretendents ir jaun­dibināts uzņēmums, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies)

oriģināls

5.

Izziņa no kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krāj­aizdevumu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts - izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai

oriģināls

6.

Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tad pretendents iesniedz pamato­jošus dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību

oriģināls

7.

Gada pārskats par pēdējo noslēgto gadu (pilns komplekts) atbalsta preten­dentiem, kuriem tas jāiesniedz saskaņā ar Gada pārskatu likumu (ar VID atzīmi par saņemšanu)

kopija, uzrādot oriģinālu*

8.

Gada ienākumu deklarācija par pēdējo noslēgto gadu ar pielikumu "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" at­balsta pretendentiem, kuriem tā jāiesniedz saskaņā ar MK 2009.gada 17.februāra notei­kumiem Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienā­kumu deklarāciju un tās aiz­pildīšanas kārtību" (ar VID atzīmi par saņemšanu)

kopija, uzrādot oriģinālu*

9.

Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecība, ja atbalsta pretendents ir PVD atzīts zivju apstrādes uzņēmums

kopija, uzrādot oriģinālu*

10.

Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta kontroles un uzraudzības objekta reģistrācijas apliecība, ja atbalsta pretendents ir Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādes uzņēmums

kopija, uzrādot oriģinālu*

11.

Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, ja atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā zvejas produktu ražošanai mājas apstākļos

kopija, uzrādot oriģinālu*

12.

Deklarācija par saimnie­ciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar MK 2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.546 "Noteikumi par saim­nieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai"

oriģināls

13.

Iegādājoties iekārtas - Zemesgrāmatas nodaļas izdots Nostiprinājuma uzraksts vai Zemesgrāmatas apliecība par nekustamo īpašumu, vai ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts Zemesgrāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža - par nekustamo īpašumu, kurā pēc projekta paredzēts uzstādīt tehno­loģiskās iekārtas

kopija, uzrādot oriģinālu*

14.

Iegādājoties iekārtas - Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt

oriģināls

Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem****:

15.

Zemesgrāmatu nodaļas izdots Nostiprinājuma uzraksts vai Zemesgrāmatu apliecība par zemi vai ēku (būvju), uz kuras vai kurā paredzēta būvniecība, vai arī ilgtermiņa zemes nomas līgums (reģistrēts Zemesgrāmatā) - par ilgtermiņa nomas līgumu tiek uzskatīts tāds līgums, kura nomas termiņš nav mazāks par 7 gadiem no iesnieguma iesniegšanas brīža

kopija, uzrādot oriģinālu*

16.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta)

kopija, uzrādot oriģinālu*

17.

Vienkāršotai rekonstrukcijai - apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvnie­cību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

18.

Iegādājoties būvmateriālus (jaunai būvniecībai un rekonstrukcijai) - akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

kopija, uzrādot oriģinālu*

19.

Atbalsta pretendenta sastādīta būvniecības tāme, ja paredzēts iegādāties būv­materiālus (vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā)

oriģināls

20.

Akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

21.

Būvatļauja (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

Gadījumos, kad jāpiemēro LR normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas
pasūtītāja finansētiem projektiem, iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti***

22.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

23.

IUB publicētais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus

izdruka

24.

IUB publicētais paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos

izdruka

25.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

26.

IUB publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanu

izdruka

27.

Apraksts brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti, ja projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīko­juma, informācijas tehno­loģiju, programmnodroši­nājuma un vispārējo izmaksu iegādei attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 latu, kā arī ja būvniecībai vai rekonstrukcijai paredzētā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 120 000 latu un atbalsta pretendents nav veicis iepirkuma procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu

kopija, uzrādot oriģinālu*

Citi iesniegtie dokumenti

Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums un datums).

2. ** Atbalsta pretendentam ir tiesības neiesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņas. Šajā gadījumā Lauku atbalsta dienests tās saņem no Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņemot būvmateriālu iegādi).

4. **** Ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņemot būvmateriālu iegādi).

D.2. Piezīme. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2.sadaļa nav jāaizpilda

01.JPG (32506 bytes)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

7. Svītrot 1.pielikuma E sadaļu.

8. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241

 

Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Uzņēmuma lielums*

Sīkie (mikro) vai mazie uzņēmumi

10

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

2.

Uzņēmuma darbības ilgums

Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē trīs gadi un vairāk

10

Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē mazāk par trim gadiem

0

3.

Attiecināmās izmaksas

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai, ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai zivju produktos, iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un atkritumu pārstrādei

5

Energoiekārtas ražošanas procesa un uzņēmuma darbības nodrošināšanai

3

Pārējie projekti

0

4.

Akceptēts būvprojekts

Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu**

2

Pārējie projekti

0

 

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta "f" punktu.

2. ** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem."

9. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241

 

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" ietvaros

02.JPG (88936 bytes)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

10. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241

 

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā

"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"

par _____.gadu

03.JPG (14429 bytes)

04.JPG (77684 bytes)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 915Pieņemts: 11.08.2009.Stājas spēkā: 15.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
196102
15.08.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"