Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.909

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 162.nr.; 2009, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

3. Projektus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem."

2. Papildināt I nodaļu ar 3.1, 3.2, 3.3 un 3.4 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi iepriekš izsludina datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus pieņem visu kalendāra gadu līdz 15.decembrim un apkopo kārtās. Kārtas noslēdz katra mēneša piecpadsmitajā datumā.

3.2 Ja projektu iesniegumu pieņemšanas gadā projektu iesniegumi ir iesniegti par mazāku summu nekā pieejamais publiskais finansējums, Zemkopības ministrija atlikušo publiskā finansējuma daļu pārceļ uz nākamo gadu.

3.3 Pēc tam kad uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, Lauku atbalsta dienests nodrošina nepārtrauktu informācijas pieejamību par pasākuma ietvaros kalendāra gadā pieejamā finansējuma atlikumu.

3.4 Kad pasākuma ietvaros no kalendāra gadā pieejamā finansējuma atlikuši 20 %, Lauku atbalsta dienests turpina projektu iesniegumu pieņemšanu vēl vismaz 30 kalendāra dienas. Pieņemtos iesniegumus apkopo un vērtē atbilstoši šo noteikumu 13.punktā noteiktajam."

3. Svītrot 4.punkta pirmo teikumu.

4. Papildināt noteikumus ar 6.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"6.4. energoefektivitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem, kurus skārusi 2008.gadā naftas cenu pieauguma izraisītā ekonomiskā krīze."

5. Papildināt noteikumus ar 7.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"7.5. zvejas kuģa degvielas izmaksas 2008.gadā ir vismaz 20 % no kuģa ražošanas izmaksu apjoma, ja pretendē uz atbalstu šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros."

6. Izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;".

7. Izteikt 10.6. un 10.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas saskaņotu zvejas kuģa modernizēšanas (tehnisko) projektu. Ja investīcijas paredzētas zvejas kuģa zivju kravas tilpnē, atbalsta pretendents zvejas kuģa modernizēšanas (tehniskajā) projektā ar parakstu apliecina, ka projekta ietvaros veicamie modernizēšanas darbi nepalielina zvejas kuģa zivju kravas tilpnes ietilpību (kubikmetros);

10.7. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma D.1.sadaļas 19., 20., 21., 22. un 23.punktu. Ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, - iepirkuma dokumentus par jaunu būvniecību vai rekonstrukciju un ar to saistītajām vispārējām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 17.6.apakšpunktā (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā);".

8. Papildināt noteikumus ar 10.13., 10.14. un 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.13. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas apstiprinātu zvejas kuģa energoefektivitātes apliecinājumu, ja projekta ietvaros tiek iegādāts jauns aprīkojums saskaņā ar šo noteikumu 17.5.1 apakš­punktu. Energoefektivitātes apliecinājumā apstiprināts, ka aprīkojums vismaz par 3 % uzlabos zvejas kuģa energoefektivitāti;

10.14. atbalsta pretendenta izziņu par degvielas un ražošanas izmaksu apjomu, ja tas pretendē uz atbalstu šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros (1.1 pielikums);

10.15. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai."

9. Papildināt II nodaļu ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.1 pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (2.2 pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

13.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (1.3 pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā."

10. Papildināt noteikumus ar 14.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.3. šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei - 60 %."

11. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Publiskais finansējums vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto attiecīgajai aktivitātei paredzēto apjomu. Ja projekta iesniegumā iekļautas vairākas aktivitātes, piemēro zemāko šo noteikumu 14.punktā noteikto publiskā finansējuma apjomu."

12. Papildināt noteikumus ar 17.2.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"17.2.6. jaunu kravu celšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;".

13. Papildināt noteikumus ar 17.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5.1 jauna aprīkojuma, tai skaitā jaunu palīgdzinēju, iegāde un uzstādīšana šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros, kas vismaz par 3 % uzlabo zvejas kuģa energoefektivitāti;".

14. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Lauku atbalsta dienests lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu šo noteikumu 17.5.1 apakšpunktā minētā aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai pieņem līdz 2010.gada 31.decembrim."

15. Papildināt 1.pielikuma C.3.sadaļas tabulu ar jaunu rindu šādā redakcijā:

 

"Energoefektivitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem, kurus skārusi 2008.gadā naftas cenu pieauguma izraisītā ekonomiskā krīze

"

 

16. Izteikt 1.pielikuma C.16.sadaļas tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

Maksājuma pieprasījumā iekļautās
attiecināmās izmaksas
(sadalījumā pa projekta posmiem)

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas laiks

Summa, Ls

datums

mēnesis

gads

1.

-

2.

-

3.

-

KOPĀ

 - "

17. Izteikt 1.pielikuma D.1.sadaļas tabulas 4.punktu šādā redakcijā:

"4.

Izziņa no kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu. Izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai

oriģināls

"

18. Izteikt 1.pielikuma D.1.sadaļas tabulas 15.punktu šādā redakcijā:

"15.

Pārtikas un veterinārā dienesta izdota Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecība****

kopija *

19. Papildināt 1.pielikuma D.1.sadaļas tabulu ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1

Atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai

oriģināls

18.2

Izziņa par degvielas un ražošanas izmaksu apjomu

oriģināls

"

20. Izteikt 1.pielikuma D.1.sadaļas piezīmes šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums un datums).

2. ** Atbalsta pretendentam ir tiesības neiesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņas. Šajā gadījumā Lauku atbalsta dienests tās saņem no Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

4. **** Atbalsta pretendentam ir tiesības neiesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta izdotu Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopiju. Šajā gadījumā Lauku atbalsta dienests to saņem no Pārtikas un veterinārā dienesta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā."

21. Izteikt 1.pielikuma E sadaļu šādā redakcijā:

KN-909_PAGE_06.JPG (15574 bytes)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

22. Svītrot 1.pielikuma 9.pielikumu.

23. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

 

Izziņa par degvielas un ražošanas izmaksu apjomu

Ražošanas izmaksas (mainīgās un pastāvīgās izmaksas), kas, pamatojoties uz grāmatvedības dokumentiem, aprēķinātas par 2008.gadu projekta iesniegumā minētajam zvejas kuģim:

Mainīgās izmaksas, latos

- t.sk. degvielas izmaksas, latos

Pastāvīgās izmaksas, latos

Degvielas izmaksu īpatsvars procentos no mainīgo un pastāvīgo izmaksu kopsummas, %*

Piezīme. * Degvielas izmaksas/(mainīgās izmaksas + pastāvīgās izmaksas)

Izziņa iesniegta* _______.gada ___. _________

Atbalsta pretendents, zvejas kuģa īpašnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Izziņa iesniegta" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

24. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

 

"2.1 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

 KN-909_PAGE_07.JPG (52657 bytes)

KN-909_PAGE_08.JPG (25502 bytes)

 

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

25. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

 

KN-909_PAGE_0098.JPG (34394 bytes)

KN-909_PAGE_09.JPG (81450 bytes)

KN-909_PAGE_10.JPG (45295 bytes)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 15.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 909Pieņemts: 11.08.2009.Stājas spēkā: 15.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196096
15.08.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)