Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.867

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 50.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmo kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4.apakš­aktivitāti “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” pirmo kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izstrādāt sociālo pakalpojumu (institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) vidēja termiņa attīstības programmu (turpmāk – programma) katrā plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – izstrādāt piecas plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas, ņemot vērā:

3.1. visu plānošanas reģiona apdzīvoto vietu iedzīvotāju iespējas sasniegt sociālo pakalpojumu sniedzējus ar infrastruktūru saistītās un ar sabiedrisko transportu sasniedzamās teritorijās;

3.2. sociālās aprūpes institūciju un alternatīvo sociālās aprūpes pa­kalpojumu piedāvājumu reģionā, sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitu un teritoriālo izvietojumu, atbilstošu speciālistu pieejamību, klientu vietu skaitu, pašreizējo situāciju un nākotnes attīstības plānus, pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto mērķa grupu vajadzībām un specifiku konkrētā plānošanas reģiona apdzīvotajās vietās, kā arī esošo un prognozēto pieprasījumu pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem;

3.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu plānošanas reģionā, pakalpojumu sniedzēju skaitu un teritoriālo izvietojumu, atbilstošu speciālistu pieejamību, klientu vietu skaitu, pašreizējo situāciju un nākotnes attīstības plānus, pamatojoties uz šo noteikumu 5.punktā minēto mērķa grupu vajadzībām un specifiku konkrētā plānošanas reģiona apdzīvotajās vietās un esošo un prognozēto pieprasījumu pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem;

3.4. integrētas veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas iespējas klientiem pēc ilgstošas vai smagas saslimšanas, ar hroniskām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem, kas ierobežo personas spējas sevi aprūpēt.

4. Šo noteikumu 2.punktā minētās programmas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībā. Programmas ieviešana tiek plānota septiņu gadu laikā no tās izstrādes dienas un ietver šādas sadaļas:

4.1. programmas mērķis;

4.2. programmas atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas Republikas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

4.3. situācijas apraksts un problēmu formulējums;

4.4. iespējamie risinājumi un alternatīvu analīze;

4.5. risinājumu sasaiste ar plānošanas reģiona attīstības programmu un citu nozaru attīstības programmām, kā arī tajās noteiktajām prioritātēm;

4.6. izvēlētais risinājums;

4.7. sasniedzamie rezultāti;

4.8. galvenie uzdevumi rezultātu sasniegšanai;

4.9. uzdevumu izpildes laika plāns;

4.10. uzdevumu izpildei nepieciešamā finansējuma plānojums (kopējais un papildus nepieciešamais finansējums);

4.11. programmas īstenošanas rezultātu novērtēšanas un uzraudzības kārtība, tai skaitā par uzdevumu izpildes uzraudzību atbildīgās institūcijas.

5. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām), bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

6. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

6.1. tādu alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības programmu izstrāde reģioniem, kurus nesniedz sociālās aprūpes institūcijas, tajā skaitā:

6.1.1. situācijas izpēte, ieskaitot mērķa grupu, to vajadzību un problēmu apzināšanu, iedzīvotāju sastāva analīzi, lai noteiktu esošo un prognozēto klientu skaitu, esošo un nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniedzēju, to piedāvājuma, teritoriālā izvietojuma un pieejamības apzināšanu un izvērtējumu, esošās un nepieciešamās sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras novērtējumu, esošo un nepieciešamo speciālistu apzināšanu un mācību vajadzību noteikšanu;

6.1.2. datu analīze un attīstības plānošana, ieskaitot attīstības alternatīvu analīzi (par konkrētajās teritorijās nepieciešamajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un to atrašanās vietām, kā arī starpnozaru sadarbības iespējām) un risinājuma izvēli efektīvai sociālo pakalpojumu sniegšanai reģionā (sadalījumā pa sociālo pakalpojumu veidiem dažādām mērķa grupām – ilgstošā sociālā aprūpe, aprūpe mājās, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centrā, sociālā rehabilitācija institūcijā vai dzīvesvietā, servisa dzīvoklis, grupu māja vai dzīvoklis, pusceļa māja, specializētā darbnīca, krīzes centrs, patversme, naktspatversme, tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums, profesionālā rehabilitācija, citi pakalpojumi, ieskaitot jaunu metožu un pakalpojumu sniegšanas modeļu apzināšanu);

6.1.3. starpnozaru sadarbības modeļa izstrāde sociālo pakalpojumu sniegšanā;

6.1.4. pieredzes apmaiņa Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sociālo pakalpojumu attīstīšanas jomā;

6.1.5. attīstības plānošanas ekspertu un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu (vietējo un ārvalstu) piesaiste;

6.1.6. sistēmas izveide programmas aktualizācijai un ieviešanas uzraudzībai;

6.2. sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēšana;

6.3. projekta vadība;

6.4. informatīvi izglītojoši un publicitātes pasākumi.

7. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 627 646 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 533 499 lati un valsts budžeta finansējums 94 147 lati.

(MK 12.04.2011. noteikumu Nr.281 redakcijā)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 170 000 latu.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

11. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

11.2. saskaņo šo noteikumu 30.punktā minētos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

11.3. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu;

11.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

12. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

12.1. izstrādā vienošanās projektu;

12.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

12.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

12.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

12.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

12.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

12.7. pārbauda Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

12.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 29. un 31.punkta nosacījumus, bet 30.punktā minētajā gadījumā – ja atbildīgā iestāde ir saskaņojusi projekta grozījumus;

12.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

12.10. uzkrāj datus par projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

12.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projekta īstenošanu.

13. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

14. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ir plānošanas reģions, kas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu atbilstoši kompetencei nodrošina reģiona attīstības plānošanu un koordināciju, nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes, vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu un kura projekta iesniegums ir apstiprināts ar atbildīgās iestādes pārvaldes lēmumu.

II. Projekta īstenošanas nosacījumi

15. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

16. Projekta izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas kā projekta attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās izmaksas kā projekta attiecināmās izmaksas;

16.3. netiešās izmaksas – atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) – kā projekta neattiecināmās izmaksas;

16.4. neparedzētās izmaksas kā projekta attiecināmās izmaksas.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

17. Šo noteikumu 16.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

17.1. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, paredz arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas un pasta un elektronisko sakaru izmaksas;

17.2. iekšzemes un ārvalstu komandējumu izmaksas, tajā skaitā dienas naudu, naktsmītnes, transporta un ārvalstu iekšzemes transporta izdevumus;

17.3. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

17.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

18. Šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 15 procentu no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

19. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

20. Šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

20.1. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas uzraudzībai (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

20.2. pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

20.3. komunālo pakalpojumu izmaksas;

20.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preces un inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

20.5. uzņēmuma līguma izmaksas projekta vadības personālam. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, paredz arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

20.6. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, paredz arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas un pasta un elektronisko sakaru izmaksas.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

20.1 Šo noteikumu 16.2. un 16.3.apakšpunktā minēto izmaksu apmērs visos aktivitātes ietvaros īstenotajos projektos kopā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no visu projektu tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas. Sadarbības iestāde uzrauga minētās prasības izpildi projektu līmenī.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

21. Šo noteikumu 16.4.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas paredz kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

22. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1105 redakcijā)

23. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

23.1. kas nav norādītas šo noteikumu 17., 20., 21., 22.punktā vai neatbilst šo noteikumu 18., 20.1 un 21.punktā un 20.4.apakšpunktā minētajiem izmaksu apmēra ierobežojumiem;

23.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 20.6.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā;

23.3. šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētās izmaksas.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

24. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas līdz 2010.gada 30.jūnijam.

25. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība ir attiecināma šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanā.

26. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

27. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

28. Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno un maksājumus veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

29. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

30. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

30.1. projekta mērķi;

30.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

30.3. projekta īstenošanas termiņu;

30.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

30.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

31. Nepārsniedzot šo noteikumu 18., 20.1 un 21.punktā un 20.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

31.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.4.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

31.2. izmaksu pārdali šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.4.apakšpunktā minēto apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 20 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

31.3. šo noteikumu 21.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

III. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumus Nr.948 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.3.apakšaktivitāti “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 183.nr.).

33. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

34. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

35. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

36. (Svītrots ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.492)

37. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumi, kas sagatavoti, iesniegti, izvērtēti un par kuriem pieņemts pārvaldes lēmums par projekta apstiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.948 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.3.apakš­aktivitāti “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos””, uzskatāmi par aktivitātes pirmās kārtas ietvaros apstiprinātiem projektiem un īstenojami atbilstoši šiem noteikumiem.

38. Šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir uzskatāmas par projekta neattiecināmajām izmaksām no vienošanās noslēgšanas dienas.

(MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.867

(Pielikums MK 01.06.2010. noteikumu Nr.492 redakcijā)

 

16 Veidlapas rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 867Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195929
{"selected":{"value":"16.04.2011","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2011","iso_value":"2011\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2010","iso_value":"2010\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-08.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)