Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.786

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 63.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta otro, piekto, septīto un astoto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46.nr.; 2009, 9., 37.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.punktā vārdu "pavadoņus" ar vārdu "asistentus".

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Bezdarba riskam pakļautās personas izvēlas šo noteikumu 5.1 1. un 5.1 2.apakš­nodaļā minēto pasākumu īstenošanai pasākumu īstenotājus - izglītības iestādes - individuāli vai no aģentūras piedāvātajām izglītības iestādēm, kas ir gatavas noslēgt līgumu par apmācību kuponu metodes izmantošanu un atbilst šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām. Līgumā par apmācību kuponu metodes izmantošanu paredz, ka aģentūra apņemas segt ar apmācību saistītos izdevumus šajos noteikumos minētajā kārtībā."

3. Papildināt 13.punktu aiz vārda "Aģentūra" ar vārdiem "ja nepieciešams, papildus šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām".

4. Papildināt noteikumus ar 20.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"20.4. pēc bezdarba riskam pakļautās personas izvēles, ja izmanto mācību kuponu metodi."

5. Aizstāt 33.2.apakšpunktā skaitli "1000" ar skaitli "500".

6. Aizstāt 33.3.apakšpunktā vārdu "pavadoņu" ar vārdu "asistentu".

7. Papildināt 3.2.apakšnodaļas nosaukumu aiz vārda "devēja" ar vārdiem "tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai".

8. Izteikt 43.2. un 43.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. praktisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām, bet ne vairāk kā 300 latu šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajam mērķim un ne vairāk kā 600 latu šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētajam mērķim;

43.3. pasākumos iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;".

9. Aizstāt 43.4.apakšpunktā skaitli "1000" ar skaitli "500".

10. Izteikt 43.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.5. izdevumu segšanai par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte;".

11. Papildināt noteikumus ar 3.2.1 apakš­nodaļu šādā redakcijā: 

"3.2.1 Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība

43.1 Apmācību praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (turpmāk - darba prakse), organizē, ja dalība attiecīgajā pasākumā rada sociālo labumu sabiedrībai.

43.2 Darba prakse ietver praktisko darba iemaņu un profesionālo prasmju iegūšanu un uzturēšanu no jauna izveidotās darba prakses vietās, un tā ilgst ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus.

43.3 Bezdarbnieks darba praksē viena gada laikā drīkst piedalīties ne vairāk kā sešus mēnešus.

43.4 Darba praksē iesaista bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt un uzturēt praktiskās zināšanas darba veikšanā un kuri attiecīgajā laikposmā nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

43.5 Aģentūra apzina pašvaldības, kuras vēlas organizēt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bezdarbnieku darba prakses. Aģentūras un pašvaldības līgumā par darba praksēm nosaka pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, norēķinu un līguma izpildes kārtību.

43.6 Aģentūra atbilstoši šo noteikumu 43.4 punktā minētajam kritērijam veic darba praksē iesaistāmo bezdarbnieku atlasi.

43.7 Pašvaldības, iesaistot bezdarbniekus darba praksē, ar katru bezdarbnieku noslēdz līgumu par darba prakses īstenošanas kārtību. Līgumā nosaka darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendijas saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu.

43.8 Pašvaldība darba praksē iesaistītajiem bezdarbniekiem pasākuma laikā nodrošina:

43.8 1. praktisko darba iemaņu iegūšanu un uzturēšanu, organizējot nepieciešamo praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par darba pienākumiem un ar to izpildi saistītajām pamatprasībām;

43.8 2. darba vadītāju, kas palīdz nostiprināt darba iemaņas un zināšanas (ja nepieciešams);

43.8 3. spēju patstāvīgi veikt attiecīgos darba pienākumus un pamat­uzdevumus pēc darba prakses beigām;

43.8 4. darba prakses vietu attiecīgajā pašvaldībā.

43.9 Darba praksei paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

43.9 1. darba praksē iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 100 latu apmērā par viena mēneša darba dienām;

43.9 2. darba prakses izdevumu nodrošināšanai darba prakses laikā, tai skaitā nepieciešamā inventāra iegādei pašvaldībām un transporta izdevumiem bezdarbnieka nokļūšanai darba prakses vietā atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem izdevumus pamatojošiem dokumentiem;

43.9 3. darba praksē iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja darba vadītāja pārraudzībā ir ne mazāk kā 15 bezdarbnieku. Ja darba vadītāja pārraudzībā ir mazāk par 15 bezdarbniekiem, dotāciju aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam;

43.9 4. viena pašvaldības darba prakses vietu organizētāja ikmēneša darba algai. Dotāciju piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

43.9 5. izdevumu segšanai par darba praksē iesaistīto bezdarbnieku veselības pārbaudēm."

12. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Algotos pagaidu darbos - valsts līdzfinansētā bezdarbnieku nodarbi­nāšanā darba devēju piedāvātos nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos, kas ilgstoša bezdarba periodā veicina bezdarbnieku darba iemaņu uzturēšanu un rada sociālu labumu sabiedrībai, - bezdarbnieku iesaista uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Bezdarbnieku var atkārtoti iesaistīt algotajos pagaidu darbos ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējo algoto pagaidu darbu pabeigšanas."

13. Svītrot 51.2.apakšpunktā vārdus "un darba meklētājiem".

14. Svītrot 55.1.apakšpunkta otro teikumu.

15. Aizstāt 55.4.apakšpunktā vārdu "pavadoņu" ar vārdu "asistentu".

16. Aizstāt 58.3.apakšpunktā skaitli "1000" ar skaitli "500".

17. Aizstāt 58.4.apakšpunktā vārdu "pavadoņu" ar vārdu "asistentu".

18. Aizstāt 59.punktā vārdu "vismaz" ar vārdiem "ne vairāk kā".

19. Svītrot 61.punkta otro teikumu.

20. Aizstāt 87.3.apakšpunktā vārdu "trijos" ar vārdu "sešos".

21. Papildināt 89.punkta trešo teikumu aiz vārdiem "par biznesa plāna īstenošanu" ar vārdiem "un komersanta vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas".

22. Aizstāt 90.3.apakšpunktā vārdu "trijos" ar vārdu "sešos".

23. Papildināt noteikumus ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.1 Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

5.1 1. Pieaugušo izglītības programmas bezdarba riskam pakļautām personām

135.1 Lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši pieaugušo izglītības programmām. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarba riskam pakļautajai personai izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu saskaņā ar izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

135.2 Profesiju, kurā nepieciešama bezdarba riskam pakļautās personas apmācība, nosaka pati bezdarba riskam pakļautā persona sadarbībā ar karjeras konsultantu.

135.3 Pieaugušo izglītības programmas izstrādā izglītības iestādes atbilstoši prasībām, kas noteiktas izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

135.4 Bezdarba riskam pakļauto personu iesaista pieaugušo izglītības programmu apguvē, ja persona atrodas darba tiesiskajās attiecībās, ir sasniegusi 25 gadu vecumu un ir saņēmusi karjeras konsultanta atzinumu, kas apliecina nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē, lai celtu konkurētspēju darba tirgū, un izglītības iestāde šo personu atzinusi par piemērotu konkrētās izglītības programmas apguvei.

135.5 Pieaugušo izglītības programmu apguvē iesaista tās bezdarba riskam pakļautās personas, kuras atbilst pēc iespējas vairākiem šādiem kritērijiem:

135.5 1. pēdējā formālā izglītība ir iegūta pirms 10 gadiem;

135.5 2. pie pašreizējā darba devēja nodarbināta ilgāk par pieciem gadiem;

135.5 3. ir noteikta invaliditāte;

135.5 4. ir divi vai vairāk apgādājamie;

135.5 5. ir trūcīga persona;

135.5 6. nav pamatizglītības vai vidējās izglītības.

135.6 Bezdarba riskam pakļauto personu var atkārtoti iesaistīt pieaugušo izglītības programmu apguvē ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās izglītības programmas apguves.

135.7 Pirms apmācību uzsākšanas bezdarba riskam pakļautās personas piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei nosaka izglītības iestāde.

135.8 Aģentūra, iesaistot bezdarba riskam pakļauto personu apmācībā, ar katru personu noslēdz līgumu par apmācību nodrošināšanu. Līgumā nosaka apmācības noteikumus un laiku, savstarpējos pienākumus un tiesības apmācības laikā, kā arī apmācības izbeigšanas nosacījumus. 

135.9 Uzsākot apmācību, izglītības iestāde bezdarba riskam pakļautajai personai izsniedz izglītības programmas aprakstu un ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu ieskaita viņu izglītojamo skaitā.

135.10 Ja bezdarba riskam pakļautā persona pārtrauc mācības vai atkārtoti nav nokārtojusi noslēguma pārbaudījumu, viņu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita un aģentūra veic galīgo norēķinu ar izglītības iestādi par apmācību, pārskaitot naudas līdzekļus atbilstoši faktiskajiem apmācības izdevumiem.

135.11 Ja bezdarba riskam pakļautā persona, ievērojot visas izglītības iestādes noteiktās izglītības programmā ietvertās prasības, pēc apmācības pabeigšanas nav nokārtojusi noslēguma pārbaudījumu un nav ieguvusi pietiekamas zināšanas un praktiskās iemaņas, izglītības iestāde par saviem līdzekļiem divu mēnešu laikā veic papildu apmācību un organizē noslēguma pārbaudījumu, kā arī sedz visus ar to saistītos izdevumus.

135.12 Izglītības iestāde 10 darbdienu laikā pēc bezdarba riskam pakļautās personas izglītību apliecinoša dokumenta izsniegšanas par to rakstiski informē aģentūru.

135.13 Apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot bezdarba riskam pakļautās personas apmācības ietvaros īstenoto pieaugušo izglītības programmu izmaksu segšanai līdz 250 latiem gadā saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu.

5.1 2. Apmācību programmas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām

135.14 Apmācību programmu apguve bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas un veicina ilgtspējīgu darba vietas saglabāšanu.

135.15 Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu iesaista apmācību programmas apguvē, ja persona atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu vai ir pašnodarbināta persona, vai darba vietā strādā nepilnu darba laiku (noteiktais darba laiks ir īsāks par Darba likumā noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laiku) darba apjoma samazināšanās dēļ un ir saņēmusi attiecīgu darba devēja rakstisku apliecinājumu. Darba devējs apliecinājumā norāda, ka, ekonomiskās krīzes vai globalizācijas faktoru ietekmē samazinoties darba apjomam, ir spiests samazināt konkrētā darbinieka darba laiku un ka apmācības nepieciešamas ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanai. Darba devējs apliecina, ka triju darbdienu laikā informēs aģentūru, ja mainīsies darbiniekam noteiktais darba laiks vai tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto darbinieku.

135.16 Apmācību programmas apguvē tiek iesaistītas tās bezdarba riskam pakļautās personas, kuras atbilst pēc iespējas vairākiem šādiem kritērijiem:

135.16 1. pašreizējā darba vietā nodarbināta ilgāk par vienu gadu;

135.16 2. darba laiks nepārsniedz 20 stundu nedēļā;

135.16 3. darba laiks samazināts vismaz trīs mēnešus pirms iesaistes apmācību programmu apguvē;

135.16 4. ir noteikta invaliditāte;

135.16 5. ir divi vai vairāk apgādājamie.

135.17 Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu var atkārtoti iesaistīt apmācību programmas apguvē ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās apmācību programmas apguves.

135.18 Apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

135.18 1. apmācību programmas apguvē iesaistītās bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas ikmēneša stipendijai 70 latu apmērā par kalendāra mēnesi;

135.18 2. bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas apmācības ietvaros īstenoto profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu segšanai ne vairāk kā 500 latu apmērā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu izmaksu segšanai ne vairāk kā 300 latu apmērā.

135.19 Apmācību programmu apguve bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām organizējama atbilstoši šo noteikumu 135.3, 135.7, 135.8, 135.9, 135.10, 135.11 un 135.12 punktam."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 8.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 786Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 08.08.2009.Zaudē spēku: 09.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 07.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195838
08.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"