Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.806

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 182.nr.; 2008, 33.nr.; 2009, 38.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana (tai skaitā elektroniskās apmācības veidā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem invalīdiem), kas ietver:

5.1.1. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvi;

5.1.2. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi (ja projektu paredz īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā plānotajā projekta īstenošanas laikā);

5.2. profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana;

5.3. apmācība pie darba devēja;

5.4. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības apguve un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve;

5.5. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam invalīdam);

5.6. projekta vadība;

5.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 22 093 026 lati."

4. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, ja projekta īstenošanu plāno šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā termiņā, un 14 kalendāra dienām, ja projekta īstenošanu plāno šo noteikumu 56.2.apakš­punktā minētajā termiņā;".

5. Izteikt 17.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (nav jāpievieno projekta iesniegumam, ko plāno īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā termiņā);".

6. Aizstāt 17.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus "45., 46., 47., 48., 49., 49.1, 49.2, 50. un 51.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "45., 46., 47., 48., 49., 49.1, 49.2 un 50.punktā".

7. Aizstāt 24.1.17.apakšpunktā skaitli un vārdu "48.3.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "46.4., 48.3., 48.4. un 48.5.apakš­punktā".

8. Svītrot 24.3.1.apakšpunktā vārdus "un teritorijās ar lielu brīvo darba vietu skaitu".

9. Papildināt noteikumus ar 24.3.8. un 24.3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3.8. projekta izmaksu efektivitāti pamato projekta iesniegumā iekļautais vidējo izmaksu aprēķins vienas personas iesaistei pasākumā;

24.3.9. projekta aktivitātes nodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai."

10. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir deviņi punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus
apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir 7,01 procents un vairāk, - četri punkti;

25.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 5,01 līdz 7,00 procentiem, - trīs punkti;

25.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 3,01 līdz 5,00 procentiem, - divi punkti;

25.4. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir līdz 3,00 procentiem, - 0 punktu."

11. Papildināt IV nodaļu ar 30.2 un 30.3 punktu šādā redakcijā:

"30.2 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.2 1. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā, ieskaitot mācību stipendiju, nepārsniedz 450 latu neformālās izglītības ieguves pasākumā, 1500 latu profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, 2000 latu praktiskās apmācības pasākumā pie darba devēja - pieci punkti;

30.2 2. vienas personas izmaksas ie­saistei pasākumā, ieskaitot mācību stipendiju, pārsniedz 450 latu neformālās izglītības ieguves pasākumā, 1500 latu profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, 2000 latu praktiskās apmācības pasākumā pie darba devēja - 0 punktu.

30.3 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.3 1. projekta aktivitātes nodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai - pieci punkti;

30.3 2. projekta aktivitātes nenodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai - 0 punktu."

12. Aizstāt 33.3.apakšpunktā vārdu "sešiem" ar vārdu "septiņiem".

13. Izteikt 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu (nav attiecināms projekta iesniegumam, ko plāno īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā);".

14. Aizstāt 34.4.apakšpunktā skaitļus un vārdus "47. un 49.punktā un 48.3.apakšpun­k­tā" ar skaitļiem un vārdiem "46.4.apakš­punktā, 47.punktā, 48.3., 48.4. un 48.5.apakš­punktā un 49.punktā".

15. Izteikt 46.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. stipendijas, ieskaitot stipendijas neformālās izglītības ieguves laikā (izņemot gadījumu, ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);".

16. Papildināt noteikumus ar 46.4. un 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.4. bezdarbnieka ikmēneša mācību pabalsts - 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

46.5. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas."

17. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Šo noteikumu 45.1.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas pieaicinātajiem ergoterapeitiem, surdotulkiem un asistentiem. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

48.2. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

48.3. šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksas, tai skaitā atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas, iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas personālam un biroja preču un inventāra, kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību), ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu, un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas. Ja šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros uzņēmējs ir eksperts vai mācībspēks, izmaksas nepārsniedz 300 latu par darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu (apmācība ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus) un 600 latu par jaunas profesijas ieguvi (apmācība kopā ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus);

48.4. atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas bezdarbnieka darba vadītājam - 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

48.5. līguma par apmācību kupona izmantošanu izmaksas ne vairāk kā 1000 latu apmērā par vienas izglītības programmas apguvi, ja īsteno šo noteikumu 5.1.2.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību."

18. Izteikt 49.1 un 49.2 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Šo noteikumu 45.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, kas izmantojamas šo noteikumu 5.6.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

49.1 1. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) izmaksas;

49.1 2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes, transporta un degvielas izdevumi);

49.1 3. pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas;

49.1 4. komunālo pakalpojumu (tai skaitā telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas) izmaksas;

49.1 5. telpu īres un nomas izmaksas;

49.1 6. biroja preču un inventāra (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas.

49.2 Šo noteikumu 45.2.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver atlīdzības izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai."

19. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

52.1. kas nav norādītas šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 49.1, 49.2, 50.punktā un 45.1.3.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 47., 49.punktā un 46.4., 48.3., 48.4. un 48.5.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

52.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmis saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 49.2 punktā minētās izmaksas)."

20. Aizstāt 56.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 2010.gada 1.janvāra" ar vārdiem un skaitļiem "no 2009.gada 1.septembra".

21. Aizstāt 62.punktā skaitli un vārdu "48.3.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "46.4., 48.3., 48.4. un 48.5.apakšpunktā".

22. Izteikt 62.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.4. izmaksu pārdali šo noteikumu 46.1., 46.3., 46.4., 46.5., 48.1., 48.2., 48.3., 48.4. un 48.5.apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros, nepārsniedzot 20 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās summas;".

23. Izteikt 64.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1. šo noteikumu 49.1 un 49.2 punktā minētās izmaksas paredz kā attiecināmās izmaksas, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

24. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no atbilstošo vienošanās grozījumu spēkā stāšanās dienas."

25. Izteikt pielikuma 2.10.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajā aktā par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits plānošanas reģionā

Mērvienība

1.

Neformālās izglītības, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits

Kopā -

 

Kurzemes -

 

Latgales -

 

Zemgales -

 

Vidzemes -

 

Rīgas -

 

 

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits (% ) plānošanas reģionā

Mērvienība

1.

Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc apmācībām

Kopā -

 

Kurzemes -

 

Latgales -

 

Zemgales -

 

Vidzemes -

 

Rīgas -

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 5.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 806Pieņemts: 21.07.2009.Stājas spēkā: 05.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195645
05.08.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)