Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.846

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 68.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildi­nājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35., 81.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 10.2.apakšpunktu;

1.2. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Finansējuma saņēmējs var sākt projekta īstenošanu pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri. Ja projekta īstenošana ir sākta, izņemot šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās izmaksas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.";

1.3. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras vidējais kopējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, projekta iesniedzējs var iesniegt vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Pieņem, ka siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas būs vismaz 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa, ja renovā­cijas projektā tiek plānots veikt vismaz siltumapgādes sistēmas renovāciju un ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, tai skaitā logu maiņu vai renovāciju.";

1.4. izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādāšanas izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;";

1.5. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļauja­mais finansējuma apjoms nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.";

1.6. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot ne mazāk kā četras secīgas projektu iesnie­gumu atlases kārtas. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Ja kādā no projektu iesniegumu atlases kārtām netiek noslēgti līgumi par visu atlases kārtā pieejamo finan­sējumu, sadarbības iestāde pēc pēdējās iepriekš izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludina jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.";

1.7. papildināt 28.2.3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja minētais dokuments nav pieejams uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, to neiesniedz, bet projekta iesniedzējs apliecina, ka dzīvokļu īpašnieki ir vērsušies pašvaldībā vai pie valsts dzīvojamās mājas valdītāja ar iesniegumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un ka projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešamie dokumenti sadarbības iestādē tiks iesniegti triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz pirmā starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai sadarbības iestādē;";

1.8. svītrot 28.2.4.apakšpunktu;

1.9. izteikt 28.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.6. ēkas energoaudita pārskatu (kopija) (energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu) vai vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktu. Sākot ar 2010.gada 1.janvāri, saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu veikta ēkas energoaudita pārskatu izstrādā energoauditors, kas sertificēts normatīvajos aktos par energoauditoru sertifikāciju un uzraudzību noteiktajā kārtībā;";

1.10. izteikt 28.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.8. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Ēku tehniskā apsekošana" (kopija). Atzinumā jābūt aizpildītām sadaļām par būves daļām, inženiertīkliem un iekārtām, kurās tiek veikti būvdarbi iesniegtā projekta iesnieguma ietvaros;";

1.11. papildināt noteikumus ar 28.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.11. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" izstrādātu būvniecības izmaksu tāmi (kopija) (ja attiecināms) vai atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumam izstrādātu būvniecības izmaksu tāmi (kopija) (ja attiecināms), secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās.";

1.12. izteikt 32.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta iesniegums saskaņā ar šajā punktā minēto kārtību tiek saņemts sadarbības iestādē nākamajā mēnesī pēc pēdējās projektu iesniegumu atlases kārtas, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc pēdējās projektu atlases kārtas beigu termiņa, tas tiek vērtēts kopā ar pēdējā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem.";

1.13. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

34.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

34.2. projekta iesnieguma veidlapu papildus iesniedz elektroniski vienā eksemplārā (DOC datņu formātā, 5.1. un 5.2.sadaļā ietverto informāciju iesniedz XLS dat­ņu formātā), ierakstītu kompaktdiskā;

34.3. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanu­murētām lapām, ar satura rādītāju, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē die­gu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un caur­aukloto lapu skaitu, aplie­cinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.";

1.14. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Kritēriju vērtēšanas secība:

40.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. vai 19.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

40.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam;

40.4. šo noteikumu 24.1 punktā minēto projekta iesniegumu vērtē at­kārtoti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 3.punktā minētajam kritērijam, nemainot vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2., 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. un 28.punktā minētajam kritērijam;

40.5. visus iesniegtos projektu iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam, vērtē atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesnie­gums neatbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu kopējo punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

40.5.1. priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sasniedz augstāku rādītāju, salīdzinot projekta rezultātā iegūto siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma 1.punktā minētajam kritērijam;

40.5.2. ja vairāki projektu iesniegumi sasniedz vienādu projekta rezultātā iegūto siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret projekta attiecināmajām izmak­sām, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēti energoefektivitātes darbi mājā ar lielāku dzīvokļu skaitu;

40.5.3. ja vairākos projektu iesniegumos paredzēti energoefektivitātes dar­bi mājās, kurās ir vienāds dzīvokļu skaits, priekšroku dod projekta iesniegumam, kuru īstenos teritorijā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu;

40.5.4. ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds projekta īsteno­šanas vietas teritorijas attīstības indekss, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš sadarbības iestādē ir reģistrēts agrāk;

40.6. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 7.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 7.pielikuma 30.punktā minētajam kritērijam.";

1.15. aizstāt 42.punktā skaitli "31." ar skaitli "30.";

1.16. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda papildu vai precizējošo informāciju, kas nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 7.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 29.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.";

1.17. izteikt 52.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.5. finansējuma saņēmējs atbalstāmās darbības sācis pēc tam, kad ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, izņemot šo notei­kumu 17.1.apakš­punktā minētās izmaksas, kuras ir attiecināmas, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ja minētās izmaksas ir veiktas ne agrāk par 2006.gada 24.oktobri. Ja projekta īstenošana ir sākta, pirms ir pieņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai ir parakstīts sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas;";

1.18. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.19. 3.pielikumā:

1.19.1. svītrot saturā vārdus "2.daļa. Apsekošanas ziņojums";

1.19.2. svītrot 2.daļu;

1.20. izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.21. papildināt noteikumus ar 8.pielikumu (3.pielikums);

1.22. papildināt noteikumus ar 9.pielikumu (4.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 18.augustā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.augustu.

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.846

"2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

KN846_PIELIKUMI_PAGE_01.JPG (88209 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_02.JPG (90541 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_03.JPG (111149 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_04.JPG (89699 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_05.JPG (97256 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_06.JPG (41656 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_07.JPG (66975 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_08.JPG (69634 bytes)

 

KN846_PIELIKUMI_PAGE_09.JPG (37170 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_10.JPG (181330 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_11.JPG (227435 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_12.JPG (163251 bytes)

 

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.846 

"7.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums - N).

Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmumā noteiktajā termiņā) (apzīmējums - P)

Punktu skaits

Min. - 20 punktu (visu kritēriju kopsumma)

1.

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām (tūkstošos latu):

0-75

(Min. - 11)

1.1.

mazāks par 1

0

1.2.

no 1 līdz 1,49

11

1.3.

no 1,5 līdz 1,99

22

1.4.

no 2 līdz 2,49

33

1.5.

no 2,5 līdz 2,99

44

1.6.

no 3 līdz 3,49

55

1.7.

no 3,5 līdz 3,99

66

1.8.

4 un vairāk

75

2.

Dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā:

0-15

(Min. - 0)

2.1.

mazāks par 10

0

2.2.

no 10 līdz 24

3

2.3.

no 25 līdz 49

6

2.4.

no 50 līdz 74

9

2.5.

no 75 līdz 99

12

2.6.

100 un vairāk

15

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

3.

Projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā:

0-10

(Min. - 0)

3.1.

lielāks par 0

0

3.2.

no 0 līdz -0,499

3

3.3.

no -0,500 līdz -0,899

6

3.4.

no -0,900 un mazāk

10

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

4.

Aktivitātes ietvaros finansētie pasākumi nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" ieviešanu

N

5.

Projekta aktivitātes atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

6.

Projekta izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteiktajam

P

7.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

8.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi un atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteiktajam apmēram

P

9.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

P

10.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir veikts energoaudits un projekta iesniegumam ir pievienots energoaudita pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteiktajām prasībām

N

11.

Projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā par projektā veicamajiem darbiem vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija, būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem

N

12.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir ne mazāk kā 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa

N

13.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

P

14.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

15.

Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteiktajām prasībām

N

16.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, ir nodota ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam (ieskaitot)

N

17.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem.

N

18.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības

N

19.

Projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzī­votāju

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

20.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

21.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

22.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

23.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildu iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

24.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formā)

P

25.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" noteikto laika periodu

P

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

P

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

28.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un projektu iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja iesniegts papīra veidā)

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

30.

Ja projekta  iesniegums atbilst 4., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. un 28.vērtēšanas kritērijam, kā arī vērtējumā par atbilstību 1.vērtēšanas kritērijam ir saņēmis vismaz 11 punktu un vērtējumā par atbilstību 1., 2. un 3.kvalitātes vērtēšanas kritērijam kopā saņēmis vismaz 20 pun­ktu, tad sarindo projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, un pēc projektu iesniegumu sarindošanas projekta iesniegumam izsludinātās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros pietiek pieejamā finansējuma

N"

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.846   

"8.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138

Vienkāršotais ēkas energoaudita pārskats

Īstenojot projektu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumu Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" 13.1 punktu, tiek nodrošināti visi šajā pielikumā norādītie energoefektivitātes pasākumi:

Mājas adrese: _______________________________________

1.

Fasādes sienu siltināšana

2.

Gala sienu siltināšana

3.

Bēniņu pārseguma vai jumta siltināšana vai remonts

4.

Logu renovācija vai maiņa

5.

Pagraba pārseguma siltināšana

6.

Pagraba sienu siltināšana

7.

Vējtvera renovācija

8.

Siltumapgādes sistēmas renovācija

9.

Ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija

 

 

Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti:

1.

2.

...

...

...

 

Mājas enerģijas patēriņa dati par pēdējiem 5 gadiem (jānorāda dati no mājas siltumpiegādātāja)

1.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš telpu apkurei iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

2.

Siltumenerģijas vai energonesēja patēriņš karstā ūdens sagatavošanai iepriekšējos gados

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

3.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš (3=1+2)

Kalendāra gads

Patēriņš (MWh)

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

4.

Vidējais kopējais siltumenerģijas
patēriņš pēdējos 5 gados, MWh

5.

Mājas apkurināmā platība, m2

 

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais siltumenerģijas ietaupījums, MWh (vienāds ar 20% no vidējā siltumenerģijas patēriņa pēdējos 5 gados)"

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.846

"9.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138  

  

KN846_PIELIKUMI_PAGE_21.JPG (67193 bytes)

KN846_PIELIKUMI_PAGE_23.JPG (52414 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 846Pieņemts: 28.07.2009.Stājas spēkā: 18.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 31.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
195591
18.08.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"