Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.833

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un ceturto daļu un 19.panta piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 81.nr.; 2005, 197.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 54.nr.; 2008, 79.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punkta trešajā teikumā vārdus "ūdensapgādes uzņēmums" ar vārdiem "ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējs".

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Ūdens piegādātāja un ūdensvada īpašnieka, valdītāja vai komersanta atbildību par ēkas iekšējiem ūdensvadiem nosaka normatīvie akti (būvnormatīvi) par ēkas iekšējiem ūdensvadiem un kanalizāciju."

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 3.punktā minētais komersanta pienākums organizēt kārtējo monitoringu un auditmonitoringu neattiecas uz mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri neražo pārtiku un nenodarbojas ar tās sagatavošanu vai apstrādi."

4. Izteikt 4.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.1 Reizi divos gados veic kārtējo monitoringu:"

5. Izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.

7. Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības ir obligāti piemērojamas dzeramajam ūdenim, ko iegūst šo noteikumu 6.punktā minētajās ieguves un piegādes vietās, ja dzeramo ūdeni realizē tirdzniecībā vai citādi izmanto komercdarbībā, vai piegādā publiskām ēkām un būvēm."

6. Aizstāt 12.punkta trešajā teikumā skaitļus un vārdus "17. un 40.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "17., 19.2 un 40.punktā".

7. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Nefasēts dzeramais ūdens šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām atbilst šādās vietās:

13.1. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no krāna, ja dzeramo ūdeni cilvēku patēriņam piegādā pa ūdensvadu;

13.2. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no krāna, ja dzeramo ūdeni izmanto sabiedrības vajadzībām, piemēram, izglītības, ārstniecības un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs saskaņā ar šo noteikumu 17.2.apakšpunktu;

13.3. ūdens piegādātāja ārējā ūdensapgādes tīklā un sadales sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 17.1.apakšpunktu;

13.4. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no cisternas, ja dzeramo ūdeni piegādā cisternā;

13.5. pārtikas uzņēmumā, kur dzeramo ūdeni iepilda pudelēs vai citos traukos, ja to fasē pudelēs vai citos traukos;

13.6. vietā, kur pārtikas uzņēmumā izmanto dzeramo ūdeni."

8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja konstatē dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju izmaiņas, veic korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus patērētāju veselībai. Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus veic:

17.1. ūdens piegādātājs - sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, kura īpašumā ir ūdensapgādes infrastruktūra un kurš nodrošina apdzīvotas vietas ar dzeramo ūdeni. Ūdens piegādātājs ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz ūdens uzskaites mezglam (ieskaitot), kas izveidots uz ievada ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem) par ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju;

17.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai komersants - pakalpojuma saņēmējs, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja dzeramā ūdens krāniem;

17.3. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai komersants šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakš­punktā neminētajos gadījumos, ja dzeramo ūdeni iegūst pazemes ūdens gūtnē un realizē tirdzniecībā vai citādi izmanto komercdarbībā, vai piegādā publiskām ēkām un būvēm."

9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja dzeramais ūdens attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nerada draudus patērētāju veselībai un minēto neatbilstību nevar novērst 30 dienu laikā, kā arī citā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi, veselības ministrs var noteikt ūdenim pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības (turpmāk - īpašas normas) uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

19.1. dzeramais ūdens neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteikto ķīmisko rādītāju prasībām vai papildu parametriem, kas nav ietverti šo noteikumu 1.pielikumā;

19.2. dzeramais ūdens neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā noteikto kontrolrādītāju prasībām."

10. Papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 un 19.7 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Iesniegumu par īpašo normu noteikšanu komersants, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits iesniedzējs (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz aģentūrā. Aģentūra izskata iesniegumu un sniedz atzinumu. Aģentūra atzinumu iesniedz Veselības ministrijā.

"19.2 Šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minēto īpašo normu piemērošanu var pagarināt uz trijiem gadiem, Veselības ministrijai iesniedzot Eiropas Komisijā pārskatu un lēmuma pamatojumu par otrā pagarinājuma nepieciešamību. Izņēmuma gadījumā īpašo normu piemērošanu var pagarināt atkārtoti vēl uz trijiem gadiem, ja Veselības ministrija iesniedz Eiropas Komisijā pārskatu un lēmuma pamatojumu par trešā pagarinājuma nepieciešamību. Veselības ministrija divu mēnešu laikā ziņo Eiropas Komisijai par katru ūdens piegādātāju, kam noteiktas īpašas normas (šo noteikumu 19.1.apakšpunkts) un kas dienā vidēji piegādā vismaz 1000 m3 ūdens vai apgādā ar to vairāk nekā 5000 cilvēku. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju.

19.3 Šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto īpašo normu piemērošanu Veselības ministrija var noteikt uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Ja nepieciešams, īpašo normu piemērošanu var pagarināt uz trijiem gadiem, un izņēmuma gadījumā šo termiņu pagarina atkārtoti. Lemjot par īpašo normu piemērošanas laikposma pagarināšanu, aģentūra izvērtē, vai ir veikti korektīvie pasākumi iepriekšējā laikposmā, lai novērstu ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām.

19.4 Aģentūra izvērtē ūdens piegādātāja ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un neatbilstību ūdens kvalitātes prasībām. Aģentūra sagatavo pārskatu par neatbilstības novēršanu un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

19.5 Iesniedzējs mēneša laikā pirms katra šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētā īpašo normu piemērošanas laikposma beigām iesniedz aģentūrā informāciju par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Ja korektīvie pasākumi ir neatbilstoši un nav nodrošināta dzeramā ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, iesniedzējs aģentūrā iesniedz paskaidrojumu. Atbilstoši šo noteikumu 17.punktam atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, ūdens piegādātājs, ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai komersants pēc iespējas ātrāk veic atbilstošus korektīvos pasākumus, lai novērstu ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām.

19.6 Ja tiek noteiktas īpašas normas, šo noteikumu 39.punktā minētās kontroles institūcijas un aģentūra var palielināt kontroles un monitoringa veikšanas biežumu, kā arī papildus noteikt kārtējā monitoringa rādītājus, ietverot tos šo noteikumu 19.punktā minētajā lēmumā un monitoringa plānā.

19.7 Ja konstatē ūdens kvalitātes prasību pārkāpumu un nepieciešamību aizsargāt patērētāju veselību vai nav veikti korektīvie pasākumi, lai novērstu ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām, aģentūra par to rakstiski informē attiecīgo pašvaldību, Veselības inspekcijas struktūrvienību un Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību. Kontroles institūcijas rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 40.2.apakšpunktu."

11. Izteikt 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6. dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas korektīvo pasākumu plāna kopsavilkumu, kurā ir ietverta informācija par:

20.6.1. korektīvajiem pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, pamatojoties uz ūdens piegādātāja pārbaudes rezultātiem par neatbilstības vietas noteikšanu un dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem krāna galā, ārējā ūdensapgādes tīklā un ūdens ieguves vietā atbilstoši rādītājiem, kuriem piemērotas īpašas normas. Pārbaudi organizē ūdens piegādātājs. Ūdens piegādātājs atbild par sniegtās informācijas pareizību un patiesumu;

20.6.2. sagatavotajiem projektiem ūdensapgādes sistēmas sakārtošanai;

20.6.3. plānotajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanas nodro­šināšanai (izmaksu tāmes);

20.6.4. plānotajiem pasākumiem projektā, arī darbu grafiku ar konkrētiem pasākumu izpildes termiņiem;

20.6.5. korektīvā rīcības plāna pārskatīšanu vai aktualizāciju. Korektīvo rīcības plānu pārskata vai, ja nepieciešams, aktualizē vismaz reizi gadā;".

12. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja kontroles institūcijas vai aģentūra neatbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 2.punkta prasībām vai papildu parametriem, kas nav iekļauti šo noteikumu 1.pielikumā, ir atzinušas par nenozīmīgu un patērētāju veselībai nekaitīgu un ar korektīviem pasākumiem to var novērst 30 dienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas, kontroles institūcijas vai Veselības ministrija uz šo konkrēto laiku nosaka maksimālās pieļaujamās attiecīgā parametra vērtības (turpmāk - maksimālās vērtības) un atbilstošu korektīvo pasākumu izpildi. Kontroles institūcijas, ja nepieciešams, konsultējas ar aģentūru. Ja neatbilstība minēto parametru vērtībām pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi vairāk nekā 30 kalendāra dienas, piemēro šo noteikumu 19.punktu."

13. Papildināt II nodaļu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 19. un 22.punktu dzeramajam ūdenim noteiktas īpašas normas vai maksimālās vērtības, iesniedzējs informē patērētājus par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, parametriem, kam piemērotas īpašās normas vai maksimālās vērtības, un to piešķiršanas termiņu, kā arī atsauci uz normatīvo aktu, kas to reglamentē, informācijā ietverot brīdinājumus noteiktām iedzīvotāju grupām, ja šīs īpašās normas vai maksimālās vērtības tām var radīt veselības traucējumus. Informāciju nekavējoties ievieto ūdens piegādātāja vai attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, vietējos preses izdevumos un izvieto namu apsaimniekošanas uzņēmumos."

14. Papildināt 24.punktu ar otro, trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja dzeramais ūdens neatbilst noteiktajām prasībām, ūdens piegādātājs vai Veselības inspekcija ņem dzeramā ūdens paraugu ārējā ūdensapgādes tīklā un sadales sistēmā, lai noteiktu neatbilstības vietu. Ūdens piegādātājs nodrošina iespēju ņemt dzeramā ūdens paraugus līdz ūdens uzskaites mezglam, uz ievada ēkā vai ēku grupā. Ūdens piegādātājs pēc komersanta lūguma informē par testēšanas rezultātiem ārējā ūdensapgādes tīklā un sadales sistēmā."

15. Papildināt noteikumus ar 25.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"25.4. vietā, kur dzeramais ūdens izplūst no krāna, ja dzeramo ūdeni izmanto sabiedrības vajadzībām, piemēram, izglītības, ārstniecības un sabiedriskās ēdināšanas iestādēm."

16. Izteikt 26.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 25.3. un 25.4.apakšpunktā minētajos gadījumos monito­ringu finansē ūdens piegādātājs vai komersants, kas ir piegādājis ūdeni."

17. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Šo noteikumu 28. un 31.punkts neattiecas uz komersantiem, kuriem dzeramais ūdens tiek piegādāts, izmantojot publisko ūdensapgādes sistēmu."

18. Aizstāt 34.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā" ar vārdiem "Vides ministrijā".

19. Izteikt 35. un 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35. Aģentūra, apkopojot un analizējot datus valstī un reģionos, reizi trijos gados (turpmāk - pārskata posms), sākot ar 2005.gadu, sagatavo publisku ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, lai informētu patērētājus. Aģentūra publisko ziņojumu publicē aģentūras mājaslapā internetā. Publiskajā ziņojumā ietver precīzu informāciju par dzeramo ūdeni, kuru piegādātāji vidēji dienā piegādā vismaz 1000 m3 apjomā vai ar kuru apgādā vairāk nekā 5000 cilvēku, pārbaudīto objektu skaitu un veidu, izmeklēto ūdens paraugu skaitu, norādot, cik no tiem neatbilst obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par korektīvajiem pasākumiem, to rezultātiem un piešķirtajām īpašajām normām vai maksimālajām vērtībām saskaņā ar šo noteikumu 19.2 un 22.punktu. Publisko ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu aģentūra sniedz patērētājiem kalendāra gada laikā pēc kārtējā pārskata posma beigām.

35.1 Aģentūra divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētās informācijas publicēšanas nosūta publisko ziņojumu Eiropas Komisijai. Ziņojuma kopiju aģentūra nosūta Zemkopības ministrijai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai."

20. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Ja konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai parametriem, kas nav ietverti šo noteikumu 1.pielikumā, vai radušās pamatotas aizdomas par apdraudējumu patērētāju veselībai:

40.1. Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests nekavējoties lemj par turpmāko rīcību, izvērtējot iespējamo apdraudējumu patērētāju veselībai, ņemot vērā pārsniegtos parametrus un to, cik daudz maksimālās vērtības ir pārsniegtas. Kontroles institūcijas, ja nepieciešams, konsultējas ar aģentūru;

40.2. Veselības inspekcijai un Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens piegādi vai lietošanu atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam un Pārtikas aprites uzraudzības likumam, kā arī piemērot sodu atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam;

40.3. kontroles institūcijas vai ūdens piegādātājs, ja nepieciešams, konsultējas ar aģentūru, lai izvērtētu iespējamo apdraudējumu patērētāju veselībai, kuru var radīt dzeramā ūdens piegādes vai lietošanas ierobežojums vai aizliegums;

40.4. Veselības inspekcija nodrošina patērētāju informēšanu par dzeramā ūdens piegādes vai lietošanas ierobežojumiem vai aizliegumu, bet Pārtikas un veterinārais dienests - par fasēta dzeramā ūdens lietošanas aizliegumu. Veselības inspekcija kontrolē šo noteikumu 9. un 22.1 punkta izpildi."

21. Svītrot 42.1 punktu.

22. Izteikt 1.pielikuma 2.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.25.

varš

2,0 mg/l

Nosaka vidējās vērtības no nedēļas ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī maksimālās rādītāju vērtības"

 

23. Svītrot 2.pielikuma 2.1.apakšpunktā vārdu "ražošanas".

24. Izteikt 2.pielikuma 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1.

līdz 100  

1

17 "

25. Papildināt 2.pielikumu ar 7.piezīmi šādā redakcijā:

"7 Lai noteiktu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem ūdens nekaitīguma un kvalitātes rādītājiem, audita pārbaudes biežumu aģentūra var samazināt, bet ne retāk kā līdz vienam paraugam sešu gadu laikposmā. Aģentūra nosaka, kurus šo noteikumu 1.pielikumā minētos parametrus var nenoteikt audita pārbaudē atbilstoši šo noteikumu 23.2.apakš­punkta prasībām."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 833Pieņemts: 28.07.2009.Stājas spēkā: 01.08.2009.Zaudē spēku: 17.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 31.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195588
01.08.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)