Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.752

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 43.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 30.08.2011. noteikumu Nr.665 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665)

2. Finansējumu aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 800/2008).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts – projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

3.1.1. projektu īsteno zinātniskā institūcija, kas neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošajiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) veic šādas pamatdarbības – zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Ieņēmumus, kas iegūti, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās. Komersantiem, kuri var ietekmēt zinātnisko institūciju kā tās akcionāri vai dalībnieki, nav priekšrocību uz zinātniskās institūcijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;

3.1.2. projektā īstenojamās darbības atbilst šo noteikumu 3.1.1.apakš­punktā definētajai zinātnisko institūciju pamatdarbībai;

3.2. ar saimniecisku darbību saistīts projekts – projekts, kuru īsteno zinātniskā institūcija:

3.2.1. kas neatbilst šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

3.2.2. kas atbilst šo noteikumu 3.1.1.apakš­punktā noteiktajai zinātniskās institūcijas definīcijai, bet projektu īsteno komersanta uzdevumā. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no zinātniskās institūcijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā piešķir komersantam;

3.3. eksperimentālā izstrāde – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu vai prasmju apgūšana, kombinēšana, modelēšana vai izmantošana, lai konceptuāli definētu, plānotu un dokumentētu jaunus produktus vai tehnoloģijas, kas nepieciešamas jaunu, pārveidotu vai uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei. Eksperimentālas izstrādes ietvaros veiktās darbības var ietvert dokumentu (tai skaitā projektu, rasējumu, plānu), produktu vai tehnoloģisko līniju modeļu (prototipu) izstrādi, ja minētie dokumenti vai produktu modeļi nav domāti tiešai pārdošanai, bet tehnoloģisko līniju modeļi – tiešai rūpnieciskai ražošanai. Produktu vai tehnoloģisko līniju eksperimentālo ražošanu un testēšanu drīkst finansēt, ja to nevar izmantot vai pārveidot tā, lai izmantotu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, izņemot gadījumu, ja modelis ir gala komercprodukts un tā ražošanas izmaksas tikai demonstrēšanai un apstiprināšanai ir pārāk lielas;

3.3.1 iekšējās darbības – pētniecības organizācijas radīto zināšanu pārvaldības veids, ja zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic:

3.3.1 1. pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums – tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums;

3.3.1 2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām;

3.3.1 3. pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem atklātā konkursā;

3.4. jauna tehnoloģija – būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, kas ietver ievērojamas tehnisko paņēmienu, tehnoloģiju, iekārtu vai programmatūras izmaiņas, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes un to ieviešana nodrošinātu jaunu produktu ražošanu;

3.5. jauns (inovatīvs) produkts – jaunas preces vai pakalpojumi, kā arī preces un pakalpojumi, kuriem ir būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (tai skaitā būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai citas funkcionālās īpašības). Produkts nav kvalificējams kā jauns, ja tā inovācija ietver nelielas izmaiņas vai uzlabojumus, atjaunošanu, regulāras sezonālas izmaiņas, produkta pielāgošanu viena klienta vajadzībām un citas nebūtiskas izmaiņas;

3.6. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai;

3.7. praktiskas ievirzes pētniecība – eksperimentāls un teorētisks darbs, kas var ietvert rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi un tehnisko priekšizpēti (turpmāk – pētniecība);

3.8. publiskā finansējuma intensitāte – kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmērs procentos no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

3.9. rūpnieciskie pētījumi – plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai jau esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai. Rūpnieciskajos pētījumos ietilpst arī komplektējošo daļu radīšana kompleksām sistēmām, kas vajadzīgas rūpnieciskajiem pētījumiem, jo īpaši vispārējo tehnoloģiju apstiprināšanai, izņemot modeļus;

3.10. sīkais, mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai;

3.11. tehniskā priekšizpēte – rūpnieciskā pētījuma vai eksperimentālās izstrādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, tai skaitā projekta ieviešanas alternatīvu izmaksu un ieguvumu ekonomiskā analīze, ekonomiskās analīzes izstrāde un citas ar projekta sākotnējās koncepcijas izpēti saistītas darbības;

3.12. valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts dibināta augstskola vai valsts dibinātas augstskolas zinātniskais institūts (tai skaitā augstskolas struktūrvienība, centrs, klīnika, izmēģinājumu stacija);

3.13. zināšanu un tehnoloģiju pārnese – noteiktu zināšanu, ražotprasmes un tehnoloģiju nodošana no izstrādātāja lietotājam, pielāgojot minētās zināšanas un tehnoloģijas lietotāja vajadzībām, lai radītu jaunus produktus vai tehnoloģijas;

3.14. zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134; MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

4. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem:

4.1. 2006.–2009.gadā, ja projekta iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 71.punktam projekta īstenošanu uzsāk pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim:

4.1.1. agrobiotehnoloģija (inovatīvas, videi draudzīgas pārtikas produktu ieguves tehnoloģijas);

4.1.2. informātika (droša programmatūra, integrētas informācijas un komunikācijas sistēmas un tīkli, elektroniskās tehnoloģijas);

4.1.3. biomedicīna un farmācija (gēnu tehnoloģijas un jaunu bioloģiski aktīvu vielu sintēzes tehnoloģijas);

4.1.4. enerģētika (videi draudzīgi atjaunojamās enerģijas veidi, enerģijas piegādes drošība un efektīva izmantošana);

4.1.5. materiālzinātne (nanotehnoloģijas funkcionālo materiālu iegūšanai, jaunas paaudzes kompozītmateriāli);

4.1.6. meža zinātne (jauni produkti un tehnoloģijas meža zinātnē un koksnes tehnoloģijās);

4.1.7. medicīnas zinātne (jauni produkti un tehnoloģijas medicīnas zinātnē);

4.1.8. vides zinātne (klimata maiņas reģionālā ietekme uz ūdeņu ekosistēmām un adaptācija, Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu vides ilgtspējīga apsaimniekošana un aizsardzība);

4.2. 2010.–2013.gadā, ja projekta iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 71.punktam projekta īstenošanu uzsāk pēc 2010.gada 1.janvāra:

4.2.1. enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);

4.2.2. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);

4.2.3. nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);

4.2.4. sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas);

4.2.5. vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr.134 redakcijā)

5. Aktivitātes mērķi sasniedz, veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

5.1. iznākuma rādītājs – atbalstīti 200 pētniecības projekti līdz 2013.gada 31.decembrim;

5.2. rezultāta rādītāji:

5.2.1. pieaudzis starptautiski atzītu publikāciju skaits gadā – līdz 800 publikācijām 2013.gadā;

5.2.2. pieaudzis pieteikto starptautisko patentu skaits gadā – līdz 43 starptautiskiem patentu pieteikumiem 2013.gadā.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

6. Projektā var īstenot vienu vai vairākas atbalstāmās darbības:

6.1. pētniecība;

6.2. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;

6.3. pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

7.1.1. izstrādā, apstiprina un ievieto savā tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

7.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

7.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

7.4. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

7.5. saskaņo šo noteikumu 78. un 79.punktā minētos projekta grozījumus;

7.6. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.7. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 10.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga un kontrolē pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

8.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā izstrādā vienošanās un līguma par projekta īstenošanu projektus, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

8.2. ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu atbilstoši tā juridiskajam statusam;

8.3. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai valsts budžeta līdzekļu plānošanai nepieciešamo informāciju par projektu īstenošanu;

8.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.6. sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par aktivitātes īstenošanu un aktivitātei pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

8.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

8.8. sagatavo Eiropas Savienības fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

8.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.10. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu izpildes prasībām un izpildi;

8.11. apstiprina grozījumus projektā;

8.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.13. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros noslēgto vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu;

8.14. uzrauga ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta atbilstību šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktā minētajam kritērijam projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

8.15. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

10. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 33 573 170 latu.

(MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

11. Projekta iesniegumā noteiktā minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 491 962 lati.

12. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā par visu pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.665 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

13. Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts (turpmāk – projekta iesniedzējs).

14. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un īstenot individuāli vai partnerībā ar komersantiem vai citām Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām (turpmāk – sadarbības partneris), noslēdzot sadarbības līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – sadarbības projekts). Ja īsteno sadarbības projektu, projekta iesniegumu iesniedz vadošais sadarbības partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu, ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, – par finansējuma saņēmēju.

15. Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim noteiktās prasības:

15.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā un nav radusies cita līdzīga situācija, kādu paredz valsts normatīvie akti;

15.2. tam nav nodokļu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

15.3. tas projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

15.4. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros, izņemot šo noteikumu 23.punktā minētos gadījumus;

15.5. tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura pamatkapitāls ir samazinājies vairāk par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos. Šo nosacījumu nepiemēro komersantam, kas ir reģistrēts mazāk nekā pirms trim gadiem;

15.6. tas atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniedzis zinātniskā institūta publiskos pārskatus par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja zinātniskā institūcija ir dibināta mazāk nekā pirms trim gadiem, ir iesniegti publiskie pārskati par noslēgtajiem pārskata gadiem atbilstoši tās reģistrācijai Zinātnisko institūciju reģistrā).

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

III. Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas nosacījumi

16. Ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 7,5 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina no šādiem nacionālajiem līdzekļiem:

16.1. projekta iesniedzējs, kas ir valsts zinātniskā institūcija:

16.1.1. (svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134);

16.1.2. no pieejamā valsts budžeta finansējuma saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai;

16.1.3. no citiem valsts zinātniskās institūcijas rīcībā esošiem līdzekļiem, tai skaitā nacionāliem publiskiem līdzekļiem, kredītresursu līdzekļiem vai ieguldījumiem natūrā, par kuriem nav saņemts publisks atbalsts un kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi auditēt un novērtēt atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai novērtēšanas metodikai un šo noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

16.2. projekta iesniedzējs, kas nav valsts zinātniskā institūcija, – no zinātniskās institūcijas rīcībā esošajiem līdzekļiem, tai skaitā kredītresursu līdzekļiem vai ieguldījumiem natūrā, par kuriem nav saņemts publisks atbalsts un kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi auditēt un novērtēt atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai novērtēšanas metodikai un šo noteikumu 17.punkta nosacījumiem. Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

17. Ieguldījumus natūrā var veidot:

17.1. pamatlīdzekļi – tehnoloģiskās iekārtas (iekārtas, mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas), kuru kopējo lietošanas vērtību aprēķina, ņemot vērā katra projekta ietvaros izmantotā pamatlīdzekļa minimālo vērtību (vidējās vienas darbdienas lietošanas izmaksas visā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas periodā) un laiku, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot projektā paredzēto darbību veikšanai. Kopējo pamatlīdzekļu lietošanas vērtību nosaka, izmantojot šādu formulu:

01.JPG (2825 bytes), kur

P – kopējā pamatlīdzekļu lietošanas vērtība, latos;

Vi – i-tā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība (iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa), latos;

i – pamatlīdzekļa variante (i = 1, 2, .., n; n – pamatlīdzekļu skaits);

ti – laiks, kādā pamatlīdzekli plānots izmantot projektā paredzēto darbību veikšanai, darbdienās;

tKi – kopējais pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, darbdienās;

17.2. piešķirtie materiāli (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), kuru vērtību aprēķina proporcionāli projekta ietvaros patērētajam materiālu daudzumam un materiālu tirgus cenai;

17.3. projekta ietvaros ar pētniecību saistītas profesionāla rakstura darbības:

17.3.1. kuras veic zinātniskais personāls (ievēlēti un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrā vai Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datu­bāzē reģistrēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti);

17.3.2. ja tās netiek veiktas laikā, kad atbilstoši noslēgtajiem līgumiem persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus, un par tām projekta ietvaros netiek saņemta atlīdzība;

17.3.3. kuru vērtību nosaka, ņemot vērā pētniecībai patērēto laiku un šo noteikumu 28.5.2.apakšpunktā noteiktās atalgojuma un darba algas likmes;

17.4. brīvprātīgais darbs, kuru projekta ietvaros veic maģistranti, maģistri, doktoranti vai zinātni apkalpojošais personāls bez atlīdzības. Brīvprātīgā darba vērtību nosaka, ņemot vērā pētniecībai projekta ietvaros patērēto laiku un šo noteikumu 28.5.3.apakšpunktā noteiktās atalgojuma un darba algas likmes.

18. (Svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.865)

18.1 Sadarbības iestāde pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, var maksāt finansējuma saņēmējam avansa maksājumu.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.865 redakcijā)

19. Ja sadarbības iestāde projekta īstenošanas periodā vai piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām konstatē, ka ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts neatbilst šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktā minētajam kritērijam, nepamatoti piešķirtais publiskais finansējums procentuāli ir atskaitāms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un atmaksājams valsts budžetā.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665)

19.1 Ja ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses atbilstoši šo noteikumu 85.1 punktā minētajiem nosacījumiem un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem, projekta iesniedzējs veic finanšu analīzi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai metodikai, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

(MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

IV. Ar saimniecisku darbību saistīta projekta īstenošanas nosacījumi

20. Ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu, projekta iesnie­dzējs neatkarīgi no tā juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai saimnieciskā veida (peļņu gūstoša vai bezpeļņas zinātniskā institūcija) kvalificējams kā komersants atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā un 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

21. Ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu, projekta iesnie­dzējs, kas atbilst lielā komersanta definīcijai, pamato publiskā atbalsta stimulē­jošo ietekmi atbilstoši vienam vai vairākiem stimulējošas ietekmes kritērijiem:

21.1. projekta darbības jomas paplašināšanās – izveidoti jauni vai paplašināti līdz šim īstenotie pētniecības virzieni, ieviesti jauni pakalpojumi, kas saistīti ar līdz šim īstenotiem pētniecības virzieniem, būtiski mainīti pētniecības procesi un palielināts pētniecībā iesaistīto zinātnisko darbinieku skaits;

21.2. projekta īstenošanas tempu pieaugums – visas projektā plānotās darbības tiek īstenotas īsākā laikposmā;

21.3. būtiski palielinājusies kopsumma, ko finansējuma saņēmējs ieguldīs projektā.

22. Ar saimniecisko darbību saistīta projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu nodrošina no projekta iesniedzēja rīcībā esošiem līdzekļiem vai kredītresursu līdzekļiem un citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts.

23. Ja īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu, šo noteikumu ietvaros piešķirto publisko finansējumu var summēt ar atbalstu, ko sniedz saskaņā ar atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 nosacījumiem vai ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, kā arī ar de minimis atbalstu, kuru sniedz, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta nosacījumus, par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja:

23.1. summējot atbalstu, netiek pārsniegta šajos noteikumos noteiktā maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte, neatkarīgi no tā, vai finansējumu piešķir no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

23.2. projekta iesniedzējs, kas ir saņēmis finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros kopējo pieļaujamo publisko finansējumu tehniskajai priekšizpētei un rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai samazina par 20 procentiem, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas dienas.

24. Ar saimniecisku darbību saistīta projekta īstenošanai avansa maksājumu nodrošina atbilstoši šo noteikumu 18.1 punktam.

(MK 09.11.2010. noteikumu Nr.1039 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.865)

25. Ja ar saimniecisku darbību saistīts projekts ietver vairākas šo noteikumu 6.punktā minētās atbalstāmās darbības:

25.1. katrai darbībai un pētniecības kategorijai pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru nosaka atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 33. un 40.punktam;

25.2. kopējo indikatīvo publiskā finansējuma apmēru nosaka atbilstoši projekta vidējās svērtās publiskā finansējuma intensitātes un kopējo attiecināmo izmaksu reizinājumam.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas pētniecībai

26. Aktivitātes ietvaros finansējumu nepiešķir šādām pētniecības atbalsta darbībām:

26.1. izglītība un apmācība;

26.2. zinātniskās un tehnoloģiskās darbības – zinātniskās un tehniskās informācijas pakalpojumi, datu apkopošana vispārīgiem nolūkiem, testi, programmnodrošinājuma izstrāde, ja tas nav uzskatāms par inovatīvu produktu;

26.3. industriālās darbības – darbības, kas nepieciešamas, lai ieviestu vai komerciāli izmantotu jaunu produktu vai procesu, – procesi pirms ražošanas, tirgus izpēte, produktu un tehnoloģiju izplatīšana.

27. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas ar šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto pētniecību tieši saistītās izmaksu pozīcijas:

27.1. rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes tiešās izmaksas:

27.1.1. atlīdzība zinātniskajam darbiniekam, ciktāl tas ir nodarbināts projektā;

27.1.2. pētniecībā iesaistīto zinātnisko darbinieku komandējumu un dienesta braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;

27.1.3. jaunu vai lietotu pamatlīdzekļu – tehnoloģisko iekārtu, datortehnikas un biroja tehnikas (ja to izmanto tikai projekta ietvaros) iegādes, uzstādīšanas, tehniskās apkalpošanas, amortizācijas vai nomas izmaksas, ciktāl tās izmanto projektā. Ja pamatlīdzekļu izmantošanas laiks projekta ietvaros neaptver visu šo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tās nolietojuma izmaksas, kas atbilst projekta īstenošanas termiņam. Minētās izmaksas aprēķina proporcionāli pamatlīdzekļu izmantošanas laikam un intensitātei saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, bet nepārsniedzot 20 procentus gadā no pamatlīdzekļa iegādes vērtības. Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir tikai tādu lietotu pamatlīdzekļu iegādei, kuri sākotnēji netika iegādāti par publiskiem līdzekļiem, tai skaitā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu;

27.1.4. projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra, instrumentu un materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai) iegādes un piegādes izmaksas;

27.1.5. no ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču (turpmāk – nemateriālie aktīvi) tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. Ja laiks, kas nepieciešams patentu un licenču izmantošanai pētniecības projektā, pārsniedz patentu un licenču darbības laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai to amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

27.1.6. ārējo pakalpojumu izmaksas. Ārējo pakalpojumu iepirkumu veic atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

27.2. projekta ietvaros īstenoto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes tehniskās priekšizpētes tiešās izmaksas:

27.2.1. atlīdzība zinātniskajam darbiniekam, ciktāl tas ir nodarbināts projektā;

27.2.2. nemateriālo aktīvu tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. Ja laiks, kas nepieciešams patentu un licenču izmantošanai pētniecības projektā, pārsniedz patentu un licenču darbības laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai to amortizācijas izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;

27.2.3. projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas, tai skaitā projekta īstenošanas alternatīvu izmaksu un ieguvumu ekonomiskās analīzes izmaksas un ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās tulkošanas izmaksas, kas projektam ir rakstiski noteiktas saskaņā ar pienācīgi pamatotu, godīgu un objektīvu metodi;

27.3. rūpniecisko pētījumu, eksperimentālās izstrādes un tehniskās priekšizpētes tiešās publicitātes izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no kopējām šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu:

27.3.1. pētniecības rezultātu publicitātes izmaksas;

27.3.2. normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktās projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

27.4. rūpniecisko pētījumu, eksperimentālās izstrādes un tehniskās priekšizpētes netiešās izmaksas:

27.4.1. projekta un projektu pamatojošās dokumentācijas tulkošanas izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no kopējām šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

27.4.2. neparedzētās izmaksas, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējām šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām un ir paredzētas tikai šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minēto tiešo izmaksu segšanai, ja finansējuma saņēmējs īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu.

28. Šo noteikumu 27.1.1. un 27.2.1.apakš­punktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

28.1. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais personāls saņem atalgojumu, laika uzskaites tabulās norāda, cik stundas veltītas darbam, kas nav saistīts ar projektu, un cik stundas veltītas darbam projektā. Darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

28.2. ja projekta īstenošanā iesaistītais darbinieks veic arī citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu projektā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

28.3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

28.4. atlīdzību projekta ietvaros saņem atbilstoši darba vai uzņēmuma līgumam;

28.5. projekta ietvaros piemērojamas šādas atalgojuma un darba algas likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

28.5.1. zinātniskajam vadītājam (plāno un vada pētniecību, nodrošina tā īstenošanu un atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 13 latiem stundā;

28.5.2. zinātniskajam personālam (iesaistīts pētniecības īstenošanā un ir atbildīgs par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu) – līdz 10 latiem stundā;

28.5.3. projekta izpildītājiem, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus (tai skaitā zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls), – līdz 8 latiem stundā.

29. Šo noteikumu 27.1.6.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādu pakalpojumu izmaksas, ja pakalpojuma veicējs noteikts atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem:

29.1. līgumpētījumi;

29.2. Eiropas Savienības prasībām atbilstošas metroloģiskās sistēmas uzturēšana, augsta līmeņa mērīšanas līdzekļu kalibrēšana un citi pakalpojumi metroloģijas un akreditācijas jomā.

30. Neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

31. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

31.1. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

31.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 27.3., 27.4. un 28.5.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

31.3. izmaksas, kas radušās pirms:

31.3.1. šo noteikumu spēkā stāšanās dienas šo noteikumu 71.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

31.3.2. projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē šo noteikumu 71.2.apakšpunktā minētajos gadījumos;

31.3.3. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas šo noteikumu 71.3.apakšpunktā minētajā gadījumā;

31.4. izmaksas, kas radušās pēc projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa beigām vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa beigām;

31.5. izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

31.6. izmaksas, kas nav samērīgas un pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās iepirkuma procedūru reglamentējošo normatīvo aktu neievērošanas dēļ;

31.7. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, izņemot šo noteikumu 27.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas;

31.8. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās šo noteikumu 27.punktā.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

32. Ja projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību, maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs pētniecībai ir 92,5 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

33. Ja projekts ir saistīts ar saimniecisku darbību, pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte:

33.1. rūpniecisko pētījumu veikšanai ir:

33.1.1. 70 procentu, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā vai mazā komersanta definīcijai;

33.1.2. 60 procentu, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši vidējā komersanta definīcijai;

33.1.3. 50 procentu, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši lielā komersanta definīcijai;

33.2. eksperimentālās izstrādes veikšanai ir:

33.2.1. 45 procenti, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā vai mazā komersanta definīcijai;

33.2.2. 35 procenti, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši vidējā komersanta definīcijai;

33.2.3. 25 procenti, ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši lielā komersanta definīcijai;

33.3. tehniskās priekšizpētes veikšanai ir:

33.3.1. 75 procenti, ja tehnisko priekšizpēti veic pirms rūpnieciskajiem pētījumiem un projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

33.3.2. 50 procentu, ja tehnisko priekšizpēti veic pirms eksperimentālās izstrādes un projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

33.3.3. 65 procenti, ja tehnisko priekšizpēti veic pirms rūpnieciskajiem pētījumiem un projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši lielā komersanta definīcijai;

33.3.4. 50 procentu, ja tehnisko priekšizpēti veic pirms eksperimentālās izstrādes un projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši lielā komersanta definīcijai.

34. Ja projekts ir saistīts ar saimniecisku darbību, šo noteikumu 33.1. un 33.2.apakš­punktā minēto publiskā finansējuma intensitāti var palielināt par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 80 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, šādu pētniecības kategoriju ietvaros:

34.1. rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei, ja projektu īsteno sadarbībā ar komersantu un projekta iesniedzējs sedz vismaz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tam ir tiesības publicēt īstenotā pētījuma rezultātus, ciktāl tie izriet no projekta iesniedzēja pētījumiem;

34.2. rūpnieciskajiem pētījumiem, ja tiek nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība – pētniecības rezultātu izplatīšana tehniskās un zinātniskās konferencēs un publiski pieejamās krātuvēs (datubāzes), publikāciju vai bez­maksas programmatūras pieejamība, kā arī zināšanu, ražotprasmes vai tehno­loģiju nodošana.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

35. Projekta ietvaros finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostipri­nāšanai var saņemt pētniecības rezultātā iegūto rūpnieciskā īpašuma objektu (tai skaitā izgudrojumu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, augu šķirņu) reģistrācijai.

36. Finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai var saņemt tas finansējuma saņēmējs, kurš:

36.1. īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu;

36.2. īsteno ar saimniecisku darbību saistītu projektu un atbilst sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai.

37. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai attiecināmas ir šādas izmaksas:

37.1. tiešās izmaksas:

37.1.1. visas izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā, ieskaitot tādas izmaksas, kas attiecas uz pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu, kā arī izmaksas par patentpieteikumu uzturēšanu spēkā pirms tiesību piešķiršanas;

37.1.2. tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas radušās, lai varētu saņemt tiesības vai to apstiprinājumu citā jurisdikcijā;

37.1.3. izmaksas, kas radušās, aizstāvot tiesības, kamēr pieteikums tiek oficiāli izskatīts tiesā un iespējamās apelācijas laikā, pat ja šīs izmaksas rodas pēc tiesību piešķiršanas;

37.1.4. publicitātes izmaksas, kas nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 37.1.1., 37.1.2. un 37.1.3.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu:

37.1.4.1. pētniecības rezultātā iegūtā rūpnieciskā īpašuma objekta publicitātes izmaksas;

37.1.4.2. normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktās projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

37.2. neparedzētās izmaksas ir netiešās izmaksas, un tās var paredzēt tikai šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai, ja projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

38. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai nav attiecināmas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 37.punktā, kas pārsniedz šo noteikumu 37.1.4. un 37.2.apakšpunktā minētos ierobežojumus, kas nav saistītas ar šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto pētniecību vai nav pamatotas un samērīgas.

39. Ja projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību, maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai ir 92,5 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

40. Ja projekts ir saistīts ar saimniecisku darbību, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte nepārsniedz to atbalsta intensitāti, kas piemērota tieši saistītajai pētniecības kategorijai.

VII. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

41. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv) attiecīgu paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu.

42. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norāda:

42.1. aktivitātei pieejamo kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmēru;

42.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

42.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

42.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665)

43. Paziņojumu par pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665)

44. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

44.1. aktivitātes ietvaros var iesniegt vairākus projektu iesniegumus, ja plānotie projektu rezultāti ir vērsti uz dažādu jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi vai tiek nodrošināta šo noteikumu 23.punkta nosacījumu izpilde;

44.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (2.pielikums) un šādi pielikumi:

44.2.1. dokumentu kopijas, kas apliecina projekta iesniedzēja un sadarbības partnera juridisko statusu (tai skaitā statūti, nolikums, reglaments vai tiem pielīdzināmi dokumenti un cita dokumentācija), vai rakstisks apliecinājums, ka atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtie juridisko statusu apliecinošie dokumenti atbilst faktiskajai situācijai;

44.2.2. sadarbības partnera vai partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā, ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri (3.pielikums);

44.2.3. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līguma projekts, ja projekta īstenošanā paredzēts iesaistīt sadarbības partneri;

44.2.4. rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu. Apliecinājumu par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu no projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem (nacionālie publiskie vai privātie līdzekļi) un ieguldījumiem natūrā izsniedz projekta iesniedzējs. Apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursu līdzekļiem izsniedz attiecīgā kredītiestāde, un projekta iesniedzējs to iesniedz atbildīgajā iestādē pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, bet pirms vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;

44.2.5. deklarācija par atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mazo (sīko) vai vidējo komercsabiedrību deklarēšanās kārtību (ja projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā, mazā, vidējā vai lielā komersanta definīcijai);

44.2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera institūcijā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem), jaundibinātam komersantam – par laikposmu, kas atspoguļots operatīvajā pārskatā;

44.2.7. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada pārskatu kopijas par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja sadarbības partneris ir jaundibināts komersants, iesniedz operatīvo finanšu pārskatu, uz kura pamata ir noteikta atbilstība sīkā, mazā vai vidējā komersanta kategorijai un kas izsniegts ne agrāk kā pirms trim kalendāra mēnešiem; ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nav veikta zvērināta revidenta pārbaude, papildus iesniedz zvērināta revidenta atzinumu par pētniecības un attīstības izmaksām pēdējos trijos noslēgtajos pārskata gados) vai rakstisku apliecinājumu, ka šajā apakšpunktā minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu īstenošanas ietvaros;

44.2.8. zinātniskajam darbiniekam noteiktās prasības izglītībai, zinātniskajai kvalifikācijai un pieredzei atbilstošajā zinātnes nozarē;

44.2.9. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

44.2.10. projekta iesniedzēja izziņa par projekta īstenošanas vietām, kurās tiks veikta projektā paredzēto pamatlīdzekļu uzstādīšana (norādot attiecīgās vietas adresi);

44.2.11. pamatots projekta īstenošanai nepieciešamo iepērkamo pamatlīdzekļu saraksts;

44.2.12. projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums) otrās sadaļas un 7.3.apakš­punkta tulkojums angļu valodā;

44.2.13. projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja pilnvarojums, ja projekta iesniegumu paraksta institūcijas vadītāja pilnvarota persona;

44.2.14. projekta iesniedzēja un Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta sadarbības partnera Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto valsts statistikas pārskatu kopijas par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem par zinātnisko vai pētniecības darbu izpildi vai rakstisks apliecinājums, ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijā vai atbildīgajā iestādē darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu īstenošanas ietvaros (atbildīgā iestāde saņemtos valsts statistikas pārskatus izmanto tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko procesu un zinātniskās darbības analīzei).

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665; MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

45. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

45.1. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

45.2. apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā, ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā;

45.3. izziņu no institūcijas, kura nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir paredzēts piesaistīt, par projektam nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, norādot piešķiramā finansējuma apmēru. Izziņa izsniegta ne agrāk kā 30 kalendāra dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

45.4. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu;

45.5. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

46. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 44.2.6., 44.2.7. un 45.1.apakš­punktā minētās izziņas, atbildīgā iestāde tās iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

47. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma noformēšanā ievēro šādas prasības:

47.1. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesnieguma pielikumā iekļautajiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, pievieno tulkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā;

47.2. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 28.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134; MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

48. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

48.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”). Visi projekta iesnieguma eksemplāri ir cauraukloti, lapas ir sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Projekta iesnieguma eksemplāriem pievienota identiska projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto slēgtā iepakojumā un aizzīmogo;

48.2. elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, tai skaitā:

48.2.1. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

48.2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

49. Šo noteikumu 41.punktā minētajā paziņojumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtīt pa pastu.

50. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Projektu iesniegumu vērtēšana

51. Aktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes.

52. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

53. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

54. Lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, komisija var piesaistīt ekspertus ar doktora zinātnisko grādu, tai skaitā ekspertus, kuri ir iekļauti vismaz vienas starptautiskas zinātnes organizācijas vai starptautiskas zinātniskās sadarbības organizācijas ekspertu datubāzē (sarakstā) un nav darba tiesiskajās attiecībās Latvijas Republikas zinātniskajās institūcijās.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

55. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji (ja attiecināms) paraksta apliecinājumu, ka:

55.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

55.2. nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu tikt pārkāpti normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktie ierobežojumi Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

56. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, kā arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

57. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību vērtē saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem šādā secībā:

57.1. šo noteikumu 4.pielikuma trešajā sadaļā minētie administratīvie kritēriji;

57.2. šo noteikumu 4.pielikuma otrajā sadaļā minētie atbilstības kritēriji;

57.3. šo noteikumu 4.pielikuma pirmajā sadaļā minētie kvalitātes kritēriji un ceturtajā sadaļā minētais finansējuma piešķiršanas kritērijs.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

58. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

IX. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

59. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikuma otrajā sadaļā minētajiem atbilstības kritērijiem, trešajā sadaļā minētajiem administratīvajiem kritērijiem un ceturtajā sadaļā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

60. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpina tā vērtēšanu, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

60.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 24.punktā minētajām prasībām;

60.2. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 23.punktā minētajām prasībām;

60.3. iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 11., 12., 13., 25., 26., 27., 28. un 35.punktā minētajiem kritērijiem;

60.4. projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem kādā no tiem saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 7. un 8.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis mazāk par diviem punktiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

61. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 4.pielikuma 39.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

62. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, prioritāri atbalstāms ir tas projekts, kurš šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2., 3. un 8.punktā minētajos kvalitātes kritērijos kopsummā ir saņēmis lielāku punktu skaitu un projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti augstāki šo noteikumu 2.pielikuma 7.3.4.apakšpunktā minētie projekta ekonomiskās analīzes rādītāji.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.665; MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

63. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

63.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37. un 38.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

63.2. šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minēto pielikumu iesniegšana (ja attiecināms);

63.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu.

(Grozīts ar MK 03.01.2013. noteikumiem Nr.13)

64. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta:

64.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

64.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstip­rināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru papīra formā, kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei, vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

65. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

66. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa beigām izvērtē projekta iesniedzēja informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

67. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta:

67.1. projekta iesniedzējam – atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

67.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru papīra formā, kuru piecu darbdienu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde nosūta atpakaļ atbildīgajai iestādei, vai projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

68. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas.

69. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

70. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 68.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt atbildīgajai iestādei divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

X. Projekta īstenošanas vispārīgie nosacījumi

71. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu:

71.1. pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja tas īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu;

71.2. pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē, ja atbilstoši šo noteikumu 3.10.apakšpunktam un 20.punktam projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;

71.3. pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi, ja atbilstoši šo noteikumu 3.6.apakšpunktam un 20.punktam projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši lielā komersanta definīcijai.

72. Maksājumu (tai skaitā avansa maksājumu) saņemšanai un maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējs atver atsevišķu kontu Valsts kasē.

73. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst šo noteikumu 3.10.apakšpunktā noteiktajai sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai, vai piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ja finansējuma saņēmējs atbilst šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā noteiktajai zinātniskās institūcijas definīcijai vai 3.6.apakšpunktā noteiktajai lielā komersanta definīcijai.

74. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

75. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

76. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkumu par šo noteikumu 27.1.3.apakšpunktā minēto pamatlīdzekļu iegādi izsludina ne vēlāk kā 90 kalendāra dienu laikā no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

77. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

78. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

79. Atbildīgā iestāde saskaņo projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

80. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali starp šo noteikumu 27. un 37.punktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām, un šo noteikumu 27.4. un 37.2.2.apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumu ietvaros.

81. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 80.punktā minēto izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali uzskata par nenotikušu vai nepamatotu.

82. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs tos sedz no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

83. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

84. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

85. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās, vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

85.1 Ja atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktā minētajiem nosacījumiem ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses, finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris (turpmāk – licenciārs) nodrošina, ka radīto zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs:

85.1 1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības ir iekšējas darbības, un visus ienākumus no šīm darbībām atkārtoti iegulda šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā minētās zinātniskās institūcijas pamatdarbībā;

85.1 2. šo noteikumu 3.3.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā licences līgumu slēdz ar licenciātu, kas noteikts atklāta konkursa rezultātā;

85.1 3. licenciārs par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no licenciāra projekta ietvaros veiktās darbības. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, pierādījums tirgus cenai ir intelektuālā īpašuma publiska izsole saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu vai dokumentēta sarunu procedūra starp licenciāru un licenciātu, kuras rezultātā licenciārs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām.

(MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājums

86. Projekts īstenojams 48 mēnešu laikā no tā uzsākšanas dienas, taču ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.134)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.752
Finanšu analīzes veikšanas metodika

(Pielikums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

1. Finanšu analīze

Finanšu analīzi veic, ja ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā plāno gūt vai gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta nosacījumiem.

2. Finanšu analīzē izmantotie galvenie pieņēmumi un parametri

Norāda finanšu analīzē izmantotos galvenos pieņēmumus un parametrus


 

3. Naudas plūsmas aprēķins

Naudas plūsmas aprēķins

Projekta gadi

1

2

3

4

5

6

7

8

Ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses

patents 1

licence 1

licence 2

citas intelektuālā īpašuma tiesības

1. Kopā ieņēmumi

Papildu izdevumi projekta rezultātu attīstībai

Pamatlīdzekļi

Nemateriālie aktīvi

Iekārtu ar īsu ekspluatācijas laiku aizstāšana

Uz projekta rezultātiem attiecināmo darbību izmaksas

rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas izmaksas

transports / degviela

energoresursu izmaksas

tehnikas remonts, apkope, ekspluatācija

administratīvās izmaksas

ēku remonts un ekspluatācija

apdrošināšana

citas darbības izmaksas

Darbības (papildu) izmaksas kopā
Investīciju (projekta) izmaksas
2. Kopā izdevumi
3. Atlikusī vērtība 
4. Neto naudas plūsma [4]=[1] - [2] + [3]

4. Finanšu analīzes rezultāti

Finansiālā diskonta likme =

5 %

 

 

Finansiālā ienesīguma norma (FRR) 
Finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV) 

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) ieguldījuma aprēķins

1.solis: Finansējuma deficīta likmi (R) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = Max EE/DIC, kur:

DIC – diskontētās investīciju izmaksas;

Max EE – maksimālās attiecināmās izmaksas, kuras aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Max EE = DIC – DNR;

DNR – diskontētie neto ieņēmumi. Diskontētos neto ieņēmumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNR = diskontētie ieņēmumi – diskontētās darbības izmaksas + diskontētā atlikusī vērtība

2.solis: Lēmuma summu (DA) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DA = EC × R, kur:

EC – projekta kopējās attiecināmās izmaksas

3.solis: Maksimālo ERAF finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ERAF finansējums = DA × CRpa, kur:

CRpa – maksimālā līdzfinansējuma likme, kas noteikta aktivitātes ietvaros (CRpa = 92,5 %)

4.solis: ERAF finansējuma likmes aprēķināšana

EC, LVL

R, %, R=EE/DIC

CRpa

DA, LVL

Maksimālais ERAF finansējums

%

LVL

1

2

3

4 = 1 × 2

5 = 6/1

6 = 4 × 3

  

92,5

  

 

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.752

(Pielikums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.752
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

(Pielikums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.752
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 03.01.2013. noteikumu Nr.13 redakcijā)

Darbības programmas numurs un nosaukums:Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums:2.1.  Zinātne un inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums:2.1.1.  Zinātne, pētniecība un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums:2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai
Projektu iesniegumu atlases veidsAtklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestādeIzglītības uz zinātnes ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums (punktos)

1.Projekta rezultātu inovatīvais līmenis: 

jāsasniedz vismaz 1 punkts

1.1.rezultāts nav uzskatāms par inovatīvu

0

1.2.produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga institūcijas mērogā

1

1.3.produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga Latvijas mērogā

2

1.4.produkta, procesa, tehnoloģijas vai cita veida inovācija ir nozīmīga pasaules mērogā

3

2.Projektā plānotais ieguldījums Latvijas tautsaimniecības attīstībā un tās konkurētspējas veicināšanā: 

jāsasniedz vismaz 1 punkts

2.1.projekta iesniegumā nav norādītas tālākas projekta rezultātu praktiska pielietojuma iespējas

0

2.2.projekta iesniegumā ir norādītas tālākas projekta rezultātu praktiska pielietojuma iespējas

1

2.3.projekta rezultāti dod ieguldījumu jauna produkta, pakalpojuma, procesa, tehnoloģijas vai cita intelektuālā īpašuma objekta izstrādē

2

2.4.projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunu produktu, pakalpojumu, tehnoloģiju vai citu intelektuālā īpašuma objektu un veikt izstrādātā rūpnieciskā īpašuma tiesību objekta nostiprināšanu

3

3.Projektā plānotā pētījuma virziena vai virzienu un tautsaimniecības nozaru sinerģija: 

jāsasniedz vismaz 1 punkts

3.1.nav paredzēta;

0

3.2.ir starpdisciplinārs1 un projekta rezultāti veido sinerģiju starp prioritārajiem pētniecības virzieniem2 vai projekta rezultāti veido sinerģiju ar citiem pētniecības virzieniem3, kas dod ieguldījumu iekšzemes kopproduktu (turpmāk – IKP) veidojošo tautsaimniecības nozaru4 attīstībā

1

3.3ir starpdisciplinārs un projekta rezultāti ir tieši izmantojami kādā no IKP veidojošajām tautsaimniecības nozarēm

2

4.Projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla zinātniskā kapacitāte: 

jāsasniedz vismaz 1 punkts

4.1.nepietiekoša zinātniskā kvalifikācija

0

4.2.pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, bet līdzšinējais zinātniskais darbs neatbilst pieteiktā projekta tēmai vai arī zinātniskais personāls nav veicis lietišķos pētījumus

1

4.3.pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, līdzšinējais zinātniskais darbs atbilst pieteiktā projekta tēmai un zinātniskais personāls ir veicis lietišķos pētījumus

2

4.4.pietiekoša zinātniskā kvalifikācija, līdzšinējais zinātniskais darbs atbilst pieteiktā projekta tēmai, zinātniskais personāls ir veicis lietišķos pētījumus un ir iesaistīti zinātnieki, kas strādā pie komersanta

3

5.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti veido sinerģētisku efektu ar projekta iesniegumā, kas iesniegts atbalsta saņemšanai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ietvaros, plānoto pētījumu: 

kritērijs nav izslēdzošs

5.1.

0

5.2.

1

6.Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai: 

jāsasniedz vismaz 1 punkts

6.1.projekts nav gatavs uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, nav sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās aparatūras saraksts)

0

6.2.projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra, ir sagatavots un pamatots pētījumam nepieciešamās iepērkamās aparatūras saraksts)

1

6.3.projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (nav pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra un ir sagatavota un pamatota iepirkuma dokumentācija nepieciešamās aparatūras iepirkumam, vai ir pieejama pētījuma uzsākšanai nepieciešamā zinātniskā aparatūra un pamatots, ka aparatūra nav nepieciešama)

2

7.Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums: 

jāsasniedz vismaz 2 punkti

7.1.projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

7.2.projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

7.3.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

7.4.projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

8.Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze (ekonomiskās izmaksas un ieguvumi), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem: 

jāsasniedz vismaz 2 punkti

8.1.nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze

0

8.2.ir veikta alternatīvu analīze vai projekta ekonomiskā analīze

1

8.3.ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli

2

8.4.ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem, pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, un izvēlētā alternatīva ir ar viszemākām izmaksām

3

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

 
9.Projekta iesniedzēja reģionālais izvietojums:

1

kritērijs nav izslēdzošs

9.1.Rīgas plānošanas reģionā 
9.3.Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales plānošanas reģionā

3

10.Projektā īstenojamais pētījums sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības horizontālās prioritātes īstenošanā: 

kritērijs nav izslēdzošs

10.1.projekts šo jomu neskar

0

10.2.projektam ir netieša pozitīva ietekme – projekta rezultātus var izmantot videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanai, dabas un energoresursu racionālu izmantošanai vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanai vai samazināšanai

1

10.3.projektam ir tieša pozitīva ietekme – projekta rezultāti ir vērsti uz videi draudzīgu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanu, dabas un energoresursu racionālu izmantošanu vai negatīvas ietekmes uz vides kvalitāti novēršanu vai samazināšanu

2

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

2.1. PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 
11.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem5 

N

12.Pētījuma tēmas atbilstība vismaz vienam no prioritārajiem pētniecības virzieniem: 

N

12.1.agrobiotehnoloģija
12.2.informātika
12.3.biomedicīna un farmācija
12.4.enerģētika
12.5.materiālzinātne
12.6.meža zinātne
12.7.medicīnas zinātne
12.8.vides zinātne
13.Projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas no šādām atbalstāmajām darbībām: 

N

13.1. praktiskas ievirzes pētniecības īstenošana, kas ietver šādas pētniecības kategorijas: rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes tehniskā priekšizpēte
13.2. pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana
13.3. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana
14.Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības 

P

15.Projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu 

P

16.Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu 

P

17.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi. 

P

18.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām 

P

19.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas 

P

20.Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai 

P

21.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanā noteiktajām publicitātes prasībām 

P

22.Ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) (ja attiecināms). 

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 
23.Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums (Jā/Nē)

24.Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam N
25.Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā N
26.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā N
27.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā N
28.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir aizpildīts N
29.Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā 

P

30.Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona 

P

31.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu prasītie pielikumi 

P

32.Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam 

P

33.Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīti pilnos latos 

P

34.Projektam pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz pieļaujamo apjomu 

P

35.Projekta minimālo attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 70 280 latiem un maksimālo attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 491 962 latus 

N

36.Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un saskan ar projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām 

P

37.Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām. 

P

38.Projektā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus 

P

4.FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums (Jā/Nē)

39.Ja projekta iesniegums atbilst 11., 12., 13., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 35.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 7. un 8.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 10 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma 

N

Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst) saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē" ir divas vērtējuma iespējas:

N – negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida,

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā.

Projektu iesniegumus vērtē ar noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegumus netiktu noraidīts.

Piezīmes.

1. Starpdisciplinārs pētījums ir pētījums, kura īstenošanai ir nepieciešama divu vai vairāku zinātņu nozaru informācijas, datu, metodoloģiju, instrumentu un pieeju integrācija, lai radītu zināšanas un risinātu problēmas, kuras nav iespējams veikt vienas zinātņu nozares ietvaros.

2. Agrobiotehnoloģija; informātika; biomedicīna un farmācija; enerģētika; materiālzinātne; meža zinātne; medicīnas zinātne, vides zinātne.

3. Atbilstoši Latvijas zinātņu nozaru klasifikācijai

4. Lauksaimniecība, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība, transports un sakari, sabiedriskie pakalpojumi, pārējie pakalpojumi

5. Atbilstoši 2006.gada 6.jūnija Ministru kabineta rīkojumam Nr.412 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.–2009. gadam". Apstiprinot valdībā citus prioritāros zinātnes virzienus, attiecīgi tiks precizēti zinātnes virzieni ES fondu atbalsta saņemšanai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 07.07.2009.Stājas spēkā: 01.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 31.07.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195564
{"selected":{"value":"22.01.2013","content":"<font class='s-1'>22.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.01.2013","iso_value":"2013\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2011","iso_value":"2011\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2011.-21.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2011","iso_value":"2011\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2011.-11.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2010","iso_value":"2010\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2010.-01.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2010","iso_value":"2010\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2010.-16.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-19.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.01.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"