Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) apdrošināšanas starpniecība - apdrošināšanas piedāvājuma, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība - pārapdrošināšanas piedāvājuma, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana vai minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana;";

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīts darbinieks - persona, kura ir tiesīga patstāvīgi, bez īpašas uzraudzības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību;

17) apdrošināšanas brokera palīgs - persona, kura apdrošināšanas brokera pašnodarbinātās personas statusā vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vadībā un uzraudzībā veic ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus pienākumus. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs pieņemt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību saistītus lēmumus."

2. 3.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "komersants" ar vārdu "sabiedrība";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pārapdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle ir tiesīgas nodarboties ar pārapdrošināšanas starpniecību Pārapdrošināšanas likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Apdrošināšanas brokeris ir tiesīgs uz darba tiesisko attiecību pamata nodarbināt apdrošināšanas brokera palīgu. Apdrošināšanas brokeris nodrošina apdrošināšanas brokera palīga apmācību.

(10) Apdrošināšanas brokerim pašnodarbinātās personas statusā un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītam darbiniekam nevar būt vairāk kā divi apdrošināšanas brokera palīgi. Apdrošināšanas brokera palīgs nav tiesīgs viņam saskaņā ar darba līgumu uzticētos pienākumus nodot tālāk trešajām personām."

3. Papildināt 4.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Apdrošināšanas brokeris reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītus darbiniekus un apdrošināšanas brokera palīgus un uztur minēto reģistru."

4. 10.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) procedūru, kādā nodrošina apdrošināšanas brokera palīgu darbības vadību un uzraudzību.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja šā panta pirmās daļas 4., 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā minētajā dokumentā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā pēc to stāšanās spēkā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo dokumentu vai tā kopiju."

5. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Apdrošināšanas brokeris uztur reģistru, kurā norāda:

1) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu, kā arī datumu, no kura viņš ir uzsācis pildīt tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

2) apdrošināšanas brokera palīga vārdu un uzvārdu, kā arī datumu, no kura viņš ir uzsācis pildīt brokera palīga pienākumus;

3) tā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka vārdu un uzvārdu, kura vadībā un uzraudzībā apdrošināšanas brokera palīgs veic uzticētos pienākumus, kā arī datumu, no kura apdrošināšanas brokera palīgs minētā darbinieka vadībā un uzraudzībā ir nodarbināts."

6. 12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 680 300 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam - mazāks par 1 120 200 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrajā daļā noteiktais civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek pārskatīts 2013.gadā un turpmāk ik pēc pieciem gadiem no iepriekšējās pārskatīšanas reizes. Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā un vienam apdrošināšanas gadījumam tiek indeksēts par lielumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegto informāciju atbilst patēriņa cenu indeksa procentuālajām izmaiņām, kas notikušas laikposmā no iepriekšējās pārskatīšanas dienas līdz pašreizējai pārskatī­šanas dienai, noapaļojot uz augšu līdz tuvākajiem veseliem euro."

7. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. (1) Apdrošināšanas brokera - juridiskās personas pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 euro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijā, nedalībvalsts apdrošinātājs šā panta pirmajā daļā minēto naudas summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā bankā. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

8. 17.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par tāda apdrošināšanas brokera, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.

(12) Par apdrošināšanas brokera palīgu var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par tāda apdrošināšanas aģenta, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku un apdrošināšanas brokera palīgu nevar būt persona:".

9. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās, 1.1, otrās vai 2.1 daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;".

10. Papildināt III nodaļu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Apdrošināšanas brokeris nodrošina, lai gada pārskats pēc tā apstiprināšanas tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā. Apdrošināšanas brokeris gada pārskatu var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

11. 20.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par tāda piesaistītā apdrošināšanas aģenta, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt arī persona, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī šīm personām noteiktajām prasībām.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīgi par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmās, otrās un 2.1 daļas prasībām."

12. Papildināt 24.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas brokerim ir pienākums informēt klientu par visiem izvērtētiem apdrošināšanas piedāvājumiem un apdrošināšanas brokera atlīdzības apmēru, kas tiktu saņemta no attiecīgā apdrošinātāja apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā. Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan procentu izteiksmē no apdrošināšanas prēmijas."

13. Papildināt 26.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apdrošināšanas brokeris šā likuma 24.pantā un 25.panta otrajā daļā minēto informāciju publiskojis atbilstoši šā panta pirmās un otrās daļas prasībām un vienlaikus ir rakstveidā informējis klientu par vietu, kur šī informācija publicēta, un klienta tiesībām prasīt minēto informāciju viņam izsniegt rakstveidā, uzskatāms, ka apdrošināšanas brokeris ir izpildījis šā likuma 24.panta un 25.panta otrās daļas prasības."

14. 41.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sadarboties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju uzraudzības veikšanā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

15. Izteikt 45.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3.panta otrās, piektās un desmitās daļas, 4.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 7., 8., 9., 10. un 11.punkta un ceturtās daļas, 12.panta septītās daļas, 16.panta trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas, 24.panta, 25.panta pirmās un otrās daļas un 41.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1.panta pirmās daļas 5., 6., 7., 16. un 17.punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"9. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks līdz 2009.gada 31.augustam nodrošina apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesisko atbildību atbilstību šā likuma 12.panta otrās daļas grozījumiem attiecībā uz civiltiesiskās atbildības minimālo limitu gadā (1 680 300 euro ekvivalents latos) un vienam apdrošināšanas gadījumam (1 120 200 euro ekvivalents latos).

10. Šā likuma 41.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu Administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 30.septembrim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

11. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, savu darbību atbilstoši šā likuma 1.panta pirmās daļas 17.punkta, 3.panta devītās un desmitās daļas, 4.panta 2.1 daļas, 10.panta pirmās daļas 11.punkta, 11.1 panta un 17.panta 1.2 daļas noteikumiem nodrošina ar 2010.gada 1.janvāri.

12. Apdrošināšanas brokeri, kas nodarbina apdrošināšanas brokera palīgus, šā likuma 10.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto procedūru Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz līdz 2009.gada 30.septembrim.

13. Apdrošināšanas brokeri - juridiskās personas, kuri līdz šā likuma 12.1 panta spēkā stāšanās dienai ir reģistrēti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pamatkapitāla atbilstību šā likuma 12.1 pantam nodrošina līdz 2009.gada 31.decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 13.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.07.2009.Stājas spēkā: 13.08.2009.Zaudē spēku: 23.05.2019.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 27.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195480
13.08.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)