Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.92

Rīgā 2009.gada 24.jūlijā (prot. Nr.27 3.p.)

Par AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildi

 

Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.panta piektajā daļā noteikts, ka, ja tirgus organizētājs vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jo attiecīgo akciju emitents nav ievērojis Finanšu instrumentu tirgus likumu vai tirgus organizētāja noteikumus, emitenta valde vai padome mēneša laikā sasauc akcionāru ārkārtas sapulci un tā izskata jautājumu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus, lēmumu pieņemot ar balsojumā piedalījušos akcionāru vienkāršu balsu vairākumu.

AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" (turpmāk arī - Tukuma MRS) (juridiskā adrese - Mārtiņa ielā 1, Tukumā, vienotais reģ. Nr. 40003027882) akcijas līdz 17.10.2008. bija iekļautas regulētajā tirgū - AS "NASDAQ OMX Riga" (turpmāk - Birža) Otrajā sarakstā.

Biržas valde 15.10.2008. saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" 21.6.1. punkta 5. apakšpunktu pieņēma lēmumu izslēgt Tukuma MRS akcijas no Biržas Otrā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 17.10.2008., jo Tukuma MRS pēc atkārtota Biržas pieprasījuma nebija samaksājusi Biržas noteikto kotēšanas maksu.

Ievērojot minēto, Tukuma MRS valdei vai padomei bija pienākums mēneša laikā sa­saukt akcionāru ārkārtas sapulci, lai akcionāri izskatītu jautājumu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus. Līdz 22.11.2008. ne Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, ne laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nebija publicēta informācija par Tukuma MRS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Tādējādi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese - Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050) (turpmāk arī - Komisija) secināja, ka Tukuma MRS valde vai padome pēc Tukuma MRS akciju izslēgšanas no regulētā tirgus Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā nav sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci, lai izskatītu jautājumu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus.

Komerclikuma 139. pants nosaka, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības sēdeklis). Saskaņā ar Komerclikuma 12. panta ceturto daļu, ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz Komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.

Komisija jau iepriekš, nosūtot Tukuma MRS divas ierakstītas vēstules (09.06.2008. vēstuli Nr. 05.05.01.190/1758 un 08.07.2008. vēstuli Nr. 05.05.01.190/2104), bija secinājusi, ka Tukuma MRS tās juridiskajā adresē nav sasniedzama, jo Komisijas nosūtītā korespondence kā nepiegādāta tika atsūtīta atpakaļ Komisijai ar VAS "Latvijas Pasts" paziņojumu "Iestāde slēgta".

22.11.2008. Komisija vēstuli Nr. 05.05.01.190/3804 nosūtīja gan uz Tukuma MRS juridisko adresi, gan uz Tukuma MRS valdes priekšsēdētāja Normunda Zelčāna Komisijai pa tālruni norādīto citu kontaktadresi (Apguldes ielā 8, Rīgā, LV-1004) un lūdza sniegt paskaidrojumu, kādu iemeslu dēļ Tukuma MRS valde Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā nav sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci, kuras darba kārtībā ir iekļauts jautājums par akciju izņemšanu no regulētā tirgus, un sniegt informāciju par Tukuma MRS turpmāko rīcību, lai tiktu nodrošināts, ka šāda ārkārtas akcionāru sapulce tiek sasaukta.

24.12.2008. Komisijas 22.11.2008. vēstule Nr. 05.05.01.190/3804, kas tika sūtīta uz Tukuma MRS juridisko adresi, Komisijai kā nepiegādāta korespondence tika atsūtīta atpakaļ ar VAS "Latvijas Pasts" paziņojumu "Iestāde slēgta".

Lai noskaidrotu, vai Tukuma MRS juridiskā adrese Mārtiņa ielā 1, Tukumā, nav mainīta, Komisija nosūtīja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram informācijas pieprasījumu par Tukuma MRS statusu, valdes un padomes locekļiem, kontakttālruni un adresi, kā arī lūdza sniegt informāciju, vai kopš 01.01.2008. Komercreģistrā ir reģistrētas izmaiņas Tukuma MRS adresē. Komisija no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra saņēma informāciju (09.01.2009. izziņa Nr. 7-3-188649), ka Tukuma MRS juridiskā adrese ir tā pati - Mārtiņa ielā 1, Tukumā - un tā nav mainīta.

Līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai Komisija nav saņēmusi arī Tukuma MRS valdes priekšsēdētāja Normunda Zelčāna atbildi uz Komisijas 22.11.2008. vēstuli Nr. 05.05.01.190/3804, kura bija nosūtīta uz Normunda Zelčāna norādīto kontaktadresi (Komisija šo vēstuli nav saņēmusi arī atpakaļ no VAS "Latvijas Pasts" kā nepiegādātu korespondenci). Tādējādi Komisija secina, ka tai nav iespēju iegūt Tukuma MRS viedokli un Tukuma MRS joprojām nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu un jautājuma izskatīšanu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu iestāde pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas izvērtē lietas apstākļus un izdod brīvo administratīvo aktu, ja iestādei ir rīcības brīvība un administratīvā akta izdošana ir lietderīga.

Administratīvā procesa likuma 65. panta ceturtā daļa nosaka, ka gadījumos, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu.

Administratīvā procesa likuma 66. panta pirmā daļa nosaka, ka, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;

3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses;

4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējusi administratīvā akta izdošanas lietderību, Komisija uzskata, ka, tā kā Tukuma MRS nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības, lai publiski izplatītu faktu par Tukuma MRS Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildi un nodrošinātu akcionāru interešu aizstāvību, Komisijai ir jāizdod administratīvais akts, ar kuru tai jākonstatē, ka Tukuma MRS nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu jautājuma par akciju izņemšanu no regulētā tirgus izskatīšanai.

Atbildība par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir paredzēta Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. pantā, saskaņā ar kuru Komisijai ir tiesības par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem tos izdarījušajai personai izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu.

Komisija uzskata, ka tai, izdodot administratīvo aktu un piemērojot Tukuma MRS kā finanšu instrumentu tirgus dalībniekam noteiktās sankcijas par izdarīto pārkāpumu, ir jāņem vērā apstākļi, ka:

• Tukuma MRS jau 25.03.2008. paziņoja, ka saistībā ar mežizstrādes pakalpojumu pārtraukšanu mežizstrādes tehnika nodota atpakaļ līzinga kompānijām un līgum­attiecības par turpmāko tehnikas nomu pārtrauktas;

• 29.04.2008. Tukuma MRS publicēja akcionāru sapulcē pieņemtos lēmumus, ka saistībā ar to, ka darbības pārstrukturizēšanai nepieciešamas lielas investīcijas un celtniecības pakalpojumu sfērā attīstība pašlaik ir apstājusies, akcionāru sapulcē nolemts atteikties no uzņēmuma darbības pārstrukturizācijas un nolemts slēgt līgumu ar juridisko pakalpojumu biroju "Doms" par sabiedrības finansiālā stāvokļa atbilstības likumam par uzņēmuma maksātnespēju izvērtēšanu un pilnvarot minēto biroju nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā par uzņēmuma tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu;

• Tukuma rajona tiesa 28.05.2009. ir atzinusi Tukuma MRS par maksātnespējīgu.

Tā kā piemērojamā tiesību norma ļauj Komisijai lemt par brīvā administratīvā aktu izdošanu, Komisija vispirms apsver izdošanas lietderību, ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktos ietvarus. Komisijas padome uzskata, ka galvenais šā lēmuma mērķis ir darīt zināmu Tukuma MRS akcionāriem faktu, ka Tukuma MRS neizpildīja finanšu instrumentu tirgu regulējošā normatīvā akta - Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas - prasības un šāds administratīvais akts atvieglos Tukuma MRS akcionāriem iespējas tiesas ceļā prasīt atlīdzību par tiem radītajiem zaudējumiem, ja tie uzskatīs, ka tiem tādi radušies Tukuma MRS Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildes rezultātā.

Tādējādi, ievērojot minēto, Komisija uzskata, ka soda naudas piemērošana Tukuma MRS šajā gadījumā nav piemērots un samērīgs līdzeklis attiecīgā mērķa sasniegšanai, jo tiesa ir atzinusi Tukuma MRS maksātnespēju un tādējādi soda naudas piemērošana sabiedrībai varētu tikai samazināt iespējamo akcionāru saņemamo likvidācijas kvotu, ja maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums būtu Tukuma MRS bankrots. Komisija uzskata, ka ir nelietderīgi piemērot arī otru likumā noteikto sankciju - brīdinājumu -, jo lēmuma mērķis ir darīt zināmu Tukuma MRS akcionāriem faktu, ka Tukuma MRS neizpildīja Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības, un šādas sankcijas piemērošana būtu samērīga un lietderīga apstākļos, ja Tukuma MRS minēto pienākumu, kas izriet no Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas, pēc šā lēmuma pieņemšanas varētu izpildīt, t.i., sabiedrības izpildinstitūcija varētu sasaukt akcionāru sapulci, kurā akcionāri varētu lemt par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, lai nodrošinātu Finanšu instrumentu tirgus likuma normu izpildi. Komisija ņem vērā faktu, ka Tukuma MRS, iestājoties maksātnespējas procesam, atbilstoši Maksātnespējas likuma 61. panta pirmās daļas 2. punktam ir apturēta pārvaldes institūciju darbība.

Turklāt Komisija ņem vērā arī to, ka, ja maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums būs sabiedrības sanācija, tad pēc sanācijas pabeigšanas Tukuma MRS joprojām būs sais­tošas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, t.sk. pienākums sasaukt akcionāru sapulci, lai izskatītu jautājumu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus.

Komisijai šis pieņemtais lēmums ir jāpublisko, lai tādējādi Tukuma MRS akcionārus informētu par to, ka Tukuma MRS neizpildīja Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību par sapulces sasaukšanu jautājuma par akciju izņemšanu no regulētā tirgus izskatīšanai. Turklāt Komisijai šis lēmums ir jāpublicē arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", jo tā nekādā citādā veidā nevar nodrošināt, ka informācija par Komisijas lēmumu tiek paziņota arī Tukuma MRS valdes un padomes locekļiem, kuri savas funkcijas pildīja līdz Tukuma rajona tiesas 28.05.2009. sprieduma par Tukuma MRS atzīšanu par maksātnespējīgu pasludināšanai.

Komisijas padome arī uzskata, ka šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar sabiedrības ieguvumu, jo sabiedrībai kļūs zināms fakts par Tukuma MRS konkrētas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības neizpildi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 63. panta pirmās daļas 2. punktu, 65. panta ceturto daļu un 66. panta pirmo daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Konstatēt, ka AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" (vienotais reģ. Nr. 40003027882) nav ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības.

2. Pieņemto lēmumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā.

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt AS ''Tukuma mežrūpniecības saimniecība'' administratoram uz tā adresi Ģimnāzijas ielā 23, Daugavpilī, LV-5401.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. panta otrajā daļā un Administratīvā procesa likuma 188. panta otrajā daļā un 189. panta pirmajā daļā noteiktajam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā (Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā) viena mēneša laikā no dienas, kad šis administratīvais akts personai ticis paziņots.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildi Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 92Pieņemts: 24.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
195392
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"