Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 12.nr.; 2009, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap tiem" ar vārdiem un skaitļiem "aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas".

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Aizsargājamo ainavu apvidi

Aizsargājamo ainavu apvidi ir teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. To mērķis ir aizsargāt un saglabāt raksturīgo ainavu un tos ainavas elementus, kas ir būtiski aizsargājamo sugu un biotopu ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, Latvijai raksturīgajai kultūrvidei un ainavas daudzveidībai, kā arī nodrošināt sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanu."

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziskā vai juridiskā persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā. Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei.

(2) Divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas un izvērtēšanas Dabas aizsardzības pārvalde par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku."

4. 12.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "teritorijas izveidošanu" ar vārdiem "teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas, kā arī aizsardzības režīma maiņu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "izveidot aizsargājamo teritoriju" ar vārdiem "vai atrodas aizsargājamā teritorija".

5. 13.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "kuri ir nozīmīgi dabas" ar vārdiem "vai kultūrvēsturiskā mantojuma";

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Dabas aizsardzības pārvalde divu nedēļu laikā rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību par aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma plānoto maiņu, kā arī publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā un rakstveidā (nosūtot vēstuli) informē zemes īpašnieku.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

6. Izteikt14.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Aizsargājamo teritoriju un to funkcionālo zonu robežas attēlo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā."

7. 20.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un dabas aizsardzības plāniem";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un attiecīgā reģionālā vides pārvalde".

8. Aizstāt 24.panta 2.punktā vārdus "reģionālajai vides pārvaldei un" ar vārdu "vai".

9. Izslēgt 25.panta trešo daļu.

10. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus. Vietējās pašvaldības var finansēt un veikt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Biedrības, nodibinājumi un pašvaldības par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem informē Dabas aizsardzības pārvaldi.

27.pants. Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontrole

Aizsargājamo teritoriju vides valsts kontroli valsts nozīmes aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, citās vides jomās - Valsts vides dienests, kā arī citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros."

11. Izslēgt 28.panta trešo daļu.

12. Izslēgt 32.panta pirmajā daļā vārdus "aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav,".

13. Aizstāt 32.1 pantā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

14. Aizstāt 34.panta trešajā daļā vārdus "attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes".

15. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:

1) dabas rezervātos;

2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

3) dabas pieminekļos, ja tajos nav nodalītas funkcionālās zonas;

4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldi";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

16. Izslēgt 36.pantu.

17. 43.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tajā ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir Eiropas Savienībā nozīmīgas un attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos būtiski sekmē īpaši aizsargājamiem biotopu veidiem vai īpaši aizsargājamām sugām labvēlīga aizsardzības statusa saglabāšanu vai atjaunošanu, var būtiski veicināt Natura 2000 tīkla vienotību, kā arī būtiski sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu attiecīgajā bioģeogrāfiskajā rajonā vai rajonos. Šajās teritorijās piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai saglabātu vai atjaunotu labvēlīgu aizsardzības statusu tiem biotopiem un sugu populācijām, kuru dēļ attiecīgā teritorija ir izveidota. Dzīvnieku sugām ar plašu izplatības areālu aizsardzība tiek nodrošināta tajās Natura 2000 teritorijās, kurām piemīt fizikālie un bioloģiskie faktori, kuri svarīgi, lai minēto sugu īpatņi varētu dzīvot un vairoties.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

18. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (dokuments attiecas uz EEZ)."

19. Pielikumā:

izslēgt tabulas 132., 137., 138., 165., 172., 173., 174., 175., 210., 215., 219. un 268.punktu;

aizstāt tabulas 4., 101., 116. un 214.punktā otrajā kolonnā burtu "B" ar burtu "C";

aizstāt tabulas 234.punktā otrajā kolonnā burtu "A" ar burtu "C";

aizstāt tabulas 257.punktā otrajā kolonnā burtu "B" ar burtu "C";

aizstāt tabulas 269.punktā otrajā kolonnā burtu "A" ar burtu "C";

papildināt tabulu ar 337., 338. un 339.punktu šādā redakcijā:

337.

B

LV0536500

dabas liegums "Pāvilostas pelēkā kāpa"

338.

B

LV0843500

mikroliegums "Igaunijas riests"

339.

C

LV0536600

dabas liegums "Lubāna mitrājs"

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 9.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 23.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.06.2009.Stājas spēkā: 23.07.2009.Tēma: Vides tiesības; Nekustamais īpašums, būvniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 09.07.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 27.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194599
23.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)