Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 2., 6., 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 78.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šis likums neregulē kārtību, kādā kredītiestādēs, kuras ir valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, tiek veidota un darbojas padome.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kredītiestāžu darbībai šā likuma noteikumi piemērojami, ja Kredītiestāžu likumā nav noteikts citādi."

2. Papildināt 3.panta piekto daļu pēc vārda "noteikumus" ar vārdiem "ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi".

3. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Tiesiskās sekas, iegūstot izšķirošo ietekmi

(1) Ja kapitāla daļu turētājs vai Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par to, ka viena valsts kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā valsts kapitālsabiedrībā vai valsts kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, tad valsts kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā kapitālsabiedrībā padome netiek veidota.

(2) Ja kapitāla daļu turētājs vai pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par to, ka viena šīs pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā šīs pašas pašvaldības kapitālsabiedrībā vai šī pašvaldības kapitālsabiedrība iegūst visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas citā kapitālsabiedrībā, tad pašvaldības kapitālsabiedrības izšķirošajā ietekmē esošajā kapitālsabiedrībā padome netiek veidota.

(3) Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrība nodrošina to, ka kapitālsabiedrībā, kurā tā ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas:

1) valdes locekļa atlīdzība nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam var piemērot koeficientu, kurš nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzības lielumu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.maiju;

2) valdes loceklim, kurš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un kura darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tiek nodrošinātas tiesības saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā;

3) valdes loceklis ir persona, kura pārvalda valsts valodu un kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās akcionāru pilnsapulce pilda padomes uzdevumus atbilstoši Komerclikuma 292.panta pirmajai daļai.

(5) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajās atkarīgajās akciju sabiedrībās valdei ir jāsaņem akcionāru pilnsapulces piekrišana Komerclikuma 294.panta pirmajā daļā noteikto jautājumu izlemšanai."

4. Izteikt 16.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) svarīgākajiem kapitālsabiedrības valdes lēmumiem, kā arī svarīgākajiem privātās kapitālsabiedrības valdes un padomes lēmumiem;".

5. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Kapitālsabiedrības valdes un revidenta iecelšana

Līdz kapitālsabiedrības reģistrācijai izveidotā valde un revidents tiek iecelti uz pilnu pilnvaru termiņu."

6. 34.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un padomes";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un padomes";

izslēgt otro un trešo daļu;

izslēgt piektajā daļā vārdus "vai padomes".

7. Izslēgt 35.panta trešajā daļā vārdus "padomes locekļi".

8. Izslēgt 36.pantā vārdus "vai padome".

9. 64.pantā:

izslēgt otrās daļas 1.punktu;

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Valsts kapitālsabiedrības valdei nepieciešama Ministru kabineta iepriekšēja piekrišana līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, līdzdalības palielināšanai vai samazināšanai.

(22) Pašvaldības kapitālsabiedrības valdei nepieciešama pašvaldības domes iepriekšēja piekrišana līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, līdzdalības palielināšanai vai samazināšanai."

10. Izslēgt 67.pantā otrajā daļā vārdus "un padomes".

11. 75.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības pārvaldi īsteno akcionārs - valsts vai pašvaldība, akcionāru sapulce un valde.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrībā netiek veidota padome."

12. 76.pantā:

izteikt pirmās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) valdes locekļu un revidenta iecelšanu un atsaukšanu;

4) prasības celšanu pret valdes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret valdes locekļiem;";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "padomes" ar vārdu "valdes";

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdu "padomes" ar vārdu "valdes";

izslēgt 1.1 daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "padomes vai".

13. 79.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "padome (ja tāda ir) vai";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja valde nesasauc kārtējo dalībnieku sapulci bez pamatota iemesla, kapitāla daļu turētājs var atcelt valdes locekļus.

(5) Ja rodas strīds par to, vai valdes locekļu rīcībai ir pamatots iemesls, pierādīšanas pienākums ir valdes locekļiem."

14. 80.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "padome (ja tāda ir)";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un padomei (ja tāda ir)";

izslēgt sestajā daļā vārdus "pats vai ierosināt padomei (ja tāda ir) atcelt".

15. 83.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "visiem padomes locekļiem (ja sabiedrībā ir padome)";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "padomes locekļi (ja sabiedrībā ir padome)".

16. 84.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valdes locekļu, likvidatora vai revidenta atsaukšana;";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "valdes un padomes locekļiem (ja sabiedrībā ir padome)" ar vārdiem "valdes locekļiem".

17. Aizstāt 87.panta otrās daļas 9.punktā vārdus "valdes un padomes locekļu (ja sabiedrībā ir padome)" ar vārdiem "valdes locekļu".

18. Izslēgt 88., 89., 90., 91. un 92.pantu.

19. Izteikt 95.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valdes locekli var atsaukt akcionāru sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls."

20. Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

"98.pants. Akcionāru sapulces piekrišana valdes rīcībai

(1) Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības statūtiem pieņem attiecīgi akcionārs - valsts vai pašvaldība - un akcionāru sapulce.

(2) Valdei nepieciešama akcionāru sapulces iepriekšēja piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

1) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

2) esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;

3) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

4) tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz statūtos noteikto summu;

5) tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;

6) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

7) kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;

8) vispārīgo komercdarbības principu noteikšana.

(3) Valsts kapitālsabiedrības valdei nepieciešama Ministru kabineta iepriekšēja piekrišana līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, līdzdalības palielināšanai vai samazināšanai.

(4) Pašvaldības kapitālsabiedrības valdei nepieciešama pašvaldības domes iepriekšēja piekrišana līdzdalības iegūšanai citā sabiedrībā, līdzdalības palielināšanai vai samazināšanai.

(5) Tipveida statūtos var noteikt arī citus jautājumus, kuros valdei jāsaņem akcionāru sapulces iepriekšēja rakstveida piekrišana."

21. Pārejas noteikumos:

izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, līdz 2009.gada 1.jūlijam ir izveidota padome, attiecīgā sabiedrības pārvaldes institūcija ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.septembrim atbilstoši šā likuma 7.1 panta pirmās un otrās daļas prasībām (par to, ka akciju sabiedrībās, kurās valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībai pieder visas balsstiesīgās akcijas, netiek veidota padome) izdara grozījumus sabiedrības statūtos.";

papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34., 35., 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"33. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrību padomju locekļi uzskatāmi par atsauktiem no padomes ar 2009.gada 1.jūliju.

34. Attiecīgā valsts un pašvaldības akciju sabiedrības pārvaldes institūcija ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam atbilstoši šā likuma 75.panta trešās daļas prasībām (par to, ka valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās netiek veidota padome) izdara grozījumus akciju sabiedrības statūtos.

35. Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu valsts kapitālsabiedrībās par 2008. pārskata gadu aprēķina un nosaka ne mazāk kā 80 procentu apmērā no tīrās peļņas, ja likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" nenosaka citu apmēru.

36. Lai pieņemtu lēmumu par papildu dividenžu izmaksu (šo pārejas noteikumu 35.punkts), dalībnieku (akcionāru) sapulci sasauc līdz 2009.gada 15.jūlijam un lēmumu pieņem ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam. Paziņojumam par dalībnieku (akcionāru) sapulci pievieno valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dalībnieku (akcionāru) sapulcē apstiprināto gada pārskatu. Priekšlikumā norāda dalībnieku (akcionāru) sapulcē apstiprinātās 2008.gada tīrās peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un peļņas izlietošanu citiem mērķiem.

37. Ministru kabinets un pašvaldības izvērtē un līdz 2010.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par to, vai valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības līdzdalība citās kapitālsabiedrībās ir nepieciešama, ja attiecīgā valsts un pašvaldības kapitālsabiedrība līdzdalību ir ieguvusi līdz 2009.gada 30.jūnijam."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.06.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2015.Tēma: Komerctiesības; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 23.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194080
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)