Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 21.nr.; 2009, 1., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 11.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs veic fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu (turpmāk - līdzekļi) pārvaldīšanu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt Latvijā reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk - dalībvalsts) reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā, kas ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus (turpmāk - dalībvalsts filiāle). Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs drīkst sākt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu tikai pēc reģistrācijas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - Komisija).

(2) Norēķinus par darījumiem ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs veic ar līdzekļu turētāja starpniecību, noslēdzot ar to turētājbankas līgumu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus var turēt Latvijā reģistrēta banka, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanu, vai dalībvalstī reģistrētas bankas filiāle Latvijā, ja attiecīgā banka ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, tai skaitā turēt finanšu instrumentus. Līdzekļu turētāja izvēli, tā pienākumus un atbildību, kā arī turētājbankas līguma noslēgšanas un izpildes kārtību nosaka šis likums un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, lai maksimālie maksājumi par ieguldījumu plāna pārvaldi, ietverot līdzekļu pārvaldītājam un līdzekļu turētājam izmaksājamās atlīdzības, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna līdzekļiem, nepārsniedz divus procentus no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Šajos maksājumos neietilpst izdevumi, kas radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu.";

izteikt sestās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Komisija ir anulējusi ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā;";

izslēgt sestās daļas 2.punktu;

papildināt sestās daļas 4.punktu pēc vārdiem "(ieguldījumu plāna prospekta jaunu redakciju)" ar vārdiem "vai izraudzīto ieguldījumu plānu pievieno citam tā paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītajam ieguldījumu plānam";

izslēgt septīto daļu;

izslēgt devītās daļas pirmajā teikumā vārdus "ja tas ne mazāk kā gadu ir pārvaldījis valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus".

2. Aizstāt 11.1 panta pirmajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijā" ar vārdu "Komisijā".

3. Papildināt likumu ar 11.3 pantu šādā redakcijā:

"11.3 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrācija

(1) Lai reģistrētos fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai dalībvalsts filiāle iesniedz Komisijai iesniegumu. Tam pievieno šādus dokumentus, kas nosaka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā:

1) darbības plānu turpmākajiem trim gadiem, kurā aprakstīts, kā tiek plānots nodrošināt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, un kurā ietverta vismaz šāda informācija:

a) ieviešamie ieguldījumu plāni,

b) izdevumu prognoze un to segšanas avoti;

2) iekšējās kontroles sistēmas aprakstu, kas ietver:

a) organizatorisko struktūru ar skaidri noteiktiem amatpersonu uzdevumiem un pienākumiem,

b) grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus,

c) finanšu risku pārvaldības politiku,

d) vadības informācijas sistēmas aprakstu,

e) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus.

(2) Komisija pēc dalībvalsts filiāles iesnieguma saņemšanas nosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai pieprasījumu, kurā tiek lūgts paziņot, ka:

1) dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība izpilda kapitāla prasības un gada laikā pirms reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas nav konstatēti šo prasību pārkāpumi;

2) dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ievēro iekšējās kontroles noteikumus un gada laikā pirms reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas tai nav piemērotas soda sankcijas par minēto noteikumu pārkāpumiem;

3) dalībvalsts uzraudzības institūcija neiebilst, ka dalībvalsts filiāle sāk pārvaldīt fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

4) dalībvalsts uzraudzības institūcija nekavējoties informēs Komisiju par faktiem, kas apdraud vai var apdraudēt dalībvalsts filiāles darbību Latvijā.

(3) Komisija iesniegumu izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 60 dienu laikā pēc tam, kad saņemti šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

(4) Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, ja:

1) iesnieguma iesniedzējs neatbilst šā likuma 11.panta pirmās daļas prasībām;

2) iesnieguma iesniedzējs nav iesniedzis visus šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos ir norādījis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

3) iesniegtie dokumenti nav izstrādāti atbilstoši šā likuma un to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē fondēto pensiju shēmas darbību, personu datu aizsardzību un dokumentu noformēšanas kārtību;

4) gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir pārkāpusi kapitāla prasības;

5) gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir pārkāpusi iekšējās kontroles noteikumus un tai par minēto noteikumu pārkāpumiem piemērotas soda sankcijas;

6) dalībvalsts uzraudzības institūcija iebilst pret to, ka dalībvalsts filiāle sāk pārvaldīt fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

7) dalībvalsts uzraudzības institūcija nav piekritusi informēt Komisiju par faktiem, kas apdraud vai var apdraudēt dalībvalsts filiāles darbību Latvijā;

8) Komisija nav saņēmusi šā panta otrajā daļā minēto uzraudzības institūcijas paziņojumu.

(5) Komisijai ir tiesības anulēt ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, ja:

1) konstatēts kāds no šā panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem;

2) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs pārkāpj fondēto pensiju shēmas darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, kuru pārkāpšanas rezultātā var tikt negatīvi ietekmēta līdzekļu pārvaldītāja turpmākā darbība vai fondēto pensiju shēmas dalībnieku intereses;

3) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs pārkāpj ieguldījumu plāna noteikumus, saskaņā ar kuriem ir apņēmies ieguldīt un pārvaldīt fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

4) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam tiek anulēta licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai;

5) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs gada laikā no dienas, kad Komisija to reģistrējusi fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, nav noslēdzis līgumu ar Aģentūru par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu;

6) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs tiek reorganizēts vai likvidēts;

7) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs atsakās no fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas;

8) to pieprasa dalībvalsts filiāles uzraudzības institūcija;

9) dalībvalsts filiāles uzraudzības institūcija informē Komisiju par faktiem, kas apdraud vai var apdraudēt dalībvalsts filiāles darbību Latvijā.

(6) Ja Komisija ir konstatējusi šā panta piektajā daļā noteiktos apstākļus, kas ļauj lemt par ieraksta anulēšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, tai ir tiesības neanulēt ierakstu, bet vispirms pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai šā likuma 13.panta 5.1 daļā minētās soda naudas uzlikšanu, kā arī noteikt konstatēto pārkāpumu novēršanas termiņu. Ja pēc šā termiņa notecējuma fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nav novērsis konstatētos pārkāpumus, Komisija anulē ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.

(7) Ja Komisijas izdotais administratīvais akts par ieraksta anulēšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā tiek pārsūdzēts, tas neaptur šā akta darbību."

4. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, ieguldot fondēto pensiju shēmas līdzekļus, rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši ieguldījumu plāna noteikumiem, un īsteno tādu ieguldījumu politiku, kas vērsta uz ieguldījumu plāna dalībnieku fondēto pensiju shēmas līdzekļu pieaugumu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt šādos finanšu instrumentos:";

aizstāt pirmās daļas 1.punkta "b" apakšpunktā vārdus "cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts" ar vārdiem "vai cita dalībvalsts";

aizstāt pirmās daļas 1.punkta "d" apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis" ar vārdu "dalībvalstis";

aizstāt pirmās daļas 1.1 punktā vārdus "citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī" ar vārdiem "vai citā dalībvalstī";

aizstāt pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts" ar vārdu "dalībvalsts";

aizstāt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī" ar vārdiem "vai citā dalībvalstī";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "c" apakš­punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja minētie vērtspapīri gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās to saņemšanai, netiek iekļauti "a" vai "b" apakšpunktā minētajā regulētajā tirgū, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pienākums ir atpirkt šos vērtspapīrus par cenu, kas atbilst to iegādes vērtībai;";

aizstāt pirmās daļas 4. un 5.punktā un 6.punkta "a" un "b" apakšpunktā vārdus "citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī" ar vārdiem "vai citā dalībvalstī";

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) riska kapitāla tirgū - tirgū, kas piedāvā kapitālu Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrēto komercsabiedrību finansēšanai to attīstības stadijā.";

papildināt otrās daļas 1.punkta otro teikumu pēc vārdiem "Minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt" ar vārdiem "veicot ieguldījumus Latvijas valsts emitētajos parāda vērtspapīros, kā arī";

papildināt otrās daļas 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis ierobežojums neattiecas uz ieguldījumiem Latvijas pašvaldību emitētajos parāda vērtspapīros;";

aizstāt otrās daļas 8.punktā skaitli "2" ar skaitli "5";

izteikt otrās daļas 10.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"10) noguldījumi vienā kredītiestādē vai vienā grupā ietilpstošās kredītiestādēs un ieguldījumi šīs pašas kredītiestādes vai vienā grupā ietilpstošo kredītiestāžu emitētajos finanšu instrumentos kopsummā nedrīkst pārsniegt 15 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.";

izteikt otrās daļas 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) ieguldījumu kopsumma riska kapitāla tirgū nedrīkst pārsniegt piecus procentus no ieguldījumu plāna aktīviem. Ieguldījumi tādas kapitālsabiedrības kapitālā, kura ir attīstības stadijā, nedrīkst pārsniegt piecus procentus no attiecīgās kapitālsabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju vai daļu skaita, bet ieguldījumu (kapitāla) daļas apjoms komercsabiedrībā, kura dibināta ar mērķi finansēt attīstības stadijā esošas komercsabiedrības, vai ieguldījumi tādas komercsabiedrības kapitālā, kura dibināta ar mērķi finansēt attīstības stadijā esošas komercsabiedrības, nedrīkst pārsniegt 30 procentus no ieguldījumu (kapitāla) kopsummas vai attiecīgās komercsabiedrības kapitāla;

14) ieguldījumu kopsumma Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētos ieguldījumu fondos, kas nav atvērtie ieguldījumu fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

papildināt otro daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) izmantojot ieguldījumu plāna aktīvus darījumos ar aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, saistības, kas izriet no šādiem darījumiem, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem. Šos darījumus drīkst veikt vienīgi ieguldījumu plāna īslaicīgas likviditātes nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam aizliegts:

1) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt nekustamajā īpašumā, izņemot ieguldījumus ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā;

2) ieguldījumu plāna līdzekļus piešķirt aizdevumos;

3) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja emitētajos finanšu instrumentos, izņemot tā pārvaldīšanā esošos ieguldījumu fondus, par kuru apliecību pirkšanu vai pārdošanu līdzekļu pārvaldītājs nesaņem komisijas maksu no ieguldījumu plāna līdzekļiem;

4) ņemt aizņēmumus uz ieguldījumu plāna rēķina, izņemot aizņēmumus īslaicīgas likviditātes nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem, nepārsniedzot 50 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;

5) uz ieguldījumu plāna rēķina uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līguma;

6) slēdzot šā panta otrās daļas 15.punktā un šīs daļas 4.punktā norādītos darījumus, kopsummā pārsniegt 50 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kas attiecas uz ieguldījumiem viena emitenta emitētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī viena atvērtā ieguldījumu fonda (Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē) ieguldījumu apliecībās, ir pieļaujams pārsniegt, ja šie pārsniegumi radušies ieguldījumu plāna ieguldījumu vērtības svārstību dēļ vai ja ieguldījumu veikšanas brīdī nav iespējams noteikt vai aprēķināt emitēto parāda vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu daudzumu vai vērtību, kā arī emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šajā likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana neatceļ attiecīgā darījuma spēkā esamību, bet fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies ieguldījumu plāna dalībniekiem un trešajām personām šādas darbības dēļ, izņemot šā panta piektajā daļā noteiktos gadījumus.

(7) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā rakstveidā informē Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem šo pārkāpumu novēršanai, norādot pārkāpumu novēršanas termiņus."

5. 13.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"13.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības uzraudzība

(1) Komisija uzrauga fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbību.

(2) Komisijai ir pienākums:

1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji, pārvaldot fondēto pensiju shēmas līdzekļus, ievēro normatīvo aktu prasības;

2) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu turētāji, veicot fondēto pensiju shēmas līdzekļu turēšanu, ievēro normatīvo aktu prasības;

3) reģistrēt likuma prasībām atbilstošu ieguldījumu plāna prospektu.

(3) Komisija ziņo Aģentūrai par ieraksta izdarīšanu vai anulēšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.";

aizstāt 5.1 daļā vārdus "ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "lemj par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam izsniegtās licences anulēšanu" ar vārdiem "anulē ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā";

izslēgt septītajā daļā vārdus un skaitļus "šā likuma 11.panta sestās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā".

6. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "sagatavo pārskatu" ar vārdiem "sagatavo gada pārskatu";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai nodrošinātu uzraudzību, Komisija ir tiesīga pieprasīt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam sagatavot citus pārskatus saskaņā ar Komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem par šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

7. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ir saņēmušas licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, Komisija mēneša laikā pēc dienas, kad stājušies spēkā attiecīgie likuma grozījumi, ar kuriem nosaka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrāciju, veic šo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību reģistrāciju fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā bez papildu dokumentu pieprasīšanas.

13. Grozījumi likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunkta otrajā teikumā attiecībā uz pienākumu atpirkt vērtspapīrus un grozījumi otrās daļas 13.punktā attiecībā uz papildierobežojumu noteikšanu neattiecas uz ieguldījumiem, kuri veikti pirms minēto grozījumu spēkā stāšanās, un šādi darījumi turpināmi saskaņā ar tām tiesību normām, kuras likums noteica līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, izņemot gadījumus, ja tiek palielināts šo ieguldījumu apmērs vai grozīti citi darījuma nosacījumi.

14. Grozījums likuma 12.panta otrajā daļā attiecībā uz tās papildināšanu ar 15.punktu un grozījumi likuma 12.panta ceturtajā daļā attiecībā uz tās izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2009.gada 1.decembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 28.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.05.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Tēma: Covid-19; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 17.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 23.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193381
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)