Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.450

Rīgā 2009.gada 19.maijā (prot. Nr.32 26.§)
Kārtība, kādā piemēro finanšu nodrošinājumu, slēdz un izbeidz nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu

(Noteikumu nosaukums MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7. panta septīto daļu,
8. panta otrās daļas 11. un 12. punktu, 9. panta otrās daļas 10. un 11. punktu
un 11.panta piekto daļu
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu vai dalību šādas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līguma, ja dabas resursu nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksātājs nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un neizpilda līgumā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – dienests) ietvertās saistības;

1.3. kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līguma, ja nodokļa maksātājs mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis dienestā pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi (ja nodokļa maksātājs nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem);

1.4. kārtību, kādā slēdz, groza un izbeidz iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgumu, un līguma grozīšanas nosacījumus;

1.5. kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līguma, ja:

1.5.1. nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda ar dienestu noslēgtajā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības;

1.5.2. nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis dienestā pārskatu vai auditēto pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli vai finanšu nodrošinājumu;

1.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 515);

1.7. kārtību, kādā slēdz, groza un izbeidz videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu, un līguma grozīšanas nosacījumus;

1.8. kārtību, kādā vienpusēji atkāpjas no videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma, ja:

1.8.1. nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda ar dienestu noslēgtajā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības;

1.8.2. nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa nav iesniedzis dienestā pārskatu vai auditēto pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli vai finanšu nodrošinājumu;

1.9. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 515);

1.10. finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtību, finanšu nodrošinājuma minimālo un maksimālo summu;

1.11. kārtību, kādā iesniedz, pagarina un atjauno finanšu nodrošinājumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 515)

2. Nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) noslēdz uz laikposmu, par kādu dienests pieņēmis lēmumu slēgt apsaimniekošanas līgumu ar nodokļa maksātāju vai ar apsaimniekotāju:

2.1. ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniegumu iesniedz pirmo reizi vai iepriekšējā apsaimniekošanas līguma darbības laikā dienesta pārbaudēs vai auditoru atzinumos tam ir konstatēti pārkāpumi, kuru dēļ izbeigts apsaimniekošanas līgums, apsaimniekošanas līgumu noslēdz uz vienu gadu;

2.2. ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniegumu iesniedz atkārtoti un iepriekšējā apsaimniekošanas līguma darbības laikā tam nav konstatēti pārkāpumi, kuru dēļ izbeigts apsaimniekošanas līgums, apsaimniekošanas līgumu noslēdz uz trijiem gadiem, ja iesniegumā nav norādīts īsāks laikposms.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 266 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 515)

3. Dienests nosūta lēmumu tā adresātam atbilstoši kārtībai, kāda noteikta vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos. Lēmumu var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

II. Apsaimniekošanas līguma slēgšana un grozīšana

4. Dienests 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu sagatavo apsaimnie­košanas līgumu ar nodokļa maksātāju vai ar apsaimniekotāju.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

5. Nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam, kas ar dienestu noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, ir pienākums ziņot dienestam par izmaiņām saistību izpildē, kuras ietvertas apsaimniekošanas plānā, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā atbrīvo no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai videi kaitīgām precēm (turpmāk – apsaimniekošanas plāns). Pamatojoties uz lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā, dienests un nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 850 redakcijā)

5.1 Dienests, pamatojoties uz Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomes ieteikumu, 10 darbdienu laikā pieņem attiecīgu lēmumu un veic grozījumus apsaimniekošanas līgumā ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju attiecībā uz tiem līgumpartneriem, kuri ir izslēgti no elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistra. Apsaimniekošanas līgums starp dienestu un apsaimniekotāju konkrētajās produktu grupās tiek pārtraukts attiecībā uz šiem līgumpartneriem.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 266 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

5.2 Nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, ir tiesīgs izbeigt līgumu ar attiecīgo apsaimniekotāju un slēgt līgumu ar citu apsaimniekotāju ne biežāk kā reizi kalendāra gadā. Ja dienests konstatē, ka nodokļa maksātājs atkārtoti gada laikā slēdz līgumu ar citu apsaimniekotāju, tas pieņem negatīvu lēmumu attiecībā uz šā nodokļa maksātāja iekļaušanu pēdējā apsaimniekotāja apsaimniekošanas līguma pielikuma grozījumos.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 266 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

III. Apsaimniekošanas līguma izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no apsaimniekošanas līguma

(Nodaļas nosaukums MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

6. Ja, īstenojot apsaimniekošanas plānu, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs konstatē, ka izpildīt apsaimniekošanas plānu nav iespējams vai tas ir nelietderīgi, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē dienestu. Dienests 10 darbdienu laikā sagatavo attiecīgo informāciju un iesniedz Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomei – par transportlīdzekļu apsaimniekošanu, Iepakojuma apsaimniekošanas padomei – par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu vai Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas padomei – par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu. Dienests pieņem lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem apsaimnie­košanas līgumā vai apsaimniekošanas līguma izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 266, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

7. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

8. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs transportlīdzekļu, iepakoju­ma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgo preču atkritumu (turpmāk – attiecīgā veida atkritumi) apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, kā arī nav par to rakstiski informējis dienestu, dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda par to aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

9. Dienests, pamatojoties uz attiecīgās šo noteikumu 6.punktā minētās padomes ieteikumu, 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu šādos gadījumos:

9.1. ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā pēc paskaidrojuma pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis dienestā šo noteikumu 8.punktā minēto paskaidrojumu vai paskaidrojums nesatur pierādījumus par trūkumu novēršanu vai par apstākļiem, kas nav atkarīgi no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja un kuru dēļ nav pildītas apsaimniekošanas līguma saistības;

9.2. ja triju mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas apsaimniekošanas sistēmas īstenošanā tiek atkārtoti konstatēts pārkāpums;

9.3. ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs sniedzis nepatiesu informāciju.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr. 266 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

(IV. nodaļas nosaukums svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 515)

10. Ja mēneša laikā pēc vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs, kas ar dienestu noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, nav iesniedzis dienestā pārskatu vai auditētu pārskatu par attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli, dienests 10 darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas par to sastāda pārbaudes aktu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

10.1 Ja Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajos termiņos nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs finanšu nodrošinājumu nav atjaunojis un iesniedzis dienestā, dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 850)

V. Finanšu nodrošinājuma iesniegšanas un aprēķināšanas kārtība

(Nodaļa MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

12. Nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs aprēķina finanšu nodrošinājuma apmēru un, lai noslēgtu vai pagarinātu apsaimniekošanas līgumu, dienestam adresētajam iesniegumam pievieno Dabas resursu nodokļa likumā noteikto finanšu nodrošinājuma dokumentu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

13. Ja aprēķinātā nodokļa summa ir mainījusies vismaz par 10 %, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs, iesniedzot dienestā pārskatu vai auditēto pārskatu, pievieno precizēto finanšu nodrošinājumu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

14. Ja nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam ir noslēgti vairāki apsaimniekošanas līgumi, finanšu nodrošinājumu iesniedz katra apsaimniekošanas līguma noslēgšanai vai pagarināšanai.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

15. Ja finanšu nodrošinājums tā darbības laikā netiek pieprasīts, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs 15 darbdienu laikā pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām to pagarina uz nākamo periodu vai, ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs izvēlas citu finanšu nodrošinājuma sniedzēju, iesniedz jaunu finanšu nodrošinājumu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

16. Ja finanšu nodrošinājums tā darbības laikā tiek pieprasīts, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs atjauno finanšu nodrošinājumu pilnā apmērā un iesniedz to dienestā Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā termiņā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

17. Finanšu nodrošinājuma apmēra aprēķināšanas kārtība:

17.1. finanšu nodrošinājuma minimālais apmērs ir 50 000 euro gadā;

17.2. finanšu nodrošinājuma minimālo apmēru piemēro nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājam, kura aprēķinātais nodoklis nepārsniedz 4 000 000 euro gadā;

17.3. finanšu nodrošinājuma apmēru (Fn), kas pārsniedz 50 000 euro, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Fn = 70 000 + C x 0,005, kur

C – aprēķinātais nodoklis par transportlīdzekļiem, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai videi kaitīgām precēm, kas norādīts iesniegumam pievienotajā attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas plānā, pārskatā vai auditētajā pārskatā;

17.4. finanšu nodrošinājuma (Fn) maksimālais apmērs nepārsniedz 100 000 euro gadā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemēro finanšu nodrošinājumu, slēdz un izbeidz nolietotu transportlīdzekļu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 450Pieņemts: 19.05.2009.Stājas spēkā: 27.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 26.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192364
{"selected":{"value":"18.08.2018","content":"<font class='s-1'>18.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.08.2018","iso_value":"2018\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-17.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2013","iso_value":"2013\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2013.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2009","iso_value":"2009\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2009.-31.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)