Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. jūnijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem

1.pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes sapulces 2008.gada 30.oktobrī pieņemtie Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumi.

2.pants. Līdz ar likumu izsludināmi Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 30.aprīlī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 20.maijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūniju.Pieņemti

Rīgas Stradiņa universitātes

Satversmes sapulcē

2008.gada 30.oktobrī

Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumi

Izdarīt Rīgas Stradiņa universitātes Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdu "finanšu" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "finanšu" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā tekstā vārdu "šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akadēmiskā šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā tekstā vārdus "iekšējās darba kārtības noteikumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "darba kārtības noteikumi" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā tekstā vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "saimnieciskā darbība" (attiecīgā locījumā).

5. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdu "iestāde" ar vārdu "institūcija".

6. Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. RSU ir valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām, atvasināta publiska persona.

RSU darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, citi normatīvie akti un šī Satversme."

7. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. RSU galvenie mērķi ir piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos pamatvirzienos - medicīnā, veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs."

8. Aizstāt 2.4.apakšpunkta ceturtajā daļā vārdus "šīs Satversmes" ar vārdiem "Augstskolu likumā, šajā Satversmē un citos normatīvajos aktos".

9. 3.2.apakšpunktā:

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā: "Sa­tversmes sapulcē ir 130 locekļi. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60% un studējošo īpatsvars - par 20 %."

Izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: "Struktūrvienību pārstāvniecības normas Satversmes sapulcē nosaka RSU Senāts."

Izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: "Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk kā puse delegātu."

Aizstāt astotajā daļā vārdu "loceklis" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "delegāts" (attiecīgajā locījumā).

10. Svītrot 3.3.apakšpunkta 7.punktu.

11. 3.6.apakšpunktā:

Izteikt pirmo un otro atkāpi šādā redakcijā:

" - nosaka profesoru, asociēto profesoru un docentu štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai un finansējuma iespējām;

- ievēl docentus, ja fakultātes domnieku kvalifikācija neatbilst promocijas padomes prasībām; akadēmisko struktūrvienību vadītājus; RSU Goda doktorus un goda biedrus;".

Izteikt piekto atkāpi šādā redakcijā: "izskata sūdzības par rektora un Revīzijas komisijas lēmumiem, kuri nav administratīvie akti;".

Izteikt otro daļu šādā redakcijā: "Senāta lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt RSU Satversmes sapulcē."

12. Izteikt 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. RSU Senāta sastāvā 75 % jābūt akadēmiskā personāla pārstāvju. RSU Senāta sastāvā jābūt ne mazāk par 50 % profesoru un asociētu profesoru un ne mazāk kā 25 % pārējā akadēmiskā personāla pārstāvju. Studējošo īpatsvaram ir jābūt ne mazāk par 20 %, pārējie Senāta locekļi ir RSU zinātnisko un saimniecisko struktūrvienību pārstāvji. Studējošo pārstāvjus atbilstoši savam nolikumam Senātā ievēl un atsauc Studējošo pašpārvalde. Satversmes sapulces ievēlēto Senāta locekli atsauc Satversmes sapulce, ja to rakstveidā ierosina puse no darbinieku kopas, kas viņu izvirzījusi. Ja ievēlētie pārstāvji pārtrauc darba vai studiju attiecības ar RSU, tad viņiem izbeidzas Senāta locekļu pilnvaras. Rektors un prorektori ir Senāta locekļi. RSU Senāta locekļu kopējo skaitu nosaka Satversmes sapulces apstiprinātais Senāta nolikums."

13. Izteikt 3.8.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: "Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem RSU Senātā, fakultātes domē un Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses."

14. 3.9.apakšpunktā:

Aizstāt otrajā daļā vārdus "labklājības ministra" ar vārdiem "veselības ministra un vārdus "Labklājības ministrijas" ar vārdiem "Veselības ministrijas".

Izteikt piekto daļu šādā redakcijā: "Rektora lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt RSU Senātā."

15. Izteikt 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. Pēc RSU Senāta iniciatīvas vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma RSU var tikt izveidots RSU Padomnieku konvents, kurš konsultē Senātu un rektoru RSU attīstības stratēģijas jautājumos, un darbojas saskaņā ar Augstskolu likuma 16.pantu un RSU Padomnieku konventa nolikumu."

16. 3.11.apakšpunktā:

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Revīzijas komisiju RSU Satversmes sapulce uz trim gadiem ievēl piecus cilvēkus - četrus pastāvīgā akadēmiskā personāla pārstāvjus un vienu studējošo."

Izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā: "Revīzijas komisijas lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt RSU Senātā."

17. Izteikt 3.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem ievēl RSU Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt RSU administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no RSU studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz diviem gadiem ievēl RSU Studējošo pašpārvalde. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai RSU Studējošo pašpārvaldes pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesības, pienākumus, uzdevumus un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Augstskolu likums, Administratīvā procesa likums un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums.

Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus - administratīvos aktus - var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pārējos Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kuri nav administratīvie akti, var apstrīdēt RSU Satversmes sapulcē."

18. 3.13.apakšpunktā:

Svītrot vārdus "Mācību padome" (attiecīgajā locījumā).

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Fakultāte ir RSU organizatoriska struktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai vienā vai vairākās zinātnes nozarēs, šajā jomā fakultāte pilda RSU kopīgos uzdevumus un ievēro tās darbības principus; atbilstošās akadēmiskās un profesionālās darbības jautājumos fakultāte universitātē pilda metodoloģiska un idejiska centra lomu, neskarot RSU vadības kompetenci un atbildību; fakultāti vada dekāns, ko ievēl fakultātes dome uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet vienu personu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, un fakultātes dome, kas darbojas pēc Senāta apstiprinātā nolikuma; dekāns pārstāv fakultāti bez īpaša pilnvarojuma visās tās lietās."

19. Izteikt 3.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.14. RSU var dibināt komercsabiedrības un būt komercsabiedrību dalībnieks, kā arī dibināt biedrības un nodibinājumus un būt biedrību un nodibinājumu biedrs vai dibinātājs. Ar senāta lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai RSU var dibināt arī iestādes, to skaitā - publiskās aģentūras.

RSU normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var dibināt zinātnisko institūtu, tai skaitā - kā publisko aģentūru. Zinātnisko institūtu RSU var izveidot arī kā RSU struktūrvienību. Zinātniskais institūts, kas izveidots kā RSU struktūrvienība, darbojas atbilstīgi RSU Senāta apstiprinātam nolikumam, to finansē un uzrauga RSU. Zinātniskais institūts, kas izveidots kā RSU struktūrvienība, tiek reorganizēts vai likvidēts ar RSU Senāta lēmumu.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RSU var izveidot koledžas."

20. Izteikt 4.1.apakšpunkta pirmo, otro un trešo atkāpi šādā redakcijā:

"4.1. RSU personālu veido:

- akadēmiskais personāls - RSU akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

- pilnā laika studējošie, arī maģistranti, doktorandi un rezidenti;

- vispārējais augstskolas personāls."

21. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus "likums "Par zinātnisko darbību"" ar vārdiem "Zinātniskās darbības likums".

22. Svītrot 4.3.apakšpunktu.

23. 4.6.apakšpunktā:

Aizstāt pirmajā daļā vārdus "RSU Senāta un Izglītības un zinātnes ministrijas" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktā kārtībā".

Papildināt otrās daļas septīto atkāpi pēc vārda "studijām" ar vārdiem "un iespējamo karjeru".

24. Papildināt ar 4.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"RSU izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību RSU personāls var apstrīdēt RSU Akadēmiskajā šķīrējtiesā. RSU Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Personas, kuras nav RSU personāla sastāvā, RSU izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu RSU rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja apstrīdamo administratīvo aktu izdevis vai faktisko rīcību veicis RSU rektors, personas, kuras nav augstskolas personāla sastāvā, attiecīgo administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

25. Aizstāt 5.1.apakšpunkta ceturtajā atkāpē vārdus "citos uzņēmumos" ar vārdiem "citās komercsabiedrībās"; vārdus "uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību" ar vārdu "komercsabiedrību".

26. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. RSU īpašumā, valdījumā un lietojumā var būt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi.

RSU īpašumu veido:

- kustama un nekustama manta, kas RSU dāvināta, ko RSU mantojusi vai ko RSU iegādājusies par pašas līdzekļiem;

- par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā kā RSU īpašums;

- RSU intelektuālais īpašums.

RSU ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu RSU Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. RSU īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma."

27. Aizstāt 5.11.apakšpunktā vārdus "labklājības ministram" ar vārdiem "veselības ministram".

28. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Lēmumu par RSU reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai veselības ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam par RSU reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums.

Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu par RSU reorganizāciju vai likvidāciju iesniedz veselības ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu par RSU reorganizāciju vai likvidāciju iesniedz izglītības un zinātnes ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo ar veselības ministru."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.04.2009.Stājas spēkā: 03.06.2009.Zaudē spēku: 01.06.2022.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 20.05.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 25.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192087
03.06.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)