Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2009.gada 12.maijā (prot. Nr.31 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas
un Pārejas programmas likuma 11.panta otro daļu, 13.panta ceturto daļu un 15.panta astoto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Programmas ieviešanā iesaistītās institūcijas nodrošina ar projektu saistītās dokumentācijas glabāšanu piecus gadus pēc programmas slēgšanas."

2. Papildināt noteikumus ar IV1 un IV2 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Programmas projektu rezultātu ilgtspējas novērtēšana

24.1 Lai pārliecinātos par īstenoto programmu projektu rezultātu ilgtspēju laikposmā no programmas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā izmaksu beigu datuma vai līgumu izpildes beigu datuma līdz attiecīgās programmas slēgšanai, programmas atbildīgā amatpersona, pamatojoties uz risku novērtējumu, katru kalendāra gadu līdz 30.decembrim sagatavo un saskaņo ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos nākamā gada plānu par programmu projektu pārbaudēm pēc projektu ieviešanas (turpmāk - projektu pēcpārbaudes). Ja nepieciešams, programmas atbildīgā amatpersona attiecīgā gada laikā projektu pēcpārbaužu plānu var aktualizēt, saskaņojot to ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos. Katru programmas projektu var iekļaut projektu pēcpārbaužu plānā ne vairāk kā vienu reizi līdz attiecīgās programmas slēgšanai. Piecu darbdienu laikā pēc kārtējā gada projektu pēcpārbaužu plāna saskaņošanas programmas atbildīgā amatpersona informāciju par plānotajām pēcpārbaudēm nosūta vecākajām nozares amatpersonām, kuru administrētajos programmu projektos tiks veiktas pēcpārbaudes.

24.2 Projekta pēcpārbaudi veic programmas atbildīgā amatpersona. Projekta pēcpārbaudē noskaidro, vai pēc projekta ieviešanas ir ievērotas finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā un saskaņā ar tiem noslēg­tajos līgumos noteiktās prasības projekta rezultātu ilgtspējai un, ja tas attiecināms, vai:

24.21. programmas finansētā projekta īstenošanas gaitā vai rezultātā iegūtais nekustamais īpašums vai kustamā manta:

24.21.1. nav nodota lietošanā citai personai, kas nav projekta iesniegumā paredzētais finansējuma saņēmējs;

24.21.2. netiek izmantota komerciāliem mērķiem ienākumu gūšanai, kas nav paredzēts projekta iesniegumā;

24.21.3. tiek lietota;

24.22. nav notikusi finansējuma saņēmēja maiņa.

24.3 Saskaņā ar kārtējā gada projektu pēcpārbaužu plānu vai pēc atsevišķa nacionālās atbildīgās amatpersonas ierosinājuma programmas atbildīgā amatper­sona sagatavo pēcpārbaudei izvēlētā projekta rezultātu ilgtspējas kvalitatīvās izvērtēšanas anketu, ņemot vērā finanšu memorandā vai finanšu lēmumā, projekta iesniegumā un saskaņā ar tiem noslēgtajos līgumos noteiktās prasības attiecīgā projekta rezultātu ilgtspējai, kā arī šo noteikumu 24.2 punktā minētos nosacījumus un citu programmas atbildīgās amatpersonas rīcībā esošo informā­ciju par attiecīgo projektu. Sagatavoto projekta rezultātu ilgtspējas kvalitatīvās izvērtēšanas anketu programmas atbildīgā amatpersona nosūta vecākajai nozares amatpersonai (vai institūcijai, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmējam.

24.4 Vecākā nozares amatpersona (vai institūcija, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai finansējuma saņēmējs aizpilda šo noteikumu 24.3 punktā minēto anketu un programmas atbildīgās amatpersonas noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 20 darbdienām, nosūta to programmas atbildīgajai amatper­sonai.

24.5 Programmas atbildīgā amatpersona apkopo projektu pēcpārbaužu rezultātus un informāciju par projektu pēcpārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu (pielikums) un ne retāk kā divas reizes gadā - līdz 1.februārim un 1.augustam - informē par to nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos.

24.6 Par projektu pēcpārbaužu rezultātiem, kuros konstatēti šo noteikumu 24.2 1.1., 24.2 1.2., 24.2 1.3. vai 24.2 2.apakšpunktā minēto nosacījumu pārkāpumi, programmas atbildīgā amatpersona piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informā­cijas saņemšanas informē nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordi­natoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos (ja pārkāpumi konstatēti mērķsadarbības vai neliela apjoma mērķsadarbības projektu ietvaros).

24.7 Izskatot šo noteikumu 24.5 un 24.6 punktā minētos projektu pēcpār­baužu rezultātus, nacionālā atbildīgā amatpersona, nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālais koordinators mērķsadar­bības projektu jautājumos, savstarpēji apmainoties ar informāciju:

24.71. ja iespējams, ierosina projekta pēcpārbaudē konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus un termiņus un uzdod programmas atbildīgajai amatper­sonai informēt par tiem attiecīgā projekta vecāko nozares amatpersonu (vai institūciju, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmēju, kā arī pieprasīt un apkopot informāciju par minēto trūkumu novēršanu;

24.72. ja nepieciešams, uzdod programmas atbildīgajai amatpersonai veikt attiecīgā projekta papildu pēcpārbaudi vai pēcpārbaudi projekta īstenošanas vietā vai pie finansējuma saņēmēja.

24.8 Programmas atbildīgā amatpersona vismaz 10 darbdienas pirms šo noteikumu 24.7 2.apakšpunktā minētās pēcpārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pie finansējuma saņēmēja informē par to vecāko nozares amatpersonu (vai institūciju, kas nodrošina projekta tehnisko vadību) vai, ja programmas atbildīgā amatpersona ir atbildīga par projekta tehnisko vadību, finansējuma saņēmēju.

24.9 Nacionālā atbildīgā amatpersona pēc šo noteikumu 24.6 punktā minētās informācijas izskatīšanas atbilstoši šo noteikumu 24.7 punktā minētajām prasībām nodrošina Eiropas Komisijas rakstisku informēšanu par būtiskiem trūkumiem projektu rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā un to novēršanas pasākumiem, ja tādi ir noteikti.

IV2. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

24.10 Ja iepirkuma līguma izpildes vai maksājumu veikšanas posmā konstatēts, ka programmas īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir izmaksāts piešķirtais finansējums, bet tas nav izmantots atbilstoši programmas projekta īstenošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai noslēgto līgumu noteikumiem (turpmāk - neatbilstoši veiktie izdevumi), vai saņemts Eiropas Komisijas paziņojums par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu, programmas atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un:

24.10 1. ietur neatbilstoši veikto izdevumu summu no nākamās vai kārtējās izdevumu atmaksas, un triju darbdienu laikā pēc faktiskās ieturēšanas informē par to vecāko nozares amatpersonu un finansējuma saņēmēju;

24.102. ja nav iespējams neatbilstoši veiktos izdevumus atgūt šo notei­kumu 24.10 1.apakšpunktā minētajā kārtībā, nosūta šo noteikumu 24.10 punktā minēto lēmumu vecākajai nozares amatpersonai, vienlaikus lūdzot norādīt budžeta programmu, apakšprogrammu un izdevumu pozīciju, no kuras tiks atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, un atmaksas grafiku vai - grantu shēmas gadījumā - vienojas ar finansējuma saņēmēju par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu;

24.103. informē Valsts kasi par šo noteikumu 24.10 punktā minēto lēmumu, budžeta programmu, apakšprogrammu un izdevumu pozīciju, no kuras tiks atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, un atmaksas grafiku;

24.104. atver atmaksas kontu Valsts kasē no valsts budžeta neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai vai nodrošina no programmas līdzekļiem neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu Latvijas Bankas vienotajā euro kontā saskaņā ar Valsts kases sniegtajiem konta rekvizītiem vai attiecīgās programmas kontā Latvijas Bankā, ja tas nav slēgts;

24.105. pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas:

24.105.1. iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja atmaksāti no valsts budžeta neatbilstoši veiktie izdevumi;

24.105.2. informē Valsts kasi par iemaksāto līdzekļu apmēru, kas pārskaitāmi Eiropas Komisijai, ja atmaksāti no programmas līdzekļiem neatbil­stoši veiktie izdevumi un atmaksa veikta šo noteikumu 24.10 4.apakšpunktā minētajā Latvijas Bankas vienotajā euro kontā.

24.11 Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 24.10 punktam vai Eiropas Komisijas paziņojumā par līdzekļu atmaksu norādītajā termiņā, programmas atbildīgā amatpersona par to rakstiski informē nacionālo atbildīgo amatpersonu.

24.12 Strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu risina sarunu ceļā, pusēm savstarpēji vienojoties, un panākto vienošanos noformē rakstiski.

24.13 Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos starp pusēm nav iespējams panākt un finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona, programmas atbildīgā amatpersona rakstiski informē par to finansējuma saņēmēja augstāko iestādi vai nacionālo atbildīgo amatpersonu, ja finansējuma saņēmējam nav augstākas iestādes vai tā ir Ministru kabinets.

24.14 Augstākā iestāde, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.13 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par padotības iestādes rīcību, risinot strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. Par pieņemto lēmumu augstākā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas informē programmas atbildīgo amat­personu.

24.15 Ja programmas atbildīgā amatpersona nepiekrīt augstākās iestādes pieņemtajam lēmumam, tā rakstiski informē nacionālo atbildīgo amatpersonu par strīdu, kurā sarunu ceļā nav panākta savstarpēja vienošanās.

24.16 Ja sarunu ceļā savstarpēju vienošanos starp pusēm nav iespējams panākt un finansējuma saņēmējs nav tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde vai atvasināta publiska persona, strīdu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu turpina risināt civiltiesiskā kārtībā, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.

24.17 Nacionālā atbildīgā amatpersona 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 24.13 vai 24.15 punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina Ministru kabineta un Valsts kontroles rakstisku informēšanu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kurus nav iespējams atgūt. Termiņa tecējums Ministru kabineta un Valsts kontroles informēšanai sākas dienā, kad nacionālā atbildīgā amatpersona no programmas projekta administrēšanā iesaistītajām amatper­sonām ir saņēmusi visu nepieciešamo papildu informāciju, ja tāda pieprasīta.

24.18 Ja neatbilstoši veiktie izdevumi, kurus nav iespējams atgūt vai kurus nav iespējams atgūt Eiropas Komisijas paziņojumā par līdzekļu atmaksu norādītajā termiņā, ir atmaksājami Eiropas Komisijai, Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu atmaksas veikšanai.

24.19 Programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

24.20 Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi atmaksāti attiecīgajā Valsts kases vai Latvijas Bankas kontā, vai datumu, kad informēts Ministru kabinets."

3. Aizstāt VII nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

4. Papildināt VII nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Šo noteikumu 24.1 punktā minēto projektu pēcpārbaužu plānu 2009.gadam programmas atbildīgā amatpersona sagatavo un iesniedz saskaņo­šanai nacionālajai atbildīgajai amatpersonai, nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos līdz 2009.gada 30.jūnijam."

5. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.874

Pielikums Word formātā

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 16.maiju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 414Pieņemts: 12.05.2009.Stājas spēkā: 16.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 15.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
191902
16.05.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)