Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2009.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 69., 165.nr.; 2008, 64., 93., 163.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros saskaņā ar Padomes 2009.gada 19.janvāra Regulu Nr. 73/2009 (EK), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (turpmāk - Regula Nr. 73/2009).";

1.2. izteikt 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Vienoto platības maksājumu, atsevišķo maksājumu par cukuru, atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību un atbalstu par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām saņem lauksaimnieks, kas ievēro šo noteikumu 1.1 pielikumā noteiktās savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības.

10.2 Ja lauksaimnieks neievēro šo noteikumu 1.1 pielikumā noteiktās sav­starpējās atbilstības pārvaldības prasības, vienotā platības maksājuma, atsevišķā maksājuma par cukuru, atbalsta par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību un atbalsta par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām maksājuma kopējo summu samazina saskaņā ar Regulu Nr. 796/2004.";

1.3. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja uz vienoto platības maksājumu pretendē biškopis, kam ir reģistrēts bišu ganāmpulks, tad papildus šo noteikumu 20.punktā minētajiem dokumentiem tas iesniedz arī ganāmpulka reģistrācijas apliecības kopiju. Ja lauksaimnieks apsaim­nieko pastāvīgās pļavas vai ganības un aramzemē iesētos ilggadīgos zālājus, ko biškopis izmanto nektāra vākšanai biškopības vajadzībām, tad papildus šo noteikumu 20.punktā minētajiem dokumentiem tas iesniedz zemes apsaimniekotāja un bišu saimes īpašnieka noslēgtā līguma kopiju par platības izmantošanu nektāra vākšanai biškopības vajadzībām, kā arī ganāmpulka reģistrācijas apliecības kopiju.";

1.4. izteikt 24.4.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"24.4. pastāvīgās pļavas vai ganības, kā arī aramzemē iesētos ilggadīgos zālājus (izņemot platības, kuras ir pieteiktas atbalsta saņemšanai par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību un par kurām attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir iesniegts apliecinājums par pārdošanas līgumiem kārtējā gadā (11.pielikums) vai daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu platību deklarācija par gadiem līdz ražas novākšanai (15.pielikums)):";

1.5. izteikt 24.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4.2. nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 10.septembrim, ja platības izmanto biškopībā nektāra vākšanai.";

1.6. izteikt 25.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4.4. nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina līdz kārtējā gada 1.augustam, ja lauksaimnieks pretendē uz atbalstu pasākuma "Agrovide" apakšpasākumā "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam", vai pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumā "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai.";

1.7. svītrot 32.punktu;

1.8. izteikt 38.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Papildu valsts tiešo maksājumu var saņemt par Regulas Nr. 73/2009 13.pielikumā minētajām saražotajām un realizētajām kultūraugu sugu sēklām (izņemot par Oryza sativa L. (kods 1006 10 10) un 2009.gadā arī par Poa nemoralis L., Medicago lupulina L., Medicago sativa L. (ecotypes), Medicago sativa L (varieties), Trifolium alexandrinum L., Trifolium hybridum L., Trifolium incarnatum L., Trifolium resupinatum L.), ja:";

1.9. aizstāt 70.punktā vārdus un skaitļus "atbalsta apjoms attiecīgajā gadā (noteikts saskaņā ar Regulas Nr. 1782/2003 7.pielikuma K punkta 1.tabulu)" ar vārdiem un skaitļiem "atbalsta apmērs attiecīgajā gadā (noteikts saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 126.pantu un saskaņā ar Eiropas Kopienas tieši piemērojamiem aktiem par kārtējā gada maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu tiešajiem maksājumiem atbilstoši Regulas Nr. 73/2009 141.pantam)";

1.10. izteikt 74.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.1. līdz kārtējā gada 15.maijam noslēdz līgumu par enerģētisko kultūraugu pārdošanu ar enerģētisko kultūraugu savācēju (turpmāk - savācējs) vai pirmo pārstrādātāju, kas ir atzīts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atzīst Eiropas Savienības enerģētisko kultūraugu savācējus, pirmos pārstrādātājus un lauksaimniekus, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus;";

1.11. papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Šo noteikumu 74.1., 74.2.2., 74.2.3. un 74.3.apakšpunktu piemēro daudzgadīgajiem enerģētiskajiem kultūraugiem ražas novākšanas gadā.";

1.12. izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Atbalstu par enerģētiskajiem kultūraugiem var saņemt, ja lauksaimnieks, kas enerģētiskos kultūraugus izmanto vai pārstrādā savā saimniecībā:

76.1. ir atzīts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par tādu enerģētisko kultūraugu savācēju, pirmo pārstrādātāju un lauksaimnieku atzīšanu, kuri savā saimniecībā izmanto vai pārstrādā enerģētiskos kultūraugus;

76.2. līdz kārtējā gada 15.maijam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

76.2.1. iesniegumu (1.pielikums);

76.2.2. apliecinājumu par pārdošanas līgumiem kārtējā gadā (11.pielikums);

76.2.3. daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu platību deklarāciju par gadiem līdz ražas novākšanai (15.pielikums), kad daudzgadīgie enerģētiskie kultūraugi netiek novākti saskaņā ar Regulas Nr. 1973/2004 33.panta 2.punktu;

76.3. ir novācis nepieciešamo ražas daudzumu saskaņā ar Regulas Nr. 1973/2004 34.pantu;

76.4. līdz 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē enerģētisko kultūraugu ražas novākšanas deklarāciju (16.pielikums) par iepriekšējo gadu saskaņā ar Regulas Nr. 1973/2004 34.panta 2.punktu;

76.5. katru gadu reģistrē enerģētisko kultūraugu krājumu apjomu pēc stāvokļa uz 15.maiju saskaņā ar Regulas Nr. 1973/2004 38.panta 4.punktu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Šo noteikumu 76.2.2., 76.3., 76.4.apakš­punktu un 77.punktu piemēro daudzgadīgajiem enerģētiskajiem kultūraugiem ražas novākšanas gadā.";

1.14. izteikt 78.2 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.2 2. līdz kārtējā gada 15.maijam par aveņu vai zemeņu piegādi noslēdz līgumu ar savācēju vai pirmo pārstrādātāju, kas atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanu;";

1.15. izteikt 92.punktu šādā redakcijā:

"92. Par katru pārbaudi, ko veic uz vietas saimniecībā, Lauku atbalsta dienesta amatpersona sastāda kontroles ziņojumu saskaņā ar Regulas Nr. 796/2004 28.panta 1.punktu.";

1.16. izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Ja lauksaimnieks nav iepazinies ar kontroles ziņojumu pēc pārbaudes uz vietas saimniecībā, Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes saimniecībā rakstiski informē lauksaimnieku par pārbaudes rezultātiem saskaņā ar Regulas Nr. 796/2004 28.panta 2.punkta pirmo daļu.";

1.17. aizstāt 94.1 punktā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu";

1.18. svītrot 100.2.apakšpunktā vārdu un burtu "un C";

1.19. papildināt noteikumus ar 100.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"100.3. 2013.gada 1.janvārī attiecībā uz savstarpējās atbilstības pārvaldības prasībām, kas minētas 1.1 pielikuma C daļā.";

1.20. papildināt noteikumus ar 101. un 102.punktu šādā redakcijā:

"101. Ar 2010.gada 1.janvāri tiek pārtraukta pieteikšanās papildu valsts tiešajiem maksājumiem par laukaugu platībām un atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību.

102. Ar 2012.gada 1.janvāri tiek pārtraukta pieteikšanās atbalstam par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām.";

1.21. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.22. izteikt 1.1 pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.23. aizstāt 11., 12., 15. un 17.pielikumā vārdu "pagasttiesas" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

2. Noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz iesniegumiem, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 24.aprīli.

 

1.pielikums WORD formātā

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.330

"1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.269

KN330P1_PAGE_01.JPG (158494 bytes)

KN330P1_PAGE_02.JPG (59934 bytes)

KN330P1_PAGE_03.JPG (188686 bytes)

KN330P1_PAGE_04.JPG (159697 bytes)

KN330P1_PAGE_05.JPG (107167 bytes)

KN330P1_PAGE_06.JPG (102288 bytes)

KN330P1_PAGE_07.JPG (201335 bytes)

KN330P1_PAGE_08.JPG (157965 bytes)

KN330P1_PAGE_09.JPG (150387 bytes)

KN330P1_PAGE_10.JPG (13579 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.330

"1.1 pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.269

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības

A DAĻA

1. Vide

 1.1. Savvaļas putnu aizsardzība

1.1.1. prasība. Pasākumi, lai saglabātu, uzturētu vai atjaunotu atsevišķu putnu sugu dzīvotņu daudzveidību un teritoriju

Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.panta 3. un 4.punkts

1.1.2. prasība. Piesārņojuma vai kaitējuma novēršana dzīvotnēm un savvaļas putnu dzīvei

Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" 25., 26. un 28.punkts

1.1.3. prasība. Savvaļas putnu aizsardzības sistēma

Sugu un biotopu aizsardzības likuma 11. panta 1., 2., 3. (izņemot "putnu olu lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas"), 4. un 6. punkts.

1.2. Gruntsūdeņu aizsardzība

1.2.1. prasība. Gruntsūdeņu aizsardzība no piesārņojošu vielu emisiju ūdenī

Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 22.punkts

1.3. Vides un augsnes aizsardzība

1.3.1. prasība. Vides un augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 33., 35. un 40.punkts

1.4. Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ar nitrātiem, kuru rada lauksaimnieciskas izcelsmes avoti (prasības ir jāievēro īpaši jutīgajās teritorijās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem)

1.4.1. prasība. Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 5.punkta "c" apakšpunkts

Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumu Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" 12.1., 12.2., 12.4.apakšpunkts, 12.11., 12.12., 12.13., 12.17.apakšpunkts

1.4.2. prasība. Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanas uzskaiti

Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumu Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" 12.25.apakšpunkts, 12.3punkts, 12.4 2.apakšpunkts, 15.punkts (izņemot otro teikumu), 17. un 17.1punkts

1.5. Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība

1.5.1. prasība. Pasākumi attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 16.4. un 16.8.apakšpunkts, 18.2. un 18.4.apakšpunkts

1.5.2. prasība. Pasākumi attiecībā uz aizsargājamām augu sugām

Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12.panta 1.punkts

 

2. Sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzība. Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija

2.1. Cūku identifikācija un reģistrācija

2.1.1. prasība. Par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un informācijas sniegšanu

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 9., 10. un 46.punkts

2.1.2. prasība. Par dzīvnieku reģistru novietnē un informācijas sniegšanu

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 15.punkts (izņemot otro teikumu) un 21.punkts

2.1.3. prasība. Identifikācijas vispārīgie principi

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 23., 42., 43. un 44.punkts

2.2. Liellopu identifikācija un reģistrācija

2.2.1. prasība. Par liellopu identifikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulas (EK) Nr.1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.820/97, 4.pants

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 35.punkts

2.2.2. prasība. Par informācijas sniegšanu, pasēm un reģistriem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulas (EK) Nr.1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un nosaka liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.820/97, 7.pants

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 15.punkts (izņemot otro teikumu), 18., 21.un 27.punkts

2.3. Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija

2.3.1. prasība. Par aitu un kazu identifikāciju

Padomes 2003.gada 17.decembra Regula (EK) Nr.21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK 4.panta 5.daļa un 6.daļas pirmā rindkopa, A pielikuma 1., 2., 3.punkts un 4.punkta pirmais ievilkums

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 50.punkts

2.3.2. prasība. Par dzīvnieku reģistru novietnē

Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 15.punkts (izņemot otro teikumu)

  

B DAĻA

3. Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzība

3.1. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

3.1.1. prasība. Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Augu aizsardzības likuma 7.panta pirmā daļa, 9.panta trešā daļa, 10.panta pirmā daļa (neattiecas vārdi "Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem, kā arī visos iespējamos gadījumos saskaņā ar integrētās augu aizsardzības principiem") un 10.panta otrā daļa (izņemot otro teikumu)

Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" 61., 62. un 63.punkts

3.2. Hormonālas, tireostatiskas iedarbības vielu un beta-antagonistu lietošana

3.2.1. prasība. Zāles, ko aizliegts izplatīt un lietot, kā arī izņēmumu gadījumi

Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles" 6., 7. un 8.punkts

3.2.2. prasība. Lietošanas ierobežojumiem pakļauto zāļu lietošanas izņēmuma gadījumi

Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles" 3.3.apakšpunkts, 11.punkta ievaddaļa, 16.1 un 17.punkts

3.2.3. prasība. Zāles, ko atļauts ievadīt zootehniskos nolūkos (lai pārveidotu organisma fizioloģiskās funkcijas)

Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles" 12. un 13.punkts

3.2.4. prasība. Ierobežojumi dzīvnieku un no tiem iegūtās produkcijas pārvietošanai

Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles" 18., 25. un 26.punkts

3.3. Higiēnas noteikumi

3.3.1. prasība. Pārtikas vispārējās nekaitīguma prasības

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu I pielikuma A daļas II nodaļas 4.punkta "g", "h" un "j" apakšpunkts, I pielikuma A daļas II nodaļas 5.punkta "f" un "h" apakšpunkts un 6.punkts

3.3.2. prasība. Prasības svaigpiena ieguvei un pirmapstrādei

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 1.punkta "b", "c", "d" un "e" apakšpunkts, 2.punkta "a" apakšpunkta "i", "ii" un "iii" apakšpunkts, "b" apakšpunkta "i" un "ii" apakšpunkts un "c" apakšpunkts, 3.punkta "a" apakšpunkts, "b" apakšpunkta "i" un "ii" apakšpunkts un "c" apakšpunkts, 4. un 5.punkts, III pielikuma IX sadaļas II nodaļas A sadaļas 1., 2., 3., 4.punkts, III pielikuma IX sadaļas II nodaļas B sadaļas 1.punkta "a" un "d" apakšpunkts, 2.punkts, 4.punkta "a" un "b" apakšpunkts

3.3.3. prasība. Prasības olu apritei

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma X sadaļas I nodaļas 1.punkts

3.3.4. prasība. Lauksaimniecības dzīvnieku barības nekaitīguma prasības

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, 5.panta 1., 5. un 6.punkts, I pielikuma A daļas I sadaļas 4.punkta "e" un "g" apakšpunkts, I pielikuma A daļas II sadaļas 2.punkta "a", "b" un "e" apakšpunkts, III pielikuma 1. un 2.punkts

3.3.5. prasība. Par izsekojamību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu I pielikuma A daļas III nodaļas 8.punkta "a", "b", "d", "e" apakšpunkts un 9.punkta "c" apakšpunkts

3.3.6. prasība. Prasības par koriģējošo darbību veikšanu pārtikas higiēnas jomā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu I pielikuma A daļas II nodaļas 6.punkts

3.4. Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) profilakse, kontrole un apkarošana

3.4.1. prasība. Ierobežojumi lauksaimniecības dzīvnieku barošanā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr.999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, 7.pants

3.4.2. prasība. Ziņošana, ja iespējams, ka lauksaimniecības dzīvnieki slimi ar transmisīvo sūkļveida encefalopātiju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr.999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, 11.pants

Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 8.punkta "a" apakšpunkts

3.4.3. prasība. Pasākumi, ja ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar transmisīvo sūkļveida encefalopātiju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr.999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, 12.pants

3.4.4. prasība. Pasākumi, ja apstiprināta transmisīvā sūkļveida encefalopātija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr.999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, 13.pants

3.4.5. prasība. Tirdzniecība

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija Regulas (EK) Nr.999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, 15.pants

 

3.5. Mutes un nagu sērgas kontrole

3.5.1. prasība. Mutes un nagu sērgas kontroles pasākumi

Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" 28.punkts

 

3.6. Noteiktu dzīvnieku slimību kontrole

3.6.1.prasība. Noteiktu dzīvnieku slimību kontroles un īpaši pasākumi saistībā ar cūku vezikulāro eksantēmu

Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" 10.punkts

Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.862 "Cūku vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" 14.punkts

 

3.7. Infekciozā katarālā drudža kontrole un apkarošana

3.7.1. prasība. Infekciozā katarālā drudža kontroles un apkarošanas pasākumi

Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumu Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" 10.punkts

 

C DAĻA

4. Dzīvnieku labturība

4.1. Labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem

4.1.1.prasība. Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem

Dzīvnieku aizsardzības likuma 15.pants

Veterinārmedicīnas likuma 57.1pants

Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumu Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības" 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punkts, 18.2., 18.3., 18.6. un 18.8.apakšpunkts, 19. un 20.punkts

4.2. Teļu labturība

4.2.1. prasība. Teļu labturības prasības

Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumu Nr.491 "Teļu labturības prasības" 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 17., 18., 19. un 20.punkts

Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumu Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības" 5., 8., 10., 12., 15. un 16.punkts, 18.2., 18.4. un 18.5.apakšpunkts

4.3. Cūku labturība

4.3. prasība. Cūku labturības prasības

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.152 "Cūku labturības prasības" 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punkts, 22.1.apakšpunkts, 23., 24., 26., 27., 28., 30., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 46. un 47.punkts, 48.1., 48.2. un 48.4.apakšpunkts, 49. un 50.punkts"

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 330Pieņemts: 21.04.2009.Stājas spēkā: 24.04.2009.Zaudē spēku: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 23.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
190956
24.04.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva