Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.35

Rīgā 2009.gada 20.martā (prot. Nr.10 5.p.)

Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas sniegšanas un saskaņošanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Pārapdrošināšanas likuma 14.pantu, 24.panta trešo daļu, 28.panta otro daļu, 77.pantu un 90.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas sniegšanas un saskaņošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir saistoši pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā - pārapdrošinātājs) un apdrošināšnas sabiedrībām vai nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā - apdrošinātājs), kas nodod vai pārņem pārapdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem.

2. Noteikumi nav saistoši dalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

3.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) izsniedz atļauju:

3.1.1. pārapdrošinātājam vai apdrošinātājam nodot visus noslēgtos pārapdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem citam pārapdroši­nāšanas vai apdrošināšanas komersantam;

3.1.2. nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai;

3.1.3. pārapdrošināšanas sabiedrībai reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas tikt pārveidotai par juridisko personu, kas neveic pārapdrošināšanu;

3.1.4. papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita papildu uzraudzībai pakļautajā pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā;

3.1.5. papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

3.1.6. pārapdrošināšanas sabiedrībai, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas;

3.1.7. pārapdrošinātājam aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu;

3.1.8. pārapdrošināšanas sabiedrībai beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

3.2. pārapdrošinātājs saskaņo:

3.2.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti pārapdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu pārapdrošināšanas atlīdzību, par kuru izmaksu pieņemts pārapdrošinātāja lēmums, savlaicīgas izmaksas;

3.2.2. dividenžu izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes;

3.3. pārapdrošinātājs informē Komisiju par:

3.3.1. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja amata kandidātu, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, rada pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības (tālāk tekstā - amatpersona);

3.3.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa amata kandidātu;

3.3.3. ārpakalpojumu saņemšanu;

3.3.4. to, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda ārpakalpojuma līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības;

3.3.5. visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību;

3.3.6. par ciešām attiecībām;

3.3.7. juridiskās adreses maiņu.

4. Par personām, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, radīs pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas - prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, ir atbildīgas par pārapdrošināšanas risku parakstīšanu, retrocesiju vai ieguldījumu veikšanu.

II. Pārapdrošināšanas līgumu vai to daļas nodošana citam pārapdrošināšanas vai apdrošināšanas komersantam

5. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto pārapdrošināšanas līgumu vai to daļas (tālāk tekstā - pārapdrošināšanas portfelis) nodošanai:

5.1. apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, kurš nodod pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

5.1.1. motivētu rakstveida iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

5.1.2. nododamā pārapdrošināšanas portfeļa pārapdrošināšanas līgumu sarakstu, norādot:

5.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu;

5.1.2.2. pārapdrošināšanas saistību nodošanas kārtību;

5.1.2.3. bruto un neto parakstītās un saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

5.1.2.4. pieteikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru;

5.1.3. nododamā pārapdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju aprēķinu;

5.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju aprēķinam;

5.1.5. līgumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu;

5.1.6. informāciju par pārapdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots viss pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles pārapdrošināšanas portfelis un pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc pārapdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

5.2. apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, kurš pārņem pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

5.2.1. motivētu rakstveida iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa pieņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

5.2.2. darbības plānu pieņemtā pārapdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

5.2.3. maksātspējas normas aprēķinu, ievērojot pieņemto pārapdrošināšanas portfeli;

5.2.4. ja pārapdrošināšanas portfelis tiek pieņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem - tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

III. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana

6. Lai saņemtu atļauju nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, kurā pamato nepieciešamību veikt drošības naudas pārvietošanu.

IV. Pārapdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisku personu, kas neveic pārapdrošināšanu

7. Lai Komisija atļautu pārveidot pārapdrošināšanas sabiedrību par juridisku personu, kas neveic pārapdrošināšanu, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

7.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

7.2. pēc pārveidošanās par juridisku personu, kas neveic pārapdrošināšanu, pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbības bilanci;

7.3. reorganizācijas plānu, ja pārapdrošināšanas sabiedrība tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic pārapdrošināšanu, reorganizācijas ceļā;

7.4. apliecinājumu par to, ka pārapdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas pārapdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

V. Savstarpējie darījumi

8. Lai papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju nesniegt informāciju par papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita papildu uzraudzībai pakļautajā pārapdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā paziņo to, ka papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības viena vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar attiecīgo komercsabiedrību vai fizisku personu pārskata periodā nepārsniedz mazāko no šiem lielumiem - 35 000 latu vai 1 procentu no papildu uzraudzībai pakļautās pārapdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

VI. Koriģētā maksātspējas norma un koriģētie pašu līdzekļi

9. Lai papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība saņemtu atļauju neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, papildu uzraudzībai pakļautā pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

9.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīts, kāda attiecīgās komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (procentos) tieši vai kontroles veidā pieder papildu uzraudzībai pakļautajai pārapdrošināšanas sabiedrībai vai citai grupas komercsabiedrībai;

9.2. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība;

9.3. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā nav iekļauta attiecīgā grupas komercsabiedrība.

10. Lai pārapdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, saņemtu atļauju, kas to atbrīvotu no koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas, tā iesniedz Komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, kurā norādīts citas Latvijā reģistrētas attiecīgās apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrības, kurai ir lielāka aktīvu kopsumma un kura sniedz Komisijai mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, nosaukums un aktīvu kopsumma.

VII. Aizņēmumi

11. Ja pārapdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, kurš tiks iekļauts pārapdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinā, pirms aizņēmuma ņemšanas pārapdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

11.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu aizņēmuma līguma slēgšanas nepieciešamībai;

11.2. aizņēmuma līguma kopiju.

12. Lai saņemtu atļauju aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošinātājs iekļauj subordinēto kapitālu, pārapdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

12.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

12.2. aizdevuma līguma grozījumus.

13. Ja pārapdrošinātājs vēlas ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu pārapdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, pirms aizņēmumu ņemšanas, izņemot šo noteikumu 14. punktā noteikto gadījumu, pārapdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

13.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

13.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

13.1.2. par iespējamo aizņēmuma devēju, tas ir, juridiskai personai - firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, bet fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

13.1.3. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai;

13.2. lēmuma par pārapdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju.

14. Ja pārapdrošinātājs vairākkārtēju sav­laicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai plāno izmantot naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, pārapdrošinātājs pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

14.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija:

14.1.1. par nepieciešamā aizņēmuma vai repo darījuma apmēru un termiņu;

14.1.2. par līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;

14.2. lēmuma par pārapdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju;

14.3. līguma par kredītlīniju kopiju, ja pārapdrošinātājs savlaicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);

14.4. līguma par repo darījumiem kopiju, ja pārapdrošinātājs savlaicīgu pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

VIII. Izmaiņas pašu līdzekļos

15. Lai saņemtu atļauju beztermiņa priekšrocību akciju atmaksai, ja pašu līdzekļu aprēķinā pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

15.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

15.2. pārapdrošināšanas sabiedrības aprēķināto maksātspējas normu un pašu līdzekļu apmēru pēc beztermiņa priekšrocību akciju atmaksas.

IX. Dividenžu izmaksa

16. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms dividenžu izmaksas pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī saskaņošanai lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

X. Informācijas par amatpersonām sniegšana

17. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas atbilstību Pārapdrošināšanas likuma prasībām, pārapdrošinātājs, 10 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

17.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

17.2. pārapdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai vai kompetentas amatpersonas lēmuma par personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopiju;

17.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (1. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju;

17.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona:

17.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

17.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

17.4.3. pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

17.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

18. Pārapdrošināšanas sabiedrība nesniedz šo noteikumu 17. punktā noteiktos dokumentus par amata kandidātu, bet, 10 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām amatpersonas statusā šādos gadījumos:

18.1. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

18.2. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis kļūst par padomes locekli;

18.3. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāja vietnieku;

18.4. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks kļūst par padomes priekšsēdētāju;

18.5. pārapdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli.

19. Pārapdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā informē Komisiju par izmaiņām pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, rada pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, maiņu.

XI. Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa apstiprināšana amatā

20. Lai pārliecinātos, ka apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis atbilst Pārapdrošināšanas likuma prasībām, pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

20.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

20.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu ar lēmumu par personas kā kandidāta izvirzīšanu pienākumu pildīšanai;

20.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju.

XII. Ārpakalpojumu saņemšana

21. Lai pārapdrošinātājs varētu deleģēt ārpakalpojumus ārpakalpojumu sniedzējam, pārapdrošinātājs vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

21.1. motivētu rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīts ārpakalpojumu sniedzēja pieredzes ilgums tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus pārapdrošinātājs plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam;

21.2. ārpakalpojumu saņemšanas politiku un procedūru;

21.3. ārpakalpojuma līguma oriģinālu vai kopiju.

22. Ārpakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ārpakalpojuma sniegšanu deleģēt tālāk citai personai tikai ar pārapdrošinātāja rakstveida piekrišanu. Pārapdrošinātājs pirms ārpakalpojuma tālākas deleģēšanas citam ārpakalpojumu sniedzējam rakstveidā informē Komisiju, iesniedzot tai šo noteikumu 21. punktā noteiktos dokumentus.

23. Pārapdrošinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, informē Komisiju, ja tas ir konstatējis, ka ārpakalpojumu sniedzējs neievēro līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības, iesniedzot iesniegumu, kurā norāda neizpildītās ārpakalpojuma līguma prasības.

XIII. Apstākļi, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību

24. Pārapdrošinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā, paziņo Komisijai par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt pārapdrošinātāja turpmāko darbību, kā arī iesniedz Komisijai informāciju par to novēršanas pasākumiem.

XIV. Ciešās attiecības

25. Par ciešo attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās pārapdrošinātājs rakstveidā paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešo attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās.

26. Paziņojumā par personām, ar kurām pārapdrošinātājam ir ciešās attiecības, norāda:

26.1. par fiziskajām personām:

26.1.1. rezidentiem - vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

26.1.2. nerezidentiem - vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu, ciešo attiecību veidu;

26.2. par komercsabiedrībām - firmu, reģistrācijas numuru un vietu, ciešo attiecību veidu.

27. Pārapdrošinātājs sagatavo pārskatu par personām, ar kurām tam ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistība ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar pārapdrošinātāju, attēlojama grafiski.

XV. Informācija par juridiskās adreses maiņu

28. Pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc pārapdrošinātāja juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā par to rakstveidā informē Komisiju.

XVI. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

29. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā noteikumu II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI un XII nodaļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, pārapdrošinātājs nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

30. Ja noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kas jau atrodas Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā jānorāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

31. Ja pārapdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai izpildi, Komisijai ir tiesības pārapdrošinātājam vai personai, kura vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību pārapdrošināšanas sabiedrībā, pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

32. Komisija šo noteikumu 5.-12., 15.-17., 21. un 22. punktā noteiktos iesniegumus vai dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

33. Komisija šo noteikumu 13. un 14. punktā noteikto iesniegumu vai dokumentus izskata piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

34. Komisija šo noteikumu 20. punktā noteikto iesniegumu vai dokumentus izskata mēneša laikā.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības Direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 

 

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

20.03.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.35

"Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas
sniegšanas un saskaņošanasnormatīvie noteikumi"

Paziņojums par pārapdrošināšanas sabiedrības valdes locekli, padomes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāju un personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, rada pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības

Notification on the member of the executive board, the member of the supervisory board, the head of the internal audit (revision) service, the head of the branch of the non-member state reinsurer, and the person who, by taking important decisions on behalf of the reinsurer, will cause civil liability for the reinsurer

 

Pārapdrošinātāja nosaukums (firma)/Name (firm) of the reinsurer____________________________________________________________________________________________________

 

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No)____________________________________________________________________________________

 

Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated_______________________________________________________________________________________________

 

Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth__________________________________________________________________________________________________________________

 

Dzīvesvieta (adrese)/Place of residence (address)___________________________________________________________________________________________________________________

 

Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality)__________________________________________________________________________________________________________________

 

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Iegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtained

Diploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number

       
       

 

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Kursa programma/ Program of course

Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number

       
       

 

Darbs finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

 

Darbs citās jomās pēdējo desmit gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, also fraudulent bankruptcy (if yes, when, what offence for, a sentence)_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (yes/no) ____________________________

 

Vai ir bijusi persona, pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (yes/no)___________________________

 

Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (jā/nē)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (yes/no)_____________

 

Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras bankrotējušas (ja ir, tad norādāms nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un valsts (teritorija), atzīšanas par bankrotējušu datums)/Has the person ever held a leading post at companies that had gone bankrupt (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory), date of declaring the bankruptcy)________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right to engage in commercial activity (yes/no)____________________

 

Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz Ls 10 000 (ja ir, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least LVL 10 000, (if yes, the outcome of the proceedings)_______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in commercial companies (yes/no)_________________________________

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese/ Name (firm) and address of company

Līdzdalības summa latos/Participating fee in LVL

Īpatsvars pamatkapitālā procentos/Percental ratio in share capital

     
     

 

         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

         
         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

         

 

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by stockholders or shareholders of the reinsurer or the head of the reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

 

 

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

20.03.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.35

"Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, informācijas
sniegšanas un saskaņošanas normatīvie noteikumi"

Paziņojums par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli

Notification on the member of the executive body of the insurance holding company

 

Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības nosaukums (firma)/Name (firm) of the insurance holding company_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No)____________________________________________________________________________________

 

Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated______________________________________________________________________________________________

 

Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth__________________________________

________________________________________________________________________________

 

Dzīvesvieta (adrese)/Place of residence (address)___________________________________________________________________________________________________________________

 

Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality)__________________________________________________________________________________________________________________

 

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Iegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtained

Diploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number

       
       
       

 

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; address

Iestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduation

Kursa programma/ Program of course

Diploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number

       
       
       

 

Darbs finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

 

Darbs citās jomās pēdējo desmit gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/ Duration of employment relationship from/to (date/month/year)

Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (Work place)

Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilities

Papildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience

       
       
       

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, also fraudulent bankruptcy (if yes, when, what offence for, a sentence)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (yes/no) ___________________

 

Vai ir bijusi persona, pret kuru ierosinātais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (yes/no)___________________________

 

Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (jā/nē)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (yes/no)_____________

 

Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras bankrotējušas (ja ir, tad norādāms nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un valsts (teritorija), atzīšanas par bankrotējušu datums)/Has the person ever held a leading post at companies that had gone bankrupt (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory), date of declaring the bankruptcy)____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right to engage in commercial activity (yes/no)_____________________

 

Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz Ls 10 000 (ja ir, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least LVL 10 000, (if yes, the outcome of the proceedings)_______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in commercial companies (yes/no)_________________________________

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese/ Name (firm) and address of company

Līdzdalības summa latos/Participating fee in LVL

Īpatsvars pamatkapitālā procentos/Percental ratio in share capital

     
     

 

 

         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

         
         

(paraksts)
(signature)

 

(vārds, uzvārds)
(name, surname)

 

(datums)
(date)

         

 

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by stockholders or shareholders of the reinsurer or the head of the reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārapdrošināšanas darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 20.03.2009.Stājas spēkā: 26.03.2009.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 25.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
189661
26.03.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)