Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.237

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 51.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.prioritātes “Finanšu pieejamība” 2.2.1.pasākuma “Finanšu resursu pieejamība” 2.2.1.3.aktivitāti “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot garantijas situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtē kā pārāk riskantu, kā arī veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.

3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs – līdz 2013.ga­dam garantijas saņēmuši 320 komersanti un īstermiņa eksporta garantijas saņēmuši 100 komersanti.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.490 redakcijā)

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

6. Atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei:

6.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes un projekta līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā komisijas darbības kārtību;

6.3. nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

6.4. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā, apstiprina un nosūta projekta iesniedzējam projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī paraugu līgumam par projekta īstenošanu;

6.5. vērtē projekta iesniegumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē projekta iesniedzēju;

6.6. ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu par projekta īstenošanu, ievērojot Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Regula Nr. 1828/2006), 43.panta 5. un 6.punktā noteiktās prasības;

6.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

6.8. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

6.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, progresa pārskatus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

6.10. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu;

6.11. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projekta iesniegumu un projektu.

7. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido garantiju fondu atbilstoši Regulas Nr. 1828/2006 43.panta prasībām (turpmāk – garantiju fonds).

8. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 15 440 673 euro (turpmāk – finansējums).

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.905 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.456; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1404; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.465)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības, atbalstāmā darbība, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Projekta iesniedzējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra”.

10. Finansējuma saņēmējs sniedz atbalstu komersantiem, ievērojot normatīvos aktus par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai un īs­termiņa eksporta kredītu garantēšanu (turpmāk – normatīvie akti par garantijām).

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.490 redakcijā)

11. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

11.1. vadības izmaksas saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 2 % no garantiju fonda apjoma;

11.2. garantiju un īstermiņa eksporta garantiju (turpmāk – garantija) izsniegšana un izmaksa kredītiestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par garantijām.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.490)

12. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

12.1. izmaksas, kas radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

12.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

12.3. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās;

12.4. garantiju izsniegšana un izmaksa kredītiestādēm par garantijām, kuras izsniegtas:

12.4.1. komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kurām zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla. Šis nosacījums netiek piemērots jaundibinātiem komersantiem vai jaundibinātām atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 800/2008), 1.pielikumā noteiktajām definīcijām. Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu vai atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ne vēlāk kā pirms trim gadiem kopš garantiju pieteikuma iesniegšanas dienas;

12.4.2. komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas neatbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajām definīcijām un ir uzskatāmas par grūtībās nonākušām (tām konstatētas šādas pazīmes: zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, jaudas pārpalikums, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās un krītoša vai nulles neto aktīvu vērtība);

12.4.3. komersantiem, kuru locekļiem, kam ir neierobežota atbildība par garantijas ņēmēja parādu, zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla (saskaņā ar to pārskatiem) un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla.

(Grozīts ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.990)

13. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

III. Projektu iesniegumu atlase un iesniegšana

14. Projektu iesniegumu atlasi organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu.

15. Atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam rakstiski nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā norādīto informāciju. Uzaicinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, iesniegšanas adresi un atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kā arī pieejamo finansējumu. Uzaicinājumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam un atbildīgajai iestādei.

16. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

16.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

16.2. biznesa plānu saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktā noteiktajām prasībām.

17. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

18. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā.

19. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “Kopija”.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz atbildīgajā iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

21. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

21.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

21.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

21.3. projekta iesnieguma veidlapa, biznesa plāns un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

23. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, un ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet atbildīgā iestāde pēc projekta iesniedzēja lūguma pamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

25. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

26. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un glabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – līdz 2021.gada 31.decembrim. Projekta iesniedzējam ir pienākums nodrošināt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmumu pieņemšana

27. Projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

27.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

27.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

28. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

29. Kritēriju vērtēšanas secība:

29.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

29.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 15.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

29.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 15.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie kritēriji);

29.4. pēc pārējiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kritērijiem projekta iesniegumu turpina vērtēt tikai tad, ja šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajos kritērijos ir saņemti vismaz 30 punkti.

30. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, vai tā nav pilnīga, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

31. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 15. un 24.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajos kritērijos ir saņēmis vismaz 30 punktu. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 15. un 24.punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajos kritērijos nav saņēmis vismaz 30 punktu, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus atbildīgās iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma saņemšanas datuma.

32. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

33. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 2.pielikuma 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. un 26.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama.

34. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 15 darbdienām no lēmuma parakstīšanas dienas. Minēto termiņu nevar pagarināt.

35. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas, kā arī vienas darbdienas laikā uz projekta iesniegumā norādīto faksu vai elektroniskā pasta adresi.

36. Informāciju par šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē vērtēšanai. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas to izvērtē un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

37. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu neiesniedz noteiktajā termiņā vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

38. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 15 darbdienu laikā no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinums par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt ar atbildīgo iestādi līgumu par projekta īstenošanu.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

39. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un projektu īsteno līdz 2013. gada 31. decembrim.

(MK 16.08.2011. noteikumu Nr.640 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1404; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.465)

40. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi mēnesī.

41. Aktivitātes ietvaros par attiecināmiem izdevumiem atzīst finansējuma saņēmēja vadības izmaksas un garantijas, kas izsniegtas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par garantijām.

42. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana, saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 3.punktu.

43. Finansējuma iemaksas kārtību garantiju fondā un garantiju fonda finansējuma izlietojuma nosacījumus nosaka līgums par projekta īstenošanu.

44. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzētu finansējuma saņēmēja kontu, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

45. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz atbildīgajā iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 15.jūliju.

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1381 redakcijā)

46. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.905)

47. Šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minēto garantiju izsniegšanu pārtrauc ar 2010.gada 1.novembri. Šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas par garantijām, kas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, izsniegtas līdz 2010.gada 1.novembrim, finansē no sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" pieejamā finansējuma, kas nav piešķirts 2007.–2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.3.aktivitātes īstenošanai.

(MK 19.10.2010. noteikumu Nr.990 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.237

KN237P1_PAGE_02.JPG (94355 bytes)

KN237P1_PAGE_03.JPG (108014 bytes)

KN237P1_PAGE_04.JPG (102729 bytes)

KN237P1_PAGE_05.JPG (185895 bytes)

KN237P1_PAGE_06.JPG (99760 bytes)

KN237P1_PAGE_07.JPG (113017 bytes)

KN237P1_PAGE_08.JPG (87325 bytes)

KN237P1_PAGE_09.JPG (84817 bytes)

KN237P1_PAGE_10.JPG (181336 bytes)

KN237P1_PAGE_11.JPG (151153 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.237
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs:

2.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS

Prioritātes nosaukums un numurs:

2.2.

FINANŠU PIEEJAMĪBA

Pasākuma nosaukums un numurs:

2.2.1.

FINANŠU RESURSU PIEEJAMĪBA

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums un numurs:

2.2.1.3.

Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu atlase

Atbildīgā iestāde:

Ekonomikas ministrija

 

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Piezī­mes*

Punkti

Min. – 30

1.

Projekta iesniedzēja trīs gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas izsniegtais garantiju skaits komersantu konkurētspējas uzlabošanai:

Min. – 10

1.1.

Vairāk kā 60 komersantu

15

1.2.

41–60 komersantu

10

1.3.

31–40 komersantu

5

1.4.

Līdz 30 komersantu

0

2.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Min. – 5

2.1.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir lielāks par 10 milj. latiem

15

2.2.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 5 milj. latiem līdz 9,99 milj. latiem

10

2.3.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 1 milj. latiem līdz 4,99 milj. latiem

5

2.4.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus, kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav lielāks par 0,99 milj. latiem

0

3.

Projekta iesniedzēja pieredze garantiju izsniegšanā komersantiem:

Min. – 5

3.1

Virs 10 gadiem

15

3.2.

6–10 gadi

10

3.3.

2–5 gadi

5

3.4.

Līdz 2 gadiem

0

4.

Projekta iesniedzējs paredz nodrošināt ekonomiski efektīvu projekta administratīvo īstenošanu, vidēji projekta īstenošanas laikā paredzot administratīvo izmaksu apmēru mazāku nekā maksimāli pieļaujamais slieksnis, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk tekstā – Regula Nr. 1828/2006) 43.panta 4.daļas (a) apakšpunktu.

Vērtējums tiek palielināts par 1 punktu par katru 0,1 procentpunktu zem maksimāli pieļaujamā sliekšņa

(samazinot atbalsta intensitāti par vairāk kā 2 procentpunktiem, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits šajā kritērijā – 20 punkti)

20

Min – 5

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtē­šanas sistēma

Punkti

5.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

5.1.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu un ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc - dzimuma, vecuma un invaliditātes

5

Min. – 0

5.2.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

3

5.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

0

6.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

Min. – 0

6.1.

Projektā tiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas komersantos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai sniedz pakalpojumus

5

6.2.

Projektā netiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas komersantos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai sniedz pakalpojumus

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

7.

Projektā ir plānots sniegt garantiju pakalpojumus komersantiem par vismaz šādiem finanšu pakalpojumiem: aizdevums investīcijām; apgrozāmo līdzekļu aizdevums; finanšu līzings; faktorings.

P

8.

Projektā ir paredzēts piesaistīti klientus vismaz sekojošos veidos (jāizpildās visiem nosacījumiem):

1) izplatot informāciju par aktivitāti masu mēdijos;

2) izplatot informāciju par aktivitāti caur projekta iesniedzēja mājas lapu;

3) organizējot seminārus par aktivitāti.

P

9.

Projekta iesniedzējs nodrošina atsevišķa finanšu bloka izveidi projekta ieviešanai, tai skaitā grāmatvedības nodalītu uzskaiti saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 3.punktu.

P

10.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi nodefinēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

P

11.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

12.

Projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas, nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

13.

Projekta ieviešanas laika grafiks atbilst aktivitātē noteiktajiem termiņiem

P

14.

Biznesa plānā ietvertā informācija atbilst

Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktam

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

15.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta iesnieguma atlasei

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

16.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

17.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

18.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi normatīvajos aktos par aktivitātes ieviešanu minētie dokumenti un tie ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

P

19.

Projekta iesnieguma oriģinālam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

20.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

21.

Projekta iesnieguma oriģināls un kopija ir ar sanumurētām lapām, ja tas ir iesniegts papīra formā

P

22.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzē­sumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

23.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats – LVL

P

24.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

25.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

26.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), ja tas ir iesniegts papīra formā

P

* Piezīmes var būt:

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem (apzīmējums – Min.) VAI

Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N)

VAI

Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā) (apzīmējums – P).

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 18.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
189264
{"selected":{"value":"20.08.2014","content":"<font class='s-1'>20.08.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.08.2014","iso_value":"2014\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2013","iso_value":"2013\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-12.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2011","iso_value":"2011\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2010","iso_value":"2010\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2010.-24.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2009","iso_value":"2009\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2009.-26.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2009","iso_value":"2009\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2009.-09.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2009","iso_value":"2009\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2009.-05.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.08.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)