Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 50.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.639)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.prioritātes “Finanšu pieejamība” 2.2.1.pasākuma “Finanšu resursu pieejamība” 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.639)

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot aizdevumus situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtē kā pārāk riskantu, kā arī veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.

3. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs – līdz 2013.gadam aizdevumus saņēmuši 90 komersanti.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.453)

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

6. Atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei:

6.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes un projekta līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā komisijas darbības kārtību;

6.3. nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

6.4. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā, apstiprina un nosūta projekta iesniedzējam projekta iesnieguma vērtēšanas kārtību un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī paraugu līgumam par projekta īstenošanu;

6.5. vērtē projekta iesniegumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē projekta iesniedzēju;

6.6. ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu par projekta īstenošanu, ievērojot Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Regula Nr. 1828/2006), 43.panta 5. un 6.punktā noteiktās prasības;

6.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

6.8. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

6.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, progresa pārskatus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

6.10. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu;

6.11. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projekta iesniegumu un projektu.

7. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido atsevišķu aizdevumu fondu katram projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegtajam projekta iesniegumam atbilstoši Regulas Nr. 1828/2006 43. pantā noteiktajām prasībām (turpmāk – aizdevumu fonds).

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.336 redakcijā)

8. Aktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 74 307 970 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 49 242 974 euro apmērā, valsts budžeta finansējums 6 271 744 euro apmērā un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") finansējums 18 793 252 euro apmērā. Aizdevumu fonda apjoms ir 72 281 740 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 47 445 656 euro apmērā, valsts budžeta finansējums 6 042 832 euro apmērā un sabiedrības "Altum" finansējums 18 793 252 euro apmērā. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto vadības izmaksu segšanai paredzētais finansējums ir 2 026 230 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 797 318 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 228 912 euro apmērā.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.689 redakcijā)

8.1 Aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 10 181 943 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 7 058 734 euro, valsts budžeta finansējums 617 810 euro un sabiedrības "Altum" finansējums 2 505 399 euro.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 171 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības, atbalstāmā darbība, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Projekta iesniedzējs ir sabiedrība "Altum".

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.336)

10. Finansējuma saņēmējs sniedz atbalstu komersantiem, ievērojot normatīvos aktus par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai (turpmāk – normatīvie akti par aizdevumiem).

11. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

11.1. vadības izmaksas saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43. panta 4. punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 4 % mikroaizdevumiem un 3 % – pārējiem aizdevumiem no kopējā aizdevumu fonda apjoma. Vadības izmaksas tiek segtas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma;

11.2. aizdevumi, kas izsniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizdevumiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.336; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.689)

12. Finansējuma saņēmējam publiskais finansējums ir pieejams saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 78.panta 6.punktu, veicot iemaksu aizdevumu fondā.

13. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

13.1. izmaksas, kas radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

13.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

13.3. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās.

14. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

III. Projektu iesniegumu atlase un iesniegšana

15. Projektu iesniegumu atlasi organizē divās projektu iesniegumu atlases kārtās.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.336 redakcijā)

16. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, savukārt otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nekavējoties rakstiski nosūta uzaicinājumu aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) un šo noteikumu 6.4. apakšpunktā norādīto informāciju. Uzaicinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, iesniegšanas adresi un atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kā arī pieejamo publisko finansējumu. Uzaicinājumā norādītā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam un atbildīgajai iestādei.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.336 redakcijā)

17. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

17.1. aizpildītu projekta iesnieguma veid­lapu (1.pielikums);

17.2. biznesa plānu saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktā noteiktajām prasībām.

18. Ja projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

19. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā.

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

20.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas – norāde "Kopija";

20.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros to iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.336 redakcijā)

21. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz atbildīgajā iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

22. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

22.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

22.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

22.3. projekta iesnieguma veidlapa un biznesa plāna oriģināls ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja projekta iesniegumam vai biznesa plānam pievienotie papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

23. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

24. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

25. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, un ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet atbildīgā iestāde pēc projekta iesniedzēja lūguma pamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

26. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

27. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un glabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai oriģinālu atvasinājumus līdz projektu iesniegumu vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, – turpmākos 10 gadus kopš pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 630)

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmumu pieņemšana

28. Projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

28.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji;

28.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

29. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

30. Kritēriju vērtēšanas secība:

30.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

30.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 25.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

30.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētie kritēriji);

30.4. pēc pārējiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kritērijiem projekta iesniegumu turpina vērtēt tikai tad, ja tas šo noteikumu 2.pielikuma 1.kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktu, 2.kritērijā – vismaz 10 punktu, 3.kritērijā – vismaz 5 punktus, 4.kritērijā – vismaz 5punktus un 5.kritērijā – vismaz 4 punktus.

31. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, vai tā nav pilnīga, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

32. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 18. un 25.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajos kritērijos ir saņēmis vismaz 34 punktus. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 18. un 25.punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajos kritērijos nav saņēmis vismaz 34 punktus, atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus atbildīgās iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma saņemšanas datuma.

33. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

34. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 2.pielikuma 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26. un 27.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama.

35. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 15 darbdienām no lēmuma parakstīšanas dienas. Minēto termiņu nevar pagarināt.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību nosacījumiem, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam pa pastu divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas, kā arī vienas darbdienas laikā uz projekta iesniegumā norādīto faksu vai elektroniskā pasta adresi.

37. Informāciju par šo noteikumu 34.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē vērtēšanai. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas to izvērtē un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

38. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu neiesniedz noteiktajā termiņā vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām.

39. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 15 darbdienu laikā no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinums par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt ar atbildīgo iestādi līgumu par projekta īstenošanu.

V. Projekta īstenošanas un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi

40. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un projektu īsteno:

40.1. līdz 2014. gada 31. jūlijam – pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

40.2. līdz 2016. gada 30. jūnijam – otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr. 336 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 689; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 630)

40.1 Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros aizdevuma līgumu noslēgšanas termiņš ir 2015. gada 31. decembris, aizdevumu izmaksāšanas termiņš – 2016. gada 30. jūnijs.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 630 redakcijā)

41. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi mēnesī.

42. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana, saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 3.punktu.

43. Finansējuma iemaksas kārtību aizdevumu fondā un aizdevumu fonda finansējuma izlietojuma nosacījumus nosaka līgums par projekta īstenošanu.

43.1 (Svītrots ar MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 171)

44. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzēto finansējuma saņēmēja kontu, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

45. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu atbildīgajā iestādē iesniedz līdz 2016. gada 1. augustam.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr. 336 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 689; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 630)

46. Finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumu iesniedz atbildīgajā ie­s­tā­dē tādā valūtā, kādā ir veikta finansējuma iemaksa aizdevumu fondā. Atbil­dī­­gā iestāde iesniedz Valsts kasē maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzde­vu­­mu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atmaksu valsts bu­dže­ta ieņēmumos tādā valūtā, kādā ir veikta finansējuma iemaksa aizdevumu fondā.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.699 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 30.06.2009. noteikumu Nr.699 redakcijā)

47. Šo noteikumu 46.punkts attiecas uz visiem aktivitātes ietvaros veiktajiem maksājumiem.

48. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros izmaksas, kas paredzētas atbalstam saimnieciskās darbības uzsācējiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizdevumiem, ir attiecināmas, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.689 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.238

(Pielikums grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.639; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1430; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.336)

KN238P1_PAGE_01.JPG (84221 bytes)

KN238P1_PAGE_02.JPG (92199 bytes)

KN238P1_PAGE_03.JPG (92327 bytes)

KN238P1_PAGE_04.JPG (117505 bytes)

KN238P1_PAGE_06.JPG (131662 bytes)

KN238P1_PAGE_09.JPG (79374 bytes)

KN238P1_PAGE_10.JPG (91848 bytes)

KN238P1_PAGE_11.JPG (208066 bytes)

KN238P1_PAGE_12.JPG (61039 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.238
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.639; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.336)

Darbības programmas nosaukums un numurs:

2.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS

Prioritātes nosaukums un numurs:

2.2.

FINANŠU PIEEJAMĪBA

Pasākuma nosaukums un numurs:

2.2.1.

FINANŠU RESURSU PIEEJAMĪBA

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums un numurs:

2.2.1.4.1.

Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu atlase

Atbildīgā iestāde:

Ekonomikas ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Pie­zīmes*

Punkti

Min. – 34

1.

Projekta iesniedzēja trīs gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas izsniegtais aizdevumu skaits komersantiem konkurētspējas uzlabošanai:

Min. – 10

1.1.

Vairāk kā 60 komersantu

15

1.2.

41–60 komersantu.

10

1.3.

30–40 komersantu

5

1.4.

Līdz 30 komersantu

0

2.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Min. – 10

2.1.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir lielāks par 14,2 milj. euro

15

2.2.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 7,2 milj. euro līdz 14,1 milj. euro

10

2.3.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 1,41 milj. euro līdz 7,1 milj. euro

5

2.4.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus, kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir līdz 1,4 milj. euro

0

3.

Projekta iesniedzēja pieredze komersantu kreditēšanā:

Min. – 5

3.1.

Virs 10 gadiem

15

3.2.

6–10 gadi

10

3.3.

2–5 gadi

5

3.4.

Līdz 2 gadiem

0

4.

Mazo un vidējo komersantu aizdevumu daļa (apjoms) finanšu starpnieka kopējā aizdevumu portfelī

Min. – 5

4.1.

Vairāk kā 30%

15

4.2.

20%–29%

10

4.3.

10%–19%

5

4.4.

Līdz 9%

0

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtē­šanas sistēma

Punkti

5.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

Privātā līdzfinansējuma apjoms

Min. – 4

5.1.

Vairāk kā 40%

10

5.2.

35–40%

8

5.3.

30–34%

6

5.4.

25–29%

4

5.5.

Mazāk kā 25%

0

6.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

6.1.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu un ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

5

Min. – 0

6.2.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

3

6.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis savu darbinieku sociālo portretu, tai skaitā datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

0

7.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

Min. – 0

7.1.

Projektā tiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas komersantos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai sniedz pakalpojumus

5

7.2.

Projektā netiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas komersantos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai sniedz pakalpojumus

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

8.

Projektā ir plānots sniegt aizdevumus komersantu konkurētspējas uzlabošanai

P

9.

Projektā ir paredzēts piesaistīti klientus vismaz sekojošos veidos (jāizpildās visiem nosacījumiem):

1) izplatot informāciju par aktivitāti masu mēdijos;

2) izplatot informāciju par aktivitāti caur projekta iesniedzēja mājas lapu;

3) izplatot informāciju par aktivitāti caur projekta iesniedzēja filiālēm.

P

10.

Projekta iesniedzējs nodrošina atsevišķa finanšu bloka izveidi projekta ieviešanai, tai skaitā grāmatvedības nodalītu uzskaiti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk tekstā – Regula Nr. 1828/2006) 43.panta 3.punktu.

P

11.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi nodefinēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

P

12.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

13.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

14.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

15.

Projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas, nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

16.

Projekta ieviešanas laika grafiks atbilst aktivitātē noteiktajiem termiņiem

P

17.

Biznesa plānā ietvertā informācija atbilst Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktam

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

18.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta atlasei

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtē­šanas sistēma

Jā/Nē

19.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi normatīvajos aktos par aktivitātes ieviešanu minētie dokumenti un tie ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

P

20.

Projekta iesnieguma oriģinālam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

21.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

22.

Projekta iesnieguma oriģināls un kopija ir ar sanumurētām lapām, ja tas ir iesniegts papīra formā

P

23.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzē­sumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

24.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro

P

25.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

26.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

27.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), ja tas ir iesniegts papīra formā

P

* Piezīmes var būt:

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem (apzīmējums – Min.)

Vai

Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N)

Vai

Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā) (apzīmējums – P)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 18.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
189263
{"selected":{"value":"25.03.2016","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2015","iso_value":"2015\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2015.-24.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-09.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2011","iso_value":"2011\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2011.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2009","iso_value":"2009\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2009.-24.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2009","iso_value":"2009\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2009.-09.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)