Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.197

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 57.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.279)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.2.pasākuma “Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi” 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.279)

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – finansējums) aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 800/2008).

3. Aktivitātes mērķis ir veicināt komercdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un reģionu teritorijām, kā arī sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību.

4. Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par īpaši atbalstāmās teritorijas statusu.

5. Aktivitātes mērķa grupa ir mikro, mazie un vidējie komersanti.

6. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

6.1. līdz 2013.gadam finansējumu ir saņēmuši 360 mikro un mazie komersanti;

6.2. līdz 2013.gadam finansējumu ir saņēmis 71 vidējais komersants;

6.3. līdz 2013.gadam uz 1000 iedzīvotājiem ir 32 ekonomiski aktīvi komersanti;

6.4. līdz 2013.gadam piesaistītais privātā finansējuma apmērs komercdarbības attīstībai ir EUR 27 000 000;

6.5. līdz 2013.gadam atbalstītajiem komersantiem divus gadus pēc finansējuma saņemšanas apgrozījums pieaudzis par 20 %.

7. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

8. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence ir šāda:

9.1. atbildīgā iestāde:

9.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

9.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

9.2. sadarbības iestāde:

9.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) un izstrādā komisijas darbības kārtību;

9.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un pub­licē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku un līguma paraugu par projekta īstenošanu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

9.2.3. pēc projekta iesnieguma vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aiz­pildīšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

9.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprinā­šanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē projekta iesniedzēju;

9.2.5. slēdz ar finansējuma saņēmēju līgumu par projekta īstenošanu;

9.2.6. izvērtē un pieņem lēmumu par grozījumiem projektos normatīvajos aktos Eiropas Savienības struktūrfondu jomā un līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā;

9.2.7. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

9.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

9.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

9.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasī­jumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

9.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

9.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

10. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 7 488 412 lati.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1387 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.881; MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.279)

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu, ja:

11.1. tas ir Latvijā reģistrēts komersants;

11.2. tā pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla;

11.3. tas atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 800/2008 I pielikumā sniegto mikro, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju definīciju.

12. Ja kāda nozare, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma, bet projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Neatbalstāmās nozares ir noteiktas šo noteikumu 1.pielikuma 13.punktā minētajā kritērijā un 2.pielikumā.

13. Uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu nevar pretendēt, ja:

13.1. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

13.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

13.3. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 28.punktā minētos gadījumus;

13.4. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazinājusies pēdējos 12 mēnešos. Šo nosacījumu nepiemēro projekta iesniedzējiem, kas ir reģistrēti pirms mazāk nekā trim gadiem;

13.5. projekta iesniedzējs nav ievērojis vai ir pārkāpis šos noteikumus.

14. Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa viena kalendāra mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo projekta iesniegumu drīkst iesniegt tikai pēc iepriekšējā projekta īstenošanas pabeigšanas un noslēguma pārskata iesniegšanas vai lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu.

15. Īpašums, tai skaitā zeme, kurā veic un izmanto ilgtermiņa ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas), un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

16. Finansējumu piešķir šādiem ilgtermiņa ieguldījumiem:

16.1. ieguldījumiem pamatlīdzekļos – iekārtu iegādei, ēku būvniecībai un rekonstrukcijai, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu;

16.2. nemateriālajiem ieguldījumiem – licenču un patentu iegādei, ja tas saistīts ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

17. Ilgtermiņa ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

17.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai finansējuma saņēmēja saimnieciskajā darbībā;

17.2. iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas tie ir finansējuma saņēmēja īpašumā un tos nenodod lietošanā trešajām personām;

17.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus nosacījumiem.

18. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

19. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

20.1. jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, kas tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē un kas iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas norādīšanu finanšu pārskatos;

20.2. ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas:

20.2.1. ēku būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, kas paredzētas tikai finansējuma saņēmēja ražošanas vajadzībām un kas saskaņā ar Būvju klasifikatoru (CC) klasificētas kā rūpnieciskās ražošanas ēkas. Ja projekta iesniedzējam finanšu gads nav noslēgts, minētās ēku būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

20.2.2. izmaksas būvprojekta izstrādei atbilstoši būvniecību regulē­jošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā 6 % no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. Būvprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība vai rekonstrukcija;

20.3. finansējuma saņēmēja vajadzībām nepieciešamo patentu un licenču iegāde.

21. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

21.2. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

21.3. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

21.4. operatīvais līzings;

21.5. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

21.6. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

21.7. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma saga­tavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

21.8. iekārtu rezerves daļu vai komponentu iegādes izmaksas, kā arī sastāvdaļu iegādes izmaksas, izņemot gadījumus, ja iegādājamā iekārta spēj darboties autonomi;

21.9. ēku un būvju nojaukšanas, renovācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas (mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošana atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanas, rekultivācijas un meliorācijas izmaksas;

21.10. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu aizstāšanu ar jaunām iekārtām, kuru parametri neatšķiras un kas nenodrošina ražošanas paplašināšanu, produkta izmaiņas vai tehnoloģiskā procesa racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

21.11. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir nepieciešama reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai valsts aģentūras “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

21.12. tādu iekārtu, tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas paredzēti personu pārvadāšanai, kā arī kravas iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai;

21.13. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē;

21.14. ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas, kas nav saistītas ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu;

21.15. izmaksas, kas nav sākotnēji paredzētas vai nav nepieciešamas projekta īstenošanai;

21.16. būvvaldē iesniedzamo dokumentu izstrādes izmaksas, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija;

21.17. izmaksas, kas saistītas ar tādu ēku un būvju izbūvi, būvniecību vai rekonstrukciju, kuras saskaņā ar Būvju klasifikatoru (CC) nav klasificētas kā rūpnieciskās ražošanas ēkas;

21.18. būvniecības izmaksu virsizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie darbi, kas pārsniedz 15 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas;

21.19. būvniecības, mākslas, izklaides, atpūtas, reklāmas izvietošanas vai raidīšanas, frizieru, skaistumkopšanas, fiziskās labsajūtas uzlabošanas, veselības aprūpes, sabiedriskās ēdināšanas, automobiļu apkopes un remonta iekārtu un aprīkojuma izmaksas;

21.20. elektroenerģijas apgādes, gāzes apgādes, siltumapgādes, ven­tilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un aprīkojuma izmaksas, izņemot gadījumus, ja minētās iekārtas nodrošina rūpnieciskās ražošanas ēku darbību;

21.21. projekta administrēšanas izmaksas;

21.22. citas izmaksas, kas šo noteikumu 20.punktā nav minētas kā attiecināmas.

22. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 20. un 21.punktā.

23. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, par kuriem projekta starpposma pārskata vai noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs pilnībā samaksāts un kas būs finansējuma saņēmēja īpašumā.

24. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

V. Finansējuma apmēra noteikšana

25. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 55 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

26. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 150 000 latu. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai.

27. Projekta iesniedzējs, kas noslēdzis līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.798 “Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenošanas kārtība” var iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

27.1. pirmo projekta iesniegumu var iesniegt arī tādā gadījumā, ja uzsāktā projekta īstenošana atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 “Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenošanas kārtība” ietvaros nav pabeigta un noslēguma pārskats nav iesniegts;

27.2. katru nākamo projekta iesniegumu drīkst iesniegt tikai pēc tam, kad projekta īstenošana ir pabeigta un noslēguma pārskati ir iesniegti sadarbības iestādē.

28. Aktivitātes ietvaros piešķirto finansējumu projektiem neapvieno ar citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros sniegto finansējumu. Izņēmuma kārtā var apvienot finansējumus attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

28.1. finansējumu citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros sniedz garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla investīciju veidā;

28.2. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar finansējumu garantijas vai aizdevumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

28.3. finansējuma saņēmēji, kas saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas.

29. Finansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

30. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot ne mazāk kā septiņas secīgas projektu iesniegumu atlases kārtas.

31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

31.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

31.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

32. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas uzsākšanas, norādot kopējo pieejamo finansējumu, katrā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējiem, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

33. Projektu iesniegumu atlases kārta ir kalendāra mēnesis. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 3 000 000 latu. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1387)

34. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

34.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums);

34.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

34.2.1. kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu (izziņā norāda šo noteikumu 4.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms) un konta atlikumu (izziņā norāda šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms). Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta kopējām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 66.punktā minēto avansu, izziņu iesniedz par projekta kopējo izmaksu un avansa starpību. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām. Izziņa nav jāiesniedz, ja projekta pieprasītais finansējuma apmērs ir mazāks par 30 000 latu;

34.2.2. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mikro, mazā vai vidējā komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mikro, mazo un vidējo komersantu definīcijai. Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, ņem vērā tikai datus par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam finanšu gads nav noslēgts, ņem vērā datus no operatīvā finanšu pārskata;

34.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām) par nodokļu samaksu un vidējo projekta iesniedzēja darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem). Projekta iesniedzējam, kam finanšu gads nav noslēgts, Valsts ieņēmumu dienesta izziņā jānorāda darbinieku skaits laikposmā, par kuru sagatavots operatīvais pārskats;

34.2.4. gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto finanšu gadu, kas sagatavots atbilstoši Gada pārskatu likumam, ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu. Zvērināta revidenta ziņojums (kopija) jāiesniedz, ja to nosaka Gada pārskatu likums;

34.2.5. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

34.2.6. zemesgrāmatā reģistrētu īpašumtiesību vai ilgtermiņa nomas tiesību (atbilstoši šo noteikumu 15.punkta prasībām) apliecinošu dokumentu par īpašumu, kurā veic ilgtermiņa ieguldījumus (kopiju);

34.2.7. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja būvvaldē nav akceptēts un netiek iesniegts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

34.2.8. būvvaldes saskaņotu būvprojekta (skiču projekta stadijā) kopiju, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ja tas ir izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā (ja piemērojams);

34.2.9. būvvaldes akceptētu būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) kopiju, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

34.2.10. atbilstoši normatīvajiem aktiem būvizmaksu noteikšanas jomā izstrādātu būvniecības izmaksu tāmes kopiju, kurā norādītas un nodalītas visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās, ja projektā ir plānota būvniecība vai rekonstrukcija.

35. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

36. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu, kas sagatavots papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas sagatavots elektroniska dokumenta formā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

37. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “Kopija”.

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tas atbilst šādām prasībām:

39.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

39.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

39.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms konkrētās projektu atlases kārtas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata sadarbības iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

41. Ja pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā mēnesī, bet saņemts sadarbības iestādē citā mēnesī un projekta iesniegumu sadarbības iestāde saņem vēlāk par mēneša piekto datumu, projekta iesniegumu vērtē kopā ar tā mēneša projekta iesniegumiem, kurā projekta iesniegums ir saņemts sadarbības iestādē. Ja projekta iesniegums tiek saņemts sadarbības iestādē nākamajā mēnesī pēc pēdējās projektu iesniegumu atlases kārtas, to vērtē kopā ar pēdējā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem.

42. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, un rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

43. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un glabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim.

44. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VII. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

45. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, neprecizējamiem atbilstības un neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī finansējuma piešķiršanas kritērijam nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

45.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pārstāvji;

45.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

46. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

47. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

48. Vērtēšanas secība atbilstoši kritērijiem ir šāda:

48.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

48.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 26.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 6., 8., 11., 13. un 19.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

48.3. atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 13.punktā minētajam kritērijam vērtē, izmantojot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto neatbalstāmo nozaru sarakstu;

48.4. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 6., 8., 11., 13. un 19.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētie kritēriji);

48.5. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētie kritēriji), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

48.5.1. augstāku novērtējumu saņem projekti ar mazāku pieprasīto finansējuma apmēru;

48.5.2. ja vairākiem projektiem ir vienāds pieprasītā finansējuma apmērs, augstāku novērtējumu saņem projekti ar zemāku finansējuma intensitāti;

48.5.3. ja vairākiem projektiem ir vienāda finansējuma intensitāte, augstāku novērtējumu saņem projekti, kuru īstenošanas vietai ir zemāks teritorijas attīstības indekss;

48.5.4. ja vairākiem projektiem ir vienāds projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss, augstāku novērtējumu saņem projekti, kas reģistrēti ātrāk;

48.6. visiem iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

48.7. atbilstību pārējiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tiem projektu iesniegumiem, kuri atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam.

49. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

50. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Attiecīgos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām.

51. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

52. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 1.pielikuma 7., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27. un 28.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kādā informācija jāiesniedz.

53. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt ilgāks par 12 darbdienām no lēmuma parakstīšanas dienas.

54. Šo noteikumu 53.punktā minētais termiņš nevar tikt pagarināts.

55. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, vai apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informāciju atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

56. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, vai apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informāciju atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

57. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

58. Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

VIII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

60. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

60.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

60.2. līgums par projekta īstenošanu noslēgts, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja finansējuma saņēmējs uzsācis projekta atbalstāmās darbības pirms līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, finansējums netiek piešķirts;

60.3. finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības standartiem, kā arī sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

60.4. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma (ja nepieciešams) un noslēguma maksājuma pieprasījums, kā arī ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

60.5. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projektu īstenošanu. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

60.6. deviņu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu:

60.6.1. ja projekta iesniegumam ir pievienota kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs ar kredītiestādi ir noslēdzis līgumu par kredīta piešķiršanu par summu, kas nav mazāka par 75 % no izziņā minētās summas;

60.6.2. ja projekta iesniegumā ir paredzētas jaunu iekārtu un aprīkojuma, patentu un licenču iegādes izmaksas, finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumus ar piegādātājiem par summu, kas nav mazāka par 75 % no projektā paredzētajām jaunu iekārtu un aprīkojuma, patentu un licenču iegādes izmaksām;

60.6.3. ja projekta iesniegumā ir paredzētas ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumus par ēku rekonstrukciju un būvniecību par summu, kas nav mazāka par 75 % no projektā paredzētajām ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksām;

60.7. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem struktūrfondu jomā.

61. Ja šo noteikumu 60.6.1., 60.6.2. un 60.6.3.apakšpunktā minētie līgumi nav noslēgti deviņu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde var lemt par līguma par projekta īstenošanu izbeigšanu.

62. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu, ja:

62.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

62.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

62.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

62.4. līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

62.5. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

62.6. iepirkums nav veikts atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos iepirkuma jomā;

62.7. šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētajā gadījumā.

63. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

64. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

65. Maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķinu atsevišķā projekta īstenošanai paredzētajā finansējuma saņēmēja bankas kontā, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

66. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Avansa maksājuma saņemšanai un maksājumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantijas vēstuli par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

67. Ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz vienu gadu, projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt vienu starpposma maksājumu.

68. Starpposma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta īstenošanas posma pabeigšanas.

69. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūlijā.

70. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegta­jiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu dokumentiem.

IX. Noslēguma jautājumi

71. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumus Nr.798 “Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenošanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 198.nr.).

72. To projektu iesniegumu īstenošanai un uzraudzībai, kuri apstiprināti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumus Nr.798 “Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” īstenošanas kārtība”.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.197
Vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs:

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs:

2.3.

Uzņēmējdarbības veicināšana

Pasākuma nosaukums un numurs:

2.3.2.

Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi

Aktivitātes nosaukums un numurs:

2.3.2.2.

Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu atlase

Atbildīgā iestāde:

Ekonomikas ministrija

 

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Punktu sistēma

(maksimālais punktu skaits, ja ir izpildīti kritērija nosacījumi)

Min. – 21 punkts (visu kritēriju kopsumma)

1.

Projekta īstenošanas nozare

Min. – 15

1.1.

projekti, kas tiek īstenoti šādās nozarēs:

38

1.1.1.

apstrādes rūpniecība (NACE 2.red. C sadaļa)

1.1.2.

datorpakalpojumi un ar datoriem saistītas darbības (NACE 2.red. J sadaļas 62. un 63.nodaļa)

1.1.3.

pētījumi un eksperimentālās izstrādes dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs (NACE 2.red. M sadaļas grupa 72.1)

1.1.4.

tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze (NACE 2.red. M sadaļas grupa 71.2.)

1.2.

projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē, kas nav minēta 1.1.apakšpunktā

15

1.1.

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

2.

Horizontālā prioritāte “Teritorijas līdzsvarota attīstība”

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss

Min. – 0

2.1.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no –2 līdz –1,5

40

2.2.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no –1,49 līdz –1

30

2.3.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no –0,99 līdz –0,5

20

2.4.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir no –0,49 līdz 0

10

2.5.

Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss ir lielāks par 0

0

3.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

Pieprasītā finansējuma intensitāte – ja to samazina par vienu procentpunktu, tiek piešķirts viens punkts; ja par vismaz 18 procentpunktiem, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits

18

Min. – 0

4.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

Min. – 0

4.1.

projektā tiek veidots informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) risinājums vai IT pakalpojumi

2

4.2.

projektā netiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

5.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

Min. – 0

5.1.

projektu īstenojot, tiek samazināta slodze uz vidi kādā no šādiem veidiem:

2

5.1.1.

tiek nodrošināta ekonomiska energoresursu izmantošana

5.1.2.

ir paredzēta atkritumu rašanās optimizācija

5.1.3.

tiks ieviestas ražošanas un pārstrādes metodes, kas samazina ietekmi uz vidi produktu dzīves ciklā

5.1.4.

tiks ievēroti “zaļā iepirkuma” principi

5.2.

slodze uz vidi netiek samazināta

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

6.

Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla

N

7.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

P

8.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā vai tā darbība nav izbeigta

N

9.

Projekta iesniedzējs atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam statusam

P

10.

Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas

P

11.

Projekts tiek īstenots īpaši atbalstāmajā teritorijā

N

2.2. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.2.1. PROJEKTA NOZARES ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

12.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.)

P

13.

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

13.1.10. 13.1.11.

13.1.12.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma.

Neatbalstāmās nozares ir:

tērauda rūpniecība

sintētisko šķiedru ražošana

lauksaimniecības produktu ražošana

zivsaimniecība un akvakultūra

ogļu rūpniecība

alus un alkoholisko dzērienu ražošana

tabakas izstrādājumu ražošana

kuģu būve

tirdzniecība

finanšu starpniecība

komercpakalpojumi

azartspēles

N

2.2.2. PROJEKTA IZMAKSU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

14.

Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu minētajiem attiecināmo izmaksu veidiem

P

15.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ir ievēroti aktivitātē noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi

P

16.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz maksimālo summu un finansējuma intensitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aktivitātes īstenošanu

P

17.

Pieprasītais finansējuma apmērs nepārsniedz aktivitātē noteikto maksimālo finansējuma apmēru vienam komersantam vai vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai

P

18.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpildās visiem nosacījumiem):

P

18.1.

plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus – tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri un fiziski izmērāmi definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam

18.2.

attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai – tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai

18.3.

attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu – tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm

18.4.

plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

19.

Komersants vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa attiecīgās kārtas ietvaros ir iesniegusi tikai vienu projekta iesniegumu

N

20.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

P

21.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

22.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir sanumurētas lapas

P

23.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

24.

Projekta iesnieguma oriģinālam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

25.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats – LVL

P

26.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā

P

28.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

29.

Projekta iesniegums atbilst 19. un 26.administratīvajam kritērijam, 6., 8., 11. un
13.atbilstības kritērijam, 1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 15 punktu un kopā ir saņēmis vismaz 21 punktu, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar projekta iesniegumu, kas ieguvis visvairāk punktu), attiecīgajā aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums projekta iesniegumam ir pietiekams

N

* Apzīmējumi.

1. Min. – minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

2. N – projekts neatbilst kritērijam, projekta iesniegumu noraida.

3. P – projekts neatbilst kritērijam, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.197
Nozares, kurām atbalsts nav paredzēts

(Pielikums grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.279)

Atbalsts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.2.pasākuma “Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi” 2.3.2.2.1.apakšaktivitātē “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Tērauda rūpniecība. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 1.pielikumam tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods (KN 2007)*

1.1.

čuguns

7201

1.2.

ferosakausējumi

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 10

1.3.

dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

1.4.

dzelzs un neleģētais tērauds

7206

1.5.

dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15,
7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 52, 7207 20 80

1.6.

dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00,
7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18,
7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

1.7.

dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

1.8.

pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 00

1.9.

dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

1.10.

nerūsējošs tērauds

7218 10 00, 7218 91 10, 7218 91 80, 7218 99 11, 7218 99 20

1.11.

nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

1.12.

nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

1.13.

citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

1.14.

citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

1.15.

rievkonstrukcijas

7301 10 00

1.16.

sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

1.17.

bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00, 7304

1.18.

metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

2. Sintētisko šķiedru ražošana:

2.1. atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.–2013.gadam 2.pielikumam ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.1.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.1.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā iekārtu izmantošanā ir apvienota ar ekstrūziju;

2.1.3. jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās pašas grupas komersants, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām;

2.2. sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst NACE 2.red. grupā 20.6 “Sintētisko šķiedru ražošana”.

3. Lauksaimniecības produktu ražošana (ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, tādu lauksaimniecības produktu apstrādi, kas rada Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, produktiem ar kombinētās nomenklatūras kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi), kā arī uz to produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula)).

4. Zivsaimniecība un akvakultūra (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 03.nodaļu “Zivsaimniecība”).

5. Ogļu rūpniecība:

5.1. atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas nozīmē (Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998), Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999));

5.2. ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2.red. 05.nodaļā “Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve”.

6. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu “Dzērienu ražošana”, izņemot klasi 11.06 “Iesala ražošana” un klasi 11.07 “Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana”).

7. Tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana”).

8. Kuģu būve:

8.1. atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā;

8.2. kuģu būves nozare ietilpst NACE 2.red. klasē 30.11 “Kuģu un peldošo iekārtu būve”.

9. Tirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts”).

10. Finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu “Finanšu un apdrošināšanas darbības”).

11. Komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77.nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”).

12. Azartspēles (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu “Azartspēles un derības”).

Piezīme.

*Komisijas Regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006.gada 17.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.197
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.197
KN197P4.JPG (59207 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.197
KN197P5.JPG (37957 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 197Pieņemts: 24.02.2009.Stājas spēkā: 14.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
189065
{"selected":{"value":"31.05.2013","content":"<font class='s-1'>31.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.05.2013","iso_value":"2013\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-30.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2009","iso_value":"2009\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2009.-06.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-11.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.05.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)