Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

"20) būtiska līdzdalība - personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu;".

2. Papildināt 3.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma noteikumi bankas pārņemšanai piemērojami tiktāl, ciktāl Banku pārņemšanas likumā nav noteikts citādi."

3. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā un ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir tiesīga iegūt tikai persona, kura atbilst šajā likumā regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem noteiktajām prasībām un nodrošina šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteikto kritēriju izpildi.

(2) Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju par personām, kas pretendē uz būtisku līdzdalību (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušajām vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamajām personām), to skaitā par juridisko (reģistrēto) personu īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) - fiziskajām personām, lai izvērtētu šo personu atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(3) Komisijai ir tiesības identificēt uz būtisku līdzdalību pretendējošo, būtisku līdzdalību faktiski ieguvušo vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamo juridisko personu īpašniekus (patiesos labuma guvējus) un akcionārus vai dalībniekus, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) - fiziskajām personām. Lai identificētu minētās personas, attiecīgajām juridiskajām personām ir pienākums sniegt Komisijai tās pieprasīto informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

(4) Ja personas, kuras tiek turētas aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, nesniedz vai atsakās sniegt šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju un kopā to līdzdalība aptver 10 un vairāk procentus no regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita, šie akcionāri vai dalībnieki nevar izmantot visu tiem piederošo akciju balsstiesības. Komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus vai dalībniekus un regulētā tirgus organizētāju, Latvijas Centrālo depozitāriju vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(5) Būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā un ieguldījumu brokeru sabiedrībā nav tiesīgi iegūt ieguldījumu fondi un tiem pielīdzināmi nodibinājumi."

4. 9.pantā:

izteikt pirmās un otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no attiecīgās kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita un tam pievieno Komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.";

papildināt pirmo un otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Paziņojumam pievienojamās informācijas saraksts publicējams Komisijas mājaslapā internetā.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija divu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojums, vai divu darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasītās papildu informācijas saņemšanas rakstveidā informē personu par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu un par vērtēšanas perioda beigu datumu.

(4) Komisijai šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajā vērtēšanas periodā, bet ne vēlāk kā vērtēšanas perioda 50. darbdienā ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai izvērtētu šo personu atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem."

5. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Komisija ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā no dienas, kad personai nosūtīta šā likuma 9.panta trešajā daļā minētā informācija par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu, izvērtē personas brīvā kapitāla pietiekamību visu tās iegādājamo regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akciju vai daļu apmērā, finansiālo stabilitāti un plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību, lai nodrošinātu regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai tās ieguldījumu brokeru sabiedrības noturīgu un rūpīgu pārvaldību, kurā plānots iegūt līdzdalību, kā arī personas iespējamo ietekmi uz regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadību un darbību. Izvērtēšanas procesā Komisija ņem vērā arī šādus kritērijus:

1) personas nevainojama reputācija un atbilstība regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem noteiktajām prasībām;

2) tās personas nevainojama reputācija un profesionālā pieredze, kura plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību;

3) personas finanšu stabilitāte, it īpaši saistībā ar veiktās vai plānotās saimnieciskās darbības veidu regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā plānots iegūt līdzdalību;

4) vai regulētā tirgus organizētājs, Latvijas Centrālais depozitārijs vai ieguldījumu brokeru sabiedrība spēs pildīt šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās regulējošās prasības un vai tās uzņēmumu grupas struktūra, kuras sastāvā regulētā tirgus organizētājs, Latvijas Centrālais depozitārijs vai ieguldījumu brokeru sabiedrība iekļausies, neierobežo Komisijas iespējas veikt tai likumā noteiktās uzraudzības funkcijas, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp uzraudzības institūcijām un noteikt uzraudzības institūciju uzraudzības pilnvaru sadalījumu;

5) vai nepastāv pamatotas šaubas, ka saistībā ar plānoto līdzdalības iegūšanu ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana vai mēģināts veikt šādas darbības vai ka plānotā līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādu risku.

Ja Komisija saskaņā ar šā panta otro daļu ir pārtraukusi vērtēšanas periodu, šo pārtraukuma laiku vērtēšanas periodā neieskaita.

(2) Pieprasot šā likuma 9.panta ceturtajā daļā minēto papildu informāciju, Komisijai ir tiesības vienu reizi pārtraukt vērtēšanas periodu līdz dienai, kad šī informācija tiek saņemta, bet ne ilgāk kā uz 20 darbdienām. Komisijai ir tiesības pagarināt minēto vērtēšanas perioda pārtraukumu līdz 30 darbdienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, nav pakļauta ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs personas mītnes (reģistrācijas) vieta ir ārvalstī.

(3) Komisija šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, ja:

1) persona neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

2) persona nesniedz vai atsakās sniegt Komisijai šajā likumā noteikto informāciju vai Komisijas pieprasīto papildu informāciju;

3) no personas neatkarīgu apstākļu dēļ tai nav iespējams sniegt šajā likumā noteikto informāciju vai Komisijas pieprasīto papildu informāciju.

(4) Komisija divu darbdienu laikā, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā noteikto vērtēšanas periodu, pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to personai, kurai aizliedz iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

(5) Ja Komisija šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā nenosūta personai lēmumu, ar kuru aizliedz šai personai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, uzskatāms, ka tā piekrīt personas būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

(6) Šā panta trešās daļas 3.punkta noteikumi nav attiecināmi uz juridisko (reģistrēto) personu, ja tās akcijas tiek kotētas kādā dalībvalsts regulētajā tirgū vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētajā regulētajā tirgū un šī juridiskā (reģistrētā) persona Komisijai sniedz ziņas par saviem akcionāriem, kuriem tajā ir būtiska līdzdalība.

(7) Ja Komisija ir piekritusi, ka persona iegūst vai palielina būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, šī persona savu būtisko līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā iegūst vai palielina sešu mēnešu laikā no dienas, kad nosūtīta šā likuma 9.panta trešajā daļā minētā informācija par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, Komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā zaudē spēku. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu.

(8) Izvērtējot šā likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir citā dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredīt­iestādes, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrība vai persona, kas kontrolē citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestādi, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

(9) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme uz regulētā tirgus organizētāju, Latvijas Centrālo depozitāriju vai ieguldījumu brokeru sabiedrību apdraud vai var apdraudēt to finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību un darbību, Komisija pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, kā arī, ja tas nepieciešams, atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi, vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības.

(10) Šā panta trešajā un devītajā daļā minētā Komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

6. Izteikt 22.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja publiskais piedāvājums tiks izteikts vairāk nekā vienā dalībvalstī, ieskaitot Latviju, emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs emisijas prospektu sagatavo un dara pieejamu valodā, ko attiecīgo uzņēmēju dalībvalstu kompetentās institūcijas un Komisija ir atzinušas par pieņemamu, vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā. Emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo arī emisijas prospekta kopsavilkumu valsts valodā."

7. Izteikt 49.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušana regulētā tirgū tiek lūgta vairāk nekā vienā dalībvalstī, ieskaitot Latviju, emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs prospektu sagatavo un dara pieejamu valodā, ko attiecīgo uzņēmēju dalībvalstu kompetentās institūcijas un Komisija ir atzinušas par pieņemamu, vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā. Emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo arī emisijas prospekta kopsavilkumu valsts valodā."

8. Izteikt 54.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto informāciju kapitālsabiedrības valde izplata saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām.

(6) Vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces kapitālsabiedrības valde vai persona, kura saskaņā ar likumu ir tiesīga sasaukt un sasauc sapulci, sapulces darba kārtības jautājumos pieņemamo lēmumu projektus izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā. Ja akcionāru sapulcē ir plānots lemt par grozījumiem kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos, grozījumu projektu izplata saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām un vismaz 30 dienas pirms akcionāru sapulces nosūta tiem tirgus organizētājiem, kuru regulētajos tirgos ir iekļautas kapitālsabiedrības akcijas."

9. 54.1 pantā:

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Revīzijas komitejā ievēlē pietiekamu locekļu skaitu, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi pildīti revīzijas komitejas uzdevumi.";

aizstāt astotās daļas 3.punktā vārdu "valdes" ar vārdu "padomes";

papildināt astoto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tieša vai netieša līdzdalība kapitālsabiedrībā.";

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Kapitālsabiedrībā, kas atbilst šā likuma 1.panta 33.punktā minētajiem kritērijiem, revīzijas komitejas uzdevumus var pildīt kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija. Lēmumu par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu kapitālsabiedrības pārraudzības institūcijai pieņem akcionāru vai dalībnieku sapulce.

(12) Kapitālsabiedrība var neveidot revīzijas komiteju, ja:

1) tā reģistrēta Latvijas Republikā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja tai ir izveidota revīzijas komitejai līdzīga institūcija, kas atbilst šā panta prasībām. Šajā gadījumā kapitālsabiedrība rakstveidā informē Komisiju par to, kura institūcija kapitālsabiedrībā veic šā panta otrajā daļā minētos uzdevumus un kad attiecīgā institūcija ir ievēlēta;

2) tā ir meitas sabiedrība koncerna mātes sabiedrībai, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu atbilstoši Konsolidēto gada pārskatu likumam vai saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām par konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu, ja grupas konsolidācijas līmenī izveidotā institūcija atbilst šā panta prasībām;

3) tās vienīgā komercdarbība ir Eiropas Komisijas regulas Nr. 809/2004 2.panta 5.punktā noteikto uz aktīviem balstītu vērtspapīru emisija. Šajā gadījumā kapitālsabiedrība Komisijai rakstveidā sniedz paskaidrojumu par revīzijas komitejas neveidošanu vai par to, ka nav nepieciešams revīzijas komitejas uzdevumu izpildi nodot pārraudzības institūcijai;

4) tā ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas darbojas atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam.

(13) Ja revīzijas komiteja neatbilst šā panta prasībām, kapitālsabiedrība triju mēnešu laikā no šādas neatbilstības iestāšanās dienas nodrošina tādas revīzijas komitejas izveidošanu, kas atbilst šā panta prasībām."

10. Aizstāt 55.panta piektās daļas pirmajā teikumā pēc vārda "likuma" vārdu "un" ar vārdu "vai".

11. Aizstāt 56.panta piektajā daļā vārdus "iesniedz oficiālajai glabāšanas sistēmai" ar vārdu "izplata".

12. Izteikt 57.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, starpperiodu pārskatu par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Kapitālsabiedrība, kuras parāda vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, starp­periodu pārskatu par sešiem un divpadsmit mēnešiem izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 59.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Emitents, kura pārvedami vērts­papīri iekļauti regulētajā tirgū, informāciju par būtiskiem notikumiem nekavējoties izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Būtisks notikums šā panta izpratnē ir:

1) emitenta lēmums par izmaiņām emitenta valdes vai padomes sastāvā, iekšējā revidenta (sabiedrības kontroliera) vai prokūrista maiņa. Attiecībā uz jaunievēlētajiem valdes un padomes locekļiem emitentam ir pienākums sniegt šo personu triju iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īsu aprakstu un informāciju par šīm personām piederošo emitenta balsstiesīgo akciju skaitu;

2) emitenta lēmums par emitenta firmas (nosaukuma), juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas maiņu;

3) tiesas vai šķīrējtiesas process, ko ierosinājis emitents vai kas ierosināts pret emitentu, kā arī tiesas vai šķīrējtiesas saīsināts vai pilns spriedums vai pasludinātais spriedums, kas vēl nav stājies spēkā, ja minētajiem notikumiem var būt būtiska ietekme uz emitenta komercdarbību vai finansiālo stāvokli. Šā punkta izpratnē tiesas vai šķīrējtiesas procesam ir būtiska ietekme uz emitenta komercdarbību vai finanšu stāvokli, ja strīdā par darījumu, kas novērtējams naudas izteiksmē, prasības summa ir nozīmīga vai ja strīdā par prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, sniedzot prasību tiesā, tiesas procesa rezultātam var būt būtiska ietekme uz emitenta tiesībām veikt noteikta veida komercdarbību, tiesībām uz emitentam svarīgu intelektuālo īpašumu, patentu, licenci, atļauju vai tas var nozīmīgi mainīt emitenta finanšu stāvokli;

4) tiesas process, kā arī saīsināts vai pilns tiesas spriedums vai pasludinātais spriedums, kas vēl nav stājies spēkā un ir saistīts ar strīdu par ierakstu komercreģistrā par emitentu (emitenta firmu, valdes vai padomes locekļiem, pamatkapitālu, juridisko adresi) vai ar strīdu par emitenta akcionāru sapulces lēmuma spēkā esamību;

5) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības lēmums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai par kādu no tās debitoriem, ja emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības prasības summa ir nozīmīga;

6) maksātnespējas procesa ierosināšana kādam no emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības debitoriem, tā pasludināšana par maksātnespējīgu vai tā bankrota procedūras uzsākšana neatkarīgi no tā, kas ir pieteikuma iesniedzējs, ja emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības prasības summa ir nozīmīga;

7) maksātnespējas pieteikuma iesniegšana pret emitentu, tā mātes sabiedrību vai meitas sabiedrību;

8) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības maksātnespējas vai sanācijas pasludināšana;

9) emitenta nodoms ierosināt komercdarbības izbeigšanu vai likvidāciju;

10) emitenta nodoms savus regulētajā tirgū iekļautos finanšu instrumentus iekļaut citā regulētajā tirgū, kā arī emitenta emitēto finanšu instrumentu iekļaušana citā regulētajā tirgū vai izslēgšana no cita regulētā tirgus;

11) emitenta paziņojums par tā darbības finansiālajiem rezultātiem vai to prognozēm;

12) emitenta darījumi ar pamatlīdzekļiem nozīmīgā apjomā;

13) emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu būtiskas svārstības;

14) emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, būtiski noslēgto līgumu pārkāpumi emitenta vainas dēļ vai attiecībā pret emitentu;

15) valsts institūciju lēmumi, kas var būtiski ietekmēt emitenta tiesības veikt noteikta veida komercdarbību vai kas var ietekmēt emitenta pārvedamo vērtspapīru novērtējumu;

16) jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai zaudēšana;

17) nozīmīga apjoma ieguldījumi;

18) pamatkapitāla palielinājums vai samazinājums;

19) emitenta nodoms veikt reorganizāciju, kā arī emitentam izteikts priekšlikums nopirkt tā meitas sabiedrības akcijas un emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;

20) būtiskas līdzdalības iegūšana vai izbeigšana citās komercsabiedrībās;

21) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par tādas komercsabiedrības izveidi, kurā katrai līgumslēdzējai pusei pieder daļa kapitāla, vai kopīga darījuma noslēgšana, ja šā darījuma apjoms ir nozīmīgs;

22) emitenta nodoms mainīt komercdarbības jomu.

(3) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, vai arī emitenta parāda saistības vai aizņēmumi ir vienādi ar 10 procentiem vai pārsniedz 10 procentus no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto bilanci.

(4) Emitenta pienākums ir sniegt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaikus atklājot informāciju par darījuma ietekmi uz emitenta komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem, par darījumā saņemamo vai maksājamo summu, tai skaitā summu, ko paredzēts saņemt vai samaksāt nākamajos periodos, par samaksas noteikumiem un maksājumu grafiku.

(5) Emitents nodrošina, ka informācija ir precīza, patiesa, saprotama un pilnīga. Emitents nedrīkst sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par būtiskiem notikumiem.

(6) Emitenta pienākums ir izplatīt informāciju šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā par ikvienu citu šajā pantā neminētu notikumu arī tad, ja tas neatbilst šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem, bet var būtiski ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli, iespējas veikt noteikta veida komercdarbību vai tā atklāšana var būtiski ietekmēt regulētā tirgū iekļauto emitenta pārvedamo vērtspapīru novērtējumu, tādējādi nodrošinot ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību.

(7) Ja emitents uzzina, ka citas personas izplata par emitentu informāciju, kura varētu ietekmēt vai ir ietekmējusi emitenta pārvedamo vērtspapīru cenu, emitents nekavējoties sniedz savu komentāru par izplatīto informāciju šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(8) Ja tiek mainīta informācija, ko emitents jau izplatījis šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā, emitents nekavējoties tādā pašā kārtībā izplata paziņojumu par šīm izmaiņām."

14. 61.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "dara to publiski pieejamu" ar vārdiem "izplata to";

aizstāt astotajā daļā vārdu "publiskojot" ar vārdu "izplatot";

aizstāt devītajā daļā vārdu "pirmajā" ar vārdu "astotajā" un vārdu "publicējusi" - ar vārdu "izplatījusi";

aizstāt desmitajā daļā vārdu "publisko" ar vārdu "izplata".

15. Aizstāt 61.1 panta astotajā daļā vārdus "dara zināmu atklātībai" ar vārdu "izplata".

16. 63.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "57.2" ar skaitli "58.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "dara zināmu oficiālajai glabāšanas sistēmai" ar vārdiem "izplata to".

17. 63.1 pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Gadījumos, kad emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos nav noteikta prasība papildus konsolidētajam gada pārskatam iesniegt arī kapitālsabiedrības gada pārskatu, sagatavotais konsolidētais gada pārskats uzskatāms par atbilstošu šā likuma 56.panta otrās daļas noteikumiem, ja konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem vai līdzvērtīgiem starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Papildus starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem attiecībā uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem un konsolidētajiem sešu mēnešu starpperiodu finanšu pārskatiem par līdzvērtīgiem starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem uzskata:

1) starptautiskus finanšu pārskatu standartus ar noteikumu, ka pārbaudīto vai revidēto finanšu pārskatu pielikumā ietverts skaidrs un tiešs paziņojums, ka šie finanšu pārskati atbilst 1.Starptautiskajam Grāmatvedības standartam "Finanšu pārskatu sniegšana", kas pieņemts ar Eiropas Komisijas 2008.gada 18.decembra regulu (EK) Nr. 1274/2008, ar kuru attiecībā uz 1.Starptautisko Grāmatvedības standartu (SGS) groza regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002;

2) Japānas vispārpieņemtos grāmatvedības principus;

3) Amerikas Savienoto Valstu vispārpieņemtos grāmatvedības principus.

(42) Emitents, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, paziņojumu par datumu, kurā tas pāriet uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā, un Komisija prasību par līdzvērtības atzīšanu attiecībā uz šo emitentu atceļ ar šajā paziņojumā minēto datumu.

(43) Gadījumos, kad emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un tas neizmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus vai līdzvērtīgus starptautiskos finanšu pārskatu standartus, sagatavotais konsolidētais gada pārskats uzskatāms par atbilstošu šā likuma 56.panta otrās daļas prasībām, ja tas ietver informāciju par:

1) dividenžu aprēķinu un spēju izmaksāt dividendes. Šī prasība attiecas uz akciju emitentiem;

2) emitenta likviditāti un minimālā kapitāla prasībām, ja šādas prasības attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos ir noteiktas.";

aizstāt astotajā daļā vārdu "publiskošanai" ar vārdu "izplatīšanai" un vārdus "dara publiski pieejamu" - ar vārdu "izplata";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "dara publiski pieejamu" ar vārdu "izplata".

18. Izteikt 64.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja emitenta izcelsmes valsts nav Latvijas Republika un šā emitenta pārvedami vērtspapīri ir iekļauti vienīgi regulētajā tirgū Latvijas Republikā, bet nav iekļauti emitenta izcelsmes valsts regulētajā tirgū, obligāto informāciju pēc emitenta izvēles sniedz valsts valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā."

19. 64.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"64.2 pants. Obligātās informācijas izplatīšana un pieeja obligātajai informācijai

(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju dara zināmu atklātībai, izmantojot plašsaziņas līdzekļus vai citus informācijas izplatīšanas kanālus (turpmāk šajā pantā - plašsaziņas līdzekļi), ievērojot šā panta noteikumus un tādā veidā, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un pēc iespējas vienlaikus savā izcelsmes dalībvalstī un citās dalībvalstīs, un tajā pašā laikā nosūta obligāto informāciju oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (turpmāk - oficiālā glabāšanas sistēma) šajā pantā noteiktajā kārtībā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "dara publiski pieejamu" ar vārdu "izplata" un vārdus "publiski pieejama" - ar vārdu "izplatīta".

20. 66.pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums nav jāizsaka, ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balss­tiesību daudzumu tāda brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā, kurš izteikts nolūkā iegūt šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu mērķa sabiedrībā un kurš izteikts visiem mērķa sabiedrības akcionāriem par visām mērķa sabiedrības akcijām. Šādā brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājumā akciju cenu nosaka atbilstoši šā likuma 74.pantam.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums nav jāizsaka, ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, izsakot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, iegūst šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu to izteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā vai rezultātā."

21. Izteikt 71.panta 10.punktu šādā redakcijā:

"10) citu būtisku informāciju, kura tieši attiecināma uz piedāvājumu vai piedāvātāju un kuru piedāvātājs vai Komisija uzskata par nepieciešamu atklāt prospektā;".

22. 81.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, ir ieguvusi mērķa sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura brīvprātīgā vai obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, saskaņā ar kuriem tā tiešā veidā iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod viņiem piederošās mērķa sabiedrības akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.";

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu šā panta pirmajā daļā minētā persona ir tiesīga izteikt triju mēnešu laikā no dienas, kad tā ieguvusi tādu akciju skaitu, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, vai, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona nav izteikusi galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, - triju mēnešu laikā no dienas, kad ir notecējis termiņš šīs personas no jauna izteiktajam obligātajam akciju atpirkšanas piedāvājumam vai brīvprātīgajam akciju atpirkšanas piedāvājumam, kas izteikts visiem mērķa sabiedrības akcionāriem par visām mērķa sabiedrības akcijām.";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "ar obligāto" ar vārdiem "ar galīgo" un vārdu "galīgo" - ar vārdu "obligāto";

papildināt piekto daļu pēc vārda "piederošās" ar vārdiem "mērķa sabiedrības".

23. Papildināt 86.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) revīzijas komitejas locekļiem;".

24. Aizstāt 86.1 panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdu "un" ar vārdu "vai".

25. 87.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "publisku atklāšanu" ar vārdu "izplatīšanu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iekšējo informāciju emitents izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā. Iekšējo informāciju emitents ievieto savā mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota, un nodrošina šīs informācijas atrašanos mājaslapā, kamēr tā ir aktuāla, bet ne mazāk kā sešus mēnešus no informācijas izplatīšanas dienas. Ja iekšējā informācijā, kas ir izplatīta, notiek būtiskas izmaiņas, emitents nodrošina šo izmaiņu izplatīšanu, izmantojot sākotnējos informācijas izplatīšanas kanālus.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdu "publicēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "izplatīšana" (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos emitents nekavējoties informē Komisiju, norādot neizplatītās iekšējās informācijas saturu un neizplatīšanas iemeslus.";

aizstāt septītajā daļā vārdu "publicēšanai" ar vārdu "izplatīšanai" un vārdu "publicēšana" - ar vārdu "izplatīšana".

26. Aizstāt 129.panta devītajā daļā vārdus "ja kredītiestāde klientu naudas līdzekļus, kas nepieciešami ar finanšu instrumentu veicamo darījumu nodrošināšanai, tur pie trešās personas" ar vārdiem "ja kredītiestāde klientu uzdevumā tur pie trešās personas klientu naudas līdzekļus, kas nepieciešami ar finanšu instrumentu veicamo darījumu nodrošināšanai, neatspoguļojot minētos klientu naudas līdzekļus kredītiestādes bilancē".

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Par finanšu gadiem, kuri sākušies līdz 2012.gada 1.janvārim, emitents, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, drīkst sagatavot konsolidētos gada finanšu pārskatus un konsolidētos sešu mēnešu starpperiodu finanšu pārskatus saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas, Kanādas, Korejas Republikas vai Indijas Republikas vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem."

28. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra direktīvas 2007/44/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 92/49/EEK un direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 26.februārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 11.martā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 25.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.02.2009.Stājas spēkā: 25.03.2009.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 11.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
188930
25.03.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)