Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.39

Rīgā 2009.gada 18.februārī (prot. Nr.6, 7.p)

Par konkursa komisijas nolikumu un konkursa komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.39 "Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktu, 8.panta otro daļu un 47.panta pirmo un piekto daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt konkursa komisijas nolikumu "Konkursa komisijas nolikums radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātais nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Apstiprināt konkursa komisiju radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā šādā sastāvā:

3.1. Konkursa komisijas priekšsēdētājs - Komisijas izpilddirektors Jānis Bunkšs.

3.2. Konkursa komisijas locekļi:

3.2.1. Komisijas Juridiskā departamenta direktore Ieva Feldmane;

3.2.2. Komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis;

3.2.3. Komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vadītāja Gundega Rutka;

3.2.4. Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora vietnieks Vjačeslavs Vogoļenoks;

3.2.5. Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns profesors Guntars Balodis;

3.2.6. Valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" Radiofrekvenču plānošanas dienesta vecākais eksperts Māris Aleksandrovs.

4. Apstiprināt par konkursa komisijas sekretāru radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā Komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vadītāju Gundegu Rutku.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


Apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas

2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.39

Konkursa komisijas nolikums radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka konkursa komisijas radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā (turpmāk - konkursa komisija) darbības organizāciju, uzdevumu, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību.

2. Konkursa komisijas uzdevums ir savas kompetences ietvaros nodrošināt konkursa sekmīgu norisi saskaņā ar Nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38, un sagatavot priekšlikumu par konkursa rezultātiem iesniegšanai Komisijas padomē apstiprināšanai.

2. Konkursa komisijas sastāvs

3. Konkursa komisijas sastāvs (septiņi konkursa komisijas locekļi) ir apstiprināts ar Komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.39.

4. Konkursa komisijas loceklis nevar pārstāvēt konkursa dalībnieka intereses, kā arī nevar būt saistīts ar konkursa dalībnieku vai atrasties citādā interešu konflikta situācijā. Konkursa komisijas loceklis paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nepārstāv neviena konkursa dalībnieka intereses, kā arī nav saistīts ar konkursa dalībnieku vai neatrodas citādā interešu konflikta situācijā.

5. Konkursa komisijas darbu vada konkursa komisijas priekšsēdētājs.

6. Konkursa komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā konkursa komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieku norīko konkursa komisijas priekšsēdētājs no konkursa komisijas locekļu vidus.

7. Konkursa komisijas sekretārs ir apstiprināts ar Komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.39. Konkursa komisijas sekretārs kārto konkursa komisijas lietvedību un risina organizatoriskus un tehniskus jautājumus.

3. Konkursa komisijas darbības organizācija

8. Konkursa komisija izskata konkursa dalībnieka iesniegtos dokumentus un informāciju, sagatavo dokumentus, pieņem lēmumus un iesniedz priekšlikumus Komisijas padomei saskaņā ar Komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38 apstiprināto konkursa nolikumu.

9. Konkursa komisijas sēdi sasauc konkursa komisijas priekšsēdētājs. Konkursa komisijas sēdes laiku un darba kārtību konkursa komisijas locekļiem izziņo vismaz vienu darba dienu pirms sēdes, kā arī paziņo par iespēju iepazīties ar sēdē izskatāmo jautājumu dokumentiem.

10. Konkursa komisijas locekļa pienākums ir piedalīties konkursa komisijas sēdē, ja nav attaisnojoša prombūtnes iemesla (komandējums, slimība vai cits).

11. Konkursa komisija var pieaicināt ekspertu profesionāla viedokļa izteikšanai par konkursa priekšmetu un radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu vai atzinuma sniegšanai par konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par ekspertu nevar būt persona, kura ir ieinteresēta iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, ir saistīta ar konkursa dalībnieku vai atrodas citādā interešu konflikta situācijā. Pirms sēdes eksperts paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nav ieinteresēts iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, nav saistīts ar konkursa dalībnieku un neatrodas citādā interešu konflikta situācijā.

12. Šī nolikuma izpratnē konkursa komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar konkursa dalībnieku, ja viņš ir:

12.1. konkursa dalībnieka - fiziskās vai juridiskās personas dalībnieks vai amatpersona;

12.2. konkursa dalībnieka - juridiskās vai fiziskas personas dalībnieka vai amatpersonas - radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

12.3. konkursa dalībnieka esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecības vai īpašuma attiecības ar konkursa dalībnieku laika posmā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai ir to radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.

13. Konkursa komisijas sēdēs padomdevēja statusā ir atļauts piedalīties konkursa komisijas pieaicinātajam ekspertam.

14. Katrs konkursa komisijas loceklis vērtē visus konkursam pielaisto konkursa dalībnieku iesniegtos intereses apliecinājumus.

15. Katrs konkursa komisijas loceklis vērtēšanas rezultātu noformē rakstveidā, kuru paraksta un iesniedz konkursa komisijas priekšsēdētājam.

16. Katra konkursa dalībnieka konkursā iegūtā kopējā punktu summa veidojas, skaitot katra konkursa dalībnieka intereses apliecinājuma vērtēšanas rezultātā iegūto punktu kopsummu, tajā neieskaita tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma summu, kurš konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vislielāko punktu summu, un tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma summu, kurš konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vismazāko punktu summu.

4. Lēmumu pieņemšana

17. Konkursa komisija ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vismaz pieci konkursa komisijas locekļi. Katram konkursa komisijas loceklim ir viena balss.

18. Konkursa komisijas sēdi vada konkursa komisijas priekšsēdētājs.

19. Konkursa komisija pieņem lēmumu balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz četri konkursa komisijas locekļi.

20. Konkursa komisijas sēdes protokolē konkursa komisijas sekretārs.

21. Konkursa komisijas sēdes protokolā norāda:

21.1. konkursa komisijas sēdes datumu, vietu un laiku;

21.2. konkursa komisijas locekļa vārds un uzvārds, kurš piedalās sēdē un kurš ir klāt neesošs;

21.3. eksperta vārds, uzvārds un amats, kurš uzaicināts un kuram atļauts piedalīties konkursa komisijas sēdē;

21.4. konkursa komisijas sēdes darba kārtību;

21.5. konkursa komisijas locekļa un pieaicināto ekspertu viedokļus, izteikumus un iesniegtos priekšlikumus;

21.6. pieņemto lēmumu un balsošanas rezultātus par katru lēmumu (balsu skaitu "par", "pret" un "atturas").

22. Konkursa komisijas sēdes protokolā ieraksta konkursa komisijas locekļa atsevišķu viedokli, ja konkursa komisijas loceklis to pieprasa.

23. Konkursa komisijas sēdes protokola projektu nākamajā darba dienā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes slēgšanas konkursa komisijas sekretārs nosūta konkursa komisijas locekļiem elektroniskā veidā. Konkursa komisijas loceklim ir tiesības nākamās darba dienas laikā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas iesniegt konkursa komisijas sekretāram piezīmes par sēdes protokola projektu rakstveidā vai elektroniski.

24. Konkursa komisijas sēdes protokolu paraksta visi konkursa komisijas locekļi, kuri piedalās attiecīgajā konkursa komisijas sēdē, un konkursa komisijas sekretārs trīs darba dienu laikā pēc konkursa komisijas sēdes slēgšanas.

25. Konkursa komisijas sēdes protokolu ar visiem ar konkursu saistītajiem dokumentiem iesniedz Komisijas padomei konkursa rezultātu apstiprināšanai.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 39Pieņemts: 18.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29 (4015), 20.02.2009.
188054
18.02.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva