Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.115

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.188 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.188 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdiem "mājaslapā internetā (www.em.gov.lv)".

2. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Sadarbības iestādes kompetence:

7.1. izstrādāt un apstiprināt līguma projektu par projekta īstenošanu un iesniegt publicēšanai atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.em.gov.lv);

7.2. izstrādāt, apstiprināt un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.bema.gov.lv) publicēt starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma veidlapu un aizpildīšanas kārtību, kā arī izdevumu attaisnojuma dokumentu sarakstu;

7.3. slēgt līgumu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk - finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

7.4. sniegt informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un nosacījumu izpildi atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu;

7.5. nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemērot n+2 un n+3 principu projekta līmenī, īstenojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.6. analizēt problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.7. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

7.8. pārbaudīt finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasīju­mus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas un sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

7.9. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu;

7.10. nodrošināt datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projekta iesniegumu un projektu.

8. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir EUR 66 456 862. Aktivitātes ietvaros īstenotais projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem EUR 32 500 000 apmērā. Finansējuma saņēmēja nodrošinātais līdzfinansējuma kopējais apmērs projekta īstenošanai nav mazāks par EUR 33 956 862 (Eiropas Savienības vienotās valūtas ekvivalentu latos nosaka pēc Latvijas Bankas 2004.gada 30.decembrī noteiktā kursa)."

3. Papildināt noteikumus ar 11.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"11.6. nav saņēmis Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu, kurā norādīts, vai projekts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts."

4. Aizstāt 12.punkta ievaddaļā vārdu "pārgāžņu" ar vārdu "pārgāznes".

5. Aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdu "administrēšanai" ar vārdu "uzraudzībai".

6. Aizstāt 13.punktā skaitļus un vārdus "15.5.apakšpunktā minēto gadījumu" ar skaitļiem un vārdiem "14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4. un 14.1.5.apakšpunktā minētos gadījumus".

7. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

14.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas, uzraudzības un publicitātes izmaksas - ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Šajā apakšpunktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz uzņēmuma līguma pamata:

14.1.1. tehniskā priekšizpēte;

14.1.2. ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana;

14.1.3. izmaksu un ieguvumu analīze;

14.1.4. hidrauliskā modeļa izstrāde;

14.1.5. būvprojekta (tai skaitā tehniskā projekta) izstrāde;

14.1.6. obligāti veicamo ar projekta īstenošanu saistīto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā;

14.1.7. izmaksas, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par būvdarbu veikšanai nepieciešamajām ūdens līmeņa izmaiņām;

14.1.8. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

14.2. būvniecības izmaksas:

14.2.1. būvvietas sagatavošana, tai skaitā ēku un būvju nojaukšana un pārvietošana;

14.2.2. autoceļu, infrastruktūras objektu, iekārtu un būvju pārvietošana;

14.2.3. pagaidu infrastruktūras izveide;

14.2.4. rezerves pārgāznes būvdarbu izmaksas;

14.2.5. rezerves pārgāznes iekārtu, aprīkojuma un avārijas rezerves daļu iegādes izmaksas;

14.2.6. rezerves pārgāznes darbības pārbaužu un nodošanas ekspluatācijā izmaksas;

14.2.7. teritorijas labiekārtošana."

8. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5., 14.1.8. un 14.2.apakšpunktā."

9. Papildināt 15.2.apakšpunktu aiz vārda "personām" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šo noteikumu 14.1.6. un 14.1.7.apakš­punktā minētās izmaksas".

10. Papildināt 15.5.apakšpunktu aiz vārda "slēgšanas" ar vārdiem "atbilstoši šo noteikumu 13.punktā minētajam nosacījumam".

11. Izteikt 19.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.1. apliecinājumu (1.pielikums). Ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, apliecinājumā norāda, ka projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs individuālā atbalsta projekta paziņojumu Eiropas Komisijā un neuzsāks projekta īstenošanu pirms Komisijas lēmuma saņemšanas par tā saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu;".

12. Papildināt 19.2.4.apakšpunktu aiz vārda "vai" ar vārdiem "zemes­grāmatā reģistrētas".

13. Svītrot 20.3.apakšpunktā vārdus "vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas".

14. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota komisija:

25.1. komisijas sastāvā ir pārstāvji no sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes, Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

25.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji."

15. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

28. Projekta iesniegumu vērtē šādā secībā:

28.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

28.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 23.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16. un 24.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

28.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16. un 24.punktā minētajiem kritērijiem un, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem, ir saņēmis vismaz 95 punktus, projekta iesniegumu vērtē pēc pārējiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem."

16. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakš­punktā minētajiem kritērijiem vai projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes kritērijiem izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā nav ieguvis vismaz 95 punktus."

17. Izteikt 33.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši kritērijiem, kurus vērtē ar "Jā" vai "Nē", izņemot šo noteikumu 5.pielikuma 9., 11., 12., 13., 16., 23. un 24.punktā minētos kritērijus;".

18. Izteikt 35.punkta piekto teikumu šādā redakcijā:

"Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sadarbības iestāde divu darbdienu laikā nosūta projekta iesniedzējam."

19. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums."

20. Papildināt 41.6.apakšpunktu aiz vārda "īpašumā" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šo noteikumu 14.1.6. un 14.1.7.apakš­punktā minētās izmaksas".

21. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Izmaksas, kuras radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet par kurām nav veikta iepirkuma procedūra, tiek atzītas par attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs iesniedz izdevumu attaisnojuma dokumentus, kas apliecina izmaksu ekonomisko pamatotību un nepieciešamību projekta īstenošanai."

22. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 17.marta noteikumiem Nr.188

Apliecinājums

Projekta iesniedzēja

 

 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona

 

 

(amats, vārds, uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā

_________________:  

 

 

(dd/mm/gggg)

 

1) projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) projekta iesniedzējs ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar iesais­tīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

3) projekta iesniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4) projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

5) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi - projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamo priekš­finansējumu, segs visas neattiecināmās izmaksas un nodrošinās turpmāku infrastruktūras uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

6) projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana. Projektā noteiktās saistības iespējams izpildīt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

8) projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

9) projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs individuālā atbalsta projekta paziņojumu Eiropas Komisijā un neuzsāks projekta īstenošanu pirms Komisijas lēmuma saņemšanas par tā saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu (ja saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu projekts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts);

10) ja projekts tiks apstiprināts, projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

11) ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, projekta iesniedzējs apņemas attiecīgos projekta objektus atbilstoši projekta mērķiem ekspluatēt ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

12) projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā projekta iesniedzējs necentīsies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt atbildīgās iestādes darbu;

13) projekta iesniegumā ietvertā informācija atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu minētajām prasībām;

14) projekta ietvaros tiks nodrošināti obligāti veicamie informācijas un publicitātes pasākumi par projektu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo pielikumu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret juridisko personu - projekta iesniedzēju - var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

 

Paraksts*

 

Datums*

 

 

(dd/mm/gggg)

Z.v.*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

23. Izteikt 4.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Projekta budžeta kopsavilkums

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas, EUR

Summa, EUR
(Eiropas Savienības vienotās valūtas ekvivalentu latos nosaka pēc Latvijas Bankas 2004.gada 30.decembrī noteiktā kursa)

% no kopējām iz­maksām

1

2

3

4

5

6

7

I.

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

KOPĀ

1.

Projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta uzraudzības izmaksas - ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām

1.1.

2.

Būvniecības izmaksas

2.1.

II.

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

KOPĀ

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

PVN attiecināmajām un ne­attiecināmajām izmaksām*:

5.1.

PVN attiecināmajām izmaksām:

5.1.1.

Projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta uzraudzības izmaksas ne - vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām

5.1.2.

Būvniecības izmaksas

5.2.

PVN neattiecināmajām izmaksām:

5.2.1.

5.2.2.

KOPĀ

100

Piezīme.* Attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas norāda bez PVN. PVN norāda 5.punktā "PVN attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām" sadalījumā pa norādītajām pozīcijām."

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.februāri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 115Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
187826
18.02.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva