Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm".
Ministru kabineta instrukcija Nr.2

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 33.§)
Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam
Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta trešo daļu

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes (turpmāk – iestāde) sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes (turpmāk – tāme) kārtējam gadam (turpmāk – n gads) un nodrošina to izpildi.

2. Iestāde sagatavo tāmes atbilstoši finansēšanas plānos apstiprinātajam asignējumam n gadam saskaņā ar šīs instrukcijas pielikumiem:

2.1. pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme n gadam (1.pieli­kums);

2.2. valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta programmas, apakš­programmas, pasākuma ieņēmumu un plānoto izdevumu tāme n gadam (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 02.04.2013. instrukciju Nr.2)

3. Iestāde šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes sagatavo ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc finansēšanas plāna apstiprināšanas. Sagatavotās tāmes paraksta iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina iestādes vadītājs.

4. Iestāde klasifikācijas kodus un to nosaukumus tāmēs piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par budžetu ieņēmumu klasifikāciju (kodu zemākajā detalizācijas pakāpē – piecas zīmes), budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (kodu zemākajā detalizācijas pakāpē – četras zīmes) un budžetu finansēšanas klasifikāciju (likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā detalizācijas līmenī). Ja nepieciešams, iestāde var papildināt tāmi ar klasifikācijas kodiem un to nosaukumiem sīkākā sadalījumā, kas nepieciešami ieņēmumu vai resursu izdevumu segšanai, izdevumu un finansēšanas sadaļas plānošanas un uzskaites nodrošināšanai. Iestāde neizmantotos klasifikācijas kodus tāmē nenorāda.

(MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

4.1 Finanšu ministrija savā tīmekļa vietnē publicē aktualizētas tāmju veidlapas MS Excel vidē atbilstoši spēkā esošajai budžetu ieņēmumu klasifikācijai, budžetu izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un budžetu finansēšanas klasifikācijai.

(MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

5. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajām tāmēm piešķir numuru, kas atbilst attiecīgās programmas, apakšprogrammas vai pasākumu finansēšanas plānam. Gada laikā precizētajām tāmēm saglabā iepriekš piešķirto numuru, papildinot to ar norādi “Precizētā tāme”.

6. Budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam vai Ministru kabinetā apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), ja šīs izmaiņas:

6.1. neierobežo iespēju sasniegt programmu un apakšprogrammu rezulta­tīvos rādītājus;

6.2. nodrošina valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu;

6.3. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus iestādes saistību parādus.

7. Iestāde pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas tās noteiktajos termiņos iesniedz tāmes ministrijā.

8. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nodrošina pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu kopsavilkuma tāmes n gadam (3.pielikums) sagatavošanu. Ja programmai ir vairākas apakšprogrammas vai vairāki pasākumi vai ja apakšprogrammai ir vairāki pasākumi, par kuriem apstiprinātās tāmes jāprecizē, ministrija vai cita centrālā valsts iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc attiecīgā ceturkšņa beigām nodrošina kopsavilkuma tāmes sagatavošanu. Kopsavilkuma tāmi paraksta ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina ministrijas valsts sekretārs (vai viņa pilnvarota amatpersona) vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs (vai viņa pilnvarota amatpersona).

(Grozīts ar MK 02.04.2013. instrukciju Nr.2)

9. Tāmi par visiem iestādes saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (4.pielikums) sagatavo par n gadā faktiski saņemto un uz n saimnieciskā gada sākumu atlikumos esošo līdzekļu apjomu. Sagatavoto tāmi paraksta iestādes finanšu dienesta vadītājs (vai galvenais grāmatvedis) un apstiprina iestādes vadītājs.

10. Valsts budžeta likuma programmai "Apropriācijas rezerve", programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", programmai "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", programmai "Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākumi" tāmi negatavo. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde sagatavo un apstiprina programmas "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" izdevumu tāmi, ja ir pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

(MK 20.12.2011. instrukcijas Nr.12 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.04.2013. instrukciju Nr.2)

11. Budžeta izpildītājs ir atbildīgs par finanšu disciplīnas ievērošanu. Iestādes izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt tāmē apstiprināto plānoto izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomu.

12. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz tāmju kopijas Finanšu ministrijā (ja tāmju kopijas iesniedz papīra formā, tāmes nosūta arī elek­troniski) 10 darbdienu laikā pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma saņemšanas.

13. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes 2009.gadā sagatavo atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” apstiprinātajai apropriācijai.

14. Šīs instrukcijas 2.1. un 2.2.apakš­punktā minētās tāmes 2009.gadā atļauts precizēt reizi ceturksnī atbilstoši attiecīgo mēnešu finansēšanas plānos apstiprinātajam asignējumam. Tāmes precizē līdz ceturksnim sekojošā mēneša septītajam datumam.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra instrukciju Nr.19 “Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakš­programmu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība 2008.gadam” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 199.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2

(Pielikums MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.09.2013. instrukciju Nr.11)

APSTIPRINU

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA
RESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME N GADAM
(atbilstoši n gada finansēšanas plānam Nr._____________)

Kodi

Iestāde
Adrese
Pasākums
Apakšprogramma
Valdības funkcija
Programma
Ministrija

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(EUR)

1

2

3

17000–21700RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI – KOPĀ

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

17000; 18000; 19000Transferti

21700Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1000–9000IZDEVUMI – KOPĀ

1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000Kapitālie izdevumi

[17000–21700] –
[1000–9000]
Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2

(Pielikums MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.09.2013. instrukciju Nr.11)

APSTIPRINU

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA
IEŅĒMUMU UN PLĀNOTO IZDEVUMU TĀME N GADAM
(atbilstoši n gada finansēšanas plānam Nr.___________)

Kodi

Iestāde
Adrese
Pasākums
Apakšprogramma
Valdības funkcija
Programma
Ministrija

VALSTS SPECIĀLĀ SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS BUDŽETA
FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI
(finansēšanas plāns Nr._________________)

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(EUR)

2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100;
21100; 21200;
17000; 18000; 19000
IEŅĒMUMI – KOPĀ

2000; 22500Nodokļu ieņēmumi

22400; 22600Nenodokļu ieņēmumi

21300; 21400; 22100Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

17000; 18000; 19000Transferti

1000–9000Izdevumi – kopā

1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000Kapitālie izdevumi

[2000; 22500;
22400; 22600;
21300; 21400;
22100;
21100; 21200;
17000; 18000; 19000]– [1000–9000]
Finansiālā bilance

F00 00 00 00

Finansēšana

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2

(Pielikums MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.09.2013. instrukciju Nr.11)

APSTIPRINU

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS
RESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI UN PLĀNOTO IZDEVUMU
KOPSAVILKUMA TĀME N GADAM

Kodi

Programma
Apakšprogramma
Valdības funkcija
Ministrija

Kopsavilkuma tāmē ietilpst šādas tāmes:

Nr. .................................

Nr. .................................

Nr. .................................

PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(EUR)

1

2

3

17000–21700RESURSI IZDEVUMU SEGŠANAI – KOPĀ

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21100; 21200Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

17000; 18000; 19000Transferti

21700Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1000–9000IZDEVUMI – KOPĀ

1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000Kapitālie izdevumi

[17000–21700] –
[1000–9000]
Finansiālā bilance

F 00 00 00 00

Finansēšana

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra instrukcijai Nr.2

(Pielikums MK 02.04.2013. instrukcijas Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.09.2013. instrukciju Nr.11)

APSTIPRINU

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)


 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME N GADAM

Kodi

Iestāde
Adrese
Pasākums
Valdības funkcija
Ministrija

FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas klasifikācijas kods

Klasifikācijas koda nosaukums

Apstiprināts n gadam
(EUR)

1

2

3

23000SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

1000–9000Izdevumi – kopā

1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

5000; 9000Kapitālie izdevumi

23000
[1000–9000]
Finansiālā bilance

F 00 00 00 00Finansēšana

Iestādes vadītāja pilnvarota amatpersona

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 20.01.2009.Stājas spēkā: 12.02.2009.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 11.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
187625
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2013","iso_value":"2013\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2011","iso_value":"2011\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-10.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2009","iso_value":"2009\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2009.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)