Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.44

Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 45.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakal­pojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostipri­nāšanai” 3.1.5.pasākuma “Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.3.aktivitātes “Sta­cionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” 3.1.5.3.1.apakš­aktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.4. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

2. Aktivitātes mērķis ir stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu snie­dzēju tīkla optimizācija, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

3. Sadarbības iestāde aktivitātes ietvaros nosūta projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums):

3.1. līdz 2009.gada 1.septembrim – pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai;

3.2. no 2010.gada 1.augusta līdz 2010.gada 30.augustam – otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai;

3.3. no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 1.aprīlim – trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1189)

3.1 Pirmajā, otrajā un trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā kopā uzaicinājumus nosūta vismaz četriem projektu iesniedzējiem no katra plānošanas reģiona.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā trijās projektu iesniegumu atlases kārtās. Ja projektu iesniegumu atlasē projekta iesniegums tiek noraidīts, sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu atkārtoti uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Ja projekta iesniegums nav iesniegts 20 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa, atkārtoti projekta iesniedzēju iesniegt projekta iesniegumu neuzaicina. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde atkārtoti uzaicina iesniegt projekta iesniegumu ne vairāk kā divas reizes katrā projektu iesniegumu atlases kārtā.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

5. Aktivitātei pieejamais kopējais finansējums ir 202 064 828 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 171 114 813 euro, nacionālais līdzfinansējums (tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums) – ne vairāk kā 15 225 184 euro un cits publiskais un privātais finansējums – ne mazāk kā 15 724 831 euro:

5.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais finansējums ir 86 997 211,20 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 73 947 629,50 euro un nacionālais līdzfinansējums (tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums atbilstoši šo noteikumu 23. punktam) – 13 049 581,68 euro;

5.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais finansējums ir 29 592 782,96 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 25 153 865,49 euro un nacionālais līdzfinansējums (tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums atbilstoši šo noteikumu 23. punktam) – 4 438 917,46 euro;

5.3. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējo finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 72 013 318,01 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 2 786 286,96 euro apmērā un cits publiskais un privātais finansējums atbilstoši šo noteikumu 23.3. apakšpunktam.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.417 redakcijā)

5.1 Pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu sadala trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros proporcionāli vidējam stacionāro gultu skaitam 2009.gadā starp šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projektu iesniedzējiem, kuru statuss atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir reģionālā daudzprofilu slimnīca.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā)

6. Aktivitātes ietvaros paredzēto projektu īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem visā Latvijā.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

7. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Veselības ministrija, sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.777 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Atbildīgās iestādes kompetence (izņemot kompetenci attiecībā uz 29.11 punktā minēto lielo projektu):

9.1. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un no­drošināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikas izstrādi;

9.2. uzkrāt datus par aktivitāti normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.3. uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

9.4. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.5. saskaņot sadarbības iestādes izstrādāto vienošanās projektu un līguma projektu par projekta īstenošanu;

9.6. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu;

9.7. nodrošināt lielā projekta iesnieguma izvērtēšanu, grozījumu izdarīšanu un virzību atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1481; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr.504)

10. Sadarbības iestādes kompetence (izņemot kompetenci attiecībā uz 29.11 punktā minēto lielo projektu):

10.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), pieaicinot dalībai komisijā Veselības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus komisijas locekļu statusā, kā arī vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvjus novērotāju statusā, un izstrādāt komisijas nolikumu;

10.2. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību;

10.3. nosūtīt ierobežotam projektu iesniedzēju lokam – šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projekta iesniedzējiem – uzaicinājumu saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu;

10.4. izvērtēt projektu iesniegumus un atbilstoši projekta iesniedzēja juri­diskajam statusam izdot pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

10.5. izstrādāt vienošanās projektu un līguma projektu par projekta īstenošanu;

10.6. slēgt vienošanos vai līgumu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu. Ja infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietva­ros, ir valsts vai pašvaldības īpašums, vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu slēdz arī ar infrastruktūras īpašnieku, papildinot minēto vienošanos vai līgumu ar pienākumu infrastruktūras īpašniekam nodrošināt infrastruktūras izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

10.7. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un uzraudzīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

10.9. sniegt informāciju finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanas vienošanās vai līguma noteikumu izpildi;

10.10. sagatavot Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē;

10.11. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas un iesniegt tās pārbaudei sertifikācijas iestādē;

10.11.1 pārbaudīt, kā finansējuma saņēmēji ir aprēķinājuši proporciju, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk – infrastruktūras izmantošanas proporcija), pārliecinoties par minimālā privātā finansējuma piesaisti projekta kopējo izmaksu ietvaros;

10.11.2 kontrolēt šo noteikumu 28.1 punktā minēto projektu funkcionalitātes sasniegšanu šo noteikumu 28.1 punktā minētajā termiņā;

10.12. nodrošināt atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;

10.13. uzkrāt datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.14. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu, tajā skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstip­rinātajiem projektiem;

10.15. izstrādāt iekšējo procedūru aprakstus šo noteikumu 10.6., 10.7., 10.8., 10.10., 10.11. un 10.11.1 apakšpunktā minēto funkciju izpildei.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr. 208; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr. 700; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 228; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr. 101; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1481; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 504; MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 167)

III. Aktivitātes īstenošanas nosacījumi un projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam noteiktās prasības

11. Projekta iesniedzējs var būt stacionārās veselības ap­rū­pes iestādes (turpmāk – iestāde), ar kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī ārstniecības pakalpojumu veidiem un apjomiem ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu un kuras ir minētas šo noteikumu 1.pielikuma ailē “Projekta iesniedzējs”.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.208; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.352)

12. Projekta iesniedzējs, iesniedzot projekta iesniegumu, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz:

12.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 1.pielikuma ailē "Projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmais nacionālais līdzfinansējums)" norādītās projekta attiecināmo izmaksu summas;

12.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 1.pielikuma ailes "3.projektu iesniegumu atlases kārta" apakšailēs "Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums" un "valsts budžeta līdzfinansējums" norādītās projekta attiecināmo izmaksu summas un citu nacionālo līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 23.3.apakšpunktam.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1481 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

14. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) un šādiem pieli­kumiem:

14.1. (svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700);

14.2. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.208);

14.3. projekta iesniedzēja pilnvarojuma parakstīt projekta iesniegumu un ar to saistīto dokumentāciju apliecinoša dokumenta apstiprinātas kopijas;

14.4. dokumentācijas, kas apliecina:

14.4.1. projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā pare­dzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ja projekta iesniedzējs ir infrastruktūras īpašnieks;

14.4.2. infrastruktūras īpašnieka (valsts vai pašvaldības) piekrišanu, ka pro­jekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un slēgs ar sadarbības iestādi vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, nosakot infrastruktūras īpašniekam pienākumu nodrošināt infrastruktūras izmantošanu veselības aprūpes pa­kalpo­jumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (4.pieli­kums), ja projekta iesniedzējs nav infrastruktūras īpašnieks;

14.5. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.352);

14.6. (svītrots ar MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.352);

14.7. (svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700).

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.651; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

14.1 (Svītrots ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr.504)

15. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas saturu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kvalitātes kritē­rijiem.

17. Aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu V nodaļā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām valsts budžeta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, kā arī sniedz projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošina to atbilstību projekta mērķim, plānotajām darbībām un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

18. Projekta iesniedzējs, analizējot projekta sociāli ekonomiskās izmaksas un ieguvumus, ņem vērā šādas analīzes pamatprasības:

18.1. projekta darbības ilgums ir 15 gadu no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas;

18.2. sociālekonomiskās atdeves rādītāji:

18.2.1. uzturēšanas izmaksu samazinājums;

18.2.2. ieguvumi no cilvēka dzīves ilguma pagarināšanas un ātrākas atgriešanās darba tirgū;

18.2.3. netieši ieguvumi no infrastruktūras uzlabošanas;

18.2.4. citi projekta iesniedzēja identificētie rādītāji naudas izteiksmē;

18.3. sociālā diskonta likme 5,5 procenti;

18.4. pakalpojumu tarifa amortizācijas un attīstības daļa ir 3,5 procenti no attiecīgajā gadā sniegto veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apjoma (ieskaitot pacientu iemaksas).

(Grozīts ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101)

19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz 35 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

20. Projekta iesniedzējs informāciju par šo noteikumu 36.punktā minētā nosacījuma izpildi iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai 21 kalendāra dienas laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas dienas.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz šo noteikumu 19.punktā minētajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

21.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu aprites kārtību;

21.2. nosūtot pa pastu papīra formā trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas), attiecīgi norāda "oriģināls" vai "kopija", projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) katru atsevišķi, pievieno elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā;

21.3. iesniedzot personīgi papīra formā trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas), attiecīgi norāda "oriģināls" vai "kopija", projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) katru atsevišķi, pievieno elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

22. Vidējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitātes apmērs aktivitātes ietvaros ir 84,68 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

22.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

22.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma vidējais intensitātes apmērs ir 84,24 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

22.2.1. finansējuma saņēmējiem, kas ir apstiprināto projektu pārņēmēji no valsts budžeta iestādēm, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

22.2.2. finansējuma saņēmējiem, kas ir valsts kapitālsabiedrības, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 84,21 procents no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.228)

23. Aktivitātes nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15,32 procentiem no aktivitātes attiecināmo izmaksu kopsummas un sastāv no:

23.1. finansējuma saņēmējiem, kas ir apstiprināto projektu pārņēmēji no valsts budžeta iestādēm, pieejamā valsts budžeta finansējuma 15 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas, bet ne vairāk par 835 562 euro pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.2. valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām pieejamā valsts budžeta līdzfinansējuma ne vairāk kā 12 141 367 euro apmērā, kas tiek sadalīts starp pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kuri saņēmuši augstāko vērtējumu atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (ja projekti saņēmuši vienādu vērtējumu, valsts budžeta līdzfinansējums tiek sadalīts starp attiecīgo projektu iesniedzējiem proporcionāli kopējam projekta attiecināmajam finansējumam):

23.2.1. līdz 15 procentiem no šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmo izmaksu summām, ja projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam projekta iesniedzēja profils ir specializētā slimnīca vai specializētais centrs, pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.2.2. līdz 13,21 procentam no šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmo izmaksu summām, ja projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam projekta iesniedzēja profils ir universitātes slimnīca, reģionālā daudzprofilu slimnīca, lokālā daudzprofilu slimnīca vai aprūpes slimnīca, pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.2.1 valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām pieejamā valsts budžeta līdzfinansējuma ne vairāk kā 2 248 256 euro apmērā, kas tiek sadalīts proporcionāli kopējam projekta attiecināmajam finansējumam – 5,79 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām – starp trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniedzējiem, kuru profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir reģionālā daudzprofilu slimnīca vai specializētā slimnīca;

23.3. pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas cita publiskā un privātā finansējuma, nodrošinot, ka:

23.3.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem;

23.3.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15,79 procentiem;

23.3.3. citu publisko un privāto finansējumu projekta īstenošanai nodrošina projekta iesniedzējs.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.777; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.228; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1481; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

24. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 450 000 euro, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 30 000 000 euro.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.417 redakcijā)

25. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina tam avansa maksājumu, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājuma pieprasījumiem sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

26. Finansējuma saņēmējs (ja projekta iesniedzējs ir minēts šo noteikumu 1.pielikumā) aktivitātes ietvaros var īstenot ne vairāk par diviem projektiem katrā no trim projektu iesniegumu atlases kārtām.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

27. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmās iepirkuma procedūras izsludināšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēg­šanas dienas. Ja iepirkuma procedūru minētajā termiņā neuzsāk, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu izbeigšanu.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.651 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

28. Finansējuma saņēmējs visus projekta sadārdzinājumus, kas rodas projekta īstenošanas laikā, sedz no pašu līdzekļiem.

28.1 Projektiem, kuru funkcionalitāte nav sasniegta līdz 2015. gada 31. decembrim, finansējuma saņēmējs nodrošina funkcionalitātes sasniegšanu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 20. septembrim.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

28.2 Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību var veikt noslēguma maksājumu pirms šo noteikumu 28.1 punktā minēto projektu funkcionalitātes sasniegšanas.

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

29. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, ja finansējuma saņēmējam ir mājaslapa internetā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.651)

29.1 (Svītrots ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101)

29.2 Finansējuma saņēmējs aprēķina infrastruktūras izmantošanas proporciju atbalstāmajām darbībām un piemēro to projekta kopējam finansējumam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru, atbilstoši šādam aprēķinam:

29.2 1. projekta kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl_kop = ∑Ipubl_x , kur
x

x – gadu skaits, kuriem tika aprēķināts projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs;

Ipubl – attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālais apmērs (euro);

29.2 2. attiecīgā gada publisko izmaksu maksimālo apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Ipubl = ∑ (Lv_y × Sy) , kur
(Lv_y + Lm_y)

y – attiecīgā projekta ietvaros veicamo atbalstāmo darbību skaits;

S – attiecīgās atbalstāmās darbības kopējās izmaksas (euro);

Lv – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā);

Lm – uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras izmantošanas laiks citu darbību veikšanai (stundas gadā);

29.2 3. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt infrastruktūras izmantošanas laika sadalījumu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai (turpmāk – laika sadalījums)) izmantošanas laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lv = ∑(Pz × Lz × Prv_z) × L'max , kur
∑(Pz × Lz)

z – ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) skaits;

P – ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras platība (m2);

L – ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā);

Prv ar attiecīgo atbalstāmo darbību saistītās infrastruktūras (kurai ir iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas proporcija (Lv/(Lv + Lm)) valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai (%);

L'max – attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

29.2 4. uz attiecīgo atbalstāmo darbību attiecināmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiku citu darbību veikšanai nosaka, izmantojot šādu formulu:

Lm = L'max – Lv, kur

L'max – attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas darba laiks gadā (stundas gadā), ko nosaka kā vidējo stundu skaitu no saistītās infrastruktūras izmantošanas darba laika sākuma agrākās diennakts stundas līdz darba laika beigu vēlākajai diennakts stundai, reizinot ar 365 dienām;

Lv – attīstāmās infrastruktūras (kurai nav iespējams noteikt laika sadalījumu) izmantošanas laiks valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (stundas gadā).
(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1481; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

29.3 Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu veic no 2013.gada 1.marta līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām, izmantojot iepriekšējo gadu datus par infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai. Infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu aktualizē ne retāk kā vienu reizi divos gados, izmantojot datus, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

29.4 Finansējuma saņēmējs infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar iekšējo normatīvo aktu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajai veidlapai un pievieno vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu pielikumā. Apstiprināto iekšējo normatīvo aktu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādei:

29.4 1. projekta īstenošanas laikā līdz attiecīgā gada 30.aprīlim;

29.4 2. pēc projekta pabeigšanas kopā ar attiecīgo ikgadējo pēcprojekta pārskatu.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

29.5 Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas palielinās projekta publisko izmaksu maksimālais apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.2 1.apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

29.6 Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 29.2 1.apakšpunktu aprēķinātais projekta kopējais publisko izmaksu maksimālais apmērs ir mazāks par piešķirto kopējo publisko izmaksu maksimālo apmēru (turpmāk – pārmērīga kompensācija), tad:

29.6 1. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs var neveikt izmaiņas projektā līdz pēcprojekta uzraudzības perioda beigām;

29.6 2. ja pārmērīgas kompensācijas apmērs pārsniedz piecus procentus, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc pārmērīgas kompensācijas konstatēšanas iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas apmērs nepārsniedz piecus procentus;

29.6 3. finansējuma saņēmējs kopā ar pēdējo pēcprojekta uzraudzības pārskatu iesniedz grozījumus projektā, nodrošinot, ka pārmērīgas kompensācijas nav.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

29.7 Ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūru, kuru finansējuma saņēmējs izīrē citai ārstniecības iestādei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, šo noteikumu 40.punktā minētās atbalstāmās darbības finansēšanai no publiskiem līdzekļiem ir atbalstāmas, ievērojot infrastruktūras izmantošanas proporcijas noteikšanas kārtību, ja kumulatīvi izpildās šādi nosacījumi:

29.7 1. finansējuma saņēmējam noteikts pienākums nodrošināt infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, par ko ir noslēgts līgums, ievērojot normatīvo aktu prasības par atlīdzības maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

29.7 2. infrastruktūras īres maksa noteikta, ievērojot šādus nosacījumus:

29.7 2.1. infrastruktūras īres maksas apmērs nepārsniedz saprātīgas peļņas un tādu ārstniecības iestādes izmaksu summu, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma un kas tieši vai netieši saistītas ar infrastruktūras izīrēšanu;

29.7 2.2. saprātīga peļņa tiek aprēķināta tikai tām ārstniecības iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma;

29.7 2.3. saprātīgas peļņas aprēķināšanai tiek izmantota saprātīgas peļņas norma, kuru līdz kārtējā gada 1.janvārim atbildīgā iestāde publicē atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (http://esfondi.vm.gov.lv) un kura tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Pnorma= PN-4+ PN-3+ PN-2 x 100%, kur
AN-4+ AN-3+AN-2

Pnorma – saprātīgas peļņas norma procentos;

PN-X – vidējais peļņas apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (euro);

AN-X – vidējais apgrozījuma apmērs veselības aizsardzībā atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai (NACE 2.red) periodā no N-4 gada līdz N-2 gadam (euro);

29.7 3. finansējuma saņēmējs ar attiecīgiem dokumentiem pamatoti un pārskatāmi var pierādīt infrastruktūras īres maksas aprēķinu.
(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

29.8 Finansējuma saņēmējs nosaka darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā (ja attiecīgo darba laiku var noteikt) un uzskaita minēto informāciju.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

29.9 Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti projekta ietvaros, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Ja ienākumi tiek gūti projekta ietvaros, nodrošinot infrastruktūru citai ārstniecības iestādei, attiecīgajiem ienākumiem jāatbilst šo noteikumu 29.7 punktā minētajām prasībām. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dokumentācija, kas saistīta ar šajā punktā minēto nosacījumu izpildi un attiecas uz projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru, līdz 2021.gada 31.decembrim tiek saglabāta un pieejama sadarbības iestādei, kas veic šo noteikumu 29.2 punktā minētā infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķina kontroli.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

III1. Lielā projekta ieviešana

(Nodaļa MK 01.09.2015. noteikumu Nr.504 redakcijā)

29.10 Ja aktivitātes ietvaros paredzēts finansēt darbību, kura ietver virkni būvdarbu, darbību vai pakalpojumu vienota un noteikta ekonomiska vai tehniska uzdevuma veikšanai, kurai ir skaidri noteikti mērķi un kuras kopējās izmaksas, ieskaitot citu finanšu instrumentu izmaksas, sasniedz Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 39. pantā noteikto izmaksu slieksni, finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē lielā projekta (turpmāk – lielais projekts) iesniegumu.

29.11 Lielajam projektam, kurš ir apstiprināts Eiropas Komisijā un kurš nebūs pilnībā pabeigts līdz Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1. punktā noteiktajam termiņam, jābūt pilnībā pabeigtam, nodrošinot lielā projekta mērķa sasniegšanu ne vēlāk kā divus gadus pēc slēgšanas dokumentu iesniegšanas Eiropas Komisijā.

29.12 Sadarbības iestāde projektiem, kas ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību var veikt noslēguma maksājumu pirms lielā projekta īstenošanas beigām.

29.13 Finansējuma saņēmējam, īstenojot šo noteikumu 29.11 punktā minēto lielo projektu, ir pienākums:

29.13 1. aprēķināt infrastruktūras izmantošanas proporciju lielā projekta atbalstāmajām darbībām atbilstoši šo noteikumu 29.2 punktam, nosakot publiskā un privātā finansējuma apmēru lielā projekta izdevumiem. Privāto finansējumu norāda tikai lielā projekta iesniegumā;

29.13 2. veikt infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 29.3 punktam līdz lielā projekta pēcuzraudzības perioda beigām, kas atbilst piecu gadu periodam no šo noteikumu 29.11 punktā noteiktā lielā projekta pabeigšanas un mērķa sasniegšanas dienas;

29.13 3. ja tiek konstatēta pārmērīga kompensācija, veikt šo noteikumu 29.6 punktā minētās darbības, izmantojot lielajam projektam aprēķināto infrastruktūras izmantošanas proporciju;

29.13 4. līdz šo noteikumu 29.11 punktā minētā lielā projekta pabeigšanas un mērķa sasniegšanas dienai informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām, kas skar iepirkumu līgumus, kuri noslēgti to projektu ietvaros, kas ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā;

29.13 5. līdz šo noteikumu 29.11 punktā minētā lielā projekta pabeigšanas un mērķa sasniegšanas dienai reizi ceturksnī līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam un 15. oktobrim, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē un zināšanai sadarbības iestādē informāciju par lielā projekta ieviešanas progresu katru ceturksni sadalījumā pa finansēšanas avotiem, tai skaitā par:

29.13 5.1. aktivitāšu ieviešanas progresu;

29.13 5.2. finanšu izlietojuma progresu;

29.13 5.3. mērķa sasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai;

29.13 6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, atmaksāt izdevumus, kas veikti to projektu ietvaros, kuri ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā, ja lielā projekta iesniegumā noteiktajā termiņā netiek sasniegts lielā projekta mērķis.

29.14 Attiecībā uz šo noteikumu 29.11 punktā minēto lielo projektu sadarbības iestādes kompetence ir šāda:

29.14 1. veikt šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā ietilpstošo projektu pārbaudi projektu īstenošanas vietā to ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu īstenošanas laikā;

29.14 2. sadarbībā ar atbildīgo iestādi veikt uzraudzības pasākumus, lai pārliecinātos par lielā projekta mērķa sasniegšanu lielā projekta iesniegumā noteiktajā termiņā;

29.14 3. ja tiek konstatēta pārmērīga kompensācija un finansējuma saņēmējs veicis infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 29.4 2. apakšpunktam, proporcionāli finansējuma apjomam lielajā projektā samazināt to projektu publisko finansējumu, kas ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā;

29.14 4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, atgūt izdevumus, kas veikti to projektu ietvaros, kuri ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā, ja lielais projekts netiek pabeigts šo noteikumu 29.11 punktā minētajā termiņā.

29.15 Attiecībā uz šo noteikumu 29.11 punktā minēto lielo projektu atbildīgās iestādes kompetence ir šāda:

29.15 1. nodrošināt šo noteikumu 29.11 punktā minētā lielā projekta ieviešanas uzraudzību;

29.15 2. ja šo noteikumu 29.11 punktā minētais lielais projekts netiek pabeigts līdz slēgšanas dokumentu iesniegšanai Eiropas Komisijā, reizi sešos mēnešos līdz lielā projekta pabeigšanai, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgā sešu mēnešu perioda iestāšanās, ziņot vadošai iestādei par veiktajiem pasākumiem, tostarp starpposma mērķiem, lai pabeigtu lielo projektu.

29.16 Šo noteikumu 29.11 punktā minētā lielā projekta īstenošanai tiek slēgta vienošanās starp finansējuma saņēmēju, Veselības ministriju, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi par lielā projekta īstenošanu un uzraudzību, nosakot:

29.16 1. lielā projekta definīciju;

29.16 2. lielā projekta finansēšanas avotus;

29.16 3. sasniedzamos mērķus un rādītājus;

29.16 4. pienākumus, tiesības un atbildību lielā projekta īstenošanas un uzraudzības procesā.

29.17 Šo noteikumu 29.11 punktā minētā lielā projekta neattiecināmajās izmaksās var tikt iekļautas šo noteikumu 52.1 punktā minētās izmaksas, kas finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, vērtēšana un lēmumu pieņemšana

30. Projekta iesniegumu vērtē pēc šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā norādītajiem administratīvajiem kritērijiem, 2.punktā norādītajiem atbilstības kritērijiem, 3.punktā norādītajiem kvalitātes kritērijiem un 4.punktā norādītajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

31. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem:

31.1. ar “Jā” (atbilst), “Jā ar nosacījumu” (atbilst ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes noteiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu 36.punktā noteikto, lai projektu varētu atbilstoši īstenot) vai “Nē” (neatbilst) vērtē šo noteikumu 2.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19. un 2.20.apakšpunktā minētos vērtēšanas kritērijus;

31.2. ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst) vērtē šo noteikumu 2.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5., 2.6., 2.18., 2.21., 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētos vērtēšanas kritērijus.

32. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem atbilstoši apakškritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu:

32.1. šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju 3.3., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.12.apakšpunktā minēto apakškritēriju novērtējums sniedz papildu punktus;

32.2. šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju 3.1., 3.2., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto apakškritēriju novērtējums ir atbilstošs, ja minimālais saņemtais vērtējums ir vismaz viens punkts;

32.3. šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju 3.11.apakšpunktā minētā apakškritērija novērtējums ir atbilstošs, ja minimālais saņemtais vērtējums ir vismaz divi punkti.

33. Projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un sadarbības iestādes projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, izmantojot atbildīgās iestādes apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

34. Atbildīgā iestāde publicē savā mājaslapā internetā (www.vm.gov.lv) projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku. Sadarbības iestāde publicē savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.208)

35. Sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu, ja tas visos šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajos administratīvajos kritērijos, šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktā minētajos atbilstības kritērijos un 2.pielikuma 4.punktā minētajos finansējuma piešķiršanas kritērijos novērtēts ar “Jā” un visu šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju novērtējumi ir atbilstoši.

36. Ja projekta iesniegums vismaz vienā šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minētajā kritērijā novērtēts ar “Jā ar nosacījumu” un pārējos ar “Jā”, bet visos šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos ar “Jā” un šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minēto kvalitātes kritēriju novērtējumi ir atbilstoši, sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu ar nosacījumu, un projekta iesniedzējs šo noteikumu 20.punktā minētajā termiņā veic sadarbības iestādes lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktās darbības, lai projektu varētu atbilstoši īstenot. Projekta apstiprināšana ar nosacījumu var ietvert:

36.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 2.1., 2.2., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19. un 2.20.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana), kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

36.2. projekta finansēšanas plāna precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.14., 2.7., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.16.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

36.3. projekta iesnieguma tehnisku precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.3., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. un 2.16.apakšpunkta kritēriju vērtējumā izteiktajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus.

37. Sadarbības iestāde noraida projekta iesniegumu, ja tas vismaz vienā šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minētajā administratīvajā kritērijā, 2.punktā minētajā atbilstības kritērijā vai 4.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā novērtēts ar “Nē” vai vismaz viena šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētā kvalitātes kritērija novērtējums netiek uzskatīts par atbilstošu.

38. Pēc tam kad saņemta projekta iesniedzēja informācija par šo noteikumu 36.punktā minētā nosacījuma izpildi, sadarbības iestāde izvērtē nosacījuma izpildi un sagatavo atzinumu par lēmuma izpildi ne vēlāk kā 60 kalendāra dienu laikā no šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma nosūtīšanas dienas:

38.1. ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 36.punktā minētā nosacījuma izpildi šo noteikumu 20.punktā minētajā termiņā, sadarbības iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu par nosacījuma izpildi;

38.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 36.punktā minētā nosacījuma izpildi vai nenodrošina nosacījuma izpildi šo noteikumu 20.punktā minētajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums par nosacījuma izpildi ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

39. (Svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

V. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

40. Projekta ietvaros, ņemot vērā šo noteikumu 41.punktā noteiktos iero­bežojumus, ir atbalstāmas šādas veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstības darbības, kā arī informācijas un publicitātes darbība:

40.1. ēku ārējā renovācija un rekonstrukcija, energoefektivitātes uzla­bošana;

40.2. renovācija un rekonstrukcija operāciju zālēs;

40.3. renovācija un rekonstrukcija infrastruktūrā, kas saistīta ar ķirurģijas tipa profiliem, kuri ir norādīti šo noteikumu 5.pielikumā;

40.4. renovācija un rekonstrukcija dzemdību nodaļās;

40.5. renovācija un rekonstrukcija infrastruktūrā, kas saistīta ar dzemdību tipa profiliem, kuri ir norādīti šo noteikumu 5.pielikumā;

40.6. renovācija un rekonstrukcija infrastruktūrā, kas saistīta ar terapijas tipa profiliem, kuri ir norādīti šo noteikumu 5.pielikumā;

40.7. renovācija un rekonstrukcija reanimācijas nodaļā;

40.8. renovācija un rekonstrukcija uzņemšanas nodaļā;

40.8.1 renovācija un rekonstrukcija infrastruktūrā, kas saistīta ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

40.9. renovācija un rekonstrukcija struktūrvienībās, kuras nodrošina ārstnieciskā procesa darbību:

40.9.1. dezinfekcijas un sterilizācijas dienests;

40.9.2. diagnostiskās, laboratoriju un pacientu funkcionēšanas novērtēšanas struktūrvienības;

40.9.3. patoloģijas nodaļa ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai;

40.9.4. slēgta tipa aptiekas atbilstoši obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

40.10. jaunu ēku būvniecība;

40.10.1 zemes vai nekustamā īpašuma iegāde;

40.11. tehnoloģiju piegāde un montāža;

40.12. projekta informācijas un publicitātes pasākumi;

40.13. citas ar infrastruktūras attīstību saistītas darbības, kas nepieciešamas ārstniecības procesa nodrošināšanai un ir vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.352; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

41. Plānojot šo noteikumu 40.punktā minēto projekta atbalstāmo darbību apjomus, ir jāņem vērā šādi ierobežojumi:

41.1. šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas ēkā, kuras kopējā platība vismaz 70 procentu apmērā tiek tieši izmantota veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk par 30 procentiem – atbalsta funkciju nodrošināšanai;

41.2. šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētās darbības ietvaros renovējamo un rekonstruējamo operāciju zāļu skaitu nosaka, dalot operāciju blokā veikto operāciju skaitu gadā ar 800 (saņemto rezultātu noapaļo uz leju līdz veselam skaitlim);

41.3. šo noteikumu 40.3.apakšpunktā minētā darbība ir atbalstāma, ja operāciju blokā veikto operāciju skaits gadā ir vismaz 800;

41.4. šo noteikumu 40.3.apakšpunktā minētās darbības ietvaros, ja šo noteikumu 41.3.apakšpunktā minētais ierobežojums nav izpildīts, ir atbalstāmi ķirurģijas tipa profili, kuriem, koriģējot esošo gultu skaitu ar esošo noslogojumu uz 85 procentu noslogojumu, gultu skaits ir vismaz 10;

41.5. šo noteikumu 40.4. un 40.5.apakš­punktā minētās darbības ir atbalstāmas, ja iestādē sniegto dzemdību palīdzības pakalpojumu skaits gadā ir vismaz 300;

41.6. šo noteikumu 40.6.apakšpunktā minētā darbība ir atbalstāma, ja iestādē vidējais terapijas tipa profilu gultu skaits uz vienu profilu ir vismaz 20;

41.7. šo noteikumu 40.6.apakšpunktā minētās darbības ietvaros, ja šo noteikumu 41.6.apakšpunktā minētais ierobežojums nav izpildīts, ir atbalstāmi terapijas tipa profili, kuriem, koriģējot esošo gultu skaitu ar esošo noslogojumu uz 85 procentu noslogojumu, gultu skaits ir vismaz 20;

41.8. šo noteikumu 40.7. un 40.8.apakš­punktā minētās darbības ir atbalstāmas, ja izpildīta vismaz viena no šādām prasībām:

41.8.1. operāciju blokā veikto operāciju skaits gadā ir vismaz 800;

41.8.2. iestādē sniegto dzemdību palīdzības pakalpojumu skaits gadā ir vismaz 300;

41.8.3. iestādē vidējais terapijas profilu gultu skaits uz vienu profilu ir vismaz 20;

41.9. šo noteikumu 40.8.apakšpunktā minētās darbības ietvaros, ja šo noteikumu 41.8.apakšpunktā minētās prasības nav izpildītas, ir atbalstāma renovācija un rekonstrukcija atbilstoši normatīvajam aktam par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām attiecībā uz aprūpes slimnīcu uzņemšanas nodaļām;

41.10. šo noteikumu 40.10.apakšpunktā minētā darbība ir atbalstāma, ja plānots, ka jaunās ēkas kopējā platība vismaz 70 procentu apmērā tiek tieši izmantota veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai un ne vairāk par 30 procentiem – atbalsta funkciju nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.651; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101)

42. Veicot šo noteikumu 41.punktā minēto projekta atbalstāmo darbību apjoma ierobežojumu aprēķinu, projektu iesniedzēji izmanto šādu informāciju un datus:

42.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniedzēji ierobežojumu aprēķināšanai izmanto 2007.gada statistikas datus;

42.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniedzēji ierobežojumu aprēķināšanai izmanto 2009.gada statistikas datus;

42.3. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniedzēji ierobežojumu aprēķināšanai izmanto 2010.gada statistikas datus.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

43. Šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.8.1 un 40.9.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

43.1. skiču projekta sagatavošanas izmaksas;

43.2. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

43.3. tehniskā projekta neatkarīgā izvērtējuma izmaksas;

43.4. rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas;

43.5. izmaksas, kas saistītas ar ēkas pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

43.6. ārstniecības procesam nepieciešamā iebūvējamā aprīkojuma piegādes un montāžas izmaksas;

43.7. iekšējo komunikāciju un inženiertīklu un to pievadu pilnveides un izveides izmaksas;

43.8. būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas;

43.9. būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

44. Šo noteikumu 40.10.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

44.1. skiču projekta sagatavošanas izmaksas;

44.2. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas;

44.3. tehniskā projekta neatkarīgā izvērtējuma izmaksas;

44.4. būvdarbu izmaksas;

44.5. izmaksas, kas saistītas ar ēkas pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

44.6. ārstniecības procesam nepieciešamā iebūvējamā aprīkojuma piegādes un montāžas izmaksas;

44.7. iekšējo komunikāciju un inženiertīklu un to pievadu pilnveides un izveides izmaksas;

44.8. būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas;

44.9. būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

44.1 Šo noteikumu 40.10.1 apakšpunktā noteiktā darbība ietver zemes vai nekustamā īpašuma iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no kopējā projekta attiecināmā finansējuma, un tā ir atbalstāma, ja par attiecīgās zemes vai nekustamā īpašuma iegādi pieņemts Ministru kabineta lēmums.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

45. Šo noteikumu 40.11.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver:

45.1. ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju piegādes un montāžas izmaksas;

45.2. alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu - ģeneratoru - piegādes un montāžas izmaksas.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā)

46. Šo noteikumu 45.punktā minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas, ja projekta iesniedzēju profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir universitātes slimnīca vai reģionālā daudzprofilu slimnīca un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

46.1. izmaksu pozīciju summa ir līdz 25 procentiem no kopējā projekta attiecināmā finansējuma;

46.2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Ja tehnoloģijas vienas vienības cena pārsniedz 28 458 euro, tās iegāde jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.228; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

46.1 Šo noteikumu 45.punktā minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas, ja projekta iesniedzēju profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir lokālā daudzprofilu slimnīca vai aprūpes slimnīca, vai specializētā slimnīca, vai specializētais centrs un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

46.1 1. izmaksu pozīciju summa ir līdz 25 procentiem no kopējā projekta attiecināmā finansējuma;

46.1 2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama stacionāro un ambulatoro ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Ja tehnoloģijas vienas vienības cena pārsniedz 28 458 euro, tās iegāde jāsaskaņo ar Nacionālo veselības dienestu.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.228; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.101; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

46.2 Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu - ģeneratoru - piegāde un montāža attiecināma uz projekta iesniedzējiem, kuru profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir universitātes slimnīca vai reģionālā daudzprofilu slimnīca, vai lokālā daudzprofilu slimnīca, un tiek izpildīti šo noteikumu 46.1. un 46.1 1.apakšpunktā noteiktie nosacījumi.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā)

46.3 Nacionālais veselības dienests šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

46.3 1. ja plānots iegādāties jaunu tehnoloģiju, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 1.1. projekta iesniegumā paredzēta jauna veselības aprūpes pakalpojuma attīstība, un jaunā tehnoloģija nepieciešama attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;

46.3 1.2. jaunā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam;

46.3 2. ja plānots nomainīt esošo tehnoloģiju, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 2.1. esošā tehnoloģija ir iegādāta vismaz pirms 10 gadiem vai esošās tehnoloģijas turpmākā izmantošana ir neefektīva, un šis fakts ir pamatots ar attiecīgiem aprēķiniem un dokumentiem;

46.3 2.2. esošā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam;

46.3 3. ja plānots projektā iekļaut tehnoloģiju, kas iepriekš tika iegādāta no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, vienlaikus jāizpilda šādi nosacījumi:

46.3 3.1. iekļaujamās tehnoloģijas amortizācijas perioda beigu termiņš nav mazāks par projekta īstenošanas beigu termiņu, un ar attiecīgo tehnoloģiju saistīto pakalpojumu paredzēts sniegt vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

46.3 3.2. iekļaujamā tehnoloģija atbilst šo noteikumu 46.2. un 46.1 2.apakšpunktā minētajām tehnoloģijas izmantošanas prasībām atbilstoši ārstniecības iestādes veidam.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

47. Šo noteikumu 40.12.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver izmaksas, kas tieši saistītas ar obligātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes prasībām Eiropas Savienības fondu projektiem.

48. Šo noteikumu 47.punktā minēto projekta attiecināmo izmaksu pozīciju finansējums nepārsniedz 0,5 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.

49. Šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.8.1, 40.9., 40.10. un 40.11.apakšpunktā minētās darbības veido kopējo projekta attiecināmo tiešo izmaksu summu.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

50. Šo noteikumu 40.12.apakšpunktā minētā darbība veido kopējo projekta attiecināmo netiešo izmaksu summu.

50.1 Šo noteikumu 40.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansē tikai no neattiecināmajām izmaksām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.417 redakcijā)

51. Projekta neparedzētās izmaksas uzskata par attiecināmajām izmaksām, tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējās projekta attiecināmo tiešo izmaksu summas. Projekta iesniegumā šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un projekta ietvaros tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai atbilstoši šo noteikumu 40.1., 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.7., 40.8., 40.8.1, 40.9., 40.10. un 40.11.apakšpunktā un šo noteikumu 41., 43. un 44.punktā noteiktajiem nosacījumiem, iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700)

51.1 Šo noteikumu 43.6. un 44.6.apakšpunktā minētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no attiecīgās atbalstāmās darbības summas, izņemot šo noteikumu 40.2., 40.3., 40.9. un 40.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kuru ietvaros šo noteikumu 43.6. un 44.6.apakšpunktā minētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no attiecīgās atbalstāmās darbības summas.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

51.2 Šo noteikumu 43.1., 43.2., 43.3., 43.8., 43.9., 44.1., 44.2., 44.3., 44.8. un 44.9.apakšpunktā minētās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

52. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

52.1. kas nav saistītas ar ieguldījumiem veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībā un ar ieguldījumiem informācijas un publicitātes nodrošināšanā;

52.2. par kurām maksājumi veikti pirms izmaksu attiecināmības perioda sākuma datuma, kas norādīts normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

52.3. kas nav pamatotas ar atbilstošiem izmaksas attaisnojošajiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

52.4. kas nav veiktas, pamatojoties uz publiskiem būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumiem;

52.5. kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu;

52.6. kas radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

52.1 Projekta iesniegumā var iekļaut neattiecināmās izmaksas, kas netiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem un atbilst šādiem nosacījumiem:

52.1 1. atbilst šo noteikumu 40.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

52.1 2. pārsniedz šo noteikumu 12., 22., 23. un 24.punktā minētos projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

52.1 3. pārsniedz šo noteikumu 44.1, 46., 46.1, 48., 51., 51.1 un 51.2 punktā minētos izmaksu pozīciju ierobežojumus;

52.1 4. rodas projekta izmaksu pieauguma dēļ.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā)

53. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros piegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli.

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 27.07.2010. noteikumu Nr.700 redakcijā)

54. Šo noteikumu 51.1 punktā minētais attiecināmo izmaksu ierobežojums piemērojams iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2010.gada 1.septembra.

55. Šo noteikumu 51.2 punktā minētais attiecināmo izmaksu ierobežojums piemērojams projektiem, kas apstiprināti pēc 2010.gada 1.augusta, bet nav piemērojams projektiem, kas ietilpst šo noteikumu 29.11 punktā minētajā lielajā projektā.

(Grozīts ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 687)

56. Šo noteikumu 29.1 punktā minētais nosacījums piemērojams pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem.

(MK 03.05.2011. noteikumu Nr.352 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44
Stacionārās veselības aprūpes iestādes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību

(Pielikums MK 22.07.2014. noteikumu Nr.417 redakcijā)

Nr.
p. k.

Projekta iesniedzējs

Profils (US – universitātes slimnīca/
RDS – reģionālā daudzprofilu slimnīca/
LDS – lokālā daudzprofilu slimnīca/
AS – aprūpes slimnīca/
SS – specializētā slimnīca/
SC – specializētais centrs)

Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta

Trešā projektu iesniegumu atlases kārta

projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmais nacionālais līdzfinansējums)

projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un attiecināmais nacionālais līdzfinansējums)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

valsts budžeta līdzfinansējums

1.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

US

9 951 785,21

0

12 330 450,88

0

2.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

US

14 228 718,11

0,00

11 982 595,70

0,00

3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

US

14 228 718,11

0,00

11 982 595,70

0,00

4.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

RDS

9 180 230,88

0

4 929 309,95

339 233,09

5.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

RDS

3 526 267,64

0,00

1 695 780,15

116 702,89

6.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

RDS

3 463 124,14

0

1 720 092,74

118 376,08

7.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

RDS

6 982 758,75

0

11 126 356,44

765 711,29

8.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

RDS

3 746 624,92

0

2 121 244,29

145 983,16

9.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

RDS

3 195 680,45

0,00

1 410 111,54

97 043,32

10.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

RDS

4 338 225,17

0,00

6 174 220,55

424 907,33

11.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

LDS

0,00

771 371,53

0,00

0,00

12.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

LDS

0,00

1 002 783,14

0,00

0,00

13.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

LDS

0,00

1 002 783,14

0,00

0,00

14.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

LDS

0,00

3 505 573,39

0,00

0,00

15.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

LDS

0,00

935 048,36

0,00

0,00

16.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

LDS

0,00

779 084,92

0,00

0,00

17.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

LDS

1 983 099,98

0

0

0

18.

Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

LDS

0,00

716 202,53

0,00

0,00

19.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

LDS

1 983 525,99

0,00

0,00

0,00

20.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

LDS

0,00

663 379,83

0,00

0,00

21.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

LDS

0,00

462 823,21

0,00

0,00

22.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

AS

0

509 718,88

0

0

23.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

AS

0

452 872,58

0

0

24.

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

AS

0,00

455 318,98

0,00

0,00

25.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"

SS

0

664 506,33

0

0

26.

Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca"

AS

0

577 925,72

0

0

27.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

AS

0,00

395 751,22

0,00

0,00

28.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

0,00

2 134 307,72

0,00

0,00

29.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

SS

2 292 998,70

0,00

0,00

0,00

30.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

0,00

2 133 861,36

0,00

0,00

31.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"

SS

0,00

0,00

1 599 259,57

110 060,34

32.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""

SS

0,00

2 134 307,72

0,00

0,00

33.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

2 845 743,62

0,00

0,00

0,00

34.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

US

1 983 525,57

0,00

3 048 844,84

538 031,44

35.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

SC

3 066 183,96

0

0

0

36.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"

SC

0,00

1 509 684,07

0,00

0,00

37.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

SC

0,00

6 060 773,70

0,00

0,00

38.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

SC

0,00

2 724 704,63

1 892 455,66

130 238,02

KOPĀ

 

86 997 211,20

29 592 782,96

72 013 318,01

2 786 286,96

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

Darbības programmas numurs un nosaukums

3.

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes numurs un nosaukums

3.1.

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai

Pasākuma numurs un nosaukums

3.1.5.

Veselības aprūpes infrastruktūra

Aktivitātes numurs un nosaukums

3.1.5.3.

Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

3.1.5.3.1.

Stacionārās veselības aprūpes attīstība

Projektu iesniegumu atlases veids


Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde


Veselības ministrija


Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Minimālais punktu skaits/Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

1. Administratīvie kritēriji

1.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu

Jā/Nē

NA/N

1.2.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu ir iesniedzis sadarbības iestādes uzaicinājumā norādītajā termiņā

Jā/Nē

NA/N

1.3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

Jā/Nē

NA/N

1.4.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

Jā/Nē

NA/N

1.5.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts euro

Jā/Nē

NA/N

1.6.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

Jā/Nē

NA/P

1.7.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumam pievienoti noteiktie pielikumi

Jā/Nē

NA/P

1.8.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem

Jā/Nē

NA/P

1.9.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

Jā/Nē

NA/P

1.10.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums iesniegts arī elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja (ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums iesniegts papīra formā)

Jā/Nē

NA/P

1.11.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem (ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā)

Jā/Nē

NA/P

1.12.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

Jā/Nē

NA/P

1.13.

Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma pielikumi nav latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumentu tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā

Jā/Nē

NA/P

1.14.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

Jā/Nē

NA/P

2. Atbilstības kritēriji

2.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā/Nē

NA/P

2.2.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās izmaksas atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā/Nē

NA/P

2.3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās darbības ir stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana, atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju, jaunu ēku būvniecību, medicīniskā personāla darba vides uzlabošanu vai pacientu ārstēšanas vides uzlabošanu, un tās atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā/Nē

NA/P

2.4.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts ir vērsts uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu

Jā/Nē

NA/N

2.5.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros paredzēts uzlabot infrastruktūru stacionārās veselības aprūpes iestādē

Jā/Nē

NA/N

2.6.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta darbību piemērošana ir pamatota ar statistikas un izmaksu efektivitātes analīzi, piedāvāto aktivitāšu ietekmes izvērtējumu, salīdzinot ar alternatīvajām aktivitātēm

Jā/Nē

NA/N

2.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta finansējums ir no 450 000 euro līdz 30 000 000 euro

Jā/Nē

NA/P

2.8.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotās darbības ir precīzi definētas, pamatotas, atbilstošas projekta īstenošanas laika grafikam un vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.9.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.10.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmus) rezultātus

Jā/Nē

NA/P

2.11.

Līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas pirmā gada beigām paredzēts izlietot ne mazāk par 30 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta finansējuma

Jā/Nē

NA/P

2.12.

Līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas otrā gada beigām paredzēts izlietot ne mazāk par 60 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta finansējuma (ja attiecināms)

Jā/Nē

NA/P

2.13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 18 mēnešus, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 1 422 871 euro

Jā/Nē

NA/P

2.14. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 24 mēnešus, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir no 1 422 872 euro līdz 4 268 615 euro

Jā/Nē

NA/P

2.15.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas kapacitāte ir pietiekama un pamatota

Jā/Nē

NA/P

2.16.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

Jā/Nē

NA/P

2.17.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes prasībām Eiropas Savienības fondu projektiem

Jā/Nē

NA/P

2.18.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir stacionārās veselības aprūpes iestāde, kurai ir līgumattiecības ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru un kura ir plānota kā slimnīca 2010.gadā

Jā/Nē

NA/N

2.19.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi projekta finansēšanai

Jā/Nē

NA/P

2.20.

Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēja īpašumā vai ir iesniegts infrastruktūras īpašnieka (valsts vai pašvaldības) apliecinājums, ka īpašnieks piekrīt, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un tā tiks izmantota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas

Jā/Nē

NA/P

2.21.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā

Jā/Nē

NA/N

3. Kvalitātes kritēriji

3.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta darbību piemērošana ir pamatota


1/N

3.1.1.

Projekta darbību piemērošanas pamatojums, analizējot statistiku un izmaksu efektivitāti, izvērtējot piedāvāto aktivitāšu ietekmi, salīdzinot ar alternatīvajām aktivitātēm, vērtējams pozitīvi

1

3.1.2.

Projekta darbību piemērošanas pamatojums, analizējot statistiku un izmaksu efektivitāti, izvērtējot aktivitāšu ietekmi, salīdzinot ar alternatīvajām aktivitātēm, vērtējams negatīvi

0

3.2.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts vērsts uz izmaksu efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, ja attiecināms (kritērijs attiecas tikai uz tiem projektiem, kuru ietvaros paredzēts atbalsts pakalpojumu attīstībai)


1/N

3.2.1.

Īstenojot projektu, ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem varēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši un netieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

2

3.2.2.

Īstenojot projektu, ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem varēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

1

3.2.3.

Īstenojot projektu, ieņēmumi no projekta ietvaros attīstāmajiem pakalpojumiem nevarēs nosegt ar pakalpojumu sniegšanu tieši saistītās infrastruktūras amortizācijas izmaksas

0

3.3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta gatavība īstenošanai


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.3.1.

Projekta ietvaros ar telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību saistītajām darbībām ir izstrādāts tehniskais projekts vai nav paredzēts projekta ietvaros veikt telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību

2

3.3.2.

Projekta ietvaros daļai ar telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību saistīto darbību ir izstrādāts tehniskais projekts

1,5

3.3.3.

Projekta ietvaros ar telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību saistītajām darbībām ir izstrādāts skiču projekts

1

3.3.4.

Projekta ietvaros daļai ar telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību saistīto darbību ir izstrādāts skiču projekts

0,5

3.3.5.

Projekta ietvaros nevienai ar telpu renovāciju, rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību saistītajai darbībai nav izstrādāts tehniskais projekts vai skiču projekts

0

3.4.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas ilgums


1/N

3.4.1.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 18 mēnešiem

3

3.4.2.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 19 līdz 24 mēnešiem

2

3.4.3.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 25 līdz 36 mēnešiem

1

3.4.4.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 37 mēnešiem un ilgāk

0

3.5.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu uzturēšanas ilgums


1/N

3.5.1.

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti 10 gadus un ilgāk

2

3.5.2.

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti piecus līdz deviņus gadus

1

3.5.3.

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti līdz četriem gadiem

0

3.6.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta finansējumu paredzēts plānot un izlietot sadarbībā ar plānotajiem veselības aprūpes iestāžu apvienības dalībniekiem


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.6.1.

Projekta iesniedzējam nav plānots pievienot veselības aprūpes iestādes

2

3.6.2.

Projekta iesniedzējs ir nodrošinājis plānoto veselības aprūpes iestāžu vai daļas no tām pievienošanu līdz projekta iesnieguma iesniegšanai

2

3.6.3.

Projekta iesniedzējs apliecina, ka nodrošinās veselības aprūpes iestāžu vai daļas no tām pievienošanu līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pabeigšanai

1

3.6.4.

Projekta iesniedzējs nav nodrošinājis nevienas plānotās veselības aprūpes iestādes pievienošanu līdz projekta iesnieguma iesniegšanai vai nav apliecinājis, ka nodrošinās vismaz vienas veselības aprūpes iestādes pievienošanu līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pabeigšanai

0

3.7.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizāciju


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.7.1.

Projekta iesniedzējs apvieno trīs vai vairāk projektu iesniedzēju loka pārstāvju

2

3.7.2.

Projekta iesniedzējs apvieno divus projektu iesniedzēju loka pārstāvjus

1

3.7.3.

Projekta iesniedzējs pārstāv vienu projektu iesniedzēju loka pārstāvi

0

3.8.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina prioritātes “Teritorijas līdzsvarota attīstība” ieviešanu


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.8.1.

Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu zem -0,326

2

3.8.2.

Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu no -0,325 līdz 0,247

1

3.8.3.

Projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar teritorijas attīstības indeksu virs 0,248

0

3.9. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina prioritātes "Makroekonomiskā stabilitāte" ieviešanu  

Kritērijs sniedz papildu punktus

3.9.1. Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu reģistrēto iedzīvotāju apkalpošanas zonā ir līdz 426 euro

2

3.9.2. Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu reģistrēto iedzīvotāju apkalpošanas zonā ir no 427 līdz 853 euro

1

3.9.3. Projektā vidēji plānotās investīcijas uz vienu reģistrēto iedzīvotāju apkalpes zonā ir no 854 euro

0

3.10.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanu


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.10.1.

Projektā tiek plānotas darbības, kas tieši vērstas uz vides aizsardzību

2

3.10.2.

Projektā tiek plānotas darbības, kas netieši vērstas uz vides aizsardzību

1

3.10.3.

Projektā netiek plānotas darbības, kas vērstas uz vides aizsardzību

0

3.11.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina prioritātes “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu


2/N

3.11.1.

Projektā paredzētas četras vai vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

3

3.11.2.

Projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

2

3.11.3.

Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

3.12.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts veicina prioritātes “Informācijas sabiedrība” ieviešanu


Kritērijs sniedz papildu punktus

3.12.1.

Projektā paredzēts izveidot vai pilnveidot iekšējo komunikāciju tīklu

1

3.12.2.

Projektā nav paredzēts izveidot vai pilnveidot komunikāciju tīklu

0

4. Finansējuma piešķiršanas kritēriji

4.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5., 2.6., 2.18., 2.21.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.1., 3.2., 3.4., 3.5.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 3.11.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kopā ir saņēmis vismaz 10 punktu, vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem

Jā / Nē

NA/N

4.2.

Sarindojot 4.1.apakšpunktā ar “Jā” novērtētos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

Jā / Nē

NA/N

Piezīmes.

1. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. P – kritēriji, par kuriem var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

3. NA – neattiecas.

Veselības ministrs I.Eglītis
Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.651; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.700; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1189; MK 03.05.2011. noteikumiem Nr.352; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1481; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

KN44P3_PAGE_01.JPG (73048 bytes)

KN44P3_PAGE_04.JPG (113599 bytes)

2.9.4. Citu pakalpojumu attīstības izmaksu efektivitāte, ja attiecas (EUR):

2.11.2. Ķirurģijas tipa profilu apraksts:

2.11.3. Terapijas tipa profilu apraksts:

KN44P3_PAGE_12.JPG (69435 bytes)

KN44P3_PAGE_13.JPG (35800 bytes)

KN44P3_PAGE_14.JPG (97867 bytes)

KN44P3_PAGE_15.JPG (100985 bytes)

KN44P3_PAGE_16.JPG (69699 bytes)

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Projekta iesniedzējs

projekta iesniedzēja nosaukums

Atbildīgā amatpersona

vārds, uzvārds

amats

Ar parakstu apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas dienā

dd/mm/gggg

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekta attiecināmās izmaksas netiek un netika finansētas vai līdzfinansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un cita publiskā finansējuma avotiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• ja projekts tiks apstiprināts, šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts vai cita publiskā finansējuma avotiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas dienā ir izlietots.

Apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu pret mani un pret iepriekšminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju – var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Paraksts1
Atšifrējums
Datums1

dd/mm/gggg

Zīmoga vieta1

1 Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

KN44P3_PAGE_19.JPG (26031 bytes)

C daļa

Finansēšanas plāns, EUR

Gads

Kopējās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas, t.sk.

Neattiecināmās izmaksas, t.sk.

ERAF finansējums

nacionālais finansējums, t.sk

publiskais finansējums

privātais finansējums

nacionālāis publiskais finansējums, t.sk.

privātais finansējums

valsts budžets

cits publiskais finansējums

1

2=3+8+9

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8

9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kopā

KN44P3_PAGE_21.JPG (35784 bytes)

Veselības ministrs I.Eglītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44
Veselības ministrs I.Eglītis
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44
Profilu dalījums

(Pielikums grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1189)

Nr.
p.k.

Profila tips

Profils

Gultu profila klasifikācijas kods

1.

Terapijas

Alergoloģijas – bērnu

08

2.

Alergoloģijas – pieaugušo

07

3.

Dermatoveneroloģijas – bērnu

57

4.

Dermatoveneroloģijas – pieaugušo

56

5.

Endokrinoloģijas – bērnu

12

6.

Endokrinoloģijas – pieaugušo

11

7.

Gastroenteroloģijas – bērnu

06

8.

Gastroenteroloģijas – pieaugušo

05

9.

Geriatrijas

82

10.

Hematoloģijas – bērnu

16

11.

Hematoloģijas – pieaugušo

15

12.

Infekciju – bērnu

14

13.

Infekciju – pieaugušo

13

14.

Īslaicīgās sociālās aprūpes

79

15.

Kardioloģijas – pieaugušo

03

16.

Narkoloģijas

73

17.

Nefroloģijas – bērnu

18

18.

Nefroloģijas – pieaugušo

17

19.

Neiroloģijas – pieaugušo

48

20.

Neiroloģijas – bērnu

49

21.

Neiznēsāto jaundzimušo

60

22.

Onkoloģijas

39; 38

23.

Paliatīvās aprūpes

85

24.

Pediatrijas somat.

59

25.

Psihiatrijas – bērnu

51

26.

Psihiatrijas – pieaugušo

50

27.

Pulmonoloģijas – bērnu

64

28.

Pulmonoloģijas – pieaugušo

63

29.

Radioloģijas

58

30.

Reanimācijas

69; 68

31.

Rehabilitācijas – bērnu

10

32.

Rehabilitācijas – pieaugušo

09

33.

Reimatoloģijas – bērnu

75

34.

Reimatoloģijas – pieaugušo

74

35.

Terapijas

02

36.

Toksikoloģijas

71

37.

Tuberkulozes – bērnu

46

38.

Tuberkulozes – pieaugušo

44

39.

Vispārējais

01

40.

Zīdaiņu

81; 61

40.1

Aprūpes gultu

97

41.

Ķirurģijas

Apdegumu – bērnu

31

42.

Apdegumu – pieaugušo

30

43.

Asinsvadu ķirurģijas

70

44.

Ginekoloģijas

42

45.

Ķirurģijas – bērnu

21

46.

Ķirurģijas – pieaugušo

20

47.

Neiroķirurģijas – bērnu

23

48.

Neiroķirurģijas – pieaugušo

22

49.

Oftalmoloģijas

53; 52

50.

Onkoloģijas

38; 39

51.

Ortopēdijas – bērnu

33

52.

Ortopēdijas – pieaugušo

32

53.

Otorinolaringoloģijas – bērnu

55

54.

Otorinolaringoloģijas – pieaugušo

54

55.

Plastikas un rekonstruktīvās ķirurģijas

78

56.

Proktoloģijas

62

57.

Sirds ķirurģijas – bērnu

27

58.

Sirds ķirurģijas – pieaugušo

26

59.

Strutainās ķirurģijas – bērnu

77

60.

Strutainās ķirurģijas – pieaugušo

76

61.

Torakālās ķirurģijas – bērnu

25

62.

Torakālās ķirurģijas – pieaugušo

24

63.

Transplantācijas

86

64.

Traumatoloģijas – bērnu

29

65.

Traumatoloģijas – pieaugušo

28

66.

Uroloģijas – bērnu

35

67.

Uroloģijas – pieaugušo

34

68.

Zobārstniecības – bērnu

37

69.

Zobārstniecības – pieaugušo

36

70.

Dzemdību

Grūtniecības un dzemdību

40

71.

Grūtniecības patoloģijas

41

72.

Neiznēsāto jaundzimušo

60

73.

Veselu jaundzimušo dzemdību nodaļā

93

74.

Jaundzimušo reanimācijas

Veselības ministrs I.Eglītis
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.44
Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (EUR)

(Pielikums MK 19.02.2013. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.417)

Kopējais finansējums (EUR)

Maksimālais publiskais finansējums (EUR)

Minimālais privātais finansējums (EUR)

Atsauce uz finansējuma saņēmēja iekšējo normatīvo aktu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins

1

2

3 = 1 - 2

4

     

 

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 13.01.2009.Stājas spēkā: 11.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 10.02.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
187523
{"selected":{"value":"25.03.2016","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2015","iso_value":"2015\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2015.-24.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-04.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2014","iso_value":"2014\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2014.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-28.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2013","iso_value":"2013\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2013.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-26.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2011","iso_value":"2011\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2011.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2011","iso_value":"2011\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2011.-31.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-13.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2010","iso_value":"2010\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2010.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2010","iso_value":"2010\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2010.-10.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2010","iso_value":"2010\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-10.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-05.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2009","iso_value":"2009\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2009.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva