Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

2008.gada 14.novembrī (prot. Nr.28, 5.p.)

Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

1.1.1. klients - persona vai ģimene, kura saņem sociālos pakalpojumus vai materiālo palīdzību;

1.1.2. sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus;

1.1.3. ģimene - šo noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, ko saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kas dzīvo vienā mājoklī ( māja, dzīvoklis u. tml.);

1.1.4. dzīvokļa pabalsts - ir pašvaldības materiālais pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai.

1.2. Šie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības papildus materiālās palīdzības veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības papildu materiālo palīdzību ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, pensionāriem un invalīdiem, neizvērtējot ienākumus (turpmāk tekstā - klientiem), ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

1.4 Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām darbaspējīgām personām (turpmāk tekstā - klientiem), ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā un vidējie ienākumi par pēdējiem trijiem mēnešiem uz vienu ģimenes locekli ir līdz 150 Ls mēnesī.

2. Papildu materiālās palīdzības veidi

2.1. Pabalsts svētkos (Ziemassvētki un Lieldienas, dzimšanas dienas, jubilejas);

2.2. ikmēneša pabalsts pilnvērtīgam uzturam un ceļa izdevumu segšanai, kuras ambulatori veic uzraugāmu terapiju Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Rēzeknes filiālē (turpmāk tekstā - pabalsts ārstēšanai);

2.3. apbedīšanas pabalsts;

2.4. pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem;

2.5. pabalsts politiski represētajām personām;

2.6. dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai.

3. Papildu materiālās palīdzības saņemšanas kārtība

3.1. Pabalsts Ziemassvētkos ir 5 Ls un pabalsts Lieldienās ir 5 Ls Sociālās aprūpes pārvaldes Aprūpes mājās sektora klientiem, pamatojoties uz iesniegto sarakstu.

3.2. Pabalstu dzimšanas dienā 5 Ls apmērā piešķir Aprūpes mājās sektora klientiem, pamatojoties uz iesniegto sarakstu.

3.3. Pabalstu 90, 95 un 100 gadu jubilejā piešķir 100 Ls apmērā, pamatojoties uz klienta iesniegumu.

3.4. Ikmēneša pabalsts pilnvērtīgam uzturam un ceļa izdevumu segšanai, kuras ambulatori veic uzraugāmu terapiju Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Rēzeknes filiālē, 40 Ls apmērā tiek piešķirts, ja klients iesniedz Sociālās aprūpes pārvaldē pamatotu iesniegumu, pases kopiju, ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par terapijas nepieciešamību un ārstēšanās periodu.

Klients katru mēnesi iesniedz Sociālās aprūpes pārvaldē izziņu no Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Rēzeknes filiāles ārsta par uzraugāmu terapijas apmeklējumu skaitu mēnesī. Pabalsts ārstēšanai tiek piešķirts uz 6 mēnešiem. Ja personai ārstēšanās periods ilgāks par 6 mēnešiem, tad jāiesniedz izziņa par ārstēšanās turpinājumu. Gadījumā, ja persona nepiedalās terapijā, tad, pamatojoties uz ārsta izziņu, pabalsta izmaksa tiek pārtraukta.

3.5. Piešķirto materiālo pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā Pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu.

4. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

4.1. Sociālās aprūpes pārvalde piešķir apbedīšanas pabalstu, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto apbedīšanas pabalstu.

4.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir personas apbedīšanai, kuras dzīvesvieta pirms nāves bija deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

4.3. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir miršanas apliecība un izziņa par dzīvesvietas deklarāciju.

4.4. Apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem. Apbedīšanas pabalsts Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ir 150 Ls.

4.5. Ja ir tiesības uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksājamo apbedīšanas pabalstu, Sociālās aprūpes pārvalde apbedīšanas pabalstu neizmaksā.

4.6. Ja mirusī persona dzīvesvietu bijusi deklarējusi Rēzeknes pilsētas pašvaldībā un mirušajam nav Rēzeknes pilsētas pašvaldībā pastāvīgi pierakstītu pirmās pakāpes radinieku vai laulātā, pabalstu piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi citā pašvaldībā un uzņēmusies apbedīšanu.

4.7. Ja mirušajam nav pirmās pakāpes radinieku, laulātā vai viņi ir atteikušies apbedīt mirušo, apbedīšanas pabalsts tiek pārskaitīts uzņēmumam, ar kuru ir noslēgts līgums par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu.

4.8. Piešķirto materiālo pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā Pārvaldes kasē, ar pārskaitījumu uz klienta kontu vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

5. Pabalsta Otrā pasaules kara dalībniekiem un politiski represētajām personām piešķiršanas kārtība un apmērs

5.1. Pabalstu Otrā pasaules kara dalībniekiem piešķir vienu reizi gadā 20 Ls apmērā. Pabalstu piešķir Otrā pasaules kara dalībniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Lai saņemtu pabalstu, Otrā pasaules kara dalībniekiem jāuzrāda: pase, Otrā pasaules kara dalībnieka apliecība. Pabalsts tiks izmaksāts vienu reizi gadā pirms 8.maija - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas, pamatojoties uz Biedrības "RRO LAKCA" iesniegto biedru sarakstu vai personas iesniegumu.

5.2. Pabalstu politiski represētajām personām piešķir vienu reizi gadā 20 Ls apmērā. Pabalstu piešķir politiski represētajām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Lai saņemtu pabalstu, politiski represētajām personām jāuzrāda: pase, politiski represētās personas apliecība. Pabalsts tiks izmaksāts vienu reizi gadā pirms 18.novembra - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas, pamatojoties uz Latvijas Politiski represēto apvienības Rēzeknes politiski represēto kluba valdes iesniegto sarakstu vai personas iesniegumu.

6. Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai piešķiršanas kārtība un tā apmēra noteikšana

6.1. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts darbspējīgām personām un ģimenēm uz iesnieguma un dokumentu par ienākumiem izvērtēšanas pamata. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts vienu reizi gadā par laika periodu no tekošā gada 1.janvāra līdz tekošā gada 31.decembrim šādā apmērā:

6.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai ģimenēm vai darbspējīgām personām tiek piešķirts:

6.2.1. ģimenēm vai personām bez bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši viens vai vairāk cilvēku, pabalsts ir 150 Ls;

6.2.2. ģimenēm ar bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši divi vai vairāk cilvēku, pabalsts ir 170 Ls;

6.2.3. daudzbērnu ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem pabalsts ir 180 Ls.

6.3. Saskaņā ar SAP iesniegtajiem sarakstiem dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš sniedz siltumenerģijas pakalpojumus. Pirms apkures sezonas uzsākšanas SAP noslēdz līgumu ar šo uzņēmumu.

7. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7.1. Sagatavot lēmuma projektu atbilstoši šiem noteikumiem ir pilnvarota Pabalstu nodaļas vadītāja un Sociālās aprūpes pārvaldes sociālie darbinieki.

7.2. Lēmumu par materiālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Pabalstu nodaļas vadītāja un Sociālās aprūpes pārvaldes sociālie darbinieki pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums.

7.3. Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

7.4. Lēmumu Sociālās aprūpes pārvalde izsniedz klientam personīgi pret parakstu vai izsūta pa pastu.

7.5. Sociālās aprūpes pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē, iesniedzot rakstveida iesniegumu Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600, lēmumā norādītajā termiņā.

7.6. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

8. Noslēguma jautājums

8.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2006.gada 12.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13 "Par papildu sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

8.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 14.11.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 29.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
185872
01.01.2009
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)