Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)" (attiecīgā locījumā un skaitlī), "individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība" (attiecīgā locījumā un skaitlī) un "individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdu "(padomes)";

izslēgt 5.punktā vārdu "(padomes)".

3. 2.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "pašvaldības domes (padomes) izdotiem" ar vārdiem "vietējo pašvaldību";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos" ar vārdiem "vietējo pašvaldību".

4. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "pašvaldības domes (padomes) izdotiem" ar vārdiem "vietējo pašvaldību".

5. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības domes (padomes) izdotiem" ar vārdiem "vietējo pašvaldību";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Pašvaldības domes (padomes) izdotajos" ar vārdiem "Vietējo pašvaldību".

6. 11.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) autoceļu lietošanas nodeva - Autoceļu lietošanas nodevas likums.";

otrajā daļā:

izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39) par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;";

izslēgt 52.punktā vārdu "sistēmas";

izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

"83) par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;";

izslēgt 84.punktu;

papildināt daļu ar 87., 88., 89., 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

"87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai."

7. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā);

izslēgt otro daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdu "(padome)";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām tiek nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un publicēti likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt piekto daļu.

8. 15. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās partijas, biedrības un nodibinājumus, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.";

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, reliģisko organizāciju un tās iestādi, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, politisko partiju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām, biedrībām un nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm."

9. Izslēgt 22.panta pirmās daļas 3.punktā skaitli un vārdus "23.panta trīspadsmitajā daļā".

10. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pašvaldības domes (padomes) izdotie" ar vārdiem "vietējo pašvaldību";

izslēgt trīspadsmito daļu.

11. 24.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli "5000" ar skaitli "10 000";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, izņemot nodokļu (revīzijas) audita rezultātā aprēķinātos maksājumus. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda nomaksas grafiku."

12. 25.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdu "(padomes)".

13. Izslēgt 37.panta trešās daļas 2.punktu.

14. Izslēgt 37.1 panta otrajā daļā vārdu "(padomes)".

15. 41.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "soda nauda" ar vārdiem "un puse nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nodokļu maksātājs iesniedzis pieteikumu tiesā vai šajā lietā iesniegta apelācijas vai kasācijas sūdzība, bet lietas izskatīšana attiecīgi pirmās instances tiesā, apelācijas instancē vai kasācijas instancē tiesas sēdē pēc būtības nav pabeigta. Lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā, vienošanās līguma noslēgšana pieļaujama līdz tā termiņa beigām, ko saskaņā ar likumu tiesnesis noteicis procesa dalībniekiem pieteikuma vai paskaidrojumu papildinājumu vai grozījumu vai cita rakstura iesniegumu vai lūgumu iesniegšanai."

16. Pārejas noteikumos:

izslēgt 102.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 103., 104., 105., 106., 107., 108. un 109.punktu šādā redakcijā:

"103. Grozījumi, kas paredz izslēgt visā likumā vārdus "individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)" (attiecīgā locījumā un skaitlī), "individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība" (attiecīgā locījumā un skaitlī) un "individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)" (attiecīgā locījumā), kā arī grozījumi likuma 25.panta pirmajā daļā attiecībā uz 2.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

104. Grozījumi 1.panta 3. un 5.punktā, 2.panta trešajā un ceturtajā daļā, 3.panta pirmās daļas 3.punktā, 10.panta pirmajā un trešajā daļā, 12.panta pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā un otrās daļas izslēgums, grozījumi 12.panta trešajā un ceturtajā daļā un piektās daļas izslēgums, grozījumi 23.panta otrajā daļā, 25.panta piektās daļas 2.punktā, 37.1 panta otrajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

105. Pašvaldības domes (padomes) amatpersonu līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtie lēmumi nodokļu jautājumos, izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, pēc 2009.gada 1.jūlija 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas apstrīdami pašvaldības domes priekšsēdētājam.

106. Attiecībā uz nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās 2008.gadā, šā likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 2009.gada 1.janvāra.

107. Grozījums 41.panta pirmajā daļā attiecībā uz šīs daļas papildināšanu ar vārdiem "un puse nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai" attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu pēc 2009.gada 1.janvāra.

108. Šā likuma 11.panta pirmās daļas 11.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu.

109. Šā likuma 11.panta otrās daļas 91.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) Padomes 2008.gada 12.februāra direktīvas 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai;

12) Padomes 2008.gada 26.maija direktīvas 2008/55/EK par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 23.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 23.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 29.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
185659
01.01.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)