Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.999

Rīgā 2008.gada 2.decembrī (prot. Nr.86 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.749 "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo un otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.749 "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 185.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes un pašvaldības sagatavo un iesniedz gada pārskatus.

1.1 Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta finanšu bilances un to pielikumu sagatavošanu Valsts kasē."

2. Izteikt 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"25. Konsolidētais finanšu pārskats ietver šo noteikumu 41.punktā minētajām prasībām atbilstošus gada pārskatus un veidojas kā:

25.1. iestāžu gada pārskatu kopsavilkums (vienādu posteņu summēšana);

25.2. konsolidācijas posteņu izklāsts (norāda (+/-) pozīcijas un summas, kuras konsolidē);

25.3. konsolidētais iestādes pārskats.

26. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu sagatavo, konsolidējot budžeta iestāžu gada pārskatus. Ministrijas konsolidētajā gada pārskatā iekļauj no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu gada pārskatus. Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj kopīgo iestāžu gada pārskatus:

26.1. konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatu apvieno šādā kārtībā:

26.1.1. konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākstāvošās iestādes gada pārskatā un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) vērtības. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo iestāžu darbības finansiālā rezultāta posteņus pilnībā ietver konsolidētajā darbības finansiālā rezultāta aprēķinā;

26.1.2. konsolidēto gada pārskatu sagatavojot kā vienas atsevišķas iestādes gada pārskatu, ievēro šādu konsolidācijas procedūru:

26.1.2.1. koriģē iestāžu gada pārskatus, kuros izmantotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi;

26.1.2.2. savstarpēji izslēdz augstākstāvošās iestādes ieguldījuma bilances vērtību un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību iestādes pašu kapitālā (pašu kapitāla konsolidācija);

26.1.2.3. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un savstarpējo norēķinu atlikumu summas;

26.2. konsolidēto gada pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro likuma "Par grāmatvedību" 6., 7. un 10.pantā attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem noteiktās prasības.

27. Konsolidējamo iestāžu savstarpējo norēķinu atlikumus un savstarpējos darījumus izslēdz, ievērojot mazākuma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības."

3. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja kāda no iestādēm izmanto atšķirīgu grāmatvedības politiku, iestāde, kura veic konsolidāciju, lai nodrošinātu vienotas grāmatvedības politikas izmantošanu, konsolidētajā finanšu pārskatā veic šādas korekcijas:

30.1. sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus;

30.2. ja gada pārskata sagatavošanā iestāde lieto no augstākstāvošas iestādes atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgus novērtēšanas noteikumus, šo gada pārskatu augstākstāvošā iestāde attiecīgi koriģē, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu;

30.3. aprēķinātās korekciju summas apmērā attiecīgi palielina vai samazina augstākstāvošās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos darbības rezultāta aprēķina posteņus."

4. Aizstāt 34.punkta ievaddaļā vārdu "finanšu" ar vārdiem "budžeta izpildes".

5. Izteikt 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. ja ministrijai ir noteiktas vadošās iestādes funkcijas projektu ieviešanai vai Ministru kabineta rīkojumā noteikts apropriācijas izlietojums un apstiprināts pasākumu finansēšanas plāns citai ministrijai vai centrālajai valsts budžeta iestādei, konsolidējot valsts budžeta izpildes pārskatus, neiekļauj iesaistītās citas ministrijas budžeta iestādes vai centrālās valsts iestādes budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā. Par izslēgto starpību summām sniedz detalizētu paskaidrojumu kopā ar saimnieciskā gada pārskatu."

6. Papildināt noteikumus ar 36.1, 36.2, 36.3 un 36.4 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Iestādes iesniedz gada pārskatu iestādē, kas veic konsolidāciju.

36.2Iestāde, kas veic konsolidāciju, nosaka:

36.21. iesniedzamo pārskatu apjomu;

36.22. pārskatu sagatavošanas kārtību atbilstoši iestādes darbības specifikai;

36.23. iesniegšanas termiņus iestādēm, kuru pārskatus konsolidē.

36.3 Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē likumā "Par budžetu un finanšu vadību" noteiktajā termiņā.

36.4 Veicot labojumus gada pārskatā pēc iesniegšanas Valsts kasē, labojumus saskaņo ar zvērinātu revidentu vai Valsts kontroli. Pārskatus, kas saskaņoti ar zvērinātu revidentu vai Valsts kontroli iesniedz Valsts kasē. Ja nepieciešams, saņem atkārtotu atzinumu vai ziņojumu, kuru iesniedz Valsts kasē."

7. Papildināt noteikumus ar 38.1 un 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Vadības ziņojumus, grāmatvedības politiku aprakstu, finanšu pārskatu un to pielikumus (izņemot pārskatu par budžeta izpildi un to skaidrojumus) apkopo vienā sējumā, ievērojot šo noteikumu 38.punkta nosacījumus.

38.2 Pārskatus par budžeta izpildi un to skaidrojumus apkopo otrā sējumā, ievērojot šo noteikumu 38.punkta nosacījumus."

8. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Konsolidētā gada pārskata sagatavošanai, pārbaudīšanai un parakstīšanai ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības izmanto gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas informācijas sistēmu (turpmāk - informācijas sistēma) vai iesniedz Excel formātā (datnes paplašinājums - xls) elektroniska dokumenta formā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un atbilst Ministru kabineta apstiprinātajām veidlapām."

9. Papildināt noteikumus ar 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 un 39.5 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Budžeta iestādes var izmantot gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas informācijas sistēmu.

39.2 Informācijas sistēmu, gada pārskata veidlapu elektroniskā datu apmaiņas faila apraksta izveidi un aktualizāciju nodrošina Valsts kase.

39.3 Veidlapu elektroniskā formāta aprakstu publicē oficiālajā Valsts kases mājaslapā internetā.

39.4 Valsts kase nodrošina pārskatu sagatavošanas sistēmas testa vidi grāmatvedības programmatūru izstrādātājiem.

39.5 Gada pārskata sagatavošana, izmantojot minēto informācijas sistēmu, neatceļ prasību iesniegt gada pārskatu šo noteikumu 36.punktā minētajā formā."

10. Izteikt 42.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.5.1. veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums);".

11. Svītrot 42.5.19.apakšpunktu.

12. Papildināt 44.punktu aiz vārdiem "iesniedz Valsts kontrolē" ar vārdiem "tās noteiktajos termiņos".

13. Papildināt 45.punktu aiz vārdiem "politikas aprakstu" ar vārdiem "Valsts kontroles atzinumu vai zvērināta revidenta ziņojumu".

14. Svītrot 49.punktā vārdus "valsts vai pašvaldības budžeta".

15. Izteikt 52.1. un 52.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. palielinājums - iegāde par naudu neatkarīgi no naudas samaksas;

52.2. samazinājums - pārdošana neatkarīgi no naudas saņemšanas."

16. Izteikt 53.1.2. un 53.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1.2. izslēgšana no uzskaites (-);

53.1.3. bez atlīdzības saņemts/nodots, t.sk. ziedojumi un dāvinājumi, iestāžu reorganizācijā nodoto/saņemto vērtību izmaiņas (+, -);".

17. Izteikt 53.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2. pārvietošana starp kontu līmeņiem (+, -);".

18. Izteikt 53.5.1. un 53.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.5.1. valūtas kursa svārstības (+, -);

53.5.2. ieguldīšana (-)."

19. Izteikt 58.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.5. ilgtermiņa prasības, aizdevumus, debitorus un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidoto uzkrājumu vērtības;".

20. Papildināt 59.2.apakšpunktu aiz vārdiem "par pašvaldības budžetu" ar vārdiem "ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus".

21. Svītrot 59.2.1. un 59.2.2.apakšpunktu.

22. Papildināt noteikumus ar 59.2.1 un 59.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2.1 citi ieņēmumi/izdevumi no pamatdarbības ietver:

59.2.1 1. inventarizācijās konstatētos pārpalikumus/iztrūkumus;

59.2.1 2. ieņēmumus/izdevumus uzkrājumiem, kas paredzēti nedrošiem debitoru parādiem un avansa maksājumiem, kā arī izdevumus no debitoru parādu norakstīšanas;

59.2.1 3. nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu vai vērtības norakstīšanu, izslēdzot aktīvus no uzskaites;

59.2.1 4. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus un izdevumus;

59.2.2 rindā "10. Nolietojums un amortizācijas izmaksas" norāda pārskata periodā aprēķināto amortizāciju vai nolietojumu (t.sk. korekcijas);".

23. Izteikt 59.3.1. un 59.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.3.1. finanšu ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves samazinājuma, valūtas kursu svārstībām un citiem ienākumiem no finanšu darbības;

59.3.2. finanšu izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves palielinājuma, valūtas kursu svārstībām un citiem izdevumiem no finanšu darbības, kā arī no uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem;".

24. Svītrot 59.4.apakšpunktu.

25. Izteikt 59.5.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.5.1.1. kurus saņem un izlieto kā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem (norāda iestādes, kurām atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav plānota pamatbudžeta programma);".

26. Izteikt 59.7.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iestādes, kuras saņem līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, šos līdzekļus un to izlietojumu attiecina pie ārkārtas posteņiem;".

27. Papildināt noteikumus ar 60.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.4. rindā "Aktīvu vērtības samazinājums" norāda rezervju izslēgšanu ilgtermiņa ieguldījumiem, kam iepriekš izveidotas pārvērtēšanas rezerves."

28. Svītrot 61.1.apakšpunktā vārdus "vai tās ekvivalentos".

29. Svītrot 61.3.2.apakšpunktā vārdus "ja minētie ieguldījumi nav naudas ekvivalenti".

30. Papildināt noteikumus ar 61.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.1 kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumus un ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos norāda rindā "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība;".

31. Svītrot 61.4.apakšpunktā vārdus "un tās ekvivalentus".

32. Papildināt noteikumus ar 61.7., 61.8. un 61.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.7. līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā pārdošanas ieņēmumus/izdevumus norāda rindā "Citi ieņēmumi/izdevumi no ieguldījumu darbības";

61.8. procentu izdevumus/ieņēmumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

61.8.1. procentu ieņēmumus/izdevumus par kontu atlikumiem - pamatdarbībā;

61.8.2. ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividendes) - ieguldījumu darbībā;

61.8.3. par aizdevumiem/aizņēmumiem - finansēšanas darbībā;

61.9. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes rīcībā (konkursa/drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi, ieslodzīto personu personīgā nauda), pārskatā nenorāda."

33. Izteikt 62.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"62. Veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums):".

34. Aizstāt 62.4.apakšpunktā vārdus "atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam" ar vārdiem "no aizturētām personām līdz tiesas lēmumam atsavinātie līdzekļi, ieslodzīto personu personīgā nauda".

35. Izteikt 64.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.3. ailē "Darījumi (+, -)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi (palielinājums - pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums - negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;".

36. Izteikt 64.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.4.2. esošu līdz šim neuzskaitītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē - sākotnējo atzīšanu. Datus uzrāda ar pozitīvu skaitli;".

37. Izteikt 64.7. un 64.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.7. ailē "Bez atlīdzības" norāda bez atlīdzības ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemtajām/nodotajām vērtībām sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

64.8. ailē "Pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu - vienā kontā - palielinājums, otrā kontā - samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar 0);".

38. Svītrot 64.10.1.apakšpunktu.

39. Izteikt 64.10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.10.2. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;".

40. Papildināt noteikumus ar 64.10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.10.4. citas pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas, kuras nevar attiecināt uz 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.aili;".

41. Izteikt 65.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.2. ailē "Darījumi (+, -)" norāda krājumu iegādi (palielinājums - pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums - negatīvs skaitlis), kas notikuši vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/ samaksas;".

42. Izteikt 65.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.3.2. esošu līdz šim neuzskaitītu (sākotnējā atzīšana) krājumu iekļaušanu bilancē. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;".

43. Izteikt 65.6.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"65.6. ailē "Bez atlīdzības" norāda bez atlīdzības ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) krājumus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemto/nodoto vērtību sadalījumu pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajam."

44. Izteikt 65.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.9. ailē "Citas izmaiņas (+, -)" norāda iepriekš neklasificētos izmaiņu gadījumus:

65.9.1. krājumu ieguldījumu (palielinājums, samazinājums) kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

65.9.2. krājumu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

65.9.3. jaundzimušos dzīvniekus, pašsaražoto produkciju, iegūtos metāllūžņus;

65.9.4. citas krājumu vērtības izmaiņas, kuras nevar attiecināt uz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.aili;".

45. Svītrot 65.10.apakšpunktu.

46. Izteikt 66.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.6. ailē "Citas izmaiņas (+, -)" norāda:

66.6.1. nefinanšu aktīvu ieguldījumu (samazinājums) kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai ieguldījuma samazinājumu (palielinājums) kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

66.6.2. izmaiņas, kas notikušas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā;".

47. Papildināt noteikumus ar 66.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.8. ailē "Pārvērtēšana (+, -)/vērtības samazinājums (-)" norāda:

66.8.1. kapitāla daļu vērtības samazinājumu;

66.8.2. pārvērtēšanas rezultātu, ja lieto pašu kapitāla metodi un palielina/ samazina līdzdalības daļu vērtību."

48. Izteikt 67.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.3.1. pārējo finanšu ieguldījumu nosaukums:

67.3.1.1. konta numuriem 1351, 1352, 1353, 2551, 2552, 2553 norāda kapitālsabiedrību nosaukumu vai starptautiskās finanšu institūcijas nosaukumu un kapitālsabiedrību pašu kapitālu perioda sākumā un beigās;

67.3.1.2. konta numuriem 1354, 1355, 1359, 2554, 2559 norāda konta (posteņa) nosaukumu, datus norāda kopsummā par kontu;".

49. Izteikt 67.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.5. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (-)" norāda bez atlīdzības ziedojumu un dāvinājuma veidā saņemto vai nodoto līdzdalību, un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;".

50. Izteikt 68.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.2.1. ailē "Posteņa nosaukums" norāda vērtspapīra veidu;".

51. Izteikt 68.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.4. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (-)" norāda bez atlīdzības ziedojumu un dāvinājuma veidā saņemtos vai nodotos vērtspapīrus, un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;".

52. Izteikt 69.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.2.1. aizdevuma saņēmēja nosaukums. Ja aizdevums izsniegts privātpersonām, tos apvieno grupās atbilstoši aizdevuma mērķim un ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda "privātpersonas";".

53. Izteikt 70.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.1.1. normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajiem 1180, 1280, 1380, 2180, 2400 un 2570 kontu līmeņiem, detalizējot datus līdz kontu numuram;".

54. Papildināt noteikumus ar 71.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.5. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija pārskata pielikumā sniedz informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa:

71.5.1. debitoru parādu sadalījumu atbilstoši termiņiem (1 gads, 2 gadi, 3-5 gadi, vairāk nekā 5 gadi);

71.5.2. piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā (atvieglojuma veids un summa)."

55. Papildināt noteikumus ar 74.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.5. ailē "Citas izmaiņas (+, -)" norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas, kas notikušas nenaudas veidā, t.sk. atlikumu precizēšana un kredīta dzēšana."

56. Izteikt 75.2.1.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ieņēmumus un izdevumus norāda sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām, finansēšanu norāda pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;".

57. Izteikt 75.2.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.2.2.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu - kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;".

58. Izteikt 75.3.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.3.1.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu - kopā pašvaldībai pilnā apmērā atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām;".

59. Papildināt 75.3.1.2.apakšpunktu aiz vārdiem "pilnā apmērā" ar vārdiem "atbilstoši budžetu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām klasifikācijām".

60. Izteikt 75.10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.10.1. valsts budžeta iestādes iekļauj ar Ministru kabineta rīkojumiem un finanšu ministra rīkojumiem, kā arī likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam veiktos grozījumus;".

61. Papildināt noteikumus ar 75.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.11.1 ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajiem ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprincipiem, ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, kā arī finansēšanas klasifikācijām;".

62. Papildināt noteikumus ar 75.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.13.1 sadaļas "Finansēšana" ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" neaizpilda;".

63. Papildināt 75.14.2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Budžeta izpildes pārskatu sagatavo atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam un iepriekšējam gadam noteiktajam iedalījumam;".

64. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Veidlapa Nr.22 "Budžeta iestāžu saraksts" (20. pielikums) - pārskatā norāda informāciju par iestādēm, kuras sagatavo gada pārskatu un kuru finanšu informāciju kopsavilkuma bilancē apkopo ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība."

65. Izteikt 78.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.1. pārskatā norāda institucionālo sektoru S130100, S130400 un S130300, debitorus (kontu līmenis 1180, 1280, 1380, 2300, 2421) un kreditorus (kontu līmenis 5100, izņemot 5150, un kontu līmenis no 5200 līdz 5800) par katru darījuma partneri, kas ir šajos sektoros, izņemot valsts un pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus;".

66. Papildināt noteikumus ar 78.3. un 78.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.3. rindā "Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda debitoru un kreditoru sastāvā uzskaitītos nodokļu parādus/saistības vai pārmaksas, izņemot iedzīvotāju ienākuma nodokli;

78.4. rindā "Nodokļi - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda debitoru un kreditoru sastāvā uzskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, t.sk. nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu, kuru saņem nākamā pārskata perioda sākumā."

67. Svītrot 79.punktu.

68. Izteikt 81.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.3. rindu "Civildienesta ierēdņi", "Karavīri, amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, tiesneši" un "Pārējie darbinieki" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem;".

69. Svītrot 83.1.apakšpunktā vārdus "Aizsardzības ministrija".

70. Izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Sagatavojot pārskatu par 2008.gadu un 2009.gadu:

90.1. veidlapā Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili. Datus par budžeta izpildi pārskata periodā norāda 4.ailē ''Budžeta izpilde - Pārskata periodā - Pavisam";

90.2. veidlapā Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu ''Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem nefinanšu aktīviem'';

90.3. veidlapā Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Bez atlīdzības saņemts/nodots";

90.4. veidlapā Nr.7-1 "Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

90.5. veidlapā Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

90.6. veidlapā Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

90.7. veidlapā Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

90.8. veidlapā Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" neaizpilda 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 16.ailē "Pārskata perioda beigās - Neto vērtība - Kopā";

90.9. veidlapā Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)" neaizpilda 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 16.ailē "Pārskata perioda beigās - Neto vērtība - Kopā";

90.10. veidlapā Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem (saistībām)" neaizpilda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.aili. Datus pārskata perioda beigās norāda 11.ailē "Pārskata perioda beigās - Kopā"."

71. Papildināt noteikumus ar 91. un 92.punktu šādā redakcijā:

"91. Rajona pašvaldību reorganizācijas nodrošināšanai:

91.1. gatavojot pārskatu par 2008.gadu:

91.1.1. rajona pašvaldības sagatavo pārskatu par katru nododamo vienību;

91.1.2. rajona pašvaldības sagatavo detalizētu skaidrojumu par konsolidācijas posteņiem un to apjomu, izslēgtajiem savstarpējiem darījumiem/ atlikumiem, iesniedzot 25.2.apakšpunktā noteikto pārskatu par katru sagatavoto veidlapu;

91.2. gatavojot pārskatu par 2009.gadu:

91.2.1. rajona pašvaldības nenorāda datus par nodotajām vienībām un neizslēdz savstarpējos atlikumus/darījumus starp rajona pašvaldību un nodoto vienību iepriekšējā gadā un uz gada sākumu;

91.2.2. pašvaldības, kuras pārņem vienību no rajona pašvaldības, palielina atlikumu gada sākumā un iekļauj datus par iepriekšējo gadu, un neizslēdz savstarpējos darījumus/atlikumus iepriekšējā gadā un uz gada sākumu starp pašvaldību un pārņemto vienību;

91.2.3. pašvaldības, kuras pārņem vienību, konsolidē 2009.gada laikā veiktos savstarpējos darījumus starp pašvaldību, kas pārņēma vienību, un pārņemto vienību no rajona pašvaldības.

92. Valsts kase nodrošina:

92.1. gada pārskata elektroniskā datu apmaiņas faila formāta aprakstu ne vēlāk kā līdz 2009.gada 20.janvārim;

92.2. pārskatu sagatavošanas sistēmas testa vidi grāmatvedības programmatūru izstrādātājiem ne vēlāk kā līdz 2009.gada 10.februārim;

92.3. elektroniskajā datu apmaiņas datnes formātā sagatavoto pārskatu importēšanu un pārbaudīšanu attiecībā pret definēto formātu Valsts kases pārskatu sagatavošanas sistēmā, nodrošinot pārskatu ievadīšanu un rediģēšanu arī manuālā režīmā, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 20.februārim."

72. Svītrot visos pielikumos vārdus un skaitļus:

"Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

2007.gada vēstule Nr.

UPDK kods".

73. Izteikt 2.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Posteņa nosaukums

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(1. līdz 4.summa)

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(6. līdz 9.summa)

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības
(1. līdz 8.summa)

1. Nodokļu ieņēmumi

2. Nenodokļu ieņēmumi

3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4. Ārvalstu finanšu palīdzība

5. Transferti (5.1. līdz 5.4.summa)

5.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

5.2. transferti starp padotības iestādēm

5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

5.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

6. Ziedojumi un dāvinājumi

7. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības

A2. Izdevumi no pamatdarbības
(1. līdz 11.summa)

1. Darba samaksa

2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

3. Komandējumi un dienesta braucieni

4. Pakalpojumi

5. Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde

6. Nodokļu maksājumi

7. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8. Procentu izdevumi

9. Transferti (9.1. līdz 9.4.summa)

9.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

9.2. transferti starp padotības iestādēm

9.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

9.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

10. Nolietojuma un amortizācijas izmaksas

11. Citi izdevumi no pamatdarbības

A. Pamatdarbības pārsniegums/deficīts (A1.-A2.)

B1. Finanšu
ieņēmumi (+)

B2. Finanšu
izdevumi (-)

B3. Ieņēmumi (+) vai izdevumi (-) no pamatlīdzekļu realizācijas

B. Cits pārsniegums/deficīts (B1.+B2.+B3.)

C1. Ārkārtas
ieņēmumi (+)

C2. Ārkārtas
izdevumi (-)

C3. Rezultāta
korekcija starp budžeta veidiem (+, -)

Perioda neto pārsniegums/deficīts (A.+B.+C1.+C2.+C3.)

"

 

74. Izteikt 4.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Posteņa nosaukums

Pārskata periods

Iepriekšējais pārskata periods

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(1. līdz 4.summa)

pamatbudžets

speciālais budžets

ziedojumi un dāvinājumi

citi budžeti

KOPĀ
(6. līdz 9.summa)

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Ieņēmumi kopā (A1.+B1.+C1.)

II. Izdevumi kopā (A2.+B2.+C2.)

A. Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1.-A2.)

A1. Ieņēmumi no pamatdarbības
(1. līdz 7.summa)

1. Nodokļu ieņēmumi

2. Nenodokļu ieņēmumi

3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4. Ārvalstu finanšu palīdzība

5. Transferti (5.1. līdz 5.4.summa)

5.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

5.2. transferti starp padotības iestādēm

5.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

5.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

6. Ziedojumi un dāvinājumi

7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības

A2. Izdevumi no pamatdarbības
(1. līdz 10.summa)

1. Darba samaksa

2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

3. Komandējumi un dienesta braucieni

4. Pakalpojumi

5. Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde

6. Nodokļu maksājumi

7. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8. Procentu izdevumi

9. Transferti (9.1.+9.2.)

9.1. Uzturēšanas izdevumiem (9.1.1. līdz 9.1.4.summa)

9.1.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

9.1.2. transferti starp padotības iestādēm

9.1.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

9.1.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

9.2. Kapitālajiem izdevumiem (9.2.1. līdz 9.2.4.summa)

9.2.1. transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

9.2.2. transferti starp padotības iestādēm

9.2.3. transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus

9.2.4. transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus

10. Citi izdevumi no pamatdarbības

B. Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1.-B2.)

B1. Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (1. līdz 4.summa)

1. Nemateriālo ieguldījumu pārdošana

2. Pamatlīdzekļa pārdošana

3. Akciju un vērtspapīru pārdošana

4. Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības

B2. Izdevumi no ieguldījumu darbības (1. līdz 6.summa)

1. Nemateriālo ieguldījumu iegāde

2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

3. Pamatlīdzekļu iegāde

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

5. Akciju un vērtspapīru iegāde

6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības

C. Naudas līdzekļu plūsma no finanšu darbības (C1.-C2.)

C1. Ieņēmumi no finanšu darbības
(1. līdz 4.summa)

1. Pašu emitēto akciju pārdošana

2. Aizdevumu atmaksa

3. Saņemti aizņēmumi

4. Citi ieņēmumi no finanšu darbības

C2. Izdevumi no finanšu darbības
(1. līdz 4.summa)

1. Pašu emitēto akciju iegāde

2. Aizdevumu izsniegšana

3. Aizņēmuma atmaksa

4. Citi izdevumi no finanšu darbības

III. Naudas līdzekļu plūsma kopā (I.-II.)

D1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

D2. Slēgtie asignējumi (-)

IV. Naudas plūsma kopā (III.+D1.+D2.)

V. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, -)

VI. Naudas līdzekļu izmaiņas pārskata periodā (NL1.-NL2.)

NL1. Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā

NL2. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)

"

75. Izteikt 5.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums".

76. Izteikt 5.pielikumā:

76.1. 2.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"AS "SEB banka"";

76.2. 8.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"AS "PrivatBank"".

77. Aizstāt 11.pielikumā:

77.1. ailes "Termiņš pēc emisijas datuma" apzīmējumu "E" ar apzīmējumu "I";

77.2. ailes "Valūtas apzīmējums" apzīmējumu "F" ar apzīmējumu "J".

78. Izteikt 12.pielikuma 13.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Pārskata perioda beigās (3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.-11.-12.)".

79. Aizstāt 18.pielikuma 16. un 17.ailes nosaukumā vārdu "uzkrājuma" ar vārdu "uzkrāšanas".

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 19.decembri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 999Pieņemts: 02.12.2008.Stājas spēkā: 19.12.2008.Zaudē spēku: 23.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 18.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
185339
19.12.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva