Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1002

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
257.panta pirmo daļu un 274.1 panta otro un ceturto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 129.nr.; 2007, 32., 197.nr.; 2008, 34.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā un pielikumos vārdus "izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma akts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izņemtās mantas novērtējuma akts" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 18.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. norīko pārstāvi darbam izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas komisijā.";

1.3. izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. ar rīkojumu izveido izņemtās mantas realizācijas vai iznīcināšanas komisiju (turpmāk - komisija);";

1.4. izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Izņemto mantu pirms realizācijas vai iznīcināšanas novērtē, nododot izņemto mantu novērtēšanai sertificētam vērtētājam (turpmāk - vērtētājs), ar kuru aģentūra noslēgusi attiecīgu līgumu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā. Izņemto mantu nenovērtē, ja tā iznīcināma saskaņā ar šo noteikumu 16.1., 16.3. vai 45.1 3.2.apakšpunktu.

22. Izņemtās mantas novērtējumu ieraksta izņemtās mantas novērtējuma aktā, norādot izņemtās mantas veidu, detalizētu aprakstu, tirgus vērtību un novērtēšanas pamatojumu. Izņemtās mantas novērtējuma aktu noformē divos eksemplāros. Vienu izņemtās mantas novērtējuma akta eksemplāru glabā administratīvā pārkāpuma lietā, otru - aģentūrā. Izņemtās mantas novērtējuma aktu reģistrē izņemtās mantas uzskaites reģistrā (3.pielikums).";

1.5. papildināt noteikumus ar 25.1, 25.2 un 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Izņemto mantu realizē par izņemtās mantas novērtējuma aktā noteikto izņemtās mantas vērtību (turpmāk - realizācijas cena).

25.2 Izņemtās mantas realizācijas cenu samazina un izņemto mantu nodod atkārtotai realizācijai, ja uz izņemto mantu par sākotnēji noteikto izņemtās mantas realizācijas cenu nav pieteicies neviens pretendents. Komisija izņemtās mantas realizācijas cenu vienā realizācijas reizē samazina ne vairāk kā par 20 procentiem no sākotnēji noteiktās realizācijas cenas.

25.3 Izņemto mantu iznīcina, ja izņemtā manta šo noteikumu 25.2 punktā noteiktajā kārtībā nav realizēta triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 45.1. vai 45.1 1.apakšpunktā noteiktā termiņa beigām.";

1.6. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Izņemtās mantas iznīcināšanas akts ir stingrās uzskaites veidlapa, ko aģentūra uzskaita un uzglabā atbilstoši stingrās uzskaites dokumentu uzskaites un uzglabāšanas prasībām.";

1.7. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Par atlīdzināšanas brīdi uzskata dienu, kad atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums par izņemtās mantas vērtības atlīdzināšanu izņemtās mantas īpašniekam ir stājies likumīgā spēkā. Izņemtās mantas novērtējuma summas apmēru, kāds tas būtu bijis atlīdzināšanas brīdī, nosaka vērtētājs.";

1.8. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija, ka atbildīgā institūcija (amatpersona) pieņēmusi lēmumu par izņemtās mantas vai dokumentu atdošanu īpašniekam, izņemot gadījumu, ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņēmumu neattiecina uz šā panta sestajā daļā minēto pārkāpumu):

45.1. informē izņemtās mantas vai dokumentu īpašnieku par izņemtās mantas vai dokumentu atrašanās vietu un dokumentiem, kurus nepieciešams uzrādīt izņemtās mantas vai dokumentu saņemšanai, kā arī par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu, ja mēneša laikā pēc administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma stāšanās likumīgā spēkā izņemtās mantas īpašnieks nav pārņēmis tam atdodamo izņemto mantu;

45.2. ja izņemtās mantas īpašnieks mēneša laikā pēc administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma stāšanās likumīgā spēkā nav pārņēmis tam atdodamo izņemto mantu, aģentūra to realizē vai iznīcina šo noteikumu 25. un 27.punktā noteiktajā kārtībā.";

1.9. izteikt 45.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.13. izņemto transportlīdzekli pēc šo noteikumu 45.11.apakšpunktā minētā termiņa beigām iznīcina, nododot apstrādei:

45.13.1. ja izņemtā transportlīdzekļa vai izņemtā transportlīdzekļa numurētā agregāta noteiktais vērtējums ir 300 latu vai mazāks;

45.13.2. ja pēc izņemtā transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datuma ir pagājuši vairāk nekā 15 gadu.";

1.10. aizstāt 45.3 punktā skaitli "45.3." ar skaitli "45.2.";

1.11. izteikt 46.1 un 47.punktu šādā redakcijā:

"46.1 Ja izņemtās mantas īpašnieks šo noteikumu 45.1. un 45.11.apakšpunktā minētajā termiņā nav pārņēmis tam atdodamo izņemto mantu un aģentūra ir uzsākusi izņemtās mantas realizācijas procesu, aģentūra to aptur, ja līdz izņemtās mantas realizācijas dienai ir saņemts izņemtās mantas īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums par izņemtās mantas atdošanu.

47. Ja aģentūra saņem izņemtās mantas īpašnieka, īpašnieka pilnvarotās personas iesniegumu vai starptautiskās sadarbības rezultātā Valsts policijas iegūtu apliecinājumu, ka izņemtās mantas īpašnieks atsakās pārņemt tam atdodamo izņemto mantu, aģentūra mantu realizē vai iznīcina šo noteikumu 25. un 27.punktā noteiktajā kārtībā, neievērojot šo noteikumu 45.1. un 45.1 1.apakšpunktā minēto termiņu.";

1.12. izteikt 50.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2. mantu vai dokumentus kopā ar izņemtās mantas un izņemto dokumentu pieņemšanas un nodošanas aktu vai mantu kopā ar izņemtās mantas novērtējuma aktu, ja līdz atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmuma pieņemšanai par izņemtās mantas konfiskāciju aģentūra ir veikusi izņemtās mantas novērtēšanu, un apliecinātu atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmuma kopiju nodod Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei mantas vai dokumentu atrašanās vietā. Ja izņemtā manta ir realizēta, aģentūra no depozīta konta pārskaita Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes norādītajā valsts budžeta kontā ieņēmumus no tās realizācijas, kā arī iesniedz apliecinātu izņemtās mantas novērtējuma akta kopiju Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei atbilstoši aģentūras atrašanās vietai.";

1.13. papildināt noteikumus ar 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Ja administratīvā pārkāpuma lietā manta vai dokumenti izņemti līdz 2008.gada 30.novembrim, izņemot gadījumu, ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņēmumu neattiecina uz šā panta sestajā daļā minēto pārkāpumu), un izņemtās mantas īpašnieks mēneša laikā no brīža, kad stājies spēkā atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums par izņemtās mantas atdošanu īpašniekam vai tās vērtības atlīdzināšanu, nav pārņēmis izņemto mantu vai realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanai iegādāto tādas pašas sugas un kvalitātes mantu:

56.1. aģentūra informē izņemtās mantas īpašnieku par izņemtās mantas atrašanās vietu un dokumentiem, kurus nepieciešams uzrādīt mantas saņemšanai;

56.2. ja pēc informācijas nosūtīšanas izņemtās mantas īpašnieks divu nedēļu laikā nav pārņēmis izņemto mantu, aģentūra izņemtās mantas īpašnieku ar ierakstītu pasta sūtījumu brīdina par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai;

56.3. ja mēneša laikā pēc brīdinājuma izsūtīšanas izņemtās mantas īpašnieks nav pārņēmis tam atdodamo izņemto mantu, aģentūra to realizē vai iznīcina.

57. Līdz 2008.gada 31.decembrim izdotie novērtēšanas komisijas izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma akti ir pielīdzināmi vērtētāja izdotajiem izņemtās mantas novērtējuma aktiem.";

1.14. svītrot 2.pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1002Pieņemts: 09.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 11.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 16.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
185195
01.01.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)