Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums Nr.1

Rīgā 2008.gada 1.decembrī (prot. Nr.85 3.§)

Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka"

 

1. Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 113.pantu banka, no kuras notiek pārmērīga noguldījumu vai citu piesaistīto līdzekļu aizplūde, var lūgt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk - Komisija) noteikt bankas saistību izpildes ierobežojumus.

2. Akciju sabiedrība "Parex banka" (adrese - Smilšu ielā 3, Rīgā, LV-1522, reģ. Nr.40003074590) (turpmāk - Banka) 2008.gada 7.novembrī ir vērsusies Komisijā ar lūgumu noteikt Bankai šādus saistību izpildes ierobežojumus uz divām nedēļām:

2.1. fiziskām personām kopējai naudas izmaksai uz citu banku kontiem vai skaidrās naudas izņemšanai 25 000 latu apmērā;

2.2. juridiskām personām, izņemot pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumus un iestādes, visiem pārskaitījumiem, izņemot maksājumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai, valsts nodevu un nodokļu samaksai, ne vairāk kā 50 000 latu apmērā.

3. Kredītiestāžu likuma 114.pants nosaka, ka lēmumu par ierobežojumu noteikšanu pieņem kopīgi Komisija un Ministru kabinets uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

4. Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 99.1 panta otro daļu Komisijai ir pienākums nekavējoties veikt pasākumus saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteikto, lai novērstu kredītiestādes darbībā un kredītiestāžu sektorā trūkumus, kuri apdraud vai varētu apdraudēt kādas kredītiestādes vai visa kredītiestāžu sektora stabilu darbību, traucē pienācīgi veikt darījumus, sniegt finanšu pakalpojumus vai varētu radīt ievērojumus zaudējumus visas valsts tautsaimniecībai.

5. Lēmuma pieņemšana par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu Bankai ir steidzama un kavēšanās to pieņemt tieši apdraud Bankas stabilitāti un tās noguldītāju mantu.

6. Ministru kabinets un Komisija uzskata, ka Kredītiestāžu likuma 114.panta pirmajā daļā noteikto pasākumu piemērošana, ņemot vērā faktiskos apstākļus, ir lietderīga situācijā, kad no Bankas notiek pārmērīga noguldījumu vai citu piesaistīto līdzekļu aizplūde. Ministru kabinets un Komisija uzskata, ka Bankas lūgtie saistību izpildes ierobežojumi ar noteiktu divu nedēļu termiņu nav pietiekami efektīvi situācijas stabilizēšanai, jo īpaši pie tādiem faktiskiem apstākļiem, kad laikā no 2008.gada 30.septembra no Bankas aizplūduši ne mazāk kā 492 miljoni latu, un šāda tendence apdraud Bankas spēju izpildīt Kredīt­iestāžu likumā noteiktās prasības Bankas kapitāla pietiekamībai un likviditātei. Tāpat Ministru kabinets un Komisija uzskata, ka tiesiskais (leģitīmais) mērķis Ministru kabineta un Komisijas lēmuma pieņemšanai, ievērojot Kredītiestāžu likuma 114.panta otro daļu, ir nodrošināt Kredītiestāžu likuma 99.1 panta pirmās daļas prasību izpildi.

7. Pieņemot lēmumu, tiks nodrošināta Kredītiestāžu likuma 99.1 panta otrajā daļā noteikto pienākumu - nekavējoties veikt pasākumus, lai novērstu kredītiestādes darbībā un kredītiestāžu sektorā trūkumus, kuri apdraud vai varētu apdraudēt kādas kredītiestādes vai visa kredītiestāžu sektora stabilu darbību vai varētu radīt ievērojumus zaudējumus visas valsts tautsaimniecībai, - izpilde. Tāpat tiks aizsargātas personas, kuras izmanto Bankas pakalpojumus, un veikti pasākumi, lai nodrošinātu citu ar Bankas darbību saistīto personu ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību.

8. Šāds lēmums ir samērojams ar iespējamajiem zaudējumiem, un Bankas tiesisko interešu ierobežošana ir attaisnojama ar ievērojamu valsts un sabiedrības ieguvumu, proti, personu ar likumu aizsargātās intereses tiks aizskartas, ja Ministru kabinets un Komisija nepieņems šādu lēmumu un, neskatoties uz Bankas darbību regulējošo prasību, kuras likumdevējs ir noteicis nolūkā nodrošināt stabilu kredītiestāžu darbību, neievērošanu, neveiks pasākumus, lai novērstu cēloņus Bankas darbības apdraudējumam, tādējādi turpinot pakļaut Banku riskam, ka tā nespēs pienācīgi izpildīt savas parādu saistības pret esošajiem Bankas klientiem. Ministru kabineta un Komisijas bezdarbība, konstatējot Bankas nespēju nodrošināt banku darbības būtiskas prasības, ļautu secināt, ka Latvijā nav izveidota pietiekami stingra un profesionāla uzraudzības sistēma, kas pretēji Eiropas Kopienas normatīvo aktu prasībām pieļauj, ka Latvijas Republikā reģistrētas bankas neievēro likumā noteiktās prasības finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

9. Līdz ar to Ministru kabinets un Komisija uzskata, ka ir nepieciešams pieņemt lēmumu par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu Bankai, ar kuru Ministru kabinets un Komisija veiks pasākumus, lai novērstu apdraudējumu visai finanšu sistēmas integritātei, atbilstīgai funkcionēšanai, reputācijai un stabilitātei, kā arī ļaus izvairīties no kredītiestāžu uzraudzības reputācijas iespējamās apšaubīšanas kā Latvijā, tā arī starptautiski.

10. Ņemot vērā minēto un ievērojot steidzamību, kas nepieciešama, lai novērstu noguldījumu vai citu piesaistīto līdzekļu pārmērīgu aizplūšanu no Bankas un saglabātu Bankas kapitāla pietiekamību un likviditāti, Ministru kabinets un Komisija nolemj:

10.1. noteikt Bankai aizliegumu veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, klientiem - fiziskām personām par summu, kas pārsniedz 35 000 latu kalendāra mēnesī;

10.2. noteikt Bankai aizliegumu veikt debeta operācijas, kas nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, klientiem - juridiskām personām;

10.3. noteikt Bankai aizliegumu veikt debeta operācijas, kas ir paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, klientiem - juridiskām personām:

10.3.1. ar darbinieku skaitu 2007.gada 31.decembrī līdz 10 un pārsniedz summu 35 000 latu kalendāra mēnesī;

10.3.2. ar darbinieku skaitu 2007.gada 31.decembrī no 11 līdz 250 un pārsniedz summu 350 000 latu kalendāra mēnesī;

10.4. noteikt Bankai aizliegumu izsniegt jaunus kredītus un palielināt esošo kredītu limitus, kā arī aizliegt veikt jebkurus darījumus ar finanšu instrumentiem, izņemot repo darījumus;

10.5. noteikt Bankai aizliegumu bez pilnvarnieka atļaujas:

10.5.1. veikt jebkurus darījumus (naudas līdzekļu izvietošanu starpbanku tirgū, ārvalstu valūtas bezskaidrās naudas konvertāciju, jebkuru aktīvu atsavināšanu, to apgrūtināšanu u.c.), kas tiek slēgti Bankas vārdā, un ar tiem saistītos maksājumus;

10.5.2. atsavināt vai apgrūtināt Bankas mantu, tās ieguldījumus finanšu instrumentos, citu komercsabiedrību kapitālos, apturēt tās filiāļu vai struktūrvienību darbību;

10.5.3. atteikties no jebkādām prasījuma tiesībām;

10.5.4. izsniegt galvojumus, garantijas un sniegt dokumentārā kredīta pakalpojumu, kā arī grozīt, pārjaunot vai izbeigt esošos darījumus;

10.5.5. izsniegt jebkura veida pilnvaras, t.sk. prokuras, jebkurai personai uzņemties saistības Bankas vārdā, kā arī pagarināt esošo pilnvaru darbības termiņu;

10.5.6. atteikties no valdījuma, turējuma vai lietošanas tiesībām uz jebkuru mantu, kas nonākusi Bankas rīcībā saskaņā ar tās likumīgām tiesībām, izņemot vērtslietu glabāšanas pakalpojumus klientiem;

10.5.7. iegādāties jebkurus pamatlīdzekļus vai nemateriālos aktīvus;

10.5.8. mainīt Bankas vispārīgos darbības noteikumus, cenrādi un darījumu veikšanas komisijas;

10.6. noteikt, ka saistību izpildes ierobežojumi nav attiecināmi uz:

10.6.1. maksājumiem valsts budžetā;

10.6.2. maksājumiem valsts un pašvaldību iestādēm (t.sk. Latvijas Bankai, Komisijai, Noguldījumu garantiju fondā);

10.6.3. darījumiem ar Latvijas Banku;

10.6.4. Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru iegādi;

10.6.5. maksājumiem komercsabiedrībām, kuru darbība saistīta ar preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību regulējamās nozarēs;

10.6.6. piesaistīto noguldījumu procentu maksājumiem;

10.6.7. klientu maksājumiem Bankai un tās meitassabiedrībām;

10.7. uzlikt tiesisku pienākumu Bankai 24 stundu laikā no šī lēmuma paziņošanas Bankai iesniegt ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu lēmumā noteikto saistību izpildes ierobežojumu izpildi;

10.8. lēmumā minētie darījumi ārvalstu valūtā pārrēķināmi latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam attiecīgās ārvalsts valūtas kursam darījuma veikšanas dienā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu un ir piemērojams Bankā, sākot ar 2008.gada 1.decembri pēc šī lēmuma paziņošanas Bankas valdei. Saistību izpildes termiņa ierobežojums ir spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai "Parex banka" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 1Pieņemts: 01.12.2008.Stājas spēkā: 01.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 05.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
184789
01.12.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)