Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.541

Liepājā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.15, 32.§)

Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 68 privatizāciju

 

Liepājas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2007.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.87 "Par privatizāciju", ar kuru tika atzīts, ka Dome nevar uzsākt dzīvojamo māju, tai skaitā arī dzīvojamās mājas Liepājā, Lāčplēša ielā 68, privatizāciju, jo nav saņemts saskaņojums no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk - Liepājas SEZ) valdes. Minētais Domes lēmums pamatots ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 16.punktu, kas paredzēja, ka pašvaldība var pieņemt lēmumu uzsākt to dzīvojamo māju privatizāciju, kuras atrodas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, tikai tad, ja šo māju privatizācija saskaņota ar attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdi.

Latvijas Republikas Saeima 2008.gada 21.februārī pieņēma grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", kuri stājās spēkā 2008.gada 27.martā. Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" paredz arī papildināt likuma 74.pantu ar piekto prim daļu šādā redakcijā:

"(5.1) Privatizācijai netiek nodotas izīrētās pašvaldības daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kuras atrodas brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un par kuru neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, kā arī attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, līdz 2008.gada 1.decembrim ir pieņemts attiecīgās pašvaldības Domes lēmums."

Bez tam no minētā likuma tika izslēgts Pārejas noteikumu 16.punkts, ar kuru tika pamatots Domes 2007.gada 15.februāra lēmums Nr.87 "Par privatizāciju".

Ņemot vērā to, ka ir mainījušies tiesiskie apstākļi, Domei nepieciešams atkārtoti skatīt jautājumu par dzīvojamās mājas privatizāciju.

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta piekto prim daļu, privatizācijai netiek nodotas izīrētas pašvaldības daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kuras atrodas brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un par kuru neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, kā arī attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, līdz 2008.gada 1.decembrim ir pieņemts attiecīgās pašvaldības domes lēmums.

Lai noskaidrotu Liepājas SEZ valdes viedokli, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas nodaļa 2008.gada 15.maijā nosūtīja Liepājas SEZ pārvaldniekam Guntaram Krieviņam vēstuli Nr.169032/ĪP-8.-6./169032 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas SEZ teritorijā", kurā lūgts Liepājas SEZ valdei sniegt viedokli par iespējamo dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 68 privatizāciju.

2008.gada 17.jūnijā saņemta Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieka Jāņa Lapiņa vēstule Nr.1-6/274//364-369 "Par dzīvojamo māju privatizāciju", kurā informēts, ka Liepājas SEZ pārvaldes nostāja jautājumā par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 68 privatizāciju nav mainījusies, kā arī nav mainījušies lietas būtiskie apsvērumi un faktiskie apstākļi. Tādējādi spēkā ir Liepājas SEZ valdes 2006.gada 25.oktobra lēmums Nr.130 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā" un 2007.gada 23.maija lēmums Nr.43 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā", kuros noteikts nesaskaņot dzīvokļu privatizācijas procesa uzsākšanu dzīvojamās mājās, tai skaitā dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 68.

Liepājas SEZ valde 2006.gada 25.oktobra lēmumā Nr.130 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā" un 2007.gada 23.maija lēmumā Nr.43 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā" norāda, ka dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 68 privatizācijas procesa uzsākšana nav saskaņojama, jo minētā dzīvojamā māja atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā, blakus dzelzceļa sliedēm.

Liepājas SEZ valdes lēmums pamatots ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pantu, kurš nosaka, ka Liepājas SEZ izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā. Liepājas SEZ ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība.

Teritorijas plānošanas likuma, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas sistēmu, 1.pants nosaka, ka teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Teritorijas plānošanu, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas plānojumus, vietējās pašvaldības līmenī īsteno vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un detālplānojumā, nosakot vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzienus un aprobežojumus, grafiski attēlojot vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējo un noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu, kā arī detalizētas augstākā līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objektus.

Saskaņā ar Domes 2006.gada 7.septembra nolikuma Nr.33 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" nolikums" 2.1.punktu pašvaldības teritorija plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādāšanas nodrošināšana un īstenošana ir noteikta kā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk - Būvvalde) funkcija.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas nodaļa 2008.gada 15.maijā nosūtīja Būvvaldes vadītājai Agritai Kulvanovskai vēstuli Nr.169057/ĪP-8.-5./169057 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas SEZ teritorijā", kurā lūgts sniegt viedokli par iespējamo dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 68 privatizāciju.

2008.gada 18.jūnijā saņemta Būvvaldes vadītājas vietnieka Jurija Strižņova vēstule Nr.171617/1.-5./167107 "Par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 68, Liepājā" kurā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamā māja Lāčplēša ielā 68 saskaņā ar spēkā esošo Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu (ģenerālplānu), kurš apstiprināts ar Domes 1996.gada 20.jūnija lēmumu Nr.506 "Par 1988.gadā izstrādāto pilsētas ģenerālās attīstības plānu", atrodas līnijbūvju - dzelzceļa izbūves teritorijā. Līnijbūvju - dzelzceļa izbūves teritorija nozīmē līnijbūvju izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dzelzceļa transports un ar to saistītās būves, arī pieturvietas. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta dzelzceļa teritorijai, ir dzelzceļš.

Atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.pantam, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu un Liepājas SEZ valdes viedokli, Dome secina, ka, nododot dzīvojamo māju Lāčplēša ielā 68 privatizācijai, netiktu ievērotas sabiedrības intereses un lietderība, jo dzīvojamā māja kļūtu par privātīpašumu un tiktu apdraudēta ostu apkalpojošā dzelzceļa transporta un ar to saistīto būvju izmantošana, Liepājas SEZ attīstība, līdz ar to arī Liepājas reģiona attīstība.

Lai īstenotu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2008.-2017.gadam, apstiprināts ar Liepājas SEZ valdes 2008.gada 13.augusta lēmumu Nr.46 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna apstiprināšanu", būtu jāatpērk dzīvokļa īpašumi, līdz ar ko valsts un pašvaldības līdzekļi varētu tikt izmantoti nelietderīgi.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, nenododot dzīvojamo māju privatizācijai, bet saglabājot pašvaldības īpašumā, ir lielāks nekā atsevišķu privātpersonu interešu ierobežojums, jo netiek apdraudēta Liepājas SEZ attīstība, līdz ar to arī Liepājas reģiona attīstība. Tādējādi, nenododot dzīvojamo māju privatizācijai, samērīguma princips tiek ievērots un respektēts un tiek sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs mērķis.

Līdz ar to, lai nodrošinātu līnijbūvju izbūvi teritorijā blakus dzelzceļa sliedēm, nav pamata nodot dzīvojamo māju Lāčplēša ielā 68 privatizācijai un tā saglabājama pašvaldības īpašumā.

Kā secinājis Valsts cilvēktiesību birojs, privatizācija ir sava veida privilēģija, ko valsts piedāvā saviem iedzīvotājiem, un tas, ka nav iespējams privatizēt konkrētu objektu, nav uzskatāms par tiesību uz īpašumu pārkāpumu starptautiski pieņemto cilvēktiesību izpratnē (http://www.vcb.lv).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 8.pantu iestādei, pielietojot interpretācijas pamatmetodes, jāinterpretē tiesību normas tā, lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu.

Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punkts nosaka to, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā iesniedzēju viedokļa uzklausīšana nav adekvāta.

Viedokļu uzklausīšana būtu formāla, jo, lai kādi būtu personas argumenti, tie nemainītu lēmuma saturu.

Ievērojot minētos apsvērumus, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta piekto prim daļu, Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 67.pantu un 87.panta pirmās daļas 1.punktu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pantu, izskatot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2008.gada 27.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.28) un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2008.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12), Liepājas pilsētas dome

nolemj:

1. Nenodot privatizācijai dzīvojamo māju Liepājā, Lāčplēša ielā 68, saglabājot to Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

3. Liepājas pilsētas pašvaldības Administratīvās daļas Organizatoriskās nodaļas vadītājai Egitai Apsītei nodrošināt administratīvā akta publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 541Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 05.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 04.12.2008.
184698
05.12.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva