Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.540

Liepājā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.15, 31.§)

Par dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizāciju

 

Liepājas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2007.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.87 "Par privatizāciju", ar kuru tika atzīts, ka Dome nevar uzsākt dzīvojamo māju, tai skaitā arī dzīvojamās mājas Liepājā, Lazaretes ielā 10, privatizāciju, jo nav saņemts saskaņojums no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk - Liepājas SEZ) valdes. Minētais Domes lēmums pamatots ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 16.punktu, kas paredzēja, ka pašvaldība var pieņemt lēmumu uzsākt to dzīvojamo māju privatizāciju, kuras atrodas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, tikai tad, ja šo māju privatizācija saskaņota ar attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdi.

Latvijas Republikas Saeima 2008.gada 21.februārī pieņēma grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", kuri spēkā stājās 2008.gada 27.martā. Šie grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" paredz arī papildināt likuma 74.pantu ar piekto prim daļu šādā redakcijā:

"(5.1) Privatizācijai netiek nodotas izīrētās pašvaldības daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kuras atrodas brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un par kuru neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, kā arī attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, līdz 2008.gada 1.decembrim ir pieņemts attiecīgās pašvaldības domes lēmums."

Bez tam no minētā likuma tika izslēgts likuma Pārejas noteikumu 16.punkts, ar kuru tika pamatots Domes 2007.gada 15.februāra lēmums Nr.87 "Par privatizāciju".

Ņemot vērā to, ka ir mainījušies tiesiskie apstākļi, Domei nepieciešams atkārtoti skatīt jautājumu par dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizāciju.

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta piekto prim daļu privatizācijai netiek nodotas izīrētas pašvaldības daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kuras atrodas brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un par kuru neprivatizēšanu un saglabāšanu pašvaldības īpašumā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, kā arī attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdes viedokli, līdz 2008.gada 1.decembrim ir pieņemts attiecīgās pašvaldības domes lēmums.

Lai noskaidrotu Liepājas SEZ valdes viedokli, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas nodaļa 2008.gada 15.maijā nosūtīja Liepājas SEZ pārvaldniekam Guntaram Krieviņam vēstuli Nr.169033/ĪP-8.-6./169033 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas SEZ teritorijā", kurā lūgts Liepājas SEZ valdei sniegt viedokli par iespējamo dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizāciju.

2008.gada 17.jūnijā saņemta Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieka Jāņa Lapiņa vēstule Nr.1.-6./274//364-369 "Par dzīvojamo māju privatizāciju", kurā informēts, ka Liepājas SEZ pārvaldes nostāja jautājumā par dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizāciju nav mainījusies, kā arī nav mainījušies lietas būtiskie apsvērumi un faktiskie apstākļi. Tādējādi spēkā ir Liepājas SEZ valdes 2006.gada 25.oktobra lēmums Nr.130 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zona teritorijā", kurā ir noteikts nesaskaņot dzīvokļu privatizācijas procesa uzsākšanu dzīvojamās mājās, tai skaitā dzīvojamā mājā Lazaretes ielā 10.

Liepājas SEZ valde 2006.gada 25.oktobra lēmumā Nr.130 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā" norāda, ka dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizācijas procesa uzsākšana nav saskaņojama, jo minētā dzīvojamā māja saskaņā ar Karostas industriālā parka detālplānojumu (apstiprināts ar Domes 2001.gada 29.novembra lēmumu Nr.402 "Par Karostas industriālā parka detālā plānojuma apstiprināšanu") atrodas Karostas industriālā parka teritorijā.

Lēmums pamatots ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pantu, kas nosaka, ka Liepājas SEZ izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā.

Liepājas SEZ ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība.

Teritorijas plānošanas likuma, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas sistēmu, 1.pants nosaka, ka teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Teritorijas plānošanu, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas plānojumus, vietējās pašvaldības līmenī īsteno vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un detālplānojumā, nosakot vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzienus un aprobežojumus, grafiski attēlojot vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējo un noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu, kā arī detalizētas augstākā līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objektus.

Saskaņā ar Domes 2006.gada 7.septembra nolikuma Nr. 33 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" nolikums" 2.1.punktu pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādāšanas nodrošināšana un īstenošana ir noteikta kā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk - Būvvalde) funkcija.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" Dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas nodaļa 2008.gada 15.maijā nosūtīja Būvvaldes vadītājai Agritai Kulvanovskai vēstuli Nr.169058/ĪP-8.-5./169058 "Par dzīvojamo māju privatizāciju Liepājas SEZ teritorijā", kurā lūgts sniegt viedokli par iespējamo dzīvojamās mājas Lazaretes ielā 10 privatizāciju.

2008.gada 18.jūnijā saņemta Būvvaldes vadītājas vietnieka Jurija Strižņova vēstule Nr.171621/1.-5./167107 "Par nekustamo īpašumu Lazaretes ielā 10, Liepājā" kurā, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu, Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamā māja Lazaretes ielā 10 saskaņā ar Karostas industriālā parka detālplānojumu (apstiprināts ar Liepājas pilsētas domes 2001.gada 29.novembra lēmumu Nr.402 "Par Kar­ostas industriālā parka detālā plānojuma apstiprināšanu") atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Saskaņā ar Domes 1997.gada 30.janvāra lēmumu Nr.86 "Par Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem" darījumu iestāžu apbūves teritorija nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes, kā arī vieglās ražošanas uzņēmumi un pilsētas vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekti. Būvvalde uzskata, ka nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta darījumu iestāžu apbūvei, ir: bankas iestāde, apdrošināšanas iestāde, viesnīca, motelis, birojs, kantoris, izstāžu un konferenču centrs, cita komerciāla rakstura iestāde, kas nav ražošana, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, sporta būve, vieglās ražošanas uzņēmums, noliktava, saimniecības ēka, dzīvoklis kā palīgizmantošana, atklāta uzglabāšana. Visās izbūves teritorijās atļautās izmantošanas: automašīnu novietošana, publiskie apstādījumi, inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, degvielas uzpildes stacijas.

Atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.pantam, izvērtējot attiecīgās teritorijas attīstības plānu un Liepājas SEZ valdes viedokli, Dome secina, ka, nododot dzīvojamo māju Lazaretes ielā 10 privatizācijai, netiktu ievērotas sabiedrības intereses un lietderība, jo dzīvojamā māja kļūtu par privātīpašumu un tiktu apdraudēta Karostas industriālā parka teritorijas izveide Liepājas SEZ attīstībai, līdz ar to arī Liepājas reģiona attīstībai.

Lai īstenotu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2008.-2017.gadam, kas apstiprināts ar Liepājas SEZ 2008.gada 13.augusta lēmumu Nr.46 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna apstiprināšanu", būtu jāatpērk dzīvokļa īpašumi, līdz ar ko valsts un pašvaldības finanšu līdzekļi varētu tikt izmantoti nelietderīgi.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, nenododot dzīvojamo māju privatizācijai, bet saglabājot pašvaldības īpašumā, ir lielāks nekā atsevišķu privātpersonu interešu ierobežojums, jo netiek apdraudēta Karostas industriālā parka izveidošana. Tādējādi, nenododot dzīvojamo māju privatizācijai, samērīguma princips tiek ievērots un respektēts un tiek sasniegts sabiedrības interesēm atbilstošs mērķis.

Kā secinājis Valsts cilvēktiesību birojs, privatizācija ir sava veida privilēģija, ko valsts piedāvā saviem iedzīvotājiem, un tas, ka nav iespējams privatizēt konkrētu objektu, nav uzskatāms par tiesību uz īpašumu pārkāpumu starptautiski pieņemto cilvēktiesību izpratnē (http://www.vcb.lv).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 8.pantu iestādei, pielietojot interpretācijas pamatmetodes, jāinterpretē tiesību normas tā, lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu.

Līdz ar to, lai nodrošinātu darījuma iestāžu apbūves teritorijas izbūvi, nav pamata nodot dzīvojamo māju Lazaretes ielā 10 privatizācijai un tā saglabājama pašvaldības īpašumā.

Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punkts nosaka to, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā iesniedzēja viedokļa uzklausīšana nav adekvāta.

Viedokļa uzklausīšana būtu formāla, jo, lai kādi būtu personas argumenti, tie nemainītu lēmuma saturu.

Ievērojot minētos apsvērumus, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta piekto prim daļu, Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 62.panta otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu, 67.pantu un 87.panta pirmās daļas 1.punktu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pantu, izskatot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2008.gada 27.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.28) un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2008.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.12), Liepājas pilsētas dome

nolemj:

1. Nenodot privatizācijai dzīvojamo māju Liepājā, Lazaretes ielā 10, saglabājot to Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

3. Liepājas pilsētas pašvaldības Administratīvās daļas Organizatoriskās nodaļas vadītājai Egitai Apsītei nodrošināt administratīvā akta publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 540Pieņemts: 20.11.2008.Stājas spēkā: 05.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 04.12.2008.
184697
05.12.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva